Rovviltkontakter i Oppland, Espen Bø: 957 22 733. Ole Knut Steinset: 464 48 657

Infobrosjyra 2021.  FM sin rovvltberedskap: 970 29 840

Infobrosjyre 2022

Infobrosjyre 2023

Infobrosjyre 2024

Vedtaksdetaljar i rovviltsaker.

Rovbase, her kan dere bl.a. sjekka om saken dere kjenner er registrert.

Siste nytt frå toppen av artikkelen:

2024:

21/06: Ulven som det ble gitt skadefellingstillatelse på i Løten med flere kommuner er nå felt under skadefellingsforsøk. Videresender denne fra statsforvalteren, Astrid 

21/06: Med bakgrunn i viltkamerabilde av en ulv ved Smalmyrvegen i Løten, har Statsforvalteren i dag gitt skadefellingstillatelse på en på en ulv i Løten med flere kommuner. Nærmere vilkår og områdeavgrensing vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender denne fra statsforvalteren, Astrid 

21/06: Det vart observert ei gaupe som tok ein nyfødt rådyrkalv i Øye i Vang kommune 18/6-23. Det heile er filma med kamera frå drone. Sno er varsla. Kjell Gudmund Svien

19/06: Ulve angrep på sau på Krukskogen Hole kommune minst 5 stk. drept den 15/6, Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

19/06: Kommunene har i går søkt om helikopterbistand og SNO til å bistå med felling, da ulven nå oppholder seg i høyfjellsområder. Det har ikke kommet noe svar ennå. Det er funnet et kadaver i natt en mil lenger inn i Valdres, fra forrige funn. Det er ikke noen nye skader/observasjoner i vår region. MGL

18/06: Det er nylig blitt funnet fersk skade fra ulv i området Tansbergfjorden, Øystre Slidre kommune. Det blir gjort forsøk med hund i forbindelse med sporing. MGL

18/06: Skadefellingstillatelsen på bjørn i Ringebu og Sør-Fron er nå utgått. Statsforvalteren forlenger ikke tillatelsen, jf. at det ikke er gjort nye observasjoner eller funn siden fredag. Dersom det skulle oppdages nye skader ber vi om rask varsling slik at det kan søkes om ny tillatelse. MGL

17/06: Frå Haldorbu høyrer vi at 1 søye og 3 lam er funne drept, i tillegg til at 1 søye er funnet skada, Gunhild Rogne

17/06: Oppsummering hittil frå tapet til ulv i ein besetning i Skåbu: Sleppt 55 søyer m/lam. Tapt 18 søyer og 38 lam. Konklusjon: Ein større søyeandel er tapt ved dette ulveangrepet enn vanleg. Denne besetningen er av sauerasa spælsau, som har eit sterkare morsinstinkt enn NKS og forsvarar lamma sine betre, og dermed har ulven skada og drept fleire søyer enn vanleg. Dette er ei stor tragedie for eigaren, dyra og sauehaldet i Gudbrandsdalen, som òg har ramma både saueeigarar i Ringebu/Fåvang og Gausdal i år. For Oppland Sau og Geit må vi òg ta med Toten, Hadeland og nå også Valdres i same samanhengen. Det har også store økonomiske virkningar. Berre i Skåbu har dei hittil brukt 400 timar på tilsyn, sanking, sortering og avliving. Nyttar ein vanleg timesats på anna arbeid Statsforvaltaren gjev tilskot til, så vil desse timane utgjera ein arbeidsinnsats verdt kr. 140.000. Kva beløp stiller Staten med i kompensasjon: Ja, kr. 30.000, altså kr. 75,- pr. time! Ole-Petter Berget og redaktøren

17/06: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet gjellende skadefellingstillatelse på en ulv i Sel kommune m.fl. kommuner til 25 juni. Ny avgrensing av fellingsområde er Vågå og Sel, sør for riksveg 15 og vest for Lågen. Nord-Fron og Sør-Fron vest for Lågen og hele Gausdal, Øystre Slidre, Etnedal og Nordre Land. Øst for E-16 i Nord-Aurdal. Det er også funnet et drept lam ved Etnekjølen, dette er ikke undersøkt ennå. MGL

17/06: Det er gått med hund, og det er ikke funnet noe spor etter ulv på Kvam bakside. MGL

17/06: Ubekreftet synsobservasjon av ulv i Kvam bakside. Saken undersøkes nærmere. MGL

16/06: Det er funnet nye kadaver i Øystre Slidre, tidspunkt for skade er ukjent. SNO er på vei for å dokumentere. Det forventes å finne flere. Fellingsleder for skadefelling av ulv, er nå Øystre Slidre. MGL

16/06: Statsforvalteren i Innlandet har endret området for skadefellingstillatelsen på en ulv i Sel kommune m.fl. kommuner. Ny avgrensning av fellingsområdet er slik: Nord- og Sør-Fron vest for Lågen, hele Gausdal, Øystre Slidre, Etnedal og Nordre Land, samt Nord-Aurdal øst for E16. MGL

15/06: Det er i dag funnet 17 dyr tatt av ulv ved Storhøliseter, dokumentert av SNO. Skadene er 2-3 dager gamle. Det er også gjort funn i Øystre Slidre, natt til fredag. Dette er det ferskeste funnet. I tillegg er det i kveld observert ulv i Etnedal/Steinsetfjorden, men det er uvisst om dette er samme dyr. MGL

15/06: Det er rart med denne ulven som er sett av fleire i Skåbu. Den oppfører seg rart. Ein har prøvd å skremt den, da berre knurra den og trrakk seg roleg frå. 2 personar møtte den i vegen, og da gjekk ulven på eine sida og personane gjekk i møte på andre sida. Den er ikkje redd folk, er det ein opprettsulv? Ole Petter Berget/redaktøren

15/06: Frå Skåbu høyrer vi at fleire kadaver er funnet, og at SNO er på arbeid i ettermiddag/kveld. Det er både søyer og lam som er skada/drpne. Av søyer er det funne 6 stk og 4 av dei laut dei avliva. Alle er i ein buskap, og det meldes om ferskare kadaver på Valdressida. Ole-Petter Berget

14/06: Ett lam tatt av ulv ved Snubbhøa i Skåbu, for ca 3 døgn sidan. MGL

13/06: Like før midnatt: SNO er på veg for å undersøke et drept lam ved Storhøliseter/Snubbhøa. Det er observert jerv på kamera Søre Eldålia, Østkjølen. MGL

13/06: Jakta ble avsluttet i går kveld i området Heimdalen. Ulven hadde da trolig retning mot Øyangen/Vinstervatna. MGL

12/06: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet området for skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord-Fron, Sel, Vågå, Østre Slidre, Gausdal og Dovre kommuner, samt området vest for Lågen i Sør-Fron kommune. Utvidelsen gjelder Vågå, Østre Slidre og Gausdal kommuner. MGL

12/06: Mld. fra landbrukskontoret i Lom/Skjåk. Skadefellingsløyvet på ulv er utvida til å gjelde også Vågå kommune.
Det pågår fellingsforsøk med hund. Ketil Gutubø

12/06: Der er sett ulv på kamera, og filmet med mobiltelefon, i Tverrbygda, akkurat nå. Observasjonen er bekreftet. MGL

12/06: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet området for skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord- Fron, Sel og Dovre kommuner, samt deler av Sør- Fron kommune. Utvidelsen gjelder området vest for Lågen i Sør- Fron kommune. 
Videresender denne fra statsforvalteren, Astrid

12/06: Ulv observert på Sjoa i formiddag. Skadefelling pågår. Bjørn observert på kamera på Nordstulen i Ringebu i dag tidlig. Skadefelling pågår også her. MGL

11/06: Det er funne 3 eldre kadaver av søyer dokumentert som bjørneskader i Brekkom i dag. I tillegg har dei funne 2 til, som SNO skal sjekka i kveld. Bjørnen i Ringebu har vel da kome frå sør, Per Arne Brenden

11/06: En presisering ang. innstilling av radiobjeller: Ikke sett tidsintervall altfor tett, da vil ikke batteriet vare. 4 timers intervall kan være et greit utgangspunkt. Dødsalarmer vil fungere uansett rapporteringsvarsel. Sjekk at varsel er aktivert hos dere som bruker Findmy. Ved problemer, ta kontakt med Pål Kjorstad. MGL

11/06: Det er gitt flere fellingstillatelser den siste tiden. Her er en kort oppsummering:
Skadefelling på ulv gitt 31. mai til Gausdal kommune. Utløpt i dag kl. 12. Gjaldt for området vest for Lågen i Ringebu og Sør-Fron og senere utvidet 05. juni til å gjelde Ringebu og Sør-Fron øst for Lågen. Ingen nye observasjoner eller spor etter angrepet i Ringebu 05. juni.
Skadefelling ulv, Sel kommune, gitt 09. juni. Gjelder for hele Nord-Fron, Sel og Dovre kommuner. Utløper 17. juni kl. 12.00 Ingen nye spor eller observasjoner.
Bjørn 10. juni. Gjelder til 17. juni i Ringebu øst for Lågen samt Sør-Fron øst for Lågen frem til nasjonalparkgrense. MGL

11/06: Flere hundeekvipasjer er med i skadefellingsforsøket på bjørn i Ringebu. For at disse skal lykkes er det viktig med ferske observasjoner eller funn av ferske kadaver. Ber derfor alle beitebrukere  om å gjennomføre ekstra tilsyn og oppdatere radiobjeller til å varsle hyppigere, om man har mulighet for det, MGL

11/06: GD melder om at 8 sauer førebels er funne drept av bjørn i Ringebu, redaktøren

10/06: Det er i kveld gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i Sør-Fron og Ringebu kommuner, øst for Lågen, på bakgrunn av dokumenterte skader på sau og lam på Nordstulen i Ringebu. MGL

10/06: Med bakgrunn i dokumenterte skader av bjørn i Ringebu kommune i dag, har Statsforvalteren gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Ringebu og Sør- Fron kommuner. Nærmere vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender denne, Astrid

10/06: Etter det redaktøren har hørt er det felire søyer som er drepe av bjørn på østsida i Ringebu

10/06: Det er funnet sau tatt av bjørn på Nordstulen i Ringebu i ettermiddag. SNO er på vei for å bekrefte. MGL.

10/06: Idag ble det funnet ei søye på Steinsetra der juret var borte. Det var også borte mye av bringa. SNO har vært der, det var tydelige merker i svangen,på innsiden av skinnet,  samt noe som lignet bittmerke i skinnet, uten at det var hull i skinnet.
Den ble dokumentert usikker. Astrid 

10/06: Det er observert en jerv på viltkamera i området Annorsæter (Brekkom) på Ringebu østside i natt. MGL

10/06: Søya på Veskjølen under vart stadfesta død av andre årsaker

09/06: Oppdatering frå Hadeland: Søndag 09/06 var det igjen en ulv på farten i vårt område. Foreløpig status er 2 lam avliva og obdusert av SNO, som "antatt sikker ulv". Skadene skjedde morgen og kveld, ca 15 km i luftlinje mellom åsstedene.
Det har vært søkt med kadaverhund, og ført ekstra tilsyn uten at det har blitt avdekka flere avvik.
Ulven ble filma søndag formiddag i Oslo, tett ved grensa til både Lunner og Ringerike. Flere beitelag, kommuner, fylker og statsforvalterembeder som er berørt, men dialog og samarbeid fungerer, Sondre Imsgard

09/06: Død søye m/strupebitt funnet på Vestkjølen (Storhaugen) i Sør-Fron i kveld, SNO sjekker opp, redaktøren

09/06:  Oppdatering etter ulven i Samdalen i Fåvang:  5 døde og 2 avliva lam til nå. Kadaverhunder  fant 2 kadaver i går . Store områder å gå over så det kan være mørketall. Pål Borgen

09/06: Statsforvalteren har gitt skadefelling på en ulv etter at SNO har dokumentert observasjonen som antatt sikker. Sel kommune er ansvarlig for fellingsforsøket, og jaktområdet er avgrenset til hele Nord-Fron, Sel og Dovre kommuner. Ber beitebrukere i aktuelle områder om å ha ekstra tilsyn for eventuell rask skadedokumentasjon.

09/06: Det er gjort en ubekrefta synsobservasjon av ulv på E6 nord for Sjoa, Sel kommune. SNO er på tur ut for å sjekke opp. MGL

07/06: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget tidsrommet  for skadefellingstillatelsen på en ulv i Eidsvoll m.fl kommuner. Tillatelsen gjelder til 14. juni kl. 17.00. Øvrig informasjon fremgår av vedtaksbrevet. Videresender denne fra statsforvalteren , Astrid 

07/06: Gaupe dokumentert på kamera i Furtholoa, Lisetra natt til i går. Videresender denne fra Erik Hagen, Astrid

0706: Forlengelse av skadefelling i Eidsvold f.l.r. Etter foto dok.i Hurdal kom.i dag.Det er en ulv som er født i snøsjøn 5 revir i Sverige. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

07/06: Det er bilde av jerv inatt  på åstdalseterhøa ( Øyerfjellet) i natt.  Astrid 

06/06: Det var DNA av ei ulvetispe som ble funnet i bittsårene på de døde beitedyrene i Gausdal. Dette er snakk om ei ulvetispe, som er født i et revir som heter Kesberget midt i Sverige.De vet ikke hvor gammel ulven er. Det er sannsynligvis ei ung tispe, på ett eller to år, Astrid.

