Beitebrukere som faller inn under disse kriteriene og er interessert i å ha sauen sin på fjellbeite med svært lave
tap, oppfordres til å kontakte Olav H. Sando,
bordercollie.oh@gmail.com for mer informasjon om Flæfjelldrifta og siden søke Mattilsynet om dispensasjon.

Beitebrukere som ønsker å flytte beitedyr til mindre rovviltutsatte beiteområder, kan søke om tilskudd til dette. Søknadsfristen er i utgangspunktet 15. februar. Satsen er per i dag 100 kr/beitedyr. Ta kontakt med Statsforvalteren om ev. spørsmål knyttet til dette.
Flæfjelldrifta ligger innenfor Nordfjella CWD-sone. Det er derfor i utgangspunktet ikke tillatt med ny gjestebeiting i dette området. Mattilsynet kan imidlertid gi dispensasjon fra § 8. Gjestebeiting i CWD soneforskriften. Dette innebærer at ev. nye besetninger som ønsker å beite i Flæfjelldrifta, må søke Mattilsynet om slik dispensasjon. Høye tap til rovvilt er avgjørende for å kunne få dispensasjon fra dagens regelverk. Dette er hva Mattilsynet krever av en slik søknad:
 

  • Opplysninger om besetningen som navn på eier, beliggenhet, størrelse, beiteområde per i dag og kort om utfordringer på utmarksbeite.
  • Tapstall de siste fem årene for besetningen. De siste to til tre årene er viktigst.
  • Tapstall for beiteområdet som helhet.
  • Dokumentasjon på tapsårsaker. Dette kan være rapporter fra rovviltkontakter/SNO etter obduksjon, innvilget erstatning for tap til fredede rovdyr, observasjoner i beiteområdet eller annet.

    Vedlagt eksempel på kontrakt mellom Flæfjelldrifta og dyreeier viser hva som kreves av deg som dyreeier og hva som er Flæfjelldrifta sitt ansvar.

Eksempel på kontrakt mellom Flæfjelldrifta og dyreeier