Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet.

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Vi har også invitert Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet.

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Program:

17.40 Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning

Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

18.35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia

John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen

Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige

Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19.30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Venstre: Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant

Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF

Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

20.30 Oppsummering og avslutning

Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

Seminaret er åpent for alle og gratis. Evt. bidrag til alliansens arbeid: Vipps nr 527377.

Velkommen!!