Hovedinnhold i forskriften:

  • forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge
  • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker
  • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
  • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr
  • utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører
  • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017  
  • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

 

Dette er en sykdom som er vanlig på hjortevilt andre steder i verden. Det, som er kjent så langt i Norge, er en villrein i Lærdal og to elg i Selbu.

Det er ikke kjent at dette kan knyttes til sau, storfe og utmarksbeite med disse.

NSG har lest og forstått den nye forskriften slik at tiltakene ikke påvirker småfenæringa i denne omgang. Dette er også presisert i organisasjonens høringsinnspill og bekreftet av Mattilsynet.

Her finner du hele forskriften.