I Ringsaker, som er en av landets største hyttekommuner, vil grunneier Pilske Sameie nå videreutvikle eiendommen sin. Det planlegges et nytt område med hyttetomter ved Heståsmyra/Lunken. Beitebruker Øystein Barli fra Brøttum i Ringsaker er bekymret for planene. Dette er i kjerneområdet for de 500 sau/lam han har sluppet på beite i år. Et mulig alternativ er at han må flytte besetningen. Dette medfører store kostneder siden dyr trolig vil trekke tilbake til dette området og kanskje må slaktes ut.. Flytting av samlekve og trolig lengre vei til beiteområdet er heller ikke til beitebrukerens fordel. Les mere om saken i Østlendingen her.