Lagslovene vart etter ein grundig og tildels rotetete diskusjon vedteke etter at det siste dagen nesten vart vedteke eit utsettingsforslag, som falt mot berre nokre få stemmer. Dei viktigaste punkta om plikt til medlemskap (hovudmedlemskap) for eigarar av avlsbesetningar og plikt til medlemskap for å vera med i organisert gjeterhundarbeid (støttemedlemskap) i regi av NSG vart vedteke. Men valg og funksjonstida av styret vart uendra. 1 gjetarhundrepresentant vart vald inn i representantskapet, medan landsmøtet førebels vert avvikla som før - kvart 2. år.

Valga på møtet vart slik:

Leder: Tone Våg, 2 år.

Nestleder: Ove Holmås, 2 år.

Styremedlemmar: Pål Kjorstad, Tone Edland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Sigurd Vikesland og Kjell Erik Berntsen (ny), alle på 2 år.

1. varamedlem: Terje Benjaminsen

2. varamedlem: Odd Bjarne Bjørdal

3. varamedlem: Torill Undheim (ny)

Ordførar: Sigmund Skjæveland

Varaordførar: Ragnhild Sæle

Geiterepresentantar i representantskapet:

1. Atle Aronsen (ny), vara Håkon Gjelstad

2. Hallvard Veen, vara Astrid Tronstad Dyrkorn

3. Egil Håheim, vara Gunnar Haugo

Gjetarhundrepresentant i representantskapet:

Arne Loftsgarden (ny), vara Atle Arensen (ny)

Valgnemnda:

Olav Tiller, leder, vara, vara Jarle Hauge

Magnhild Nymo, nestleder, vara Roy Mikkola (ny)

Jon Sand (ny), vara Kristin Bakke Lajord (ny)

Sven Reiersen (ny), vara Torhild Sisjord (ny)

Leif Matnisdal (ny), vara Reidar Kallestad (ny)

Viser ellers til anna artikkel om møtet på denne linken.