Etter at de nye lagslovene ble vedtatt på landsmøtet i mars, er det noen endringer. Dette omhandler særskilt lokalag med liten eller ingen aktivitet. § 12 og §13 er noe som særskilt omhandler "sovende" lokallag.

§ 12   Lokallag

Medlemer i NSG skal organiserast i lokallag.  Eit lokallag må ha avhalda årsmøte og minst eit styremøte i året. Lokallag som ikkje vert drive etter lagslovane settast under administrasjon av fylkeslaget for å vurdere grunnlaget for vidare drift.

§13  Årsmøte i lokallag

Det øvste styrande organ i lokallaget er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal haldast innan 1. februar kvart år.                 Årsmøtet skal innkallast av styret eller når minst 1/3 av medlemene krev det.  Årsmøte skal kunngjerast med minst 14 dagars varsel til medlemene. Sakliste skal gjerast kjend for medlemene. Lokallag som ikkje har hatt årsmøte har ikkje stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget og laget sin del av medlemskontingenten vert halde att av NSG.   Det er ikkje høve til å møte med fullmakt til årsmøtet i lokallaget.

Her kan du lese de nye lagslovene i sin helhet.