Styremøte mandag 5 mars Suldal Sau og geit.

Møtte: Torbjørn Normark, Per Arne Veka, Lena T. Steine, Ingeborg Kårstad, Øystein Lofthus
Frafall: Sveinung Skjerahaug

 

Innkalling til styremøte: ingenting å bemerke.
 

 

Sak 4/18
Konstituering

 

Verv:

Navn:

Epost:

Tlfnr:

Leder

Torbjørn Nordmark

tnordem@online.no 

40406327

Nestleder

Per Arne Veka

arneveka@online.no

45862919

Kasserer

Sveinung Skjerahaug

Skjerahaug@hotmail.com

 

Sekretær

Lena Thjømøe Steine

ltsteine@gmail.com

47314117

Styremedlem

Ingeborg Kårstad

Hestajento_ingsi@hotmail.com

99512568

Styremedlem

Øystein Lofthus

lofthus.oystein@gmail.com

95286806

Varamedlem

Magnar Skjerahaug

 

 

 

 


Sak 5/18

Suldal Sikringsradiolag søknad om støtte..
Suldal Sikringsradiolag søker om 30 000kr til oppgradering av sikringsradionettet.
Styret i Suldal Sau og geit vedtar enstemmig å bevilge Suldal sikringsradiolag med 30 000kr for oppgradering av master og utstyr. Beløpet utbetales snarlig til kontonummer oppgitt i søknad. Lena sørger for utbetaling.

 

Sak 6/18

-Blåsjøvegen :
På årsmøte til SSG ble det forespurt hvordan det lå an i saken angående nøkkel til de to bommene i Blåsjøvegen.
Saken er at det per i dag er en omfattende prosess med først søknad om lån av nøkkel og deretter henting og levering av nøkkel i Hjelmeland Kommune eller på Statkraft på Suldalsosen. Dette er en tidkrevende rutine og det er begrensede åpningstider ved disse kontorene. Dette fører ofte til at det vil ta lang tid fra sau kan være observert i område til at sanking/henting av sau kan være mulig.  Det er ønske om ha en nøkkel lettere tilgjengelig. 

Denne saken ble tatt opp på årsmøte i Rogaland Sau og geit av representanter for SSG.  Det er to bommer som NVE og Statkraft har nøkkel til.

Styret i Suldal Sau og Geit mener det er viktig å holde trykket opp på denne saken og holder en tett i dialog med Rogaland Sau og geit angående dette fremover.
Det ble også foreslått og prøve å få til et dialogmøte med de ulike parter for belyse ulike problemstillinger som SSG ser med ordningen per i dag.

 

-Kontaktperson angående sauer sett i utmark :
Når det nærmer seg beitesesong vil vi oppfordre medlemmer til å henge opp opplysningsplakater med kontaktinfo i beiteområdet.  Et godt tips er å oppfordre publikum og turgåere som observerer skada dyr eller noe unormalt om å ta bilde av dyret og sende stil kontaktpersoner. Øystein sender eksempel på et skjema over kontaktpersoner og merkingen av sauer i beiteområdet til Lena . Kan eventuelt sendes til medlemmer på epost utover våren.

 

 

sak 7/8
Saker fra Fylkeslaget
2 juni skal det være nasjonal kampanje for å fremme salg av lam. Dette er samme dag som ryfylkedagene på Sand.  Styret er utgangspunktet positive til å være med på dette.  Torbjørn sjekker litt med sentrumsleder for å høre om det er mulig å ha en stand på ryfylkedagene.

Dette synes også å være en god mulighet til å promotere arbeidet Suldal Sau og Geit gjør og en arena for finne nye medlemmer.

 

 

Sak 8/18

Handlingsplan 2018:
 

- 2 juni Grilldag?

-  August Styremøte

- Medlemsmøte i slutten av august. Kåring, avl og sauekontroll. Kjøp og salg av livdyr.

   (Viktig å få overført kjøpte dyr i sauekontrollen). Lufte om det er stemning for å ta tur  
    til Staur.

-  Møgedalsmaknad : Styremøte for å planlegge. ca september

- Klippkurs oktober/november. Ingeborg sjekker opp.

- Styremøte i slutten av november: Lage aktivitetsplan for 2019 på dette møtet. Viktig å
   planlegge kommende aktiviteter. Årsrapport skal også skrives her.

 

Ymse:

  • Gjeterhund gruppa ved Kjersti E. Tveit ønsker å arrangere et introkurs for ungdom og barn med gjeterhund. Det er tidligere løyvd ca 2000 kr til kurs som ikke ble noe av. Styret gir klarsignal til at disse pengene kan brukes til dette forslaget fra Kjersti. Positivt initiativ for å rekruttere flere unge til gjeterhund gruppa i Suldal Sau og geit.

 

  • Medisinavtale med veterinærene i Suldal.
    spørsmål om mulighet for å inngå medisinavtale med veterinærer. Torbjørn har vært i kontakt  med mattilsynet og her var tilbakemeldingen  klar på at dette var ikke mulig.

 

  • Spørsmål fra medlem om kurs i åtejakt på rev og mår.  Dette kan nok være mer aktuelt for Suldal jakt og fiske.

 

  • Erfaringsgruppa med nye og unge bønder virker som et bra tiltak. Dette bør evalueres etter hvert og se på muligheten for å arrangere flere slike kurs.
    Det kan også være en ide på arrangere lignende kurs og samlinger med gjeterhund.

 

Styret er enige om at referat fra møtene legges ut på nettsiden for å holde medlemmer oppdatert på hva vi jobber med. Mål for 2018 er flere og mer involverte medlemmer J

 

 

For styret Lena Thjømøe Steine