I dag starter ankesaken i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.

Saken startet i 2007 da 98 av Kleiva og Dørums sauer ble drept eller skadet av ulv og bjørn. Fylkesmannen avslo dengang søknaden om erstatning. De hevdet at dyreeier handlet uaktsomt ved å slippe sau i ulvesonen. Avslaget på erstatningssøknaden ble 27. mars 2008 stadfestet av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Da gikk sauebøndene fra Elverum til sak mot Staten. De fikk fullt medhold i Sør-Østerdal Tingrett i februar i år som fastslo at DN's vedtak var ugyldig. Staten anket saken i mars.

Det er avsatt 3 dager til rettssaken (9.00 -15.30). Tirsdag er avsatt til statens innledningsforedrag (9 – 12) og Kleiva og Dørum sin forklaring (12.45 – 15.30). Onsdag til det være vitner og partsforklaring. Torsdag er satt av  til resterende vitner og prosedyrer.

Vi forventer og håper å få medhold igjen, sier Kleiva. Det slutter Hedmark Sau og Geit seg til. Rettssaken er viktig for næringa generelt i tillegg til at den er veldig viktig for Kleiva og Dørum.

Østlendingen 24. oktober 2011

Domsavsigelse 10. februar 2011