Fylkesmannens Miljøvernavdeling (FMMA) v/ Kristine Schneede og Øyvind Gotehus

Orienterte om situasjonen for 2011 mhp. dokumenterte rovviltskader, omsøkte og erstatta dyr.

Det er en klar sammenheng mellom tap av sau og registrerte døde rovdyr. Det er ingen absolutte terskelverdier for dokumentasjonskrav, men 5 % på jerv og 8 % på bjørn og ulv er veiledende terskler som er lagt til grunn. Ca. 1/3 av brukerne har fått reduksjon i erstatning. Det var innkommet 15 anker fra 120 brukere med avkorting.

Det var stor søknad om midler til planlagt tidlig-sanking og det ble gitt tilsagn om det dobbelte av det det var budsjettert med. Det var derfor problemer med midler til akutt-midler i beitesesongen. Næringa har mulighet til å påvirke fordeling for kommende sesong når saken kommer ut på høring i løpet av januar.

Det er tenkt å utarbeide en plan for håndtering av radiomerka rovvilt som dukker opp i et område der de ikke skal være.

Tabeller over rovdyrerstatning og krav (FMMA)

Kart over beiteområder mhp dokumentasjonsgrad og reduserte erstatninger

 

Rovviltnemda i Hedmark v/ Arnfinn Nergaard

Glad for forlik, men det er en svakhet at det ikke ble forlik for ulv i denne runden. Den to-delte målsetninga står fast i rovviltforliket. Skadeforebyggende hensyn i forhold til kvoter er viktig for rovviltnemnda. Jeger og fisk viktig i bestandsregistreringsarbeid. Saken med utvida kvote for jerv har blitt påklaga av kun Foreningen Våre Rovdyr. Det er beklagelig at fellingssona for ulv er endra. Kongeørn er større skadegjører enn de fleste tenker over. Fordeling mellom akutt og planlagt tidlig-sanking er et dilemma. Inngjerdinger i utmarka skaper nye problemer og konflikter.

Effektivisering av skadeuttak ved at forvaltninga har blitt mye raskere til å gi fellingstillatelse er veldig positivt. Kommunale/lokale jaktlag vil fortsatt være nødvendig sjøl om en har noen profesjonelle jegere/jaktlag. Flere gode hunder er viktig særlig på bjørn.

Det er ønskelig at næringa kommer med innspill til revideringa av forvaltningsplanen. Rovviltnemnda forventer at forvaltninga har respekt for nemndas forvaltningsplan og ikke slik Galventispa fikk herje og kravet til antall dokumenterte økte.

Granrud: Har rovdyrnemnda gjort noe påtrykk innover for å få reduksjonen på 2 bjørner i sone 5 og 6? (Høringsfrist 1. april)

Schneede: Mattilsynet (MT) har gitt korreks til Direktoratet for Naturforvaltning (DN) for at de ikke gikk inn og tok ut en radiomerka ulv i sauebeiteområde i Ringsaker.

 

Statens naturoppsyn (SNO) v/ Lars Gangås og Erik Ola Helstad

Det ble gitt en orientering om SNO sine arbeidsoppgaver og oppsummering av aktiviteten. Det vil kunne bli ekstraordinære uttak av spesielt bjørn og jerv før beitesesongen.