Tilstede: Synne Lier Hembre, Bjørn Cato Størseth, Martin Kulstadvik, Morten Kilås, Jan Roger Sivertsen, Eivind Kulstadvik, Morten Monkeby, Kari-Anne H. Green, Marit Wang, Oddbjørn Kaasa, Olav Tiller og Monika Sjem.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 2. Valg av møteleder og referent
Leder: Olav Tiller
Referent: Monika Sjem

Sak 3. Valg av to til å underskrive protokoll
Vedtak: Alle skriver under.

Sak 4. Valg av tellekorps 
Morten Monkeby og Jan Roger Sivertsen

Sak 5. Årsmelding 
Olav refererte årsmelding
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap med revisjonsrapport
Olav refererte regnskapet
Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 7. Budsjett
Olav refererte budsjett.
Vedtak: enstemmig godkjent

Sak 8. Kontigent
Forslag: Sende søknad til fylkeslaget om støtte til gjeterhundarbeidet. Morten Monkeby tar opp dette på fylkes årsmøtet. Vedtat uendret kontigent hvis vi ikke får støtte fra fylkeslaget.
Enstemming godkjent

Sak 9. Valg
Nåværende:                                                                  Valgnemdas forslag:
Olav Tiller: Leder - På Valg                                            Gjenvalgt
Nest leder: Synne Lier - på valg                                     Bjørn Cato Størseth                  
Sekretær: Monika Sjem - Ikke på valg
Kasserer: Martin Kulstadvik - Ikke På valg
Styresmedlem: Jan Petter Jermstad - På valg              Marit Wang

Varamedlemmer
1. Vara: Eivind Kulstadvik
2. Vara: Espen Kjelaas
3. Vara: Morten Kilås

Valgkomiteen består av: 
Bård Fjell - Går Ut
1.Hans Morten Eriksen 
2.Oddbjørn Kaasa
3. Morten Monkeby  - Valgt som ny på årsmøtet

Vedtak: Enstemmig Godkjent

Sak 10. Arbeidsplan
- Diplom for godkjent bruksprov.
Forslag om å gjennoppta dette.
Vedtak enstemmig godkjent
- Kotakt med lokallag
Oppgave for styret å hjelpe lokallagene mer i 2020.

Sak 11. Samarbeid med Sør Trøndelag.
- Fylkesmesterskap.
Forslag: Kjøre felles klasse 3 med Sør trøndelag 
Vedtak: Enstemmig godkjent hvis STGL blir med. 
- Norgesserie 26. og 27 september.

Sak 12. Startkontigent og Dommerhonorar
Forslag: Betaler dommer kjøre utgifter i alle prøver og honorar ved dømming av kl 3.prøver. 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Forslag: Opprettholde at ikke medlemmer må betale 50,- ekstra i startkontigent på alle prøver som laget arrangerer.
Vedtak: Ensttemmig godkjent.