05/06: Til beitelagsledere: bare en påminnelse om at sms fra kommunens vakttelefon går til lederne av beitelagene. Det er derfor viktig at dere har gode rutiner for å raskt varsle videre til alle medlemmene i laget. MGL

05/06: Til beitelag, m.fl: fellingslaget har vært ute i natt og det ble gjort forsøk på felling med hunder. Ved siste observasjon svømte ulven over Søre Imssjøen og passerte vegen. Kommunen og fellingslederne kommer til å planlegge for neste fellingsforsøk. Ber alle med beitedyr i området gjennomføre ekstra tilsyn så jakt kan iverksettes raskt på ferske skader. MGL

04/06: SNO har i ettermiddag dokumentert 1 lam tatt av ulv i området Samdalen, ca. 15 min gange fra Saubuvegen. Statsforvalteren har valgt å utvide gjeldende fellingstillatelse til å omfatte Lillehammer, Øyer, Ringebu og Sør-Fron øst for Laugen. Fellingslaget setter i gang med sporing/postering fortløpende. MGL

04/06: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet området for skadefellingstillatelsen på en ulv i Gausdal, Nordre Land og Gjøvik kommuner, samt deler av Lillehammer, Øyer, Ringebu og Sør-Fron kommuner. Utvidelsen gjelder områdene øst for Lågen i  Lillehammer, Øyer, Ringebu og Sør-Fron kommuner. STIN

03/06: På bakgrunn av dokumentert skade på sau fra ulv har Statsforvalteren i Oslo og Viken i samråd med Statsforvalteren i Innlandet fredag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll, Nannestad og Hurdal kommuner og Gran kommune. Lørdag ble området utvidet med Østre- og Vestre Toten kommuner. STIN

03/06: Til saueprodusenter på Hadeland. Foto av ulv på viltkamera i Helgedalen søndag kveld (2/6). Fellingslaget var ute i natt, og er i beredskap. Ber alle som har dyr på utmarksbeite være ekstra oppmerksomme.  Hilsen Landbrukskontoret

03/06: Ulveangrep på Toten i går fler døde lam.
Bjørn. Videresender denne fra Bjørn R. Astrid 

02/06: SNO har vært på stedet med hund uten å finne spor, luft eller tegn etter ulv. Observasjonen blir derfor inntil videre satt til usikker. MGL

02/06: Ubekrefta synsobservasjon av ulv i Svatsum. Observasjonen blir fulgt opp av SNO. MGL

30/05: Til info: Lam dokumentert antatt tatt av kongeørn på innmarksbeite på Kjønås natt til fredag 30.mai. Lars Rudi

30/05: Siste observasjon av bjørnen ble gjort i går kveld når den krysset Tromsa i retning Baklia og Oppsaldalen. Ingen nye meldinger eller observasjoner av ulven i Gausdal. Jaktlaget gjør nytt fellingsforsøk i dag. MGL

30/05: SNO har dokumentert spor etter ulv som har krysset Musdalsvegen ved Ingeridskogen med retning nordover. Ber alle beitebrukere som har sau på utmark, spesielt på Ringebu og Fron vestside, om å ha ekstra tilsyn de neste dagene. MGL

30/05: Sender melding til alle beitelag om at det har vært ulveangrep på Øverbygdskjølen i Østre Gausdal. Det oppfordres derfor å være ekstra på vakt da ulven kan forflytte seg til andre områder. Det er gitt fellingstillatelse og jegerne er parate. Mvh landbrukskontoret i Gausdal

29/05: Statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse på ulv etter dokumenterte skader i Østre Gausdal, i området mellom Gausdal og Øyer. Dokumentert tatt for ca. 3 dager siden. 10 dyr funnet til nå. Ringebu og Sør-Fron vest for Lågen er med i fellingsområdet. Fellingslaget har i gangsatt jakt. Ber om at de som sau på innmark/utmark har ekstra tilsyn de neste dagene. MGL

29/05: Med bakgrunn i påviste skader på sau i Gausdal kommune, har Statsforvalteren gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Gausdal, Nordre Land og Gjøvik kommuner, samt deler av Lillehammer, Øyer, Ringebu og Sør-Fron kommuner. Nærmere vilkår og områdeavgrensing vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

29/05: Det varsles om ulveangrep på Øverbygdskjølen i Østre Gausdal. Det er funnet omtrent 10 døde sau/lam pluss flere skadet, Even Sjurrud

29/05: Det er tatt bilde av bjørn kl. 19.00 i kveld på viltkamera ved Morkeberget i Brekkom, Ringebu østside. Vi er avhengig av dokumentert skade før det gis tillatelse til skadefelling. MGL

28/05: Til info: SNO har dokumentert et lam tatt av gaupe på innmark i området Halvfarelia i Vekkom i går. MGL

28/05: Til info: Det ble observert jerv på viltkamera ved Hjelsætra (Vekkom beitelag) på Ringebu østside i dag tidlig. MGL

26/05: Søye drept på innmark på Dovre. Ut frå saueeigar si meining og bilete av kadaveret er det vel ingen tvil om at det var bjørn som hadde vore på ferde, men SNO er usikker.... Vigga

25/05: Til info: det ble observert en jerv i Frydalen i dag tidlig, sør for Kvamsnysætrin. MGL

24/05: Til info: det ble observert en bjørn på viltkamera på Tretten i går kveld med retning nordover. Vi oppfordrer de som har sau på innmark/utmark om ekstra tilsyn, jf. rask skadefellingssøknad. Mer info kommer ved nye observasjoner. MGL

22/05: Viser til utsendt sms om skadefellingstillatelse den 20.05. I dag tidlig var det to separate observasjoner av antatt ulv ved Hedalen i Sør-Aurdal kommune i Innlandet. Det geografiske virkeområdet til skadefellingstillatelsen endres dermed til også inkludere hele Sør-Aurdal kommune. Denne beslutningen er tatt i samråd med Statsforvalteren i Innlandet. Øvrige vilkår endres ikke. Sondre Imsgard

20/05: Basert på viltkamerabilde i natt av ulv nord for Hallingby i Ringerike kommune, har Statsforvalteren gitt tillatelse til skadefelling av én ulv i tidsrommet 20.05.2024 kl. 12:00 til 27.5.2024 kl. 12:00. Kjell Bakken er fellingsleder. Fellingsområdet er slik: Hele Ringerike og Jevnaker kommune og Gran kommune vest for Randsfjorden. Sondre Imsgard

06/05: Til informasjon: SNO har gjort hiuttak av jervetispe og kvalper i området Tjønnseterfjellet i Nord-Fron kommune. MGL

30/04: På bakgrunn av observasjon av ulv og skade på sau fra ulv har Statsforvalteren i Oslo og Viken i kveld gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Gran og Jevnaker kommuner, og i Lunner kommune. Tillatelsen er gitt i samråd med Statsforvalteren i Innlandet. Videresender denne fra RAYVN, Astrid 

30/04: ULV! Har nå kl 20:38 blitt oppringt av Hans Kristian Skau, som meddelte at det har vært ulveangrep i Sognsbygda. Ett lam er tatt, og angrepet er sett av forbipasserende.
Statsforvalteren er på saken, og skadefelling er det gitt foreløpig tilsagn om.
Alle henvendelser bes rettet til Hans Kristian, 913 27 852, som også er den som media skal forholde seg til, om noen blir kontaktet. Det er det styret har av info per nå. Hold oppsyn med dyra. For styret i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Sondre Imsgard

24/04: Jervynglinger Oppland-2024: Viser til at SNO har dokumentert yngling av jerv i Nord-Fron kommune 16.04.2024. SNO opplyser at ynglingen er dokumentert i området Tjønnseterfjellet dvs. utenfor jervesonen. Ynglingen er lokalisert i et beiteområde med mye sau på utmarksbeite, og skadepotensialet er stort i Nord-Fron kommune og tilgrensende nabokommuner. Det er per dags dato dokumentert fem ynglinger av jerv i region 3 Oppland. SNO opplyser at det forventes flere dokumentasjoner i tiden fremover. Miljødirektoratet har til nå gitt tillatelse til hiuttak av en dokumentert yngling utenfor jervesonen i Ringebu kommune. Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu søker med dette om hiuttak av jerv jf. dokumentert yngling i Nord-Fron kommune utenfor jervesonen 16.04.2024. En legger videre til grunn at forvaltningen av jerv i region 3 Oppland skjer ihht. bestandsmålet på fire ynglinger, herunder også nødvendige uttak av jerv innenfor jervesonen.

23/04: Til informasjon: SNO dokumenterte i går ettermiddag spor av ulv i Vuludalen/Vulufjell, retning mot Atnasjøen, MGL

17/04: "Vargen søvdes och flyttades i Norge i børjan av april. Nu finns en uppgift om at den gått in i Sverige." Kjelde: Svensk jakt journal 17. april, Jonny

05/04: En 45 kg tung hannulv ble bedøvet fra helikopter og flyttet fra Dovre kommune av Statens naturoppsyn i dag etter at Miljødirektoratet besluttet å forsøke flytting. Den radiomerkede ulven ble peilet opp av bakkepersonell i Dovre kommune fredag morgen. Etter at ulven var lokalisert, ble bedøvelse gjennomført fra helikopter omtrent klokken 12. Ulven ble flyttet til Våler kommune, Astrid 

05/04: Til info: Miljødirektoratet har i dag fattet vedtak om flytting av genetisk verdifull ulv - V1167 - som har oppholdt seg i området de siste ukene. Ulven skal flyttes inn i ulvesonen, og oppdraget skal utføres av Miljødirektoratet v/ SNO, MGL

28/03: Det er i dag felt en ulv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote utenfor ulvesona i region 4 og 5 er på 9 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

27/03:  I region 3 er lisensfelling av ulv midlertidig stoppet i hele Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, samt den del av Dovre kommune som er øst og sør for E6 til fv. 29 og videre sør for fv. 29 til Folldal grense. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 3 Oppland er nå  åpnet for lisensfelling. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet. Astrid

13/03: Ny midlertidig avgrensing for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona som gjelder fra 13. mars kl. 08:45. Lisensfelling av ulv stoppes midlertidig i hele Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune vest for Glomma. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark er nå åpnet for lisensfelling.
I region 3 er lisensfelling ulv midlertidig stengt i Sør-Fron kommune nord for E6, Nord-Fron kommune nord for E6, samt hele Øyer kommune og Ringebu kommune. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 3 Oppland er nå åpnet for lisensfelling. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

10/03: Da ser det ut til at "Putin", den genetiske viktige ulven har vært i Øyer i går. Der den hadde  vært innom en gårdsplass,  og blitt observert av en i bil. Det er også gjort observasjoner idag, da var den på tur sørover. SNO vil ikke bekrefte  det. Astrid

09/03:  For region 3 er lisensfelling ulv midlertidig stopper i hele Lillehammer og Øyer kommuner samt Ringebu kommune sør for FV. 2204 Friisvegen og sør og vest for E6 mellom Ringebu og kommunegrensa til Sør- Fron, pga den genetiske viktige ulven som er på tur. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet.

07/03: Ny midlertidig avgrensing for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona som gjelder fra 7. mars kl. 06:50: Lisensfellingen av ulv stoppes midlertidig i den delen av Åmot og Elverum kommuner vest for Glomma, samt hele Ringsaker, Løten, Hamar og Stange kommuner. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark er det nå åpnet for lisensfelling. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet. For region 3 Oppland og region 4 Akershus er det ingen endringer.
Videresender f. Statsforvalteren Innlandet, Ketil G.

02/03: Det er i dag felt ei hunngaupe i Ringebu kommune. Gjenværende kvote innenfor beiteprioritert område (delområdene 1A og 1B) i region 3/ Oppland er totalt 4 dyr hvorav 1 hunndyr over 1 år.  Videresender frå Statsforvalteren Innlandet, Ketil G.

29/02: Fra og med 1. mars 2024 gjelder følgende endringer i vilkårene for kvotejakt på gaupe i region 3/ Oppland: Jaktområdene 1A og 1B slås sammen og det tildeles ytterligere ett dyr til hunndyrkvota i dette området. Resterende kvote gjeldende for hele beiteprioritert område (1A og 1B) er dermed på 5 dyr hvorav 2 hunndyr. Det er i tillegg åpnet for jakt på familiegrupper. I delområde 2, innenfor forvaltningsområdet for gaupe, er kvota fylt og kvotejakta avsluttet. Se nyhetssak på Statsforvalterens internettsider for ytterligere informasjon om endringer i vilkår for kvotejakta. Videresender fra Statsforvalteren Innlandet, Ketil G. Astrid 

26/02: Ny midlertidig avgrensing for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona som gjelder fra 26. februar: Lisensfellingen av ulv stoppes midlertidig i den delen av Stor-Elvdal kommune som ligger øst for Glomma og sør for fv. 30 fra Koppang mot Åkrestrømmen og den delen av Rendalen kommune som ligger sør og øst for fv. 30 mellom Koppang og Åkrestrømmen og sør for fv. 217 fra Åkrestrømmen til grensa mot Engerdal.  De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark er det nå åpnet for lisensfelling. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet. For region 3 Oppland og region 4 Akershus er det ingen endringer.

Videresender fra Statsforvalteren Innlandet. Ketil G. Videresender denne, Astrid 

11/02: Ettersøket etter gaupa i Lom er avsluttet uten at gaupa er felt. Kvotejakt på gaupe i region 3/ Oppland settes nå i gang igjen. Gjenværende total kvote i region 3 er fortsatt 5 dyr, hvorav 1 hunndyr over 1 år. I de ulike delområdene er kvoten fordelt med 3 dyr i delområde 1A og 2 dyr i delområde 1B. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid kl.18.55

11/02: Ei gaupe er påskutt i Lom kommune. All kvotejakt på gaupe i region 3/ Oppland stanses umiddelbart i påvente av resultatet fra ettersøket. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

09/02: Det er i dag felt en hannjerv i Vestre Toten kommune. Gjenværende kvote utenfor forvaltningsområdet for jerv i region 3/ Oppland er totalt 5 dyr hvorav 3 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

08/02: Det er i dag felt en hannjerv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 10 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

08/02: Konstituering av rovviltnemnda region 3 ble : 
Leder : Aud Hove. Nestleder : Hanne Alstrup Velure.
Medlemmer:
Wenche Kristin H. Almestrand, Johannes Wahl Gran og Tom Svellet.
Møter framover:
12 mars kl. 09-11 Lillehammer
14 mai kl. 10-14 Lillehammer
14 juni kl. 10-12 Teams 
21 august kl. 10-12 Lillehammer
25 oktober kl. 10-12 Lillehammer
13 desember kl. 10-10.30 Teams. 

06/02: Under ettersøk i delområde 1B, region 3 Oppland, ble gaupa påskutt den 4. februar i dag gjenfunnet død. Dette var en hanngaupe, og kvotejakt på gaupe i region 3 settes dermed i gang igjen. Gjenværende total kvote i region 3 er nå 5 dyr, hvorav 1 hunndyr over 1 år. Gjenværende kvote i de ulike delområdene er 3 dyr i delområde 1A og 2 dyr i delområde 1B. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

05/02: Av hensyn til hodyrkvota er all jakt av gaupe stansa i Oppland i påvente av avklaringer av ettersøk av påskutt gaupe. Tid: 05/02 kl. 12.34, Rovviltkvotetlf. STIN

05/02: Det er tidlig i dag felt ei jervetispe i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 11 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

05/02: Jervetispe på ca 11 kg skutt på åte i Stor Elvdal natt til i dag mandag. SNO har vært innom og registrert, Lars Rudi

04/02: Det vart den 3/2-24 felt ei vaksen ho-gaupe på 16,2 kg i Vågå region 3. 1A.
Ketil G.

