Kopiert fra e-post fra Øyvind Skogstad - Fylkesmannen i Nordland.

Som mange av dere har fått med dere har det i vinter kommet i gang en del nytt arbeid på gaupe i indre Salten. Scandlynx har både startet opp et prosjekt med viltkameraer og med GPS-merka gauper. Her er litt bakgrunnsinformasjon sett fra forvaltningens side.

Scandlynx er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Grimsö forskningsstasjon, Sveriges landbruksuniversitet (SLU). Scandlynx koordinerer all forskning på gaupe i Skandinavia.

1.    Fylkesmannen og Rovviltnemnda har finansiert et prosjekt med bruk av viltkamera i indre Salten. Scandlynx samarbeider med Nordland JFF og har plassert ut 40 viltkameraer i Beiarn, Saltdal og deler av Fauske kommune. Målet er å teste ut om viltkamera kan brukes som supplement i bestandsregistrering av gaupe. Bilder fra prosjektet publiseres på  http://viltkamera.nina.no/

2.    Scandlynx har på oppdrag fra Miljødirektoratet satt i gang et prosjekt med GPS-merking av gauper Salten. Målet er å kartlegge områdebruk og forflytningsavstander hos radiomerka gauper. Så langt er det ikke merket noen gauper i Salten, men rundt nyttår vandret det inn en radiomerket «bonusgaupe» fra Sarek til Salten. Denne har oppholdt seg i Saltdal/Beiarn, og dersom den fortsetter å holde seg i området vil den inngå i Scandlynx sitt prosjekt.

3.    I forbindelse med at Scandlynx skal radiomerke gauper i Salten, har Fylkesmannen og Rovviltnemnda gått inn med ekstra finansiering slik at de også kan gjennomføre predasjonsstudier – det vil si at man  undersøker hva de spiser og hvor ofte de dreper byttedyr.

Slike forskningsprosjekter på gaupe i Nordland har i flere år vært ønsket av både forvaltning og beitenæringene. I en rekke dialogmøter mellom forvaltning og beitenæring har behovet for mer kunnskap om gaupe i Nordland blitt framhevet som et viktig satsingsområde. Vi er derfor svært fornøyd med at Scandlynx nå endelig har kommet i gang i Nordland!

Resultatene fra disse prosjektene vil forhåpentligvis gi oss bedre kunnskap om blant annet bestandsstørrelser, områdebruk, hvor ofte de dreper byttedyr og hva slags byttedyr de lever av. Bedre kunnskap om slike forhold er viktig for at forvaltningen av gaupe blir så riktig som mulig, både for å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet og for å redusere tap av sau og rein.

I forbindelse med at vi har fått disse prosjektene til Salten, håper vi på best mulig samarbeid med lokale krefter, både jegere og beitenæringene, slik at vi får mest mulig utbytte.

-Det er åpnet for gaupejakt i områder med radiomerka gauper (foreløpig er der kun ei merka gaupe). Det er ikke hensiktsmessig å stanse jakt i de områdene hvor slike merka gauper ferdes, slik at det alltid vil være en viss mulighet for at de blir felt. Men vi oppfordrer jegere til ikke å felle gauper dersom man oppdager at de er radiomerket.  

-Innmelding av spor  etter gaupefamilier er viktig både for årets gauperegistrering og for lettere å kunne radiomerke flere gauper. Vi håper derfor dere kan bidra til at flest mulig melder fra når de ser spor etter flere gauper som går sammen. Se for øvrig informasjon om dette på vår nettside: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Har-du-sett-spor-etter-gaupe1/

 

Det publiseres mye informasjon fra Scandlynx på nett:

-https://www.facebook.com/#!/Scandlynx

-http://scandlynx.nina.no/

-http://viltkamera.nina.no/

-http://www.dyreposisjoner.no/