Sakliste årsmøte:

1. Åpning – navneopprop.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.

4. Leders tale.                                                                                                                  

5. Orientering/Evaluering Mædi i Nord Trøndelag        

6. Evaluering samarbeidsutvalg

7. Årsmeldinger 2019.

8. Regnskap 2019.

9. Arbeidsplan 2020

10. Godtgjørelse til tillitsvalgte.

11. Innkomne saker:

       1: Gjeterhundlaget: Støtte til drift av gjeterhundlaget

       2: Verring 222: Virkemiddel i bekjempelse av Mædi

       3: Avlsutvalget: Brev til NSG

12. Saker fra styret:

- NM-sauklipping under agrisjå.

13. Budsjetter 2020.

14. Valg.

- Leder.

- 3 styremedlemmer

- 3 vararepresentanter i nummerrekkefølge

- Nestleder

- Revisorer.

- Valgkomité.

- Leder i valgkomitéen.

- Valg av møteleder for årsmøtet i 2020

17.00: Middag og hjemreise

 

Åpning

Nestleder Arvid Wold ønska velkommen og ga ordet til ordfører Kjetil Hermanstad.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Enst godkjent.

 

Opprop.

29 stemmeberettigede fra laga + 4 fra styret + ordfører – tottalt 34.

 

Valg av to til å underskrive protokollen.

Morten Munkeby og Randi Lund enst valgt.

 

Tellekorps.

Tor Arne Olsen og Jeanette Reinholdtsen valgt.

 

Leders tale.

Arvid Wold tok en litt improvisert leders tale da leder ikke kommer før senere.

Mædie fikk stort fokus i dette samt økonomi både i næringa og laget.

 

Årsmelding.

Arvid Wold la fram årsmeldinga og var innom økonomi, mædie og radiobjeller. Rapporten fra arbeidsutvalget ble også nevnt selv om det er en egen sak senere.

Kristoffer Moan har vært medlem av rovviltutvalget.

Henning og Sparbu er falt ut av lokallagsoversikten.

Felling av binna i Grong/Namskogan ble kommentert da det er nesten umulig å få felling på binne.

Brei støtte for felling fra NTSG savnes, men ble påpekt at ordførerne gjør en god jobb opp mot sentrale politikere.

Bondelaget jobber også godt selv om det er vanskelig å få gjennomslag.

Rovdyrbelastningen med bjørn i Grong og ulv i Levanger/Verdal har vært en stor belastning for enkeltbrukere. Viktig å ta vare på hverandre for kan gå ut over enkeltbrukere.

 

Årsmelding vedtatt med kommentarer.

 

Årsmelding gjeterhundlaget.

Framlagt av Olav Tiller.

 

Ingen kommentarer.

 

Årsmeldinger værhold.

Namdal værring framlagt av Paul Kristian Homstad og værholdet sør framlagt av Egil Solem.

 

Ingen kommentarer.

 

Rovdyrutvalget.

Årsmelding lagt fra av John Gunnar Stormo.

Spørsmål om innspill i forhold til fylkesmannens prioriteringer i forhold til forebyggende tiltak. Viktig at beitelaga samsnakker når det er snakk om forebyggende tiltak og speseilt på tidlig nedsanking eller forsinka slipp.

Stjørdal har også hatt ulveangrep.

 

Alle årsmeldinger tatt til etterretning.

 

Kort orientering om mædiesituasjonen.

Spørsmål om hvor NTSG står i forhold til mædiejobbingen.

Viktig at NTSG blir med på møtene med MT.

 

Evaluering av samarbeidet med ST om AU.

Arvid la fram en evalueringsrapport.

Store sammenslåinger kan føre til mindre engasjement så bør beholde to fylkeslag.

For å spare kostnader kan det være mulig å ta noen møter på skype eller lignende.

Fagengasjementet bør bli større.

AU må forankres mer i styrene, men positivt med et AU som fungerer som et organ som koordinerer synspunkter.

Forskjellig håndtering av radiobjeller som er ulikt organisert kan være utfordrende i samarbeidet.

Viktig å ha et arbeidsutvalg, men at det blir en ryddig organisering.

 

Vedtatt at AU fortsetter, men antall medlemmer blir to fra hvert fylke.

 

Regnskap.

Framlagt av Jørn Ove Heggland.

Viktig at en i framtida kan drive laget i tilnærmet balanse.

Møtekostnader må være mulig å redusere.

Deler av regnskapet mangler i årsmeldinga.

 

Regnskapene enst godkjent.

 

Arbeidsplan.

Gjennomgått av John Gunnar Stormo.

Grillaksjon har forbedringspotensiale og er ikke bra at butikkene ikke har varene.

NTSG er 75 år dette året og kan kanskje markeres en gang senere.

Representert på årsmøtene i begge faglaga.

 

Tatt til etterretning.

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Leder kr 14000.-

Dagmøte kr 800.- inntil 6 timer.

Dagmøte kr 1600.- over 6 timer.

Kjøring skattefri del av statens satser for tiden kr 3,50.

 

Vedtatt.

 

Innkomne saker.

Gjeterhundlaget – støtte til drift av laget.

Støtte til utdannelse av dommere og instruktører.

Prinsipielt er det kanskje riktig at fylkeslaget dekker i alle fall deler av kostnaden til dommeropplæring og instruktøropplæring.

Få som betaler kontingent til gjeterhundlaget.

Saken behandles under budsjett.

 

Virkemidler i bekjempingen av mædie.

Styret stiller seg bak forslaget og anbefaler at årsmøtet stiller seg bak med noen finjusteringer i teksten.

 

Enst vedtatt.

 

Brev til NSG angående begrensninger i avlen i båndlagte besetninger.

Styret støtter saken med litt mindre redigeringer av teksten.

 

Enst vedtatt.

 

Saker fra styret.

NM i sauklipping under agrisjå.

Jørn Ove Heggland gikk gjennom et budsjett for arrangementet.

Alt 1:  Gjennomføre på agrisjå.

Alt 2:  Avvise hele arrangementet.

Alt 3:  Flytte arrangementet ut av agrisjå og til et mer vanlig tidspunkt.

 

Kanskje ta det senere og arrangere et 75-årsjubileum.

Utforende å få nok folk.

Økonomien i arrangementet kan være utfordrende.

Skepsis til arrangementet.

 

Styret får fullmakt til å jobbe videre med problemstillingene og ta avgjørelse.

 

Felles årsmøtedag med STSG.

Endags årsmøte sparer kostnader.

Styret får bestemme om det skal være en eller to dager og eventuelt sammen med ST på felles sted.

 

Budsjett.

Budsjett framlagt med forslag om kr 5000 til gjeterhundlaget.

 

Enst

Randi Lund                            Morten Munkeby

Sign                                        sign