04/02: Det er i dag felt en hanngaupe på 22,00 kg i Bagn i Sør-Aurdal i forvaltningsområde for gaupe/ delområde 2 i region 3 Oppland. Kvota er dermed fylt og kvotejakta er avsluttet i delområde 2.  Gjenværende total kvote i region 3 er nå 7 dyr, hvorav 2 hunndyr over 1 år. Gjenværende kvote i de ulike delområdene er 3 dyr i delområde 1A og 4 dyr i delområde 1B. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

01/02: Det er i dag felt en 1,5 år gammell hogaupe på 14,30 kg Vardkampen i Gausdal, Rovbase

01/02: Det er i dag felt en hanngaupe på 21,70 kg i Grimsrud i Sør-Aurdal, Rovbase

31/01: Det ble i går kveld felt en hannjerv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 12 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

28/01: Det ble i går kveld felt en jervetispe i Folldal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 13 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

27/01: Det ble i dag felt en hannjerv i Folldal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 14 dyr, hvorav 13 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

25/01: Møte i rovviltnemnda region 3 om jerv og gaupe

Leder legger frem forslag til brev angående skadeforebyggende ekstraordinære uttak av jerv før beitesesongen 2024. Leder foreslår at dette brevet sendes til Miljødirektoratet og KLD sammen med vedtak i sak 36/23 Forslag til prioriteringer for eventuelle ekstraordinært uttak av jerv vinteren 2023/2024. Under diskusjon i nemnda blir de enige om å ta ut Lesjaskog som område som er aktuell for ekstraordinære uttak i brevet siden der har det vært uttak gjennom lisensfelling. Avstemning- brev om ekstraordinære uttak: Enstemmig vedtatt. Vedtak Brev oversendes KLD og Miljødirektoratet, men Lesjaskog tas ut av prioritert liste.

Leder foreslår at det sendes en anmodning til KLD om at familiegrupper av gaupe unntas for jakt også i beiteprioritert område frem til 28. februar, noe som er i tråd med den faglige tilrådningen til Miljødirektoratet. Johannes Wahl Gran fremmer forslag om at anmodningen bør være at vedtak om gaupekvoten i region 3 i sin helhet justeres i tråd med den faglige tilrådningen til Miljødirektoratet. Avstemning 2 stemmer for forslaget til leder, 1 stemme for forslaget til Wahl Gran. Vedtak Det sendes følgende anmodning til KLD; « Rovviltnemnda i region 3 ønsker å sende en anmodning om at KLD endrer deres vedtak i sak 35/23 kvote for kvotejakt gaupe i forbindelse med departementet sin klagebehandling av vedtaket. Nemnda ønsker at det blir satt vilkår om at familiegrupper av gaupe i beiteprioritert område er fredet frem til 28. februar. Nemnda sender denne anmodningen med bakgrunn i de opplysninger som foreligger om gaupebestanden

22/01: Det ble i dag felt en hannjerv i Alvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 15 dyr, hvorav 13 hunndyr, Astrid 

21/01: Det er i dag felt en ulv i Fjornshöjden-reviret. Kvoten er dermed fylt og lisensfellingen innenfor ulvesonen avsluttet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en melding like før klokka 14 søndag. Ulven som ble felt søndag er ei voksen tispe.Kvota på sju ulver i Fjornshöjdenreviret, som ligger i Aurskog-Høland i Akershus og, er dermed fylt. Astrid 

20/01: Det er felt to ulver i Fjornshöjdenreviret lørdag. Det er snakk om et ungdyr og en voksen ulv, som veide henholdsvis 33 og 43 kilo. Den voksne hannen antas å være lederhannen.Fjornshöjden er kvota på sju ulver, etter at den ble påplusset ett individ forrige uke. Til sammen er det felt seks dyr i reviret, Astrid 

18/01: Det er felt to ulver, ei tispe og en hann, i det felles fellingsområdet for revirene Rømskog og Fjornshöjden torsdag. De to dyra tilhører trolig Rømskogflokke.
Fellingsområdet ligger i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold. Astrid 

18/01: Innenfor Rafjellet-reviret er det totalt felt 5 ulver. Ut fra de opplysninger som foreligger anser Statsforvalteren at reviret er tatt ut, og lisensfelling innenfor Rafjellet-reviret avsluttes nå med umiddelbar virkning.
Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

15/01: Det er felt én ulv i Innlandet mandag. Det er snakk om et yngre hunndyr på 31,2 kilo, opplyser SNO . Dermed er det felt fem ulver til sammen i reviret Rafjellet, som ligger i Grue og KongsvingerStatsforvalteren i Innlandet har satt ei kvote på seks dyr i reviret, og det er ett dyr igjen på kvota. Et dyr som antas å være ledertispa i Rafjellet ble felt søndag. Astrid 

14/01: Det ble i dag felt en ulv innenfor Rafjellet-reviret, gjenværende kvote i dette revirområdet er 2 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

08/01:    En hannjerv på ca 15 kg ble i dag tidlig skutt på åte i Stor Elvdal, kjelde Lars Rudi

08/01: Det ble i dag felt en hannjerv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 16 dyr, hvorav 13 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

07/01: Det er felt to yngre dyr i fellingsområdet for ulveevirene Fjornshöjden og Rømskog søndag. Statsforvalteren i Oslo og Viken la til ett dyr på kvota i Fjornshöjden tidligere søndag. Dermed kan inntil sju dyr til sammen felles i dette reviret. Astrid 

05/01: Det er felt én ulv fredag i fellingsområdet for revirene Rømskog og Fjornshöjden.Dermed er det seks dyr igjen på kvota i det felles fellingsområdet for de to naborevirene Rømskog og Fjornshöjden, som ligger i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold. Astrid 

04/01: Det er i dag felt to ulver innenfor Rafjellet-reviret, gjenværende kvote i dette revirområdet er 3 dyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

2023:

20/12: Er Fosenavtala om færre jerv og gaupe der ei fare for oss i Innlandet? Vi følger opp! 

19/12: Det ble skutt ei jervetispe ved Lurven på Lesja idag, 9,5 kilo. Da er jervejakta i forvaltningsområdet stoppet. Det er skutt 2 tisper, og 1 hann, i forvaltningsområdet. Utenfor forvaltningsområdet er det skutt 1 hann jerv i Lillehammer kommune, det er det igjen 6 dyr, derav 3 tisper i beiteprioritert område, Jonny

18/12: Erstatningstala er på plass for Innlandet. 

12/12: Styremøte OSG med møter med styra i Lom Sau og Geit og Skjåk Sau og Geit. Vo må finna ein plan for dette med altfor mykje jerv i forhold til bestandsmål!

27/11: Det ble i dag skutt en hannjerv på 15,50 kg i Svartdalen på Dovre

12/11: Det ble i dag skutt en jervetispe på 6,20 kg i Grønnfossen på Lesjaskog

05/11: Det ble i går felt ei jervetispe på grensa mellom Tynset og Alvdal kommuner. I dag ble det felt ei jervetispe i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 18 dyr, hvorav 14 hunndyr. Videre sent fra Stadsforvalter, Bjørn. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

22/10: Det ble i dag felt ei jervetispe i Os kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 20 dyr, hvorav 16 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid

21/10: Siste nytt ang ulven i Øyer. 
Det er nå to DNA prøver fra Nordbygdsmorka / Hundbergslia som har gått inn, det er : 
UI418706 G193-22 V1140, hann ulv, født i Stagelåsen 1-reviret.
Første gang reg. DNA 11.11.2022 Sted Ånge (S), Sotåsen.
Dato: 14.09.2023. Sted: Øyer (N), Holmsetra. Dato: 15.09.2023. Sted: Øyer (N)

Ulv nr 2 i Øyer, ei tispe. UI417367 G104-22 V1040, født i Varåa 2-reviret.
Første gang reg. DNA 21.02.2022 Sted Torsby (S), Vithammaren.
16.09.2023 Sted Øyer (N), Nordbygdsmorka. Så det har vært / er to  ulver i Øyer, Astrid

19/10: Statsforvalteren minner om frist for å søke om erstatning for tap av beitedyr til rovvilt. Fristen er 1. november.

19/10: Det ble i går felt en hannjerv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 21 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

19/10: Synsobs. av ulv ved krysset Lienden/Åsom etter Hornsjø vegen i går, Astrid 

12/10: Det ble i går felt en hannjerv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 22 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

10/10: Det er i dag felt bjørn i Engerdal kommune, og en bjørn i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 1 dyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid

02/10: Det ble felt en elgkalv lørdag 30/09, inni Hybelen i Øyer. Den hadde bitt skader bak - i svangen - framfot og i nakken. Det ble dokumentert antatt ulv, Astrid

24/09: Til info: SNO har dokumentert en sau tatt av jerv ved Kvamsnysætrin i kveld, samt en sau skadet av jerv ved Eldåsetra. MGL

20/09: Statsforvalteren forlenget i går virketiden for skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

20/09: Det ble i går felt en hannjerv i Lillehammer. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er totalt 9 dyr, hvorav 5 hunndyr. Av disse så kan inntil 5 dyr, hvorav 2 hunndyr felles i forvaltningsområde for jerv. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

19/09: Skadefellingstillatelsen på 1 ulv i Øyer er nå utvidet til mandag 25/ 9. Det er funnet 3 kadaver, og en del møkk som er levert inn til DNA analyse. Det mangler en god del lam og noen søyer i området, Astrid

18/09: Det ble i dag skutt en hannjerv på 14,10 kg - Snultra, Lillehammer

18/09: Det er i dag felt en hannjerv i Tolga. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 25 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

16/09: Det ble i går felt ei jervetispe i Engerdal. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 26 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

15/09: Fersk søye nesten oppspist, dokumentert ulv, Holmsetervegen Tretten, Jakt igangsatt, MGL

15/09: Det ble dokumentert antatt  ulv på det lammet som ble funnet idag.
Det som ble funnet igår ble dokumentert usikker, Astrid 

15/09: Det er idag funnet ett nytt kadaver ved Smørkampsetra  nedefor Hundbergslia i Øyer. SNO og jaktlag er varslet, Astrid

14/09: Det ble i efta funnet ett hardt skadd lam nedenfor Holmsetra i Øyer. SNO er varslet og skal se på det i kveld. Jaktlaget er også varslet, Astrid 

12/09: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

12/09: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. På østsiden av Lågen. Den er for 1 uke, Astrid 

12/09: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øyer og Ringebu. Observasjoner av unormal oppførsel hos sau må meldes raskt, MGL

12/09: Tlf fra jaktleder : 
Det er med stor sannsynlighet filmet 1 ulv ovenfor Glomstad på Tretten  nå ved 20 tiden, mest sannsynlig på tur nordover. SNO har sett videoen, og skal konferere med Ole Knut Steinset. Det er igangsatt søknad på skadefelling, Astrid 

12/09: Til info: SNO har dokumentert ett lam antatt drept av jerv ved Eldåhøgda i dag. MGL

11/09: Skadefellingstillatelsen på jerv i Ringebu er nå utgått. MGL

11/09: I Lom har uvedkommande sleppt ut att ein stor flokk med sanka sau frå innmarksbeite natt til søndag, og kommunen ber folk følgja ekstra godt med. Mld. over er frå landbrukskontoret i Lom og Skjåk: Som nemnt tidlegare er det ikkje berre rovdyr ein skal slite med. Saka er medlt til politíet, Astrid via K. Gutubø

10/09: Det ble i dag felt 1 hannjerv i Rendalen kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 31 dyr, hvorav 20 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R, Astrid 

06/09: Statsforvalteren har i ettermiddag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Stor-Elvdal og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

06/09: Det er gitt fellingstillatelse på 1 jerv etter flere dokumenterte skader i området Grøtørhøgda, Ringebu. Jakt blir iverksatt. MGL

06/09: Det ble i i dagtidlig felt 1 jervetispe i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er 32 dyr, hvorav 20 hunndyr. Videresender denne fra Bjørn R , Astrid 

05/09: Fellingstillatelsen på ulven er nå utgått. Det har ikke blitt gjort observasjoner siden første observasjon i Kvam 25. august, eller funn av skadde/drepte dyr. 

05/09: EU-president ber medlemslandene bli hardere i klypa overfor ulven. Antallet ulveflokker i en del europeiske regioner har blitt en reell fare for husdyr og potensielt for folk. Jeg oppfordrer lokale og nasjonale myndigheter til å ta grep der det er nødvendig. Dagens EU-lovgivning gjør dem allerede i stand til det, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding mandag. I pressemeldingen skriver kommisjonen at de er over i en ny fase i arbeidet med å håndtere utfordringene knyttet til ulvens tilbakekomst til Europa. Beregninger fra i fjor anslår at antall ulv i Europa til sammen ligger på rundt 22 000, med land som Tyskland, Italia, Romania, Hellas og Polen blant landene hvor forekomsten er størst. Antallet dyr har vokst vesentlig de siste årene, Astrid 

03/09: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

29/08: Statsforvalteren forlenget i går virketiden for skadefellingstillatelsen på en gaupe i deler av Kongsvinger og Grue kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

29/08: Statsforvalteren forlenget i går virketiden for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.


28/08: Fellingstillatelsen på ulv  i Sel, Fron og Ringebu går frem til 5. sept. kl. 12.00. Ingen spor eller observasjoner eller funn av kadaver det siste døgnet, MGL

28/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Våler og Åsnes kommuner. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

27/08: Skadefellingslaget har ikke hatt kontakt med ulven siden sporobservasjonen i Kvam fredag kveld. Det er så langt gjennom helga ikke meldt om synsobservasjoner, skadde dyr eller drepte dyr noen steder i Sel, Fron eller Ringebu. Helt uvisst hvor ulven befinner seg nå. MGL

25/08: Statsforvalteren har utvidet fellingsområdet for tillatelsen til felling av ei gaupe i deler av Løten og Elverum kommuner til også å inkludere deler av Våler kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

25/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

25/08: Det er gitt skadefellingstillatelse på en ulv i kommunene Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, på østsida av Laugen. Dette etter at SNO har vurdert antatt ulv på et lam ved Saubua i Ringebu, samt vurdert sporobservasjon på grusveg sør for Kvam til antatt ulv. Skadefellingsforsøket er i gang, MGL

25/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Dovre kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

25/08: Det er i dag gjort en synsobservasjon med stor sansynlighet av en ulv sør for Kvam. Det er en sporrekke i en skogsbilveg. SNO erb på veg for å undersøke/dokumentere, vidresendt fra jaktleder/Astrid Olstad

25/08: Statsforvalteren har utvidet felleingsområdet for tillatelse til felling av ei gaupe i deler av Løten og Elverum kommuner til også å inkludere deler av Våler kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

24/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Løten og Elverum kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

23/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Kongsvinger og Grue kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

22/08: Statsforvalteren har i dag forlenget virketiden for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

20/08: Statsforvalteren har i dag forlenget virketiden for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk og Lesja kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

18/08: Vi har nå mottatt det formelle avslaget på søknad om skadefelling av jerv fra Statsforvalteren i Innlandet. Dette til info, MGL

17/08: Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge, framgår det av Oslo tingrettes kjennelse torsdag. Dermed er det igjen åpnet for at ei bjørnbinne med to unger kan felles i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. Redaktøren: Eg lurer som andre på: Kva er det eigentleg med Oslo tingrett? Vert den styrt av dommarar m/vikarerande syn på nasjonal politikk slik at totalfredningsprinsipp av rovdyr skal gjelda framfor stortingsforliket?

