Dato

Aktivitet

Ansvarlig

Tema

11.1.12

Grønn Forskning

Leder

Innspill til forskningsmiljøet på tema fra saunæringa

18.1. 2012

seminar Trygg Matproduksjon

Leder

Naturvernforbundet, Tingvold Økologisk, Svenn Arne Lie, Jakob Bjerkem

19.1.12

Styremøte

Styret

Årsmøte, avklaring tema, årsmelding

11.-12.2.12

Beitekonferanse

NSG

Fra oss, Arvid Wold, Kristine Altin, Anne Haneborg og Tone Våg

15.2.11

Styremøte

Styret

Årsmøtesaker, regnskap, budsjett

16.2.12

Rovviltnemnda

Rovviltutv

Konstituering av ny nemnd, uttak

9.3.12

Styremøte

Styre

Årsmøte, høring bestandsmål bjørn

10.-11.3.12

Årsmøte

Styret

Innledere: Erling Skurdal, Gjermund Haga

11.3.12

Styremøte

Styret

Konstituering, jordbruksforhandlingene

Oppfølging av notat beiterett-Arvid

12.-14.03.

Repskap

Styret/

leder

Arvid Wold deltar for NTSG

mars

Møte med Trøndelagsbenken

Tone og Arvid

 

felles styremøte med STSG, møte med stortingsbenken-tema: reduksjon yngling bjørn, landbr.meldinga,jur.utred beiterett

12.4.

Styremøte

Tillitsv.møte

Styret

Radiobjeller, Lokallagsstruktur, Beiteprosjektet, omorganisering beitelag Beitesak Osen

Juni/juli

 

Styremøte

styret

Evt akutte saker i forhold til beitebruk /rovdyrskader

August

Styremøte

Styret

Evaluere beitesesongen

Radiobjeller

oktober

Repskap

Styre/ leder

 

november

Styremøte og tillitsvalgtmøte

styret/lokallaga

Evaluere beitesesongen.

Radiobjeller. Orientering fra repskap osv

november

Styremøte

Leder/ rovviltutvalg, valgkom.

Møte med rovviltnemnda?

Årsmøte: frister, budsjett, årsmelding, skriv til valgkom + årsmeldere

Desember

Styremøte

Styret

Tema og innledere til årsmøte