Årsmøte i Sotra Sau og Geit 2019

Sak nr.

Stad: Skjendalen 1, 5357 Fjell. 11.02.2019 kl. 19.00

 

1

Opning

 • Opning av møte ved leiar Sturle Minde.
 • Val av skrivar: Andreas Vorland
 • Val av 2 personar til og skrive under protokoll: Svein Misje og John Kjell Fjeld
 • Godkjenning av innkalling: Godkjend
 • Oppdatere dagsorden for årsmøte til neste gang.

 

 

2

Årsmelding

Årsmelding opp lest av Sturle Minde.

Merknader: Gjetarhund kurset hadde fleire deltakarar frå andre lag, 6 stk. totalt.

Ull innsamling sted i Øygarden: Steinar Hennø

Bruk heimesida meir aktivt og tidlegare utsending av SMS ved ull henting.

Kåring: 5 Eigarar med 13 lam frå Sotra.

Årsmelding godkjend med merknader.

 

 

3

Rekneskap

Rekneskap delt ut og gjennom gått ved leiar då kasserar hadde meldt fråfall.

Merknader: Gjetarhund instruktør kom frå Hedemark, difor høg kursavgift, 2 uteståande fordringar etter kurset derav avvik i rekneskap på gjetarhund kurs, dette skal gå i null av seg sjølv.

Hugs og få med uteståande fordringar og etter betalte faktura i Balanserekneskapen slik at ein får meir riktig årsrekneskap og visa til.

Rekneskap godkjend med merknader.

 

 

4

Val

 1. Styret:

Leiar: Andreas Morlandstø Vorland for 1 år

Medlem: Gisle Hop Fjæreide for 2 år

Medlem: Dorothea Helen Halvorsen for 1 år

Medlem: Ronny Fjeldstad for 2 år

Medlem: Dag Sigve Arefjord ikkje på val

 

 1. Varafolk ril styret:
 1. Stein Rune Fjeldstad for 1 år
 2. Synnøve Malkenes for 1 år
 3. Nils Petter Lillebø for 1 år

 

Ettersynsnemd:

Nils Asbjørn Bildøy for 1 år

Marton Morland for 1 år

 

Valnemnd:

Leiar: Asbjørn Tautra

Medlem: Terje Strandtun

Varamedlem: Sturle Minde

 

Årsmøte utsendingar:

Andreas Vorland

Dag Sigve Arefjord

 

 

5

Godgjersle

Godgjersle til styret:

Uendra

3000,- til leiar

2300,- til kasserar

200,- til kvart medlem

6100,- totalt

 

 

6

Årsplan

Årsplan 2019

 • 11. Mars felles møte kring Landbruksdagen/kåringa 21. September, Sau og Geit, Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget
 • 12. Mars slaktekurs med Stian Espedal hos Strilalam
 • Uke 11. Møte på Felleskjøpet Åsane med Veterinær med informasjon om nye vaksiner.
 • Kurs i sauekontrollen
 • Kurs i tilbeding av sauekjøtt og oppskrifter
 • Wilson Wyllie kjem i starten av Mars for vår klipping
 • Landbruksdag/kåring 21. September:
 • Gjetarhund oppvisning
 • Saueklipping
 • Husflidlag – bruk av ull
 • Andre dyr til visning
 • Utstyr leverandørar
 • Hesteriding, mini hest visning

 

 

 

 

Svein Misje                                                                                                 John Kjell Fjeld