15/08: På bakgrunn av dokumentert skade på 2 lam tatt av jerv i Nord-Fron i går, er det søkt om skadefellingstillatelse i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Foreløbig muntlig tilbakemelding fra STIN er at søknaden ikke innvilges, MGL

14/08: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune. Nærmere områdeavgrensining og øvreige vilkår fremgår av vedtaksbrevet, STIN

14/08: Det vart i dag funne og dokumentert tre lam teke av jerv vest på Sotflye. Frå før er det funne 6 kadaver i området Låggøymen/ Tordalen, alle relativt ferske og dokumentert teke av jerv. Det er søkt og innvilga skadefelling. Det vil si at det nå er pågåande skadefelling i heile Skjåk, både på sør og nord. Det er høgsesong for jerv, så bruk beitetilsyna våre og meld frå ved mistanke om uro eller ved funn av kadaver, Skjåk Sau og Geit på Facebook

14/08: SNO har dokumentert 2 lam tatt av jerv i samme området som i helga, Kvamsfjellet mot Vuludalen. Fersk skade, MGL

13/08: Det er tatt bilde av jerven på kadaveret av ei søye i Åsdalen i Øyer. Samme kadaver som den ble avbildet ved før, Astrid Olstad

13/08: SNO dokumenterte i gårkveld et lam drept omlag i tida 8.-9/8 av jerv på Kvamsfjellet . Statsforvalteren vil ikke gi skadefellingstillatelse før det er dokumentert flere skader, MGL

12/08: Stasforvalteren har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk og Lesja kommuner. Nærmere områdeavgrensining og øvreige vilkår fremgår av vedtaksbrevet, STIN

06/08: Korrigering av forrige melding: De 2 døde lammene ble funnet ved Leinåe, dvs. i  området Fremre Illmannhøe - Høgloftet, MGL

06/08: Det er funnet ytterligere 2 døde lam i Illmannsdalen i Sel i dag. 1 gammel og 1 fersk skade. SNO kommer ikke inn i området før på onsdag jmf. ekstremværet som er meldt. Statsforvalteren holder søknaden om skadefelling åpen til det evt. er dokumentert jerv som skadegjører, MGL

06/08: Kvam østside beitelag melder om ulv i 4-5 veker, jerveskader siste tida, og i dag er det nok ein gong teke eit lam av hund. Dette er håplaust!, Jonny Mathisen

05/08: Det er filmajerv på kadaver av ei søye i dag tidleg inni Åsdalen i Øyerfjellet, Astrid

04/08: Det er dokumentert et nytt lam drept av jerv i Illmannsdalen i Sel i dag. Tatt samme tidsrom som førre kadaver der. Det er nå sdokumentert 3 skader i dette området, og det blir søkt om om slkadefelling i morgen, MGL

01/08: 2 jerver observert på Hovdmyra i Kvam Østside. 6 timer etter at ulven var felt.... Jonny Mathisen

31/07: Det er i dag felt en ulv i Alvdal kommune. STIN

31/07: Det er akkurat felt en ulv i Alvdal vestfjell, ca. 2,5 mil fra Straumbu i Atna. Ble felt i los for hund. MGL

30/07: SNO har i dag dokumentert et lam drept av jerv i Illmanndalen i Sel, fersk skade. Statsforvalteren gir ikke skadefellingstillatelse før det er dokumentert flere skader. SNO har i dag også dokumentert søye og lam drept av ulv i området ved Kringsetrin i Sel, minst en uke gamle skader. MGL

29/07: Det er i dag felt en ulv under skadefelling i Eidsvoll kommune. STIN

28/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Løten og Elverum kommuner. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

28/07: Beite- og sankelaget treng hjelp med fleire beitetilsyn over heile Skjåk! Uroa i fjellet har allereie starta med tap til jerv, manglande lam og urolege flokkar. Vi treng derfor enda fleire som kan gå beitetilsyn for oss. Kan du vera med å gå nokre turar? Ta kontakt med Susanne Brenna på tlf 48008160 eller Kari Hånsnar 99162602, Skjåk Sau og Geit på Facebook

28/07: Brit Elin Gråberg varslar i ei melding at dei slit med ulv på Dovre

27/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

27/07: Det ble felt en hannbjørn under skadefelling i Løten i dag melder STIN

26/07: SNO har dokumentert skadd søye (tilhørende Jan P. Stebergløkken) av ulv i området ved Fløtardammen på kommunegrensa mellom Nord-Fron og Sør-Fron. 3-5 dager gammel skade, søya måtte avlives. MGL

26/07: Det vart i dag funne ei hardt skadd Lesjasøye 2-3 km NV for Kvennåtjønn i Reinheimen.  Avliva. Dokumentert jerv, 4-5 dagar gamalt. Det vart gjort synsobserverasjon av jerv i same område, ved Sauhaugen.
Det er og meldt om manglande lam i Sandåfjellet. Kadaverhund vil bli sendt inn. Videresender fra Kjetil Gutubø, Astrid 

25/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Stange kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

25/07: Angående skadd lam og dødt  lam funnet igår. I Øyer 
Det skadde lammet er under behandling, så ikke dokumentert noe der.
Dødt lam, der kunne sno ikke fastslå dødsårsak,  ikke merke etter kjeft på det som var igjen. Men det var nokså ferskt, Astrid

24/07: Det er idag funnet ett skadd lam på Steinsetra, det levde. Sno ser på det imorgen.
Det er også funnet 1 hodeløst lam ved Helgetjøn, sno er varslet , og 2 søyer er observert utrolige og skrikende innved Øysteinsvatne idag. 
Øyerfjellet, Astrid 

24/07: Drept søye ved Koltjønnhaugen i Nord-Fron, antatt ulv. Skaden må ses i sammenheng med synsobservasjon av ulv i forrige uke. Viktig med tilsyn for å avdekke eventuelle skader raskt. MGL

22/07: Det ble avslag på søknaden. Dem ville ha dokumententasjon på at det var tatt av jerv. Men det holder med 1 kadaver. Så nå er oppfordringen at alt som blir funnet blir varslet SNO. Har kontaktet kadaverhundekvipasjer så det kommer antakeligvis 2 stk. imorgen for å gå over områdene, Astrid Olstad

22/07: Det er helt ferske bilder av jerv ved ett dødt lam inna Snauskallen ved Sjøsetra i Øyer. Bildene må dokumenteres av SNO før en kan søke felling. Men prosessen er igang, Astrod Olstad

21/07: I dag måtte enda  ett lam avlives på grunn av en hund ( husky) som  hadde klart å slite seg løs fra eier som var ute å gikk en tur ved Grunnesvannet i Øyer  i går. Det ble meldt ifra fra eier idag, da eier hadde lett etter lammet først i går uten å finne det. Men i dag ble det funnet av hundeeier, hardt skadet. Hundeeier hadde sett at den gikk til angrep på lammet. Astrid Olstad

21/07: Lam konstantert tatt av gaupe på utmarksbeite, Lunner. Undersøkt av SNO i dag, Sondre Imsgard

20/07: SNO har dokumentert et lam drept av jerv i Illmannndalen i Sel i gårkveld, fersk skade, MGL

20/07: Skadefellingstillatelsen under er forlenga til 27/07 kl. 12.00, MGL

20/07: Statsforvalteren har forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Sel m.fl. kommuner, samt justert fellingsområdet for tillatelsen. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

20/07: Det er gjort nye sporundersøkelser i Frydalen i går kveld. Det er også innkommet en video. Funn av spor i vegen og video indikerer stor sannsynlighet for ulv. Aktuelle beitelag må ha intensivt tilsyn. MGL

18/07: Det er gjort sporundersøkelser i kveld. Det er også innkommet en video. Funn av spor i vegen i video indikerer stor sannsynlighet for ulv. Aktuelle beitelag må ha intensivt tilsyn, MGL

18/07: Det er gjort sporundesøkelser med hund i området hvor mulig ulv ble observert i dag. Hunden har ikke gjort markeringer og det er ikke gjort andre funn i området, som kan vertifisere observasjonen, MGL

18/07: Svenskene vil ned på ulvestammen. ?
"Vi tydliggör att vi ska ner till 170 till 270 vargar, och gärna i det lägre intervallet. Ett tidigare om blir nu i stället hur och vad vi ska göra för att kunna ligga på de nivåerna. Det är en tydlig skärpning där den här regeringen vill ha färre vargar i Sverige", sa landsbygdsminister Peter Kullgren till Svensk Jakt.

17/07: Frå Lesja meldes det om nokre dokumenterte skader etter jerv hittil og ei dokumentert kongeørnskade, Ola Hareland

14/07: Statsforvalteren i Oslo og Viken har forlenget skadefellingstillatelsen på ulv i Nord-Odal og Stange kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner til 28. juli kl. 12.00

13/07: Ulven er observert ved Fløtardammen i Eldåa, Frydalen. Hund er på veg og det vil forsøkes å få i gang jakt, MGL

12/07: Det er felt en ulv i Våler kommune i Innlandet onsdag formiddag.
Det ble felt en hannulv på 38,3 kilo like før klokka 11 i Våler like opp mot grensa til Løten kommune, sier skadefellingsleder i Stange kommune Geir Magnar Lillehov, Astrid 

11/07: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet fellingsområdet for skadefellingstillatelsen på en ulv i Sel med flere kommuner til også å gjelde deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

11/07: Til informasjon: På søndag kryssa en ulv Rv 27 mellom Folldal sentrum og innkjøringa til Grimsdalsvegen, med retning mot Sølenkletten. MGL

10/07: Til informasjon: Det er funnet ett lam antatt tatt av ulv i Gautådalen/ Pikhetta. Ikke fersk  skade. MGL

10/07: Statsforvalteren i Oslo og Viken har utvidet skadefellingstillatelsen på ulv i Nord-Odal og Stange kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner til å gjelde 2 individer. Tillatelsen gjelder til 14. juli kl. 12.00

07/07: Da er det gjort sjekk av hiene i Kynna og Julussa revirene og det er dokumentert yngling i båe to, viser til: Lyabesök: Den 16 maj gjordes besök vid lyan i Kynna-reviret där det fanns minst 6 valpar. I Julussa-reviret dokumenterades 5 valpar den 1 juni, Astrid 

07/07: STIN melder at det ble felt en bjørn under skadefelling i Trysil i går kveld

06/07: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en bjørn innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Trysil.Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

06/07: Statsforvalteren i Innlandet har utvidet fellingsområdet og forlenget fellingsperioden på en ulv i deler av Lesja, Dovre, Sel, Fron og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

05/07: Til info: antatt dokumentert fersk skade fra ulv i Dovre kommune. Det oppfordres til å fortsatt ha intensivt tilsyn i dagene fremover da vi ikke vet om det er samme ulv eller en annen. MGL

04/07: Til info: det har blitt dokumentert ett nytt dyr i dag tatt av ulv. Eldre skade. MGL

04/07: Til info. Det ble tatt bilde av en jerv i går kveld sør i Åstdalen i går.  Øyer fjellet. 
Astrid 

03/07: Til info: ingen funn av nye kadaver så langt i dag. Det har kommet oppover en hund fra Østerdalen som er klar til å brukes så fort det kommer bilde fra viltkamera, synsobservasjoner eller fersk skade. MGL

03/07: Den pågåande skadefellinga på ulven, som oppheld seg mest i Nord-Fron er veldig utfordrande, da ulven flytter seg over store avstandar over kort tid. Det vert funne døde og skada dyr jevnt. Vi kryssar fingrane og håper at lykka står oss bi ved at skadefellinga vert effeltuert snart

03/07: Ubekrefta observasjon av bjørn i Imsdalen laurdag 01/07, kjelde Jonny Mathisen

02/07: Ei skada søye, dok. tatt av ulv, ei skada søye og ett skada lam dok skadd av ulv, avliva, ikke helt ferske skader, området Tjønnsetra i Nord-Fron MGL

01/07: Ny søye funnet, dok skadd av ulv for 3-5 dager siden. Veslseter/Gravdal-området, Nord-Fron.

01/07: 2 ny søyer er funnet, Veslseter/Gravdalen i Nord-Fron. Dok. skadd av ulv, avliva. Ene skadd for 2 døgn siden, andre for 4-5 døgn siden.

