Referat telefonmøte OGL 20.06.19

Tilstede: Endre Amundgård, Eirik Kolbjørnshus, Tor Romsås, Egil Lomsdalen, Jane Aaslund og Helge Nordlien.

Informasjon, drøfting-påmelding Norgeserie

Norgesserie påmelding ble informert på nsg, facebook og OGLsin side på NSG. Styret mener at informasjon om påmelding er publisert på en tilstrekkelig måte.

Tidsfrister henger ikke på greip. Påmelding for tidlig for prøver som går i september. Tidsfrister burde vært åpent til 14 dager før prøva.  Vi ble enige om å sende inn et innspill på dette til NSG, slik at vi kan få et annet system på innmelding.

 

Bruk av facebooksida til OGL

Styret legger ut info på facebooksida om hva OGL vil skrive om og ikke. Dette for å prøve å ha et system som ikke er for tidkrevende å følge opp, samt et system for å prøve å håndtere alle på en mest mulig lik og rettferdig måte. Styret ønsker ikke å drive etterforskning gjennom året for å klare å fange opp alt og alle gjennom sesongene. OGL vil kun publisere resultater knytta til FM, NS, NM. Resultater og aktiviteter som kan deles gjennom NSG. Ekvipasjer som stiller på andre prøver kan legge ut på facebook. Fritt fram for å legge ut prøveresultat for alle. Hovedoppgaven vår er å gratulere våre medlemmer på denne siden. Lokallagene kan dele på sida til OGL med resultater når dem er på prøver og andre ting som dem vil få frem. Annonsering på facebooksida vår skal bare være av våre egene produkt.  Ingen skal bruke side vår for salg av hunder eller andre realiterte saker.

 

Instruktørkurs\utdanning

Endre sendte ut en mail til alle lokallag der han ønsker tilbakemelding om

  • Hvor mange instruktører er det behov for i hvert lokkallag? Inntrykke er at det er mange utdanna instruktører som ikke instruerer, og det har liten hensikt.
  • Er det noen lokkallag som har instruktører som ikke lenger skal, eller ønsker å stå på lista over godkjente instruktører.
  • Er det lokallag som har eksisterende instruktørr som ønsker en oppgradering.
  • Er det lokallag som ønsker å få nye instruktører
  • Har lokalllagene selv noen generell betraktning rundt dette med instruktører, instruering, krav til utdanning som de ønsker ogl skal drøfte å vurdere
  • Er det noen lokkallag som har mulighet til å arrangere dersom det blir behov for et instruktørkurs.
  • Andre ting?

 

Et lite sammendrag fra tilbakemeldinger fra lokkallagene, ser det slik ut:

-Mange ønsker oppfriskningskurs og noen ønsker flere nye instruktører. Noen har påbegynte instruktører som ikke er ferdig utdanna. Toten og valdres ønsker nye instruktører. Tor Romsås forklarte at Midt- Gudbrandsdal også har behov for flere instruktører. Eller ser det ut til at flerer fra andre lokallag er klare for et oppfriskningskurs. Så interessen og medlemsantallet for et kurs, er stor.  En har et inntrykk av at mange tar instruktørudanning for å få mer erfaring innen konkurranse. Skal vi heller da få til et konkurransekurs til disse? Dette er noe vi må drøfte.

 

Kriterier til å bli instruktør er å være medlem i NSG, trene egen hund til kl 2 og bli anbefalt av sitt eget lokallag. Styret i OGL mener kravene er utgått på dato, og har for lavt nivå. Dette har trolig sammenheng med at reglene har stått over lang tid, sannsynligvis fra den tida NM ble gjennomført på klasse 2 nivå. Nivå og trening har endra seg mye siden den gang.  Ei klasse 2 prøve er for enkelt grunnlag for å være en god instruktør. Vi ble enige om å sende inn innspill på at kvaliteten på å bli intruktør bør være nivåsett eller med høgere krav til å bli instruktør. Er det slik at vi skal "pushe" NSG til å heve nivået for de som ønsker å bli instruktører? Kanskje en som har trent en hund til kl 2 nivå og har gode pedagogiske evner, samt stiller opp for lokallaget er en bedre instruktør enn en med gode kl 3 hunder, men liten evne til å formidle og tid til å hjelpe til?

Styrets påstand er at på lokalt nivå trenger vi instruktører som kan trene opp brukshunden.

 

Mange av nåværende instruktører ønsker oppfrikningskurs, og kanskje det hadde vært en idee om de nye også ble med på det kurset. Ett felles kurs for både gamle og nye er i hovedgrunn bra for å dele erfaringer. Det er mange gode og erfarende instruktører med mye kunnskap som de nye kan få nytte av.

Det planlegges et Instruktøkurs på vinterhalvåret. Endre tar kontakt med Jo Agnar Hansen og ser om det er mulig å lage en plan for oppdatering av instruktører i kombinasjon med å få ferdigstilt instruktører, samt starte utdanning på nye instruktører. Lokallagene tar kontakt med sine instruktører og spør om de ønsker å være med på instruktørkurs. Forslaget til OGL er at de som ikke ønsker kurset får heller ikke være på instruktørlista. Dette pga at vi ønsker instruktører som ikke bare står på listen, men som følger opp og er aktive i sitt og andres lokallag.  

Instruktørlista vår på NSG, er den oppdatert god nok?

Vi må også sende inn et innspill på dette til NSG. Dette vil også komme som en sak på årsmøte.

Skal lokallagene eller fylkeslaget koste instruktører? Lokallaga kan betale for sine egne deltagere.

OGL må sende inn en regelendring på dette med instruktører, slik at vi kan ta det opp som en egen sak på årsmøte. Ingenting blir sendt inn til NSG før vi har drøfte dette på årsmøte.

Nord gudbrandsdal og Toten er villige til å arrangere instruktørkurs. Instruktørkurset skal endten være lokal, eller evt reise til instruktøren som skal holde kurset.

 Saker nsg\osg manglende info, tilbakemeldinger osv.

Informasjonsflyten mellom nsg og fylkeslaga er for dårlig. Spørsmålet vi har stilt oss er at hvorfor får ikke fylkeslagene info om regelendringer og annledning til å kunne ha en mening om evt endringer. OGL sender et skriv til nsg der vi ønker å bedre dette der vi legger ved vedlegg med datoer fra mailer som ikke er besvart, og dette refereres til Eirik Kolbjørnshus.Det må sendes kopi til oppland sau og geit. Endre tar seg av dette.

 

Temakveld

Temakvelder aventes for nærmere beskjed fra nsg. Søknad er sendt inn og vi har fått bekrefta at den er motatt. Målet til rådet var at disse kurskveldene skal arrangeres høsten 2019 og fram t.o.m februar 2020. Da avventer vi og ser om det kommer noe info/ midler om dette. Forslag til dette er at noen fylkeslag kan slå seg sammen om å arrangere dette. Slik at vi får flere frammøtte på disse kveldene.

 

Dekken\diplom klubbkamp

Eirik har laget diplom til klubbkamp, som ser veldig bra ut. Denne vil bli brukt til klubbkampene fremover.

Når det gjelder dekken, så har de kommet til valdres. Eirik tar videre oppfølging av dette.