Tilstede: Jørn Ove Heggland, Ketil Løvseth, Arvid Wold, John Gunnar Stormo, Bjørn Wæhre og Mette Løvli på tlf.

 

1 – 20         Referatsaker

 

Det ble arrangert et møte med næringa med tema der fylkeslaga i Nord og Sør samt avlen i Sør og Nord og i tillegg deltok NSG og animalia.

På dette møtet ble det snakka en del om informasjon og er alltid slik at informasjon kan gjøres bedre.

Det ble videre snakka litt om veien videre og ble påpekt at det finnes besetninger som ikke søker produksjonstillegg.

NM-sauklippeing skal arrangeres i forbindelse med agrisjå – Jørn Ove og Audun er med i arrangementskomiteen. Det skal være møte med agrisjå den 16.jan og det må avklares en del rundt økonomi og mulige sponsorintekter.

Rovviltutvalget avgjør om vi skal delta på rovviltseminar på Hamar og fylkeslaget dekker i tilfelle kostnaden til inntil to personer.

 

2 – 20         Klippekurs.

 

Det er avholdt klippekurs i Verdal med fire deltakere og det var i utgangspunktet påmeldt 8 deltakere.

Egenandelen settes slik at kurset går i balanse, men likevel maksimert til 2000 kr.

 

3 – 20          Valg NSG.

 

Det er ledig plass i styret og valgkomiteen har signalisert at det bør inn kompetanse innenfor marked. Styret er av en oppfatning at en slik kompetanse eventuelt bør være i administrasjon heller enn styret. Styret peker på at det er viktig at det tenkes på framtidig rekrutering til lederverv når det skal inn nye styremedlemmer samt andre lederverv f.eks ordfører. Samtidig er vi innstilt på at styremedlemmer som ikke har frasagt seg gjenvalg bør foreslås gjenvalgt.

 

4 – 20          Lokallag/medlemstall.

 

Lokallag som ikke har medlemmer strykes av listene og pr nå gjelder det Røyrvik. Det bør diskuteres med noen av de andre laga som er relativt små om de skal opphøre å eksistere.

 

5 – 20          Rovviltutvalget.

 

Brev til beitelaga angående tidlig nedsanking/sent slepp. Tidlig nedsanking skal være et akutttiltak. Men dette er litt vanskeligere når det gjelder sent slipp selv om dette også kan være et akuttiltak, men i de fleste tilfeller er dette med bakgrunn i tidligere erfaringer.

Rovviltutvalget har bearbeidet et brev fra Bondelaget angående prioritering av FKT-midler. Rovviltutvalget har gjort noen mindre endringer som vi støtter.

Sendes til lokallaga umiddelbart.

 

 

6 – 20          Årsmøte.

 

Arbeidsutvalget vedtok at det skal være felles årsmøte den 29. feb og 1.mars. Det er innspill fra lokallag om at det burde vært en-dags årsmøte for å spare penger. Da vil det bli et årsmøte uten fagmøte. Dette kan også ses i sammenheng med at det har vært mye snakk om eget årsmøte og ikke felles med ST.

Avgjøres innen 15.01 om vi skal ha felles årsmøte med STSG.

 

7 – 20          Dialogmøte med FM 5.februar.

 

Sperregjerder  på andre sin grunn er vanskelig og dette gjelder spesielt i Verdal og Verdalsbruket ikke gir tillatelse til å sette opp gjerder. Dermed får ikke brukere i Verdal tilskudd til sperregjerder.

Ellers er det muligheter for å komme med innspill som vi kan ta opp på møtet.

Så mange som mulig av styret møter på dette møtet.

 

Steinkjer

10.01.20

 

BW