Les meir om kåringsjået på Fitjar her.

Kåringsavgift.

Kåringsavgifta er fastsett til kr. 130,- for kvart stillte lam .

Avlsutvalet for sau sender rekning til ansvarleg saualag for kvart sjå, på tal kåra dyr. Saualaget ordnar med innkrevjing av avgifta frå utstillarane,.Det er kåringsansvarleg i saualslaget som har ansvar for ei samla innbetaling frå sjået, når rekninga kjem frå HSG.