Referatet fra møtet finner du her. Styreleders gjennomgang av saken og prosessen rundt finner du her

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nytt tidspunkt for møtet er nå avklart. Møtet vil skje onsdag, 29. juni kl 19 på Bokn Arena, Boknahåvet.  

Håvard Helgeland deltar som representant for NSGs styre, og vil også være ordstyrer på møtet.  RSG vil også være representert.  Ellers er møtet åpent for medlemmer i Rogaland gjeterhundlag.  

Styret i RGL vil informere om saken som er sendt inn, og prosessen rundt innsendelsen.  Håvard Helgeland vil redegjøre for vedtaket gjort i NSG. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det kalles inn til medlemsmøte på Bokn Arena i «Boknahåvet», torsdag, 16. juni kl 19. Håvard Helgeland vil være ordstyrer.

Styret i Rogaland gjeterhundlag (RGL), sammen med fem andre fylkeslag for gjeterhund, sendte i april et innspill til Gjeterhundrådet i NSG, med tittelen «Styringssignaler og informasjonsflyt fra Gjeterhundrådet i NSG». Styret i RGL ønsker å informere medlemmene om selve saken og prosessen rundt, på medlemsmøtet. På bakgrunn av dette ønsker styret i RGL å be om at behandlingen av saken i NSGs styre blir utsatt til etter dette møtet. Vi vil allikevel fortelle litt om bakgrunnen for innkallingen allerede nå.   

Saken som er sendt inn bunner i en klage på et vedtak i Gjeterhundrådet. Vedtaket gjelder prosessen for utnevnelse av kandidat til Prøvenemnda. Prøvenemnda består av tre personer, og velges ikke ut fra geografi. Du kan lese om prøvenemnda, og dens viktige funksjon for prøvesesongen her.   Det har siden 2020 skjedd flere innskjerpinger av fylkenes mulighet til å spille inn kandidater til prøvenemnda. Før kunne fylker gå sammen og støtte en felles kandidat, dette ble også gjort fra Rogalands side. I 2020 fikk fylkene brev der kandidater til prøvenemnda ble bedt spilt inn.  I brevet var det allerede bestemt at fylkene framover bare kunne foreslå kandidater fra eget fylke, uten at dette vedtaket hadde vært på høring blant fylkene. I det siste vedtaket i Gjeterhundrådet 23. februar i år står det at «fylkene vil ikke kunne sende inn forslag til kandidater». Fylkene har dermed ingenting de skulle ha sagt lenger for valg til prøvenemnda.

En utbredt misforståelse noen miljøer i Rogaland er at RGLs styre sier fra seg Rogalands representant i Gjeterhundrådet ved å sende denne saken. Det er ikke det RGLs styre har ment. Det er heller ikke det de andre fylkeslagene som er med på saken mener. Det er også klarert med NSGs styre, som er de som skal fatte vedtak i saken, at heller ikke de har oppfattet saksinnspillet på den måten. At Rogaland skal representeres av en egen rådsrepresentant står fast i instruksen for sentrale råd og utvalg i NSG.  Vi har vært med på å spille inn saken for å sikre Rogalands rett til medbestemmelse, ikke for å gi den fra oss. 

Det neste hovedpunktet i saken er informasjonsflyt. Fylkene som har signert saken mener at det er viktig at den som er valgt til å sitte som regionrepresentant best mulig skal kunne fremme fylkets synspunkter når saker skal diskuteres og stemmes over i Gjeterhundrådet. Dersom fylket ikke får informasjon om hvilke saker som skal opp til behandling, vil fylket heller ikke kunne gi innspill til rådsrepresentanten. Da må denne personen (uavhengig av hvem som er representant) stemme ut fra personlig overbevisning, uten å kunne ta hensyn til sin regions bredere stemme.  Fylkene mener også at alle som spiller inn saker til rådet har krav på en saklig behandling og tilbakemelding.  Dette har vært mangelfullt håndtert i flere saker for flere fylker.

RGLs styre har de siste årene mer eller mindre systematisk forsøkt å få til økt medvirkning i saker innad i fylket .  Gjennom de siste ukene har vi sett at dette arbeidet er svært viktig, og at vi har en lengre vei å gå enn vi ante. RGLs styre er svært lei seg for at det har oppstått så stor uro i fylket når det gjelder denne saken.  Vi opplever i stor grad at dette er knyttet til misforståelser og feilinformasjon, og at dette har spredd seg i så stor fart at vi har opplevd å ikke makte og avkrefte disse raskt nok. Hadde vi forutsett hvilke kraftige reaksjoner fra noen miljøer denne saken skulle få, hadde vi gjort adskillig mer for å ta opp saken med lokallag og medlemmer så tidlig som mulig.  

Dette har vært en svært krevende tid for både styre og medlemmer. Vi håper gjennom dette medlemsmøtet at vi sammen kan starte prosessen med å finne en vei videre for Rogaland gjeterhundlag, til det beste for gjeterhundarbeidet i Rogaland.

Med hilsen, Styret i Rogaland gjeterhundlag