Klima og Miljøverndepartementet har i dag stoppet lisensjakta på ulv i sør-østre Engerdal. Dette fordi det i de siste ukene har vandret en Finsk/Russisk ulv sørover gjennom Sverige. Den er sist blitt dokumentert sør for Idre i Sverige. Rett øst for sjøen Engeren er det nå observert ulv. Forvaltningen undersøker nå om dette kan være den samme som er dokumentert i Sverige. Den betraktes av forvaltningen som unik siden den kanskje kan bringe nye gener inn i de lokale revirene i grensetraktene.

Forvaltningen har nå gitt følgende grenser for lisensjakta på ulv i Hedmark:

Hedmark fylke utenfor ulvesona, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal.

Lisensfelling er ikke tillatt i de deler av Stor-Elvdal kommune som ligger øst for Glomma og sør for riksvei 30. Lisensfelling er heller ikke tillatt i de deler av Rendalen og Engerdal kommuner som ligger sør for fylkesvei 217 fra Åkrestrømmen til møtet med fylkesvei 26, deretter sør for fylkesvei 26 til Drevsjø, og sør for fylkesvei 218 fra Drevsjø til svenskegrensen.

 Endringen gjelder fra 18.12.2015. Departementet vil løpende vurdere behov for eventuelle endringer i områdeavgrensingen i framtida.

Her kan du lese Fylkesmannen i Hedmark sin kunngjøring i saken.

Galven-tispa som herjet i saueflokkene på Hedemarken i 2009 var også en såkalt  genetisk verneverdig variant av arten. Den var radiomerket og fikk med departementets velsignelse herje fritt i saueflokkene hele sommeren. Beitenæringa måtte bare stå på sidelinja og se på at skadeomfanget eskalerte. Den kom fra Galven-reviret langt øst i Sverige og var etterkommer av en Finsk/Russisk innvandrende hannulv. Daværende miljøverninister Erik Solheim aksepterte da den dyretragedien Galven-tispa forårsaket. Hundretalls sau og lam lå igjen i sporene etter tispa dengangen. Galven-tispa ble flyttet ut av beiteområdene på hedemarken på vinteren. Den ble sluppet inne i vernesonen for ulv på Finnskogen. og holdt til i Eidskog-området ei tid. Året etter kom ei kullsøster av Galven-tispa til Hedemarken. Den forårsaket store skader på sau i Ringsaker og ble fellt her i skadefelling.

Her finner du en gammel nyhetsak fra VG, som oppsummerer noe av historia bak Galven.tispa.

Området som nå er unntatt fra lisensfelling er svært nær kalvingsområdet til reineierne i Elgå-området.