Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Enstemmig godkjent

Sak 2. Valg av møteleder og referent
- Møteleder Anders 
- Referent Monika Sjem

Sak 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
- Alle fremmøtte signerer møteprotokoll

Sak 4. Tellekorps
- Åpen avstemning

Sak 5. Årsmelding
-Enstemming godkjent uten anmerkninger

Sak 6. Regnskap 
-Regnskap er godkjent med forbehold om at revisorene godkjenner.

Sak 7. Budsjett
-Legger regnskapet som grunnlag for budsjett med fratrekk av norgesserien.

Sak 8. Kontigent
- Opprettholder vedtekten om å kreve inn 50,- ekstra på startavgiften. Dette skal sjekkes opp mot vedtektene. 

Sak 9. Valg 

Styret
Leder - Anders Dahl --> Gjenvalg (1 år)
Styremedlem - Eivind Kulstadvik --> Gjenvalg (2år)
Styremedlem - Monika Sjem --> Gjenvalg (2år)
Styremedlem - Olav Tiller --> ikke på valg
Styremedlem - Kjerstin Bjerkås --> ikke på valg

Vara
1.vara - Hilde S. Bjøru
2.Vara - Lill Marit Sandseter

Valgkomite
1.Martin Kulstadvik
2. Bjørn C. Størseth
3. NY inn: Petter Landfald

Revisorer
-Fylketslagets revisorer

Sak 10 Arbeidsplan

- Mærekurset: Opprette en kurskomite (Monika Sjem, Inger S. Røliaune, Olav Tiller, Kjerstin Bjerkås) Dato for kurs ca 17.juni.

- Instruktørkurs: Sjekke interessen for dette med medlemmer. 

Sak 11. Samarbeid med Sør Trøndelag, Fylkesmesterskapet.
- Forslag 1: Felles samarbeid. Arrangerer kl 1 og kl2 annen hvert år, samt kl 3 annenhvert år.

- Forslag 2: Kl.1 og kl.2 arrangeres hver for seg, men fortsetter samarbeidet med sør trøndelag med kl.3. Mulighet for STGL å delta på kl1 og kl 2 hvis det finnes plasser ledig. 

-Enstemmig godkjent forslag 2. 

Sak 12. Prøver
- Forslag om å søke om å holde nursery 2023: Enstemmig vedtatt.

- Fylkesmesterskapet arrangeres av fylkeslaget: Enstemmig vedtatt.

- NordTrønder cupen. Forslag om tellende prøver-
Klasse 1 - 5 beste prøvene teller
klasse 2 - 5 beste prøvene teller
klasse 3 - 3 beste prøvene teller

Sak 13. innkommende saker
Premiering: Vandrepokaler utgår.

Øyelysing: Ny runde med øyelysing. Ønske om et foredrag rundt øyelysing. Oddbjørn Kaasa tar kontakt med øyelyser for å avtale dato.

Hundefor: Ønske om at styret forhandler fram en bedre pris på hundefor for lagets medlemmer hos f.eks Felleskjøpet.

Nord Trønder cupen: Poengberegnings tabell som brukes her er plass sifer beregning.

Tilstede på Kjells kro:
Monika Sjem, Mathias Brattli, Petter Landfald, Kjersti Bjerkås, Olav Tiller, Anders Dahl, Mette Karlgård, Oddbjørn Kaasa, 

Via Teams:
Morten Kilås, Morten Munkeby, Hilde S. Bjøru, Bjørn C. Størseth og Hans Morten Eriksen.