Møtt: Jostein, Stefan, Randi og Anne-Gudrun. Gunnar Austli, Bård Fjell, Ove Sundmann og Sanna Rømo ikke møtt.

Sak 120026 – Fylkeskampen

Verdal og Levanger tar denne. Jostein og Sanna plukker ut til dette, de fem øverste i hver klasse fra Nordtrønder-cupen. Styret ønsker flest mulig ulike førere. For å fylle opp klasse to tar vi ned klasse tre hunder. Jostein og Sanna hører med Verdal om tidspunkt og prater med sørtrønderne. Frist  for å ha deltakerne klare er onsdag før prøven. Hører også om premiering.

Sak 120027 – Arbeidsoppgaver fra forrige møte

La fram Anne-Gudruns forslag til sponsortilbud. Vi foreslår å søke om sponsing av laget, hvor halvparten går til prøver og den andre halvparten til kurs. Vi foreslår å tilby pakke, med reklame i Gjetern, hjemmeside, profilering på kurs, profilering på prøver, logo på premie. Vi søker langvarig sponsoravtale, minst tre år av gangen. Foreslått pris er 20 000. Det presiseres at sponsing ikke gir enerett på disse tjenestene.

Jostein har fått tak i protokollene. Det kommer sannsynligvis ikke til å ligge noe klart digitalisert/sammendrag til årsmøtet. Dette vil gjøres i løpet av vinteren.  Anne-Gudruns Maurice ordner område for disse på nett.

Sak 120028 – Økonomi

Purring på utelatt kontingent sendt ut med Gjetern til de som ikke tidligere har betalt. Resten av denne posten utsettes til neste møte.

Sak 120029 – Årsmøtet

Dato for årsmøtet er fredag 1. februar, på Stiklestad kultursenter, klokken 18.30. Anne-Gudrun ordner booking av møterom og servering. Det føyes til i innkallinga at årsmøtepapirene muligens ikke vil komme før en uke før møtet.  De må da ut innen 25. januar.  Siste frist for å sende innkommende saker er 15. januar. Siste styremøte før årsmøtet er 16. januar.

Sak 120030 – Eventuelt

Vi har registrert at FM falt på samme dag som lokalprøve på Verdal. Vi etterstreber en bedret kommunikasjon mellom lagene slik at dette ikke gjentar seg.  

Stefan fremmer forslag om å invitere en fra fylkeslaget i NSG til styremøtene, og at vedkommende har forslag- og talerett, men ikke stemmerett. Forslaget vedtas, og vi starter med å invitere representant fra NSG sitt fylkeslag til vårt neste styremøte. 

Organisasjonsstruktur på lokallag og fylkeslag tas opp av Jostein. Vi inviterer O. Kaasa som representant fra gjeterhundrådet for å presentere hva de gjør og hvilke planer de har. Vi vurderer ut fra dette hvorvidt det skal legges frem forslag på strukturendringer som sak på årsmøtet.

Neste styremøte 25. november, klokka 11.00, hos Jostein.