01/07: Søye dok. tatt av ulv på Veslseter, Nord-Fron. 1-2 dager gammelt, MGL

01/07: Ei søye dok. skadd av ulv, avlivd pga skade. Ca. to dager gammel, Lystjønn, Sødorpfjellet. 1 søye og 1 lam dok. tatt av ulv i natt, Lauvåsen, Sødorpfjellet, MGL

30/06: 1 lam sakna etter tilsyn hos Karl Øygarden, Lesjaskog

30/06: Nytt dyr dokumentert tatt av ulv ved Furusetra. Ikke fersk, MGL

29/04: Det er i dag felt en ulv under skadefelling i Stange kommune. FMIN

28/06: Det er nå i kveld funnet ett skadd lam som måtte avlives, dokumentert tatt av ulv, på Furusetra i Sør-Fron. Skadefellingen fortsetter i natt. Svært viktig med intensivt tilsyn i aktuelle beiteområder. MGL

28/06: Fleire dyr er skada av ulv på Kvamsfjellet, bl.a. ei søye der mykje av lårmuskelen er bite ut og ei søye er sett med blod. Findmy-loggen viser 2 dyr med stressalarm, desse er utløyst 26/06 kl. 16.11 og 27/06 kl. 07.11. Det eine dyret hadde òg stressalarm 21/06 kl. 15.06 og kl. 15.37. Beitebrukerne er i full beredskap. Redaktøren

28/06: kl. 00.12 meldes: Dokumentert ett lam drept av ulv ved Hovdsetra i Nord-Fron nå kveld av SNO, fersk skade. I tillegg en skadd søye i Bergemillom, Nord-Fron, antatt ulv, litt eldre skade. Svært viktig med intensivt tilsyn i aktuelle beiteområder, MGL

26/06: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

26/06: Det er i kveld funnet ett lam, antatt tatt av ulv, ved Raphamn i Sel kommune. Fersk skade. Det er søkt om skadefelling  til Statsforvalteren. MGL

24/06: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn fra og med 23.06. Avgrensning av fellingsområdet er som følger: de deler av Nesbyen, Flå, Krødsherad og Ringerike kommuner som ligger øst for Rv. 7 og vest for E16. Samt de deler av Sør-Aurdal kommune som ligger vest for E16, sør for fv 2456 og sør for fv 243 fra Hedal til Nesbyen (der fv 243 stopper følger avgrensningen veien som går via Djupedalen, Teinvassætre, Bjørnalia og Todalen). I Nesbyen avgrenses fellingsområdet i nord av vei fra Nesbyen til Hedal som beskrevet over. Øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

22/06: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Kongsvinger og Grue kommuner. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

20/06: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Rendalen kommuner Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet., STIN

20/06: Det ble søkt skadefelling av kongeørn i Øyer igår. 
Det ble avslag denne gangen, men Statsforvalteren hadde merket en økende trend i skadefelling på kongeørn, Astrid 

19/06: 1 lam dokumentert tatt av ørn ved Gullbringen i Øyer fjellet idag. 
Det var lunket når SNO obduserte det, Astrid 

19/06: Det er funnet eitt lammekadaver i Lom, litt vest for Bergom, langs Sognefjellsvegen. Lammet blei funnet på innmark. SNO dokumenterte i dag tidlig at det var teken av gaupe. Videresender fra Kjetil Gutubø, Astrid 

18/06: Mattilsynet ber om at rovviltforliket vert evaluert på nytt, da tapstala som følgje av freda rovvilt i mange tilfelle er altfor høge. Sandra Borch seier ar regjeringa fører ein restrektiv rovviltpolitikk, kjelde GD. Kommentar: Dette er i realiteten kjent for oss beitebrukere, og vi må forvente at dagens rovviltforlik med vedtekne bestandsmål må takast opp på nytt og senkast. Det kan ikkje verta slik at fredinga og forvaltninga av freda rovvilt skal ha forrang framfor dyrehald og matproduksjon på utmarksbeite og delvis innmarksbeite, redaktøren

17/06: Eit lam teke av gaupe på jordet i Lom torsdag. Funne i går kveld og sett på av
Kjell Gaukstad SNO i dag, kjelde Trond Dalsegg

16/06: 6 sauer angrepe av hund på Mysusæter. Alle er døde som følge av skadene, der nokon måtte avlivast. Det vert forsøkt å koma i kontakt med eigaren, kjelde GD

08/06: Det er observert, og dokumentert ferske jervespor i dag ved  råket opp mot Åstdalshøa i Øyerfjellet,  der råket deler seg mot  Vedumslia, Astrid 

08/06: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Nord-Odal og Stange, og deler av Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender fra Statsforvalteren, Astrid 

06/06: Dessverre ingen gladmelding inn mot beiteslipp. Det er fotografert en jerv ved Hovsmyrbakkbua inni Øyer fjellet dag, ca. kl. 11:30, Astrid

05/06: Det er sett jerv på viltkamera ved Hornsjøen i Øyer natt til igår. Astrid 

05/06: Det ble i natt felt en ulv ved skadefelling i Tynset kommune. Videresender fra statsforvalteren Astrid 

02/06: Bjørnen er i området Tintonten. Grensen mellom Etnedal, Sør Aurdal og Nordre-Land. Videresender fra Bjørn R . Astrid

02/06: Til informasjon: Det er gjort udokumentert synsobservasjon i går kveld av mulig ulv ved viltovergangen på Sjoa. SNO har gjort sporundersøkelser i området i dag, observasjonen kan ikke verifiseres. MGL

01/06: Statsforvalteren har utvidet fellingsområdet for skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Tolga og Os kommuner til også å gjelde deler av Tynset, Alvdal og Rendalen kommuner. Videresender fra Statsforvalteren, Astrid 

31/05: Det ble i dag 31/05 meldt om mulig synsobservasjon av ulv ved Maura i Nannestad. Vi ber beitebrukerne i området om å følge ekstra med på dyra sine og medle fra til lokal rovviltkontakt ved observasjon av ulv, Sondre Imsgard

30/05: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Tolga og Os kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender fra Statsforvalteren, Astrid 

19/05: Vestre Toten vil ikkje søkje om fellingsløyve på bjørnen som er observert, Oppland Sau og Geit hjelper Vestre Toten Sau og Geit med søknaden, Jonny Mathisen

13/05: Få timer etter at ulven ble observert nære bebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget er den skutt. Simen Bredvold hos SNO bekrefter kort overfor HA at en ulv er skutt i området. Astrid 

12/05: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Stange kommune, og i deler av Hamar og Løten kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra Statsforvalteren, Astrid 

05/04: Hunn-gaupa i Gausdal har fått radiosender. Videresender fra Bjørn R , Astrid

28/03: Jerv sydover i Vingrom lia i helga. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

27/03: Jonny Mathisen og Pål Kjorstad møtte på rovviltnemndsmøte i går 27/3, der bl.a. rammene for budsjettet for FKT 2023 skulle vedtas. Møtet var i tillegg kombinert med det tradisjonelle årlige dialogmøte mellom nemnda, STIN og diverse organisasjoner. Vi kan informera om Jonny la fram generell informasjon frå OSG og kva vi meinte om forvaltninga av jerv som sviktar med manglande uttak av kvota, og av at gaupe i praksis ikkje vert forvalta etter forvaltningsplanen når det gjelder geografi. Han sa også at det FKT-midlane måtte brukast til var til det som gavna beitebrukerne. Dette var hjelp i hardt ramma område med elektronisk overvaking og kadaverhundsøk. Pål la fram utsiktene for Oppland Radiobjøllelag, som aldri har hatt større etterspørsel etter nye enheter, spesielt mange Findmy i Skjåk, Nofence storfe i Midt-Gudbrandsdalen, noko Nofence småfe og klart meire Telespor enn vanleg. Dette har resultert i at vi har søkt om større sum av FKT-potten. Men utkastet til ramma av budsjettet var frå STIN lagt fram slik at vi fekk hakeslepp, da Oppland Radiobjøllelag eller rettare sagt "Teknisk tiltak/elektronisk" var oppsett til halvt tilskot i forhold til tidlegare år. Vi var klar over dette før møtet, og prøvde å påvirke nemnda i "Åpen post" først i møtet. Ut frå dette vedtok nemnda og utsette saka til torsdag førstkommende, da de ville setja seg betre inn i budsjettet. Frå STIN vart det presisert at det er dei som gjer vedtaka i FKT-søknadene, men det er nemnda som vedtek rammetilskotet. Dette innlegget er eit varselet om at det i år kan gå i feil retning m.o.t. kva Oppland Radiobjøllelag kan investere til beitesommaren, men vi prøver å snu dette! Elles støtte Innlandet Bondelag oss, og nåverande leder i nemnda, Hans Kristian Enge og Hanne Velure var i alle fall interessert i meire informasjon. Vi fekk òg informasjon om status på alle freda rovvilt, kva område FKT kunne brukast i og Mattilsynet kom med ein urovekkande, men dessverre rett rapport om mange besetningar med store tap på utmark. Årsak var freda rovvilt, men kven og korleis skal ein reagere på dette? Vi er redd at beitebrukarane til slutt blir stilt til ansvar for noko dei ikkje har noko skuld i!!!!

20/03: Det ble i går felt en hannulv i Nord-Odal kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 utenfor ulvesonen er på 8 dyr. Videresender fra Bjørn  R, Astrid 

07/03: Jerv sydover på åsen mellom Torpa og Vingrom i går. Mvh.Bjørn, Videresender fra Bjørn R , Astrid og Jonny 

15/02: Det ble i dag felt en jerv i Skjåk kommune. Lisensfelling av jerv er nå avsluttet. Videresender fra Bjørn R, Astrid

13/02: Innenfor Ulvåa-reviret er det totalt felt 6 ulver. Ut fra de opplysninger som foreligger anser Statsforvalteren at reviret er tatt ut, og lisensfelling innenfor Ulvåa-reviret avsluttes nå med umiddelbar virkning. Videresender fra Bjørn  R, Astrid 

13/02: Det ble i går felt ei jervetispe i Alvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 15 dyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

12/02: Det ble i dag felt en ulv innenfor Ulåa-reviret, gjenværende kvote i dette revirområdet er 2 dyr. Videresender fra Bjørn  R, Astrid 

12/02: Det er i dag felt en hannjerv i Løten kommune. Gjebværende kvote i region 5 Hedmark er på 16 dyr. Vidersender fra Bjørn R. Astrid

12/02: Det ble i dag felt en hanngaupe i Øyer kommune. Gjenværende kvote er 1 dyr i beiteprioritert område. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

10/02: Kjapp og effektiv felling av ulv i dag: Den første ulven ble skutt klokka 12.41. Den fjerde ulven ble skutt 12.54, så det tok 13 minutter, sier fellingslederen til avisa Østlendingen. Ett av de felte dyrene, en hann på 42 kg hadde GPS-halsbånd. Dermed er det god grunn til å anta at denne ulven var lederhannen i flokken. Det er også felt ei tispe på 34,5 kg, som etter alt å dømme er ledertispa i flokken. I tillegg er det felt en valp av hvert kjønn, Astrid

10/02: Det er felt 4 ulver i grensereviret Ulvåa i dag. Det bekrefter leder for det lokale fellingslaget overfor Rovdyr.org like førklokka 14.00. Dermed er det totale antall dyr felt i reviret oppe i 5. Kvota i området er satt til 8 ulver. Hensikten er å ta ut alle dyrene i reviret og Statsforvalteren kan derfor endre kvota hvis nye opplysninger tilsier at det er flere eller færre dyr i revieret, Astrid

07/02: Det er i dag felt en ulv innenfor Ulvåa-reviret, gjenværende kvote i dette revirområdet er 7 dyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

07/02: Det er i dag felt ei hunngaupe i Lillehammer kommune. Gjenværende kvote er 3 dyr, hvorav 2 hunndyr over 1 år i beiteprioritert område. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

05/02: Det er i dag felt 1 ulvetispe i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 utenfor ulvesonen er på 9 dyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

03/02: Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 3. februar åpnes det nå for lisensfelling av Ulvåa-reviret innenfor ulvesonen. Statsforvalteren åpner ikke for lisensfelling i revirene Juvberget og Kochahonka. Fra Statsforvalteren, Astrid

03/02: Det er i dag felt ei gaupe i Vågå kommune. Kjønn er foreløpig ukjent. Gjenværende kvote er 4 dyr i beiteprioritert område. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

02/02: Det er i dag felt ei jervetispe i Folldal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 17 dyr, hvorav 16 hunndyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

02/02: Det er i dag felt ei gaupe i Nord-Aurdal kommune. Dette var det siste dyret på kvota innenfor forvaltningsområdet for gaupe, og all kvotejakt på gaupe i forvaltningsområdet stanses med umiddelbar virkning. Videresender fra Bjørn  R , Astrid 

01/02: Oppsummering av gaupejakta i dag : 
Det er i dag felt en hanngaupe i Nordre Land, en hanngaupe i Ringebu, ei hunngaupe i Øyer og en hanngaupe i Gausdal. Gjenværende kvote totalt er 6 dyr, hvorav 3 hunndyr. Av denne kvoten kan maksimalt 1 dyr felles i forvaltningsområdet for gaupe. Kopiert fra naturen for alle, Astrid 

01/02: En hannjerv på 12,1 kg ble felt på vestsida på Dovreskogen i går, kilde Torbjørn Elvestad

01/02: Det er i dag felt ei gaupe i Ringebu kommune. Resterende kvote i beiteprioriterte områder er nå 8 dyr. Kopiert fra naturen for alle, Astrid

01/02: Gaupa som ble felt i Nordre-Land tidligere i dag, sjå under, var ei hanngaupe. Jakta i forvaltningsområde for gaupe åpnes derfor igjen. Resterende kvote i forvaltningsområde for gaupe er 1 dyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

01/02: Det er i dag felt ei Gaupe i Nordre-Land. Kjønn og alder er foreløpig ukjent. Jakta stoppes derfor i forvaltningsområde for Gaupe inntil videre. Astrid

27/01: Det er i dag felt 1 hannjerv i Skjåk kommune. Gjenværende kvote i region 3 Oppland er 5 dyr. Av kvoten på 5 dyr kan maksimalt 3 dyr, hvorav 2 hunndyr, felles i jerveprioritert område. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

19/01: Det er i dag felt 1 hannulv i Rendalen kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 utenfor ulvesonen er på 10 dyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

2022:

23/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Alvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 18 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

22/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Rendalen kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 19 dyr, hvorav 17 hunndyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

18/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 20 dyr, hvorav 18 hunndyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

15/12: Siste nytt fra rovdata : Åtte ulvekull. Det er så langt i vinter dokumentert fire ulvekull i de helnorske revirene Kynna, Mangen, Setten og Østmarka. Det er også dokumentert valpekull i de fire grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kockohonka og Fjornshöjden. Det gjenstår i tillegg å avklare status for revirene Boksjø og Rotna, Astrid 

15/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 23 dyr, hvorav 19 hunndyr. Videresender fra Bjørn R  og Astrid 

15/12: Det er i dag felt en hannjerv i Ringebu kommune. Klima- og miljødepartementet har vedtatt å øke kvoten i region 3. Etter dette er gjenværende kvote i region 3 Oppland på 6 dyr. Av kvoten på 6 dyr kan maksimalt 4 dyr, hvorav 2 hunndyr, felles i jerveprioritert område. Videresender fra Bjørn R  og Astrid 

08/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 23 dyr, hvorav 19 hunndyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid

04/12: Søndag ved 10.30-tida ble det felt ei ulvetispe i den delen av Våler kommune som ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, melder lokale lisensfellingsmannskaper. Info fra rovdyr.org, Astrid Olstad

03/12: Det er felt en ulv i Rendalen kommune i Innlandet fylke lørdag. De delene av de gamle fylkene Hedmark og Akershus som ligger utefor ulvesona gjenstår det nå 12 ulver på lisensfellingskvota.
Info fra rovdyr.org , Astrid 

03/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 24 dyr, hvorav 19 hunndyr. Videresender fra Bjørn R, Astrid 

02/12: Det er i dag felt 1 hannulv i Løten kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 utenfor ulvesonen er på 13 dyr. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

25/11: Det er i dag felt 1 jervetispe i Sør-Aurdal kommune. Gjenværende kvote i region 3 Oppland er på 6 dyr. Av kvoten på 6 dyr kan maksimalt 3 dyr, hvorav 1 tispe, felles i jerveprioritert område. Videresender fra Bjørn R , Astrid 

19/11: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 25 dyr, hvorav 19 hunndyr.

06/11: Det er i dag felt 1 jervetispe i Alvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 26 dyr, hvorav 19 hunndyr.

