Livskraftige lam - tips for å redusere lammetapet ved Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau, Animalia                                            

Aktuelt lovverk for saueholdere ved Gunnar Hynne, Mattilsynet DK Trondheim og Orkdal                                                                

Sauehold ved Gunnar Hynne, Mattilsynet DK Trondheim og Orkdal                                                                                                  

Utmarksbeite ved Brit Eldrid Barstad, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling