Programmet for årsmøtet i Time Sau og Geit er ennå ikke helt bestemt, men medlemmene vil få både innkalling, årsmelding og rekneskap tilsendt i god tid før møtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet.