Årsmøte på Stiklestad Hotell
Fredag 05.02.2016

Sak 1. Åpning av årsmøte
Kjell Johansen ønsket velkommen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak. Enstemmig godkjent

Sak 3. Valg av møteldere og referent
Stefan Skulstad ble valgt som møtelder og Randi Lund som referent. 

Sak 4. Valg av to til å underskrive protokoll
Vedtak: Alle skriver under.

Sak 5. Valg av tellekorps
Valgt ble Bård Fjell og Torfinn Sivertsen 

Sak 6. Årsmelding
Kjell refererte årsmeldinga
Vedtak Enstemmig godkjent. 

Sak 7. Regnskap 
Kjell refererte regnskapet
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 8. Budsjett
Johan refererte budsjettet
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 9. Kontigent 2016
Styrets forslag: kontigenten beholdes som før, hovedmedlem 250 og husstandsmedlem 100,- 
Vedtak: Enstemmig godkjent

Ska 10. Valg
Nåværende                                         Valgkomiteens forslag
Kjell Johansen (leder)                         Morten Monkeby (1år)
Petter Landfald                                    Mats Kluken (2år)
Hans Morten Eriksen                           Hans Morten Eriksen (2år)

Vara:
Randi Lund                                         Gjenvalg
Brynjukf Elden                                    Gjenvalg
Stefan Skulstad                                  Gjenvalg     

Revisor:
Tor Arne Olsen                                   Gjenvalg (2år)
Morten Munkeby                                 Erik Landsem (1år)   

Valgkomite:
Per Fremo er på valg. Som nytt medlem i valgkomiteen ble kjell Johansen valgt.

Sak 11. Arbeidsplan 2016
Johan refererte arbeidsplan 
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 12. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn saker.