20/10: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune. Tillatelsen gjelder frem til 24. oktober. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

15/10: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 27 dyr, hvorav 20 hunndyr. Kjelde Astrid Olstad

13/10: Som ei hjelp og informasjon vil Statsforvalteren Innlandet i samarbeid med Oppland Sau og Geit og Hedmark Sau og Geit arrangera eit webinar om rovviltsøknad/rovvilterstatning. Statsforvalteren og vi minner om at søknadsfrist for rovvilterstatning er 1. november og at det inviteres til eit webinar torsdag 20. oktober kl. 19.30 der Stasforvaltaren gjennomgår heile søknadsskjemaet og hvor det vert gjeve råd og tips om kva som bør vera med i søknaden.

Dette skal vera delt på nettsidene til laga, og vera utsendt til lokallagsledere i Sau og Geit og beitelaga i Hedmark og Oppland så langt ein har e-postadressene.

Dette er eit svært godt tiltak av Statsforvaltaren og vi ber alle som skal søkja og forsåvidt alle andre beitebrukarar om å bruka linken under som informasjon og for å delta på webinaret:

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/soknad-om-erstatning-for-tap-av-husdyr-til-fredet-rovvilt-2022/

12/10: Det er i dag felt en bjørn i Rendalen kommune i Innlandet melder Statsforvalteren. Kvota på 3 bjørner i Hedmark, som er en egen rovviltregion er dermed fylt, kjelde Astrid Olstad

06/10: Det er i dag felt en hannbjørn i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på 1 dyr, kilde Astrid 

06/10: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

06/10: På møte i rovviltnemnda i region 3 er dette førebels orientering om skadesaker i beiteseongen 2022, med tal frå 2021 i parantes: Jerveskader: 125 (100) - merk at det er 220 skader på landsbasis. Gaupeskader: 31 (28). Kongeørnskader: 13 (9). Bjørneskader: 7  (7). Ulveskader: 0 (0). Samla skader 417  (426). Næringa ba rovviltnemnda og ta jervforvaltning på alvor i alle forvaltningsledd, frå å sette store nok kvoter og ikkje minst ta ut kvota .

Gaupekvote vart vedteke til 10 dyr, hodyrkvote på 4 dyr over 1 år. Av kvota kan det felles maksimalt 2 dyr hvorav 1 hodyr over 1 år i sona. Det vert opna for jakt på familiegrupper utanfor sona frå 1/3 2023.

Utviding av lisenskvote for jerv 2022/23. Det var før vedteke ei kvote på 7 dyr m/hodyrkvote på 3. Rovviltnemnda vedtok ny kvote på 12 dyr med hodyrkvote på 5 dyr innanfor sona, 5 dyr innanfor, 5 dyr utanfor og 2 dyr til seinare fordeling, redaktøren

19/09: Til info: SNO dokumentere fire sau tatt av jerv i området Glitterdalen, Nord-Fron i går. Med bakgrunn i at det går igjen en del sau i området ble det søkt om skadefelling, men søknaden ble avslått. MGL

12/09: Rovviltnemndene som har forvaltningsansvar for ulvesona har vedtatt å felle ulvene i revirene i Mangen, Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, Rovdyr.org

31/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk kommune. Tillatelsen gjelder frem til 6. september. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, SFIN

31/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Tynset m.fl. kommuner. Tillatelsen løper til 6. september. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, SFIN

30/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Tillatelsen gjelder frem til 6. september. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, SFIN

30/08: SNO har I kveld dokumentert lam drept av jerv i området ved indre Vulutjønna. Statsforvalteren har forlenga skadefellingstillatelsen som gikk ut i dag for Sel, Nord-Fron og Sør-Fron med en uke frem til neste tirsdag kl 12.00, MGL

30/08: Vi minner om at det fra 20/08 er mulig å delta på lisensjakt på jerv. Informasjon om kvoter og vilkår knyttet til lisensjakt kan fås på Statsforvalterens hjemmeside og deres jervetelefon, MGL

30/08: Fellingstillatelsen på jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner er nå utgått. Det vil ikke bli søkt om forlengelse, MGL

29/08: Det ble i går kveld felt ei gaupe på skadefelling i Lillehammer kommune. Til orientering, MGL

28/08: Det er i kveld (Melding kl. 21.37) felt en gaupe på skadefelling i Lillehammer kommune, SFIN

28/08: Hann gaupe felt på Fåberg vestside i kveld (Melding kl. 21.35), etter funn av ferskt funn av søyekadaver idag, Magne Gutsveen

28/08: Statsforvalteren har i dag (Melding kl. 17.16) gitt fellingstillatelsen på en gaupe i deler av Lillehammer og Øyer kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

26/08: Omstillingsmøte på Toftemo i gårkveld samla rundt 60 deltakar, deriblant dei 2 som omstiller, statsekretær i KLD Aleksander Øren Heen, Bente Odlo frå LMD, ordførere frå Norddalen/Ottadalen, lokallagsledere og beitelagsledere m/jervutfordringar, styret i OSG, styrerep og tilsett frå NSG, repr. frå Innaldet Bondelag, Hedmark Bonde og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Mattilsynet, rovviltnemnda i region 3 og tilsette frå Statsforvaltaren i Innlandet. Rovdyr.org har denne reportasja frå arrangementet

26/08: SNO har i ettermiddag dokumentert et lam drept av gaupe i området ved Moasetra, Kvam bakside. Fersk skade. Det blir ikke aktuelt å søke om skadefelling, da det er svært liten mulighet til å lykkes nå med mørke kvelder/netter. 
Oppfordrer til ekstra tilsyn slik at evt. Skader kan oppdages raskt. MGL

24/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk kommune. Tillatelsen gjelder frem til 30. august. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

24/08: Det er mykje tap i Skogseter Beitelag på Dovre utan at dette har kome særleg fram i media. Minst 4 beitebrukere har hatt store tap både til bjørn og jerv. I beitelaget er jervetispe m/kvalp sett fleire gonger i Djupdalen. Dette er ynglinga i Haverdal-reviret, som har herja i fleirfoldige år, kjelde Thorbjørn Elvestad

23/08: Nye kadaverfunn i Russdalen i Vågå i dag. SNO har dokumentert 1 lam teke av jerv. Det er søkt om skadefellingsløyve, men det vart avslag da det var berre 1 fersk kadaver. Dei andre dokumenterte kadavera frå 2 veker sidan teller ikkje lenger. Det er søkt om skadefellingsløyve i Russdalen 4 gonger nå sidan jerven starta å ta sau, 1. gong: avslag, for få kadaver, 2. gong skadefelling gjeve etter å ha funne mange nok, 3. gong forlenga skadefellingsløyve: avslag, ingen ferske kadaver og nå 4. gong: avslag, for fåe ferske kadaver, kjelde Hans P. Vaberg

23/08: Statsforvalteren har i dag utvidet fellingsområdet på en ulv i deler av Våler m.fl kommuner til også å gjelder Nord-Odal kommune og deler av Grue kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

23/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Tillatelsen gjelder frem til 30. august. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

23/08: Etter funn av kadaver antatt tatt av jerv i Vuludalen, har Statsforvalteren i kveld forlenga fellingstillatelsen på jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron. MGL

23/08: Fellingstillatelsene på jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron og i Ringebu, gikk begge ut i dag kl 12.00. Det er ikke gjort nye funn eller observasjoner. Etter samtale med Statsforvalteren, blir det derfor ikke søkt om forlengelse av fellingstillatelsene. MGL

23/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Våler, Åsnes, Elverum, Løten og Stange kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. STIN

20/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Tynset og Folldal kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

19/08: Statsforvalteren har gitt skadefelling på en jerv etter at SNO har dokumentert et drept lam i Skotten-området i Ringebu. Områdeavgrensing er Ringebu østside. Tillatelsen gjelder til tirsdag 23. august kl. 12.00. MGL

19/08: SNO har dokumentert 1 lam drept av jerv i Skotten-området i Ringebu. Det er søkt om skadefelling, svar avventes. Aktuelle beitebrukere bør ha regelmessig tilsyn for å avdekke evt. nye skader raskt. MGL

18/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

18/08: Statsforvalteren har i dag utvidet fellingsområdet og forlenget fellingstillatelsen på en gaupe i Gausdal og deler Øyer kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

17/08: Oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskyndes fra 10. september til 20. august. Endringen trer i kraft fra og med 20. august 2022. Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformen og regjeringens føringer om en mer restriktiv rovdyrpolitikk.
Vedtakene om lisensfelling av jerv som er fattet for perioden 2022-2023 gjelder fra og med 20. august 2022. Rovviltnemndene kan imidlertid som tidligere fastsette en kortere lisensfellingsperiode dersom de mener det er grunnlag for dette.

16/08: SNO har nå dokumentert jerv som skadegjører på dødt lam som blei funne i Indre Steinbudalen jf. tidligere melding i dag. Lammet var tilhørende Lars Rudi.

16/08: Statsforvalteren i Innlandet har forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron frem til 23.8.2022 kl. 12.00. Samme områdeavgrensing som før. Dette etter at SNO har dokumentert 2 lam drept av jerv i Illmanndalen i Sel. Det er også funnet et dødt lam i Indre Steinbudalen i Nord-Fron, ikke dokumentert ennå. Det er videre funnet hode av et lam i Eldåkampen i Sør-Fron. Det ble observert jerv på viltkamera i Stor-Elvdal i dag tidlig, ca. 1 km fra Vuludalen.

16/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Dovre kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

16/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk kommune. Tillatelsen gjelder frem til 23. august. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

16/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Lesja kommune. Tillatelsen gjelder frem til 23. august. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

15/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Dovre kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

15/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Rendalen, Tynset, Tolga, Alvdal, Stor-Elvdal, Engerdal og Os kommuner. Tillatelsen løper til 29. august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

13/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i Gausdal kommune. Øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

10/08: Det pr. dags dato gåande 5 ulike fellingsløyver på jerv i region 3 Oppland, 4 i Norddalen/Ottadalen og eit i Midtdalen. I tillegg er det jerveskade i Øystre Slidre. Med bakgrunn i berre 2 dokumenterte ynglingar av jerv og ei historisk låg vedteke jervkvote 2022/23 ser dette ikkje bra ut for beitenæringa korkje pr. dags dato eller neste beitesesong. Dette må dei med makt i forvaltninga ta tak i! Redaktøren

10/08: Statsforvalteren har i dag utvidet fellingsområdet og forlenget fellingstillatelsen på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

09/08: Lam tatt av jerv ved Bitihorn. Dok. skade. Har vært folk ute å gått i dag, men uten å finne noe mer.  Kadaver hund og skadefelling blir vurdert. Kjelde: Arnfinn Beito

09/08: Statsforvalteren har i kveld gitt skadefelling på en jerv etter dokumentasjon på jervedrept lam ved Skjerellfjellet i Nord-Fron kommune. Skadefellingsområdet omfatter østsiden i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron. Tillatelsen gjelder i en uke. MGL

09/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

09/08: Statsforvalteren har i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

08/08: Statsforvalteren har i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Rendalen, Tynset, Tolga, Alvdal og Os kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

08/08: Det er i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Lom kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

08/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, sjå under

08/08: Det er i kveld gjeve fellingsløyve på ein jerv i Vågå med bakgrunn i skadene i Skårvangen Beitelag, kjelde Hans P. Vaberg

08/08: 3 ferske kadaver dokumentert drept av jerv i Skårvangen Beitelag i Vågå i dag. Det er søkt om fellingsløyve, kjelde Hans P. Vaberg

06/08: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Vågå og Lom kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

06/08: Seinare i dag har Russdalen Beitelag vore på nok ein tilsynstur og funne nok eit dokumentert kadaver teke av jerv. Dei søkte fellingsløyve på nytt og fekk i følgje Hans P. Vaberg i kveld fellingsløyve på 1 dyr

06/08: Vågå kommune fekk avslag på søknaden om fellingsløyve på ein jerv i Russdalen, da dei ikkje hadde funne men 3 ferske kadaver. Det førre kadaveret var for nesten 14 dagar sidan. Dette var dumt da jaktlaget stod klar, og det er utan tvil samfunnsøkonomisk ei god investering å ta ein jerv som startar slik, kjelde Hans P. Vaberg

05/08: 2 kadaver av lam funne og dokumentert teke av jerv og fleire lamlause søyer sett i Russdalen funne i dag. Dette er på same stad som 1 lammekadaver til jerv vart funne for nokre dagar sidan, kjelde Hans P. Vaberg

04/08: Statsforvalteren har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Lesja kommune. Tillatelsen gjelder frem til 11. august. Nærmere områdeavgrensing og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

04/08: Til orientering.  Sel kommune søkte om forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv som går ut kl 12 i dag. Statsforvalteren avslo søknaden. MGL

03/08: OSG har hatt styremøte i dag med spesielt ei viktig sak: omstilling av sauebruk. Vi hadde med leder, leder i utmarksrådet og beite og utmarksrådgiver i NSG. Vi hadde gode drøftinger og har sett opp ein framdriftsplan for korleis vi skal agere og så langt som råd er unngå slike saker/vedtak i framtida, redaktøren

02/08: Det er i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Kongsvinger kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

02/08: Observasjon av jerv på viltkamera sist natt på østsida, i Sel. Aktuelle dyreeiere bes ha regelmessig tilsyn for å avdekke skader raskt. MGL

28/07: 28/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Vedtak

28/07:  Statsforvalteren har forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron til 4. august kl. 12.00. Samme områdeavgrensing som før. Vedtak

27/07: Det er for tiden tre aktive fellingsløyver på bjørn som følge av skade på sau i Midt-Norge:
Snåsa/Steinkjer i Trøndelag (gyldig til 1. august)
Verdal/Steinkjer i Trøndelag (gyldig til 1. august)
Hattfjelldal i Nordland (gyldig til 29. august)

Det er hittil tatt ut fire bjørner på skadefelling i Norge i år:
1. juli: Hannbjørn felt i Stor-Elvdal i Innlandet. Vekt var 112 kilo og alder vurdert til rundt fire år gammel.
25. juni: Hannbjørn felt i Grong i Trøndelag. Vekt var 141,5 kilo og alder er vurdert til fem år
15. juni: Hannbjørn felt i Løten i Innlandet. Vekt var 117 kilo og alder er ukjent.
1. juni: Hunnbjørn felt i Sør-Varanger i Troms og Finnmark. Vekt er ukjent og alder er vurdert til 1,5 år. Kopi fra Rovdyr.org

27/07: Avslag på søknad om skadefelling på jerv, Lesja. Vedtak

22/07: Statsforvalteren i Innlandet gav i går kveld tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Nord-Odal, Stange, Våler, Åsnes, Løten og Grue kommuner. Nærmere områdeavgrensnings og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Ulven ble felt på morgenkvisten i dag i Åsnes. Dokumentasjon

21/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Vedtak

21/07: Statsforvalteren i Trøndelag, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet, gav i går kveld skadefellingstillatelse på en jerv i Rennebu, Midtre Gauldal og deler av Tynset kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Vedtak

20/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Tolga og Tynset kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Tillatelsen gjelder fram til 28 juli.

