Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Elise V Moksnes, Kristoffer Moan, Arvid Wold, Tone Vaag, Jon Inge Bragstad og Bjørn Wæhre

1 – 2023      Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

2 – 2023      Referatsaker

 • Dialogmøte med statsforvalteren.
  • Oddbjørn og Tone har vært der sammen med faglaga og STSG.
  • Informasjon om tildeling av FKT-midler.
  • Erstatta og avkortning var en del av diskusjon.
  • 77% ble erstatta av omsøkte dyr – det er en del som får avkortning ut over normaltap pga manglende dokumentasjon.
  • Vi bør utfordre statsforvalteren på hvilke årsaker som de avkorter på.
  • Praksisen med radiobjeller ble gjennomgått.
  • Revidering av forvaltningsplan for rovdyr.
  • Skadesituasjonen rundt i fylket var også diskutert og var innom kategorier når det gjelder tap fra SNO.

3 – 2023      Årsmøte – fagmøte.

 • Årsmøte holdes på Hell den 4 – 5 mars.
 • Forvaltningsplan for rovdyr blir en del av fagmøtet.
  • Tone tar en del av det med bjørn.
  • I tillegg bør vi ha noe om Jerv.
  • Ørn kan kanskje være aktuelt for der er det ikke forvaltning.
 • Psykisk helse i landbruket.
 • Sjekker om det er mulighet for å ta «bondetinget».

4 – 2023      Årsmelding 2022.

Foreløpig årsmelding gjennomgodt og alle gjør litt jobb på det som mangler.

5 – 2023      Eventuelt.

 • Fkt-forskriften er under revidering og kommer på høring.
 • Spørsmål om innbetaling til rovdyrfondet og om det er utsendt «krav».
 • Statsskog og årlig leie for beite er økt, men gjelder ikke statsallmenning.
 • Bør jobbe for at Meråker bruk blir statsallmenning slik at det ikke kan selges.
 • Tone skal delta på rovviltkonferansen på Hamar og Tone og Anne Marken reiser.

 

16.01.23

BW