Fagtema for kvelden er det avtroppande landbrukssjef i Gloppen som står føre. Først vil Jon Egil Vik fortelje frå si tid som landbrukssjef i Gloppen, og også litt om korleis det ser ut for han at utviklinga kan bli framover. Dessutan vil han vere open for spørsmål, td. om gjerdehald og om investeringsstøtte til nybygg og ombygg for sau.
Elles blr det sjølvsagt vanlege årsmøtesaker m.m. (sjå saklista under les meir)
Sakar frå medlemmene må vere styret i hende 8. februar.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Uttale om fordeling av RMP midlar til beiting med sau.
  6. Utviding av styret med eitt medlem.
  7. Val
  8. Arbeidsplan for 2014
  9. Innkomne saker og eventuelt

Det vert servering.                Velkomne til årsmøtet!

Styret og tillitsvalde i arbeidsåret 2013:

Leiar:         Kjell Mardal
Kasserar:   Margret Sande
Nestleiar og sekretær: Svein Helge Hovstad

Varafolk:
1. Kristian Mardal 2.Christen Henning Arnestad 3.Rolv Roger Mykland

Revisor:  Anne Britt Henden

Valnemnd:

Hans Arne Lundestad,  Kjell Heggdal, Elias Eimhjellen