Sommer og beitetid. Slåttonn og silohøsting. Dette er for en småfeholder kjente begreper. Dyra til utmarksbeite slik at en kan berge avling på innmarka. Høste av friskt beite i kjente omgivelser i utmark. Tilvekst på friske lam som vi kan være stolte av når slakterioppgjøret kommer til høsten. Det er enhver småfeholder sitt ønske.

I deler av fylket vårt er ikke dette lenger mulig.

Inne i forvaltningsområdet for rovdyr vet vi alle at det nå kun er et fåtall som bruker fritt utmarksbeite. Oftest her nå bak høye gjerder.

Rovdyr som gjør skade på beitedyr er ikke noe nytt fenomen. Det er et faktum selv om den norske lovgivende forsamling har bestemt at rovdyr og beitende bufe bør holdes adskilt. Såkalt soneforvaltning.

Dette er en løsning som vi i vårt fylke kan bekrefte at ikke virker etter intensjonen.

Stortinget sitt rovdyrforlik begynner med at hensikten er å redusere antall skader på beitedyr og dempe konfliktnivået. Ikke alle er enige i at det har vært en vellykket ordning.

For tiden så pågår det flere skadefellingsforsøk i Hedmark og nærområdene våre.

Det er gitt skadefellingsløyve på ulv på søndre del av Hedemarken, Nord Odal og Eidsvoll. Her er skadeomfanget nå svært stort. Totalt like oppunder hundre dokumenterte sau/lam tatt av ulven.

Det er gitt skadefellingsløyve på jerv i Engerdal etter dokumentert skade der.

Skadefellingsløyvet på Jerv i Folldal går ut i dag uten at det er kjent om det blir videreført.

Skadefellingsløyvet på ulv i Tynsetområdet gikk ut i går uten at det er dokumentert nye skader eller observasjoner av skadegjøreren. Totalt var det et stort skadeomfang her med bortimot tretti dyr som gikk tapt.

Ulvejakta i Folldal har også løpt ut uten at det har blitt dokumentert nye skader i området.

Nytt fellingsløyve på bjørn i StorElvdal etter dokumentert skade ved Myklebysetra.

I tillegg har Fylkesmannen i Hedmark avslått å gi skadefellingsløyve på gaupe i Løten selv etter dokumentert skade.

Det er også gitt et muntlig avslag på fellingsløyve på jerv i Løten etter at den ble fanget opp på et viltkamera forrige natt.

Det ble skutt ei ulvetispe i Oppland forrige dagen. Det ble nesten umiddlbart gitt et nytt skadefellingsløyve på ulv i Lesja.

Alt dette i områder som i følge den norske lovgivende forsamling har bestemt at skal være prioritert for beitedyr.