Innkalling til styremøte i HSG, fredag 22. februar kl. 12.00, på Park Hotel Voss

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/19: Godkjenning av referat frå sist møte.

Sak 3/19: Orientering frå diverse møte ein har delteke på.

Sak 4/19: Innspel til jordbruksforhandlingane.

Sak 5/19: Arbeidsplan for HSG 2019.

Sak 6/19: Budsjett for HSG 2019.

Sak 7/19: Sak frå Radøy sau og geit til årsmøtet i NSG.

Sak 8/19: Evaluering av medlemsvervinga i HSG og evt fortsettelsen av denne.

Sak 9/19: Invitasjon til årsmøtet i Sogn og Fjordane sau og geit 1.-2. mars.

Sak 10/19: Invitasjon til årsmøtet i Hordaland Bondelag 14.-15. mars.

Sak 11/19: Gjennomføring av årsmøtet i HSG (Kven gjer kva)

Sak 12/19: Ymse.

 

 

17.02.2019

Reidar Kallestad