Arrangementer i regi av Norsk Sau og Geit

Vi er i gang igjen etter sommerferien og høstens aktiviteter står for tur.

Etter en god utvikling i koronasituasjonen utover våren og sommeren er det igjen usikkerhet omkring den videre utviklingen.  Myndighetene omdefinerer risikoland, innfører igjen karantenekrav og kommer fortløpende med nye retningslinjer. Det er ikke noe nå som tilsier ytterligere reduksjoner i de krav og retningslinjer vi hadde før sommeren.  Når det gjelder arrangementer i regi av Norsk Sau og Geit vil vi fortsatt presisere at lokal arrangør må innrette arrangementet etter det til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetenes side.

Avstandskravet på minst 1 meter må overholdes.

Tenk smittevern! Bevisst bruk av håndvask er nødvendig (vann og såpe eller håndsprit).

Det er også kommet mer klare anbefalinger om bruk av munnbind.  Husk å føre oversikt over alle som er innom arrangementet; dette er arrangørens ansvar.

Kåring på sau høsten 2020

Kåringssesongen nærmer seg, og det er viktig å lage instruks for disse arrangementene slik at rutiner er på plass i god tid før sesongen starter.  Det må være opp til hvert fylkeslag, sammen med kåringsansvarlige i fylket og lokale arrangører, å ta ansvar for at gode planer er på plass.  NSG vil ikke utarbeide felles retningslinjer som skal gjelde for hele landet, til dette er det for store lokale forskjeller i praksis.

Noen viktige momenter som må legges til grunn i utarbeidelsen av kåringsopplegg i år:

 • Grunnlaget er myndighetenes til enhver tid fastlagte retningslinjer
 • Det skal være en navngitt person som er ansvarlig for kåringssjået
 • Alle utstillere på være forhåndspåmeldt
 • Det skal kun være nødvendig personell fra arrangøren for å gjennomføre kåringen til stede
 • Fortrinnsvis 1 person fra hver utstiller
 • Arrangementet gjennomføres uten publikum
 • Arrangøren skal føre logg (som oppbevares i ettertid) over absolutt alle som har vært til stede til enhver tid. Dvs. navn, kontaktinfo og ankomst/avreise
 • Det bør lages et oppsett for at utstillerne kan få angitt oppmøtetid på forhånd, slik at alle ikke er til stede samtidig
 • Minst mulig nærkontakt mellom dommer og utstiller
 • Godt opplegg for smittevern både for folk og dyr
  • Engangstøy, -hansker og -sko som skiftes fortløpende
  • Best mulig orden og renhold på plassen
  • Hyppig bruk av håndsprit
  • Munnbind
 • Tenk sikkerhet

Lykke til med kåringssesongen!

Slaktesesongen 2020 for sau/lam

Sanking og slaktesesongen er snart i gang. Reguleringslageret ligger nå litt over fjoråret på lam, men det er tomt for sau. For å sikre en best mulig markedsdekning utover sesongen er det viktig at slaktedyra kommer inn til rett tid.  Dvs. i henhold til normalt slaktetidspunkt i de ulike delene av landet.

Med en sen beitesesong og fremdeles gode beiter i utmarka mange steder kan det nok være fristende å utsette sanking og dermed slakting noe,  men dette vil være uheldig hvis det fører til knapphet på slakt når det er etterspørsel i markedet!

Lykke til med sanking og slakting!