Fagmøte Torsdag 02. Februar kl. 19.00

Steffi Støvo - med kaffi mat

Det vert fagmøte med innlegg om bruk av Bolus på sau!

Det kjem ein og snakkar om dette og utveksling av erfaringar.

I tillegg vil faglaga informere om kva som har vore gjort og bli gjort for og sikre veterinærordninga i kommunen.

Tid til gode diskusjonar

Alle er velkomne

På vegne av Landbruket i Øygarden.

Sotra Sau og Geit

Sotra og Øygarden Bonde- og Småbrukarlag

Sotra og Øygarden Bondelag