Desse møtte: Ragnhild Reisæter, Stein Dalland, Ivar Haug, Egil Øvstebø, Audun Seilen.

Sak 01 – Evaluering 2014

 • Instruktørkurs for aspirantar.   Siste del av kurset vart halde i ridehallen på Voss Jordbruksskule  15 og 16 febr-2014. Velkommen til nye instruktører i fylket.
 • Storkurs Rosendal mars. 35 deltakere fordelt på 6 grupper. Gode tilbakemeldinger frå deltakarane, med oppfordring om å ha kurs i 2015 òg. Instruktørane jobba gratis og tok heller ikkje betalt for reise. Overskotet vart øyremerka fagtur til Skottland i 2015.  
 • Kurs for dugnadsgjengen frå NM 2013, vart arrangert hjå Marianne 26/6 – 3/7. Karin Søderberg kom over frå Sverige. Ho er meget dyktig som instruktør som er flink å læra frå seg. Flott og lærerikt kurs for dei som deltok.
 • Treningssamlinger og lokale kurs og aktiviteter har gått sin gang også dette året. Dette er trass alt viktigaste arbeidet, så her er det viktig at alle hjelper til med å halda i gang og støtta opp under eldskjeler. Må ha mål om få fram kontaktinformajon til lokallaga sine gj.h representanter og prøva senda regelmessig info til desse.
 • Prøver 2014 har vore DP kl 1 Etne,  DP kl 1, 2, 3 på Hosteland - Masfjorden,  Dp kl 1, 2, 3 Kvam,  2 stk LP kl 3 på Radøy, FM kl 3 Romarheim + kl 1, 2,  Dp kl 1, 2, 3 Eidfjord,   Dp kl 1, 2, 3 Osterøy
 • Fylkesmeister 2014 vart Sander med Gael, 2 plass Sander med Pip og 3 plass Stein med Mist.
 • 10 ekvipasjer reiste til Ørsta for å delta på NM i bruk av gjetarhund. Litt stang ut for dei fleste, med det resultat at Hordaland misser ein plass i 2015. Positivt vart det likevel at Ivar Haug som debutant i Nm, kom greitt gjennom.
 • Hordalandscupen 2014. Samanlagtresultat frå tre beste prøvane i klasse 1, 2 eller 3. Gjelder prøver arrangert i Hordaland.  Ekvipasjer som går ned i klasse er ikkje teljande i cupen.  

Resultat Hordalandscupen 2014.

Klasse 1.

1 plass Lars Grønstad med Rikki, 2 plass Marianne Byrkjeland med Ancoc, 3 plass Ragnhild Reisæter med Gary.

Klasse 2

1 plass Ingeborg Kjærevik med Rob, 2 plass Sander Hindenes med Marco, 3 plass Jan Sigurd Thomassen med Leo.

Klasse 3.

1 plass Sander Hindenes med Gael, 2 plass Sander Hindenes med Dick, 3 plass Sander Hindenes med Pip

 

 • «NY GIV» prosjektet går sin gang. Familien på Varaldsøy deltok på kurset i Rosendal, har brukt Hawaii både i arbeid og på sanking. Har fått ny kvalp (Hera) våren 2014. Skal dela sine erfaringer på møteserie «ny giv» våren 2015.

Minstemann i familien, Erlend skal i lag med Hera vera med i programmet «dyrevenn» på Nrk super. Innspeling pågår no og programmet skal visast i slutten av mars.

 • Nemnda og Nordhordland gjetarhundlag hadde møte der me diskuterte korleis ein skulle få styrka samarbeidet mellom tilhøyrande sauelag og gjetarhundlaget. Leiar i Hsg, Nils Inge deltok òg på møtet.

Sak 02 – Planar 2015

 • Fagtur til Skottland med instruktørane i Hordaland 29 jan -1 febr 2015.  Ansv.  Nemda
 • Storkurs Rosendal  mars 2015.  (Egen info vil komma ut jan 15).  Ansv. Egil / Ragnhild.   
 • Heimeside, sjå egen sak  Ansv. Ragnhild og Evelyn
 • Prøver 2015  Egen sak  Ansv. Nemda
 • Tiltak for å løfta kl 3 nivået i  fylket. Ansv. Nemnda
 • Hordalandscup 2015.  Ansv. Nemnda.
 • Effekter, jakke el.l. med gj.h reklame frå fylket. Ansv. Ragnhild
 • Følgja opp «ny giv» prosjektet. Ansv Audun / Egil
 • Skaffa fram oversikt over kontaktpersoner i lokallaga. Ansv. Egil

Sak 03 - Heimesida

Me har i nemnda beslutta å leggja heimesida vår over til Nsg si plattform. Hovedgrunn til dette er at me ynskjer lettare nå ut til den enkelte sauebonde. Mange  lokallag er no oppe med heimesider på denne plattforma, så trur vel at me lettare når ut slik.

Struktur osv diskuteres / avklares med Arne Flatabø Nsg.

Overføring av gammal til ny side starter jan  2015.   Ansv. Ragnhild og Evelyn

Sak 04 – Prøver 2015 (Dato og arrangør legges bl.a. ut på terminliste NSG innen 1 april)

Me legg opp til ca samme tilbud som sist år. Dvs 4 – 6 prøver kvar klasse. Jobbes med å få arrangør og tidspunkt på plass.

Viderefører Hordalandscupen, der tre beste prøvane i kvar klasse vert teljande.

Sak 05 – Uttaksregler NM

Sum av tre beste / fullførte prøver. (brudd gjev ikkje poeng)

I tillegg til Landsprøver og Fylkesprøve vil me òg prøva øyremerka prøver internt i fylkes som uttaksprøver. (Dette betinger at prøvane har eit representativt nivå) (Kjem tilbake på dette når prøver er satt opp)

For Lp. brukes plasspoeng frå beregningsmodell LP. For FM og DP brukes beregningsmodell som starter på 1 plass = 20poeng, 2 plass =18poeng, videre 16, 14, 12, 10, 9, 8 , 7 osv ned til 15pl med 1poeng

Om lik poengsum, vil fylkesprøve gå framom.

Plass på landslaget gir ikke automatisk NM plass.                  

Sak 06 – Saker frå NSG

Diverse skriv frå Gjeterhundansvarlig Nsg, vart gjennomgått.

Info samles og sendes tilbake innen gitte tidsfrister. Ansv. Audun

Sak 07 - Omdisponering av midler.

Rekneskap nemnda  pr årsmøte Hsg 2014, viste øyremerka sum kr 20 000 til kjøregodtgjerdsle, Nm 2013. Etter forslag frå dei som skulle hatt desse pengane, omdisponeres summen i sin heilhet til fagtur for instruktørane.

Forslag er diskutert og vedtatt 7/12-2014.

 

Gjetarhundnemda i Hsg

Audun Seilen, ref