18/07: Det er meldt om at jerven har teke lam på østsida i Sel, munnleg overføring

18/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Folldal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

14/07: Det vert ei vanskeleg sak da beitebrukere og medlemmer i Sau og Geit i Lesja og i Skjåk søkjer om omstillingsmidlar for å avvikle sauehaldet sitt. På den eine sida skal Oppland Sau og Geit sjølvsagt kjempa beitebrukerane si sak med retten til bruka og utøva beiterettane sine. Dei som gjev opp og tek i mot desse midlane let dei andre beitebrukarane i stikken ved at deira dyr da mest truleg vert meire utsett for rovviltangrep. Samfunnet hjelper ikkje beitebrukarane noko særleg, da dei i utgangspunktet ikkje har klart å forvalta den tusidige målsetjinga i rovviltforliket. I tillegg gjev dei pengar til dei som gjev opp og gjev dei som framleis vil driva beitebruk ei større utfordring. Det kan aldri ha vore tenkt slik, men Miljødirektoratet er nesten ein pådrivar å rekna med dette. Er dette i tråd med lover og forskrifter? Kva vil rovviltnemnda i region 3 gjera? Korleis skal Oppland Sau og Geit opptre? Spørsmåla er mange, svara kan lett bli at freda rovvilt nok ein gong vinn over beitebruk, næring, matprodukuksjon og busetjing i distrikta, redaktøren, dokumentasjon

14/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Sør-Aurdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

14/07: Det er felt en ulv i dagtidlig på skadefelling, fellingssted Våler kommune.

12/07: Torbjørn Elvestad på Dovre melder om at det er vanskeleg å få ut rovviltkontakt på ei søye som kanskje er teke av bjørn i dag. Rovviltkontaktene var opptatt med andre ting eller var på ferie. Redaktøren har teke kontakt med rovviltkontakt i Midtdalen som ville reise

11/07: Skadefellingstillatelsen på ei gaupe i Gausdal kommune utvides til også å gjelde deler av Lillehammer og Øyer kommuner.

10/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i Gausdal kommune. Øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

09/07: Nå har alle, som ville ha, fått elektronisk overvakingsutstyr for sesongen. Siste besetning med Nofence i prosjektet i Midt-Gudbrandsdalen fekk i går. Det vart også seinast  i går delt ut 3 Telespor-enheter til besetning som ville ha nokre ekstra enheter. Alle med Telespor og Findmy har fått det dei har søkt om, med unnatak av ein besetning m/Findmy som varsla for seint. Smartbjølla vart det så som så med der vi har hatt store problemer med 0 returenheter og konkursen til Smartbjella. Det ser heldigvis ut til at brukerportalen kan bli gående ut sesongen. Nokre m/Smartbjella har fått telespor-enheter som erstatning. Telespor har hatt og har framleis problemer med server, treg brukarportatl, rapporteringsintervallet, alarmer og oppgraderinger av firmware, men vi håper indeleg at dette nå løyser seg til det beste for oss brukarar og Telespor sjølve. Det har vore ein lang og hektisk utdelingssesong med den store toppen rundt pinse. Så står det aller verste etter mitt syn: Mange er seine med betalinga og nokre velger å prøve oss i det lengste..... Dette blir nå det siste året med etterskotsbetaling, da underteikna ikkje vil ha dette usikre økonomiske aspektet med vidare. Planen for neste seosng blir da truleg å sende fakturar tidleg om vinteren, og da får berre dei som har betalt nytt utstyr. Dei som ikkje betaler må da sende eller levere utstyret sitt til oss i god tid før sesongen på egen rekning. Dette opplegget vil nok føre til fleire rettingar på fakturaen og meire loggistikkproblemer med antall einingar, men av 2 onder må ein velgja det eine. Vi beklagar dette i forhold til fleirtalet som sjølsagt er eksemplariske, Oppland Radiobjøllelag v/Pål

08/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Dovre kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

07/07: Det har også i sommer blitt kjørt i hel og eller skada mange sauer i trafikken. Vi har fått rapporter fra Øyer, Nordre Land (fleire gonger), Snertingdal og Vågå. Vi minner om at alle som vil får ferdig utrekna skadeskjema fra Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad

07/07: Det er i dag gitt forlenget skadefellingstillatelse på ulv i Nord-Odal med flere kommuner. Forlengelsen gjelder fram til 21.7. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

06/07: Lagmannsretten erklærer Letjennavedtaket ugyldig, dokumentasjon

02/07: Skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord-Odal m.fl. kommuner utvides til også å gjelde deler av Løten og Elverum kommuner.

01/07: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Stor-Elvdal og Ringebu. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

01/07: Statsforvalteren ga den 30. juni skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner, etter dokumentert bjørneskade på sau i Stor-Elvdal kommune. Det er i dag felt en bjørn på skadefelling i området. Dokumentasjon

30/06: Færre jerveynglinger i 2022.... Dokumentasjon

29/06: Rovviltnemnda i region 3 har vedtatt lisenskvote for jerv på 7 dyr totalt, herav en hunndyrkvote på maks 7 dyr. I jerveprioritert sone: 3 dyr m/maksimum 1 hunndyr. Sekretariatet foreslo også i år hodyrkvote i beiteprioriterte områder, dette ble heldigvis forandret av nemda. 3 dyr i sonen er lite og kun 1 yngling på Dovre er dokumentert i region 3/Oppland, kilde: Jonny Mathisen

24/06: Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med SFOV i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Nord-Odal, Stange, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Sør- Odal, Nes og Eidsvoll kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

23/06: Ulven var en hannulv på 46 kilo. Den ble felt ved ett-tida, opplyser Olaf Tørudbakken, leder for det kommunale skadefellingslaget til Rovdyr.org. Det er snakk om en ulv som i starten av uka har revet omtrent 20 lam, meldte Rovdyr.org onsdag kveld. 
Skadeomfanget er ventet å bli større etter hvert som situasjonen blir mer avklart. Kopiert fra rovdyr.org, Astrid 

23/06: Det er i natt felt en ulv på skadefelling i Ringsaker kommune. Dokumentasjon

22/06: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot og Elverum kommuner utvides til også å gjelde deler av Lillehammer og Øyer kommuner.

22/06: Statsforvalteren har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Lom og Vågå kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

18/06: Det ble i går kveld felt en ulv på skadefelling i Rendalen kommune.

16/06: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Dovre kommune, etter dokumenterte skader på sau i området. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

15/06: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld gitt tillatelse til skadefelling på en ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

15/06: Det ble i natt felt en bjørn på skadefellingsforsøk i Løten kommune.

14/06: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Løten, Stange, Elverum og Våler kommuner, etter dokumenterte skader på sau i Løten kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

14/06: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot og Elverum kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

09/06: Nedgangen i Gaupebestanden  i Norge. Men oppgang i Oppland. Status: 7 familiegrupper m/2 i forvaltningsområdet og 5 i Gudbrandsdalen, Videresender fra Bjørn R , Astrid 

07/06: Det er i dag gitt forlenget skadefellingstillatelse på ulv i Stange med flere kommuner. Forlengelsen gjelder fram til 21.6. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

04/06: Litt info om ulv. Det ser ikke ut til å minke. Det ble til sammen påvist 54 valpekull født i Skandinavia i 2021, seks flere enn ved siste telling.  
I samme periode ble det påvist 28 revirmarkerende par, ett mer enn forrige vinter. Astrid ´. Etter fordeling av ni grenserevir med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 46,5 familiegrupper og 23 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde totalt 8,5 familiegrupper og 5 revirmarkerende par av ulv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata, Astrid 

02/06: Det er i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Ringsaker kommune.  Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet

01/06: Lam tatt av Kongeørn i Søndre-Land i går. Videresender fra 
Bjørn R , Astrid 

23/05: Sau tatt av gaupe i Lom i dag. Dokumentert av SNO, videresender fra Bjørn Rustadstuen, Astrid Olstad

23/05: SFIN har i samråd med SFOV i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Løten, Stange, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør- Odal, Nes og Eidsvoll kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender fra statsforvalteren. Astrid Olstad

18/05: Ulv over bestandsmålet. I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5. Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg. Kopiert fra Rovdata , Astrid 

17/05: Ikke bekreftet synsobs. av ulv i Øyer i dag. Astrid Olstad

17/05: Usikker synsobsevasjon av ulv øst for Dokka i dag. Videresender fra Bjørn R. Astrid Olstad

15/05: Bjørn observert opp for Svan mot Bosen i Kvam i dag. Sauene sjekkes der. Kilde: Jonny Mathisen

03/05: Det er i efta skutt en ulv i Ringebu. Ulven ble også filmet da den krysset E6 og løp inn på området ved Elstad camping. "Den skal ha blitt skutt i området ved campingen og kastet seg så på elva Lågen. Den er nå bekreftet død og har blitt plukket inn igjen fra elva", sier Ole Knut Steinset, rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn mens han er på vei til Elstad camping. Kopiert fra GD. Astrid

03/05: Det er i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet. Videresender fra statsforvalteren. Astrid

03/05: Det er i dag felt en ulv under skadefellingsforsøk i Løten kommune. Videresender fra statsforvalteren. Astrid

02/05: Statsforvalteren har i samråd med SFOV utvidet fellingsområdet for ulv som er gitt i deler av Løten, Stange, Våler, Elverum, Nord-Odal, Åsnes og Grue. Utvidelsen omfatter Sør-Odal og Kongsvinger nord og vest for Glomma, samt Eidsvoll øst for Mjøsa/Vorma og Nes øst for Vorma og nord for Glomma. Fellingsperioden gjelder fram til 12. mai.
Videresender fra statsforvalteren. Astrid

28/04: Statsforvalteren har i dag forlenget tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Stange, Våler og Elverum. Fellingsområdet er utvidet til å gjelde Nord-Odal og deler av Åsnes og Grue. Fellingsperioden gjelder fram til 12. mai. Videresender fra Statsforvalteren. Astrid

22/04: Det er i dag gitt tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Løten, Stange, Våler og Elverum kommuner. Nærmere område avgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, STIN

21/04: Ulvespor observert i Nysæterlia i Skåbu av Terje Kristiansen, kjelde Ole-Petter Berget

31/01: Rovviltnemnda i region 3 har i dag vedtatt å fjerne områdeavgrensingen for lisensfelling av jerv i region 3. Gjenværende kvote er etter dette 3 dyr i hele region 3 - Oppland. Bakgrunnen er at etter felling av jerven før i dag, så vart kvota i jervesona fylt medan det stod att 3 dyr i beiteprioritert sone. Bra av nemnda dette!!!

31/01: Det ble i dag felt ei jervetispe Reinheimen i Skjåk kommune. Kvota i region 3/Oppland innenfor jervesona er dermed fyllt. Innenfor beiteprioritert sone står det enda att 3 dyr, kjelde Jonny Mathisen

27/01: Det ble i går felt en hannjerv  i Skjåk kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 1 dyr innenfor jervesona, kjelde Jonny Mathisen

23/01: Det er i dag felt ei jervestispe i Lom kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 2 dyr innenfor jervesona.

19/01: Det er i dag felt ei jervestispe i Lesja kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 3 dyr innenfor jervesona.

08/01: Det er i dag felt ei jervestispe i Skjåk kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 4 dyr innenfor jervesona.

06/01: Det er i dag felt en hannjerv i Lesja kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 5 dyr innenfor jervesona.

03/01: Det ble den 3. januar felt en hannjerv i Nord-Fron kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 6 dyr innenfor jervesona

2021:

12/11: Det er i dag felt en hannjerv i Tolga kommune. Gjenværende kvote i region 5 - Hedmark er 25 dyr, hvorav 17 hunndyr, Astrid via Bjørn

07/11: Det er i dag felt en jerv i Ringebu kommune. Gjenværende kvote i region 3 - Oppland er 5 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 6 dyr/6 hunndyr innenfor jervesona, GD

24/10: Det er dag felt en hannjerv i Ringebu kommune. Gjenværende kvote i region 3 - Oppland er 6 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 6 dyr/6 hunndyr innenfor jervesona. , Astrid via Bjørn

16/10: Det er i dag felt ei jervtispe i Engerdal kommune, gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 30 dyr, hvorav 18 hodyr, Astrid via Bjørn

13/10: Det er i dag felt ei jervtispe i Engerdal kommune, gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 31 dyr, hvorav 19 hodyr, Astrid via Bjørn

06/10: Det er i dag felt en hannjerv i Folldal kommune, gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 32 dyr, hvorav 20 hodyr, Astrid via Bjørn

22/09: Det er i dag felt ei jervtispe i Åmot kommune, gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 33 dyr, hvorav 20 hodyr, Astrid via Bjørn

15/09: Det er i dag felt ei jervtispe i Engerdal kommune, gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 34 dyr, hvorav 21 hodyr, Astrid via Bjørn

15/09: Lam tatt av jerv ved Lønsetergrove i Smådalen i Lom 14/09. Dokumentert av SNO som sikker tatt av jerv, kilde: Tormod Rusten

14/09: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner samt deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner frem til 20. september 2021

10/09: Statsforvalteren i Innlandet har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på 1 ulv i deler av Åmot, Løten, Elverum, Stor- Elvdal, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner. Forlengelsen gjelder frem til 17. september kl.1200. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

10/09: Til info så har SNO vært ute og sjekket møkk fra muligens bjørn på Jønnhaltvegen, Ringebu ca. 2 km fra bommen. Pga mye regn i natt og at møkka var overkjørt, har den fått status som udokumentert. Fint om beitebrukere og andre som er i området følger litt ekstra med, MGL v/Konrad. Obs, sjå nyhet 6/9, redaktøren

07/09: Til info: Skadefellingstillatelsen på 1 stk jerv i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel kommuner gikk ut idag kl 12. Det ble søkt om videreførelse av tillatelsen, men dette ble avslått pga ingen ferske dokumenterte skader, MGL v/Veronica

06/09: Udokumentert synsobservasjon av bjørn på Venabygdsfjellet i går. SNO har ikke funnet sportegn eller andre tegn i området i dag, MGL v/Veronica

03/09: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i deler av Åmot, Løten, Elverum, Stor- Elvdal, Ringsaker og Hamar kommuner, etter observasjon av ulv øst for Raufjellet i Åmot kommune. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 3. september til 10. september. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.
 

31/08: Statsforvalteren har i dag forlenget virketiden for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder fram til 7. september kl. 12.00, med samme vilkår som tidligere. MGL v/Konrad

31/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Sel, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder fram til 7.september. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevene i saken.

