Det er krav til indeks for rasene NKS og kvit spæl. Kravet ble i mars vedtatt øket 5 poeng fra 115 til 120 i
avlsrådet. Endringen er sent og dårlig kommunisert og dermed står en del bruksbesetninger med dyr rundt 115-119 i indeks i fare for å ikke kunne kåre dyra sine likevel. Akershus Sau og Geit ønsker å gi disse ett år på å tilpasse seg det nye kravet.

Vedtak
I 2023 kåres NKS og spæl med indeks 115-119 på disp. i Akershus. Har du dyr med indeks over 120 anbefaler vi at du prioriterer disse til kåring. Dispensasjonen er i hovedsak ment for besetninger uten dyr over 120 i indeks. Fra 2024 vil det ikke gis dispensasjon og kravet er 120 for alle dyr av rasen NKS og kvit spæl.

Her finner du invitasjonen

Mina Klaseie,
kåringsansvarlig Akershus Sau og Geit