Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Ordstyrar i Årsmøte John Karsten Raunholm blir kalla inn til sak 22/18 kl. 19.00.

Saksliste:

 

Sak 16/18 Godkjenning av innkalling

 

Sak 17/18 Godkjenning av referat styremøte 10. januar 2018

                 (vedlegg referat styremøte 10. januar 2018)   

 

Sak 18/18 Budsjett 2018

 

Sak 19/18 Arbeidsplan 2018

 

Sak 20/18 Orienteringssaker:

·         Apotekavtalen 2018

 

Sak 21/18 Innkomne saker til Årsmøte 2018

 

Sak 22/18 Avvikling av Årsmøte 2018 og arbeidsfordeling

Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Sandeid, 13.02.2018