Året 2012 starta med at prosjektet "NY GIV I SAUEHALDET I VEST-AGDER" vart starta opp med Ove Mykebust som prosjektleder. Ove hadde info møter om prosjektet runtd i fylket. Prosjektet hadde tur til Rogaland i februar for å sjå på sauehus, over 40 stk var med. Det er oppreta 7 faggrupper i fylket. Gruppene har hatt varierande med aktivitet.

Vilsau grupa samler sauebønder langs heile kysten, har og starta kystbeitelag. Ove Myklebust gjer ein kjempejobb,håper også på god aktivitet dei neste to åra og at økonomiske bidraksytere stiller opp. Rovvilt er eit problem i Vest-Agder.De vart skotne 3 gauper i vinterjakta. Det er nok ein stamme med gauper fleire stader i fylke, meld frå til SNO straks ved observasjoner av spor eller dyr. Det er også skote mykje rev i fylket. Så kom ulven i april og tok fleire vilsaulam ved Fedafjoren. Så kom de nye ulve skader fleire stader i fylket i juli. Det vart søkt om skadefeling, som vart innvilga same dag. Det er stadfesta minst to ulv i fylket. Det er lisensjakt på to ulv i Agderfylka ut mars. Det er og fri gaupejakt i februar og mars i Vest-Agder, men husk grundeigar rettane. Ørna tok lam i Åseral ved beiteslepp og dokumentert. Det vart søkt om skadefeling men fikk avslag. Myndighetane må lage strategi for uttak av skadegjerande ØRN.
 
Aktiviteten i Vest-Agder Sau og Geit har dette året vært låg. Lista Sau og Geit i samerbeite med fylkeslaget prøvde å få til klyppekurs i september, men mangla eit par deltakere til kurset. Det var 5 kåringssjå for verlam i år, og det vart kåra 216 lam, mest nks fargaspel kvitspel blese og kjøtkåring. Vereringane selde de meste av inndeksverande som gode avlsdyr
for bruksbesetningane i fylket. Kåringane er viktig kontrol av avlsdyra ringane setter inn til gransking og for registrering og kontroll av verlam frå smårasane. Kravet for å kåra verlam er att ein er med i Sauekontrolen. Håper på god aktivitet i lokallaga og eit aktivt fylkeslag for 2013.
 
Ein takk til Bondelagetsagderkontor og fylkesmanens rovviltsforvalter og landbruk for samarbeidet.
 
Sven Haughom
Leder Vest-Agder Sau og Geit