På Årsmøtet i Oppland Sau og Geit deltok Marthe Lang-Ree og Kristin A. Midtmagelig fra styret. I tillegg var vi representert ved Evind Fossum og Mona S. Svegården. Arrangementet var i samarbeid med Hedmak og Akershus Sau og Geit, og tillegg til årsmøtetene var det også en faglig del.

Vi deltok blant annet i følgende sak:

Årsmøtesak: 9 g. Rovviltarbeidet i Oppland Sau og Geit

 Saksframstilling og forslag til vedtak:

Sak frå Nord-Fron Sau og Geit: Arbeidet med rovvilt og rovviltskader trenger etter vårt syn oppfølging hele året og ser ikke ut til å avta de neste årene. Oppland Sau og Geit har mange viktige oppgaver å ivareta som avlsarbeid, jordbruksforhandlinger, gjerdeproblematikk, gjeterhund, beiterettigheter og mye mer. Rovdyrarbeid og politikken om dette krever mye arbeid og til tider døgnet rundt. Dette arbeidet har leder tatt det meste av til nå, og det er mulig at det også er rett i fremtiden, men etter vårt syn trengs det flere til å jobbe med dette og begrunner dette med at andre styremedlemmer har andre arbeidsoppgaver. 

Vi foreslår: Styret utnevner et utvalg, for 2018, som utarbeider et forslag til organisering som styret i Oppland Sau og Geit kan drøfte og behandle. Utvalget må komme med forslag som skal forankres i styret og et forslag til videre drift av utvalget til årsmøte 2019. Utvalget bør bestå av 3-5 personer spredt utover fylket og av personer som brenner for feltet. Dette vil etter vårt syn føre til at det blir enda bedre faktakunnskap over hele fylket, at det blir nådd frem på flere arenaer og at rovdyrarbeidet blir bedre forankra ute blant medlemmene.

Jonny Mathisen la fram saka.

Ord i saka: Marthe Lang-Ree, Jonny Mathisen, Irene Amundgård, Marte Dypdalen, Kristina Hegge, Knut Evensen, Arnfinn Beito.

Styret i OSG hadde ingen innstilling i saka.

Marthe Lang-Ree, Øyer-Tretten Sau og Geit, la fram nytt forslag til vedtak, og Nord-Fron Sau og Geit trakk sitt. Endringsforslag fra Øyer-Tretten Sau og Geit:

Styret i OSG utnevner et utvalg for 2018, som utarbeider et forslag som styret i OSG skal drøfte og behandle. Utvalget skal komme med forslag til mål for og organisering av rovviltarbeidet i OSG. Utvalget bør bestå av 3-5 personer spredt utover fylket.

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

En mer detaljert oppsummering finner dere under Oppland Sau og Geit sine sider. Der ligger også foredragene som ble holdt. Her er det mye god informasjon.