30/08: Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Statsforvalteren i Trøndelag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Tolga, Os og Røros kommuner. Tillatelsen gjelder til 7.september. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

30/08: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner samt deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner frem til 13. september 2021.

30/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Folldal kommune. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

27/08: Litt oppdatering på jerv i Nord-Gubrandsdalen: Lesjaskog har nå fått dokumentert 1 jervskade. Ulvådalen i lengst øst i Romsdalen har pr. i forgårs omlag 18 kadaver etter jervangrep, og sankar sau på harde livet. Dette ligg tett oppmot Lesjaskog Beitelag. På vestsida på Lesja høyrer vi om fleire kadaver eller sau som manglar lam, og her tidlegsankas det i alle fall hos nokre enkeltbuskapar frå Lesjaskog i nord og nedover. I Skjåk er det som kjent store tapstal hos fleire, og her foregår det visstnok organisert tidlegsanking i regi av Statsforvalteren i eit område på 400.000 da. Blant beitebrukarane er det ulik oppfatning om dette både generelt og i praksis, kjelde Erik Bakken

25/08: Det ble observert en jerv på viltkamera ved Bergemillom (Kvam) i gårkveld, MGL v/Veronica

24/08: Fellingstillatelsen på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner er utvida fram til 31.august kl 12.00. Dette på bakgrunn av en dokumentert fersk skade på lam tatt av jerv ved Geitsida i Vuludalen. MGL v/Veronica

19/08: Denne meldingen fikk OSG av Torstein Åmodt fra Skjåk i gårkveld. Han har godkjent at vi sender denne til dere. Han ba meg si «at dette godtar de ikke!!»
Torstein skriv: "Har vore i fjellet og sanket Tundradalen. Dystert med 10 sjedder som tilsammen skulle ha 22 lam, der va det att 5 lam + dei andre som er saknet så blir det mellom 50-60 lam hjå meg og Jon Brennhaug . Nå er vi mildt sagt fortvilet. Landbrukssjefen ringde rovvilt telefon i kveld men der vart han latterliggjort, han vart så sint at han måtte bare legge på tlf, kilde Knut Evensen

19/08: Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
• Lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv
• En kvote på inntil 24 ulver med hensikt å ta ut alle individene i revirene Hornmoen,
Mangen og Rømskog

Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen med en kvote på inntil 12 dyr.

Fra sakslisten til rovviltnemnds møte den 26 august i region 4- 5.

19/08: Melding fra Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
• Lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv
• En kvote på inntil 24 ulver med hensikt å ta ut alle individene i revirene Hornmoen,
Mangen og Rømskog

Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen med en kvote på inntil 12 dyr.

Fra sakslisten til rovviltnemnds møte den 26 august i region 4- 5.

19/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Skjåk kommune (Breheimen). Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

19/08: Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
• Lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv
• En kvote på inntil 24 ulver med hensikt å ta ut alle individene i revirene Hornmoen,
Mangen og Rømskog
Sekretariatet for region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:
Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen med en kvote på inntil 12 dyr.
Kilde: Fra sakslisten til rovviltnemnds møte den 26 august i region 4- 5. Astrid

18/08: Jervedrept lam dokumentert av SNO i kveld på Skjenarvøyllom mellom Solhell, og Foss i Lom, Tormod Rusten

18/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel og Stor-Elvdal kommuner, med bakgrunn i en dokumentert skade på sau ved Gråhøa og bilde av jerv på viltkamera i Vuludalen i Sør-Fron. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

18/08: Til info: Det ble observert en jerv på viltkamera i området ved Storflågån i natt. Det blir søkt om ny skadefellingstillatelse. MGL v/Geir Johan

18/08: Det meldes om jerveskader på Lesja, der beitelaga på Vestsida og Lordalen har funne fleire kadaver. Det meldes også om funn av kadaver og ryktes om tidleg sanking lengs øst i Romsdalen mot Bjorli. I prosjektet hos Erik Bakken, som er nærmeste nabo til Møre og Romsdal er det også funnet flere kadaver, men forsent til å kunne dokumenteres, Erik Bakken

18/08: Til info: Skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel gikk ut i dag, og blir ikke forlenget nå pga. ingen ferske skader eller annen dokumentasjon. Det bes om regelmessig tilsyn, slik at vi evt. kan få avdekket nye skader raskt, og søke om ny skadefelling. MGL v/Geir Johan

17/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner, etter dokumentert skade på sau i Storgrytdalen i Stor-Elvdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

17/08: Til info: Skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel gikk ut i dag, og blir ikke forlenget nå pga. ingen ferske skader eller annen dokumentasjon. Det bes om regelmessig tilsyn, slik at vi evt. kan få avdekket nye skader raskt, og søke om ny skadefelling. MGL v/Geir Johan

16/08: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner samt deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner frem til 30. august 2021

09/08: 1 lam drept av jerv og 1 lam sprengt å jaga på vatnet av laushund i Russdalen. Dokumentert av rovviltkontakt i dag, Hans P Vaberg

09/08: Fyrste lam ti tå jerv i Russdalen melder Sverre Blankeborg frå Vågå

09/08: Det ble gjort synsobservasjon av jerv på Fryvollan i dag tidlig. Jerven kryssa veien og hadde retning mot Søre Geitberget. I nattens fellingsforsøk med hund ved Bløyvangen jagde hunden jerven i 3,5 time. Det ble stopp i storsteinur, her fant hunden ikke igjen jerven. MGL v/Hans Christian Elstad

09/08: Skadefelling på gaupe i Fron og Sel vestside er avsluttet. MGL v/Hans Christian Elstad

08/08: Det er tatt bilde av en jerv i dag på et helt ferskt kadaver (lam) ved Tverrglitra i Nord-Fron. MGL v/Geir Johan

06/08: Etter dokumenterte skader av jerv i Musvorddalen har Statsforvalteren besluttet å utvide gjeldende fellingsområde til deler av Sel kommune. Avgrensning i Sel går fra Mysusæter og vegen innover til Rondvassbu, og videre til kommunegrense i enden av Rondvatnet og kommunegrense ned til Bjørnhollia. Skadene var ca. 1 uke gamle. MGL v/Konrad

05/08: Det ble avbildet jerv på kamera to ganger i natt i Vuludalen. Vi har mannskap ute i kveld/natt, men det kan bli aktuelt med flere folk inn i mot helga. MGL v/Konrad

04/08: Etter dokumentert skade har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Tolga og Rendalen. Tillatelsen gjelder fram til 12. august. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN

03/08: Det er i dag felt en bjørn på skadefelling i Nord-Odal kommune øst for Sætersjøen. FMIN

03/08: SNO har i kveld dokumentert et lam drept av kongeørn i området Melgårdsbakken, like innenfor Kvarvet. MGL v/Konrad

03/08: Med bakgrunn i et fortsatt høyt skadepotensiale av jerv i Vulufjell har Statsforvalteren besluttet å gi skadefellingstillatelse på ytterlige en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder fram til 10. august. MGL v/Konrad

03/08: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder fram til 10. august. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN

03/08: Til info ble det avbildet jerv på kamera i Bergemillom i natt. Det bes om at beitelag går tilsyn i området for å oppdage evt. skader raskt med tanke på søknad om skadefelling. MGL v/Konrad

01/08: Det er i dag felt to jerver i Vuludalen i Sør-Fron kommune. Den fastsatte ramma for skadefelling av jerv i området er fylt, og skadefellingsforsøket avsluttes. FMIN

01/08: Det er i kveld felt to jerver i Vulufjell og kvoten på skadefellingen er dermed fylt. MGL v/Konrad

01/08: SNO har i kveld dokumentert en sau drept av jerv på Skottåsen. Skaden antas å være noen dager gammel. MGL v/Konrad

01/08: Til info: Det ble gjort en ubekrefta synsobservasjon av bjørn i Kvam i går. SNO har sjekket området i dag uten å finne tegn etter eller spor av bjørn. MGL v/Konrad

02/08: Det er observert bjørn i Kvam i hogstfeltet på oppsida av Bosså-saga. SNO er varsla i dag ved 10.00-tida. Det har vore flokkar av sau i gamle E-6 nedanfor der, og dette er uvanleg, kjelde Jonny Mathisen

02/08: Til info: Statsforvalteren har vedtatt å fjerne forbudet mot felling av jervetispe med unger og utvidet kvota fra 1 til 2 jerv. SNO har nå dokumentert fem sau drept av jerv i Vulufjell, totalt 12 dokumenterte. Det ble avbildet jervetispe med unge (r) på viltkamera i natt. MGL v/Konrad

01/08: Det ble gjort en ubekrefta, men svært troverdig synsobservasjon av en bjørn i går i området Digeråsen-Raudberget i Øyer, nær grensa til Ringebu. Dyret hadde retning nordover mot Goppollen. Det bes om at aktuelle beitelag i Ringebu tar en tilsynsrunde.
Etter dokumentert skade av gaupe på ei geit i Øyer har Statsforvalteren utvida gjeldende fellingsområde til å inkludere mer av Øyer og deler av Ringebu kommuner. Fellingstillatelsen gjelder til 9. august. MGL v/Geir Johan

01/08: Etter bilde av to dyr på viltkamera har Statsforvalteren utvidet skadefellingstillatelsen på jerv i området til å gjelde to dyr. Tillatelsen gjelder fram til 4. august. FMIN

01/08: Etter dokumentert skade på ei geit har Statsforvalteren i Innlandet utvidet fellingsområdet for skadefelling av ei gaupe i deler av Lillehammer m.fl. kommuner. I fellingsområdet inkluderes mer av Øyer og deler av Ringebu kommuner. Virketiden for fellingstillatelsen forlenges fram til 9 august. Øvrig avgrensning og vilkår er som tidligere fastsatt i vedtak datert 26.juli

31/07: Til info: Det er ved kadaversøkshund til nå i dag funnet 7  drepte lam i området Storflågån, flere ferske. Tilhørende Lars Rudi og Per O. Kaurstad. SNO har ikke dokumentert skadene ennå. MGL v/Geir Johan

31/07: Til info. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i kveld etter søknad gitt tillatelse til transport av jegere med ATV på strekningen fra Søre Eldåsæter til Rundhøbu i forb. med skadefellingsforsøk på jerv. MGL v/Geir Johan

31/07: Synsobservasjon av bjørn mellom Digeråsen og Tromstjernet i dag tidlig. Gjeter, kadaverhundekvipasjee og sauebrukere i område er på tur ut for å se over. Rovviltfellingslaget er også på tur ut for å prøve og spore bjørnen, Ingvald i Øyer via Astrid

31/07: Det er i dag felt en bjørn i Vanggrøftdalen i OS kommune på skadefellingstillatelse gitt til Os, Tolga og deler av Røros og Holtålen kommuner, Statsforvalteren i Innlandet

30/07: Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Statsforvalteren i Trøndelag utvidet fellingsområdet for gjeldende skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Tolga og Os kommuner til også å omfatte deler av Røros og Holtålen kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

30/07: Det er i kveld gitt skadefellingstillatelse på en gaupe på Fron og Sel vestside. Dette etter en dokumentert skade på et lam i Kulia tilhørende Odd Arne Myromslien. Det er tidligere dokumentert en skade av gaupe på et lam tilhørende Jan Kjetil Horten i samme område.

30/07: Det er i kveld dokumentert et lam drept av jerv innenfor gjeldende skadefellingsområde, i området mellom Gråhøgda og Bjørndalen i Stor-Elvdal. MGL v/Geir Johan

30/07: Etter dokumentert skade på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 30. juli - 9. august. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. MGL v/Geir Johan

30/07: Tilsyn viser at det mangler ein del lam i Kvam vestside beitelag, Jonny Mathisen

30/07: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet utvidet fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m fl. kommuner. I fellingsområdet inkluderes også Åsnes kommune vest for Glomma. Øvrig avgrensning og vilkår er som tidligere fastsatt i vedtak datert 12 juli 2021. Videresender fra statsforvalteren. Astrid

29/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn etter to antatt sikre observasjoner  i Dalsbygda beitelag sitt beiteområde. Fellingsområdet omfatter Os og Tolga kommuner. Tillatelsen gjelder fra 29. juli til 6. august. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

28/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder til 4 august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

28/07: Etter dokumentert skade på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Åsnes, Våler og Nord-Odal kommuner. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 28. juli - 4. august. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

27/07: Etter dokumenterte skader på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 27 juli til 3 august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.
 

26/07: Til info: Det ble gjort observasjon av en jerv sist natt på viltkamera i området ved Storflågån. Det er jegere ute i kveld/natt. Geir Johan

26/07: Gaupa forsyner seg av lam i Fåberg, de håper på å kunne få effektuert skdefellinga, kjelde Magne Gutsveen

26/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag forlenget fellingstillatelsen på en jerv i deler av Lom og Vågå kommuner. Tillatelsen gjelder til 3 august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

25/07: Etter dokumentert skade på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Gausdal og Lillehammer kommuner. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 25. juli - 2. august. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

24/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i deler av Stor Elvdal kommune, etter observasjon av ulv innenfor Mykleby beitelag sitt beiteområde. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 24. juli til 6. august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

22/07: Til info: SNO har i dag dokumentert et nytt lam tatt av jerv ved Storflågån. MGL v/Ingebjørg

21/07: Etter dokumenterte skader på sau i området Storflågån- Vuludalen, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelese på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 21. Juli-28. juli. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. MGL v/Ingebjørg

20/07: Torbjørn Elvestad har i dag ringt og informert om ein håplaus situasjon på Dovre der dei har hatt dokumenterte skader både av jerv, bjørn og gaupe. Det er Einbuggdalen Sankarlag som har dei største problema, og det er sett mange søyer som manglar lam. Dei har tilsaman funne omlag 25 kadaver, men har hatt problem med å kunne dokumentera dei. Dei fekk endeleg dokumentert gaupe nå sist og fekk fellingsløyve på den i forgårs og har samstundes fellingsløyve på 1 bjørn. Dei fortel vidare at sauen har vorte jaga og trekt nedi skogen og kadavera er svært vanskelege å oppdaga. Dei går ekstraordinært tilsyn og har kadaverhundelvipasjar i gang, og føler seg makteslause, redaktøren

19/07: Etter dokumenterte skader på sau, har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lom og Vågå kommuner. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 19. juli - 26. juli . Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

 

18/07: Etter dokumentert fersk skade på sau har Statsforvalteren i Innlandet i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Dovre kommune. Tillatelse gjelder i tidsrommet 18. juli - 26. juli . Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

18/07: Statsforvalteren i Innlandet har i  dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal, Rendalen og Alvdal kommuner etter observasjon av ulv i Alvdal kommune. Tillatelse gjelder i tidsrommet 18. juli til 2. august. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. 

17/07: Etter dokumenterte skader på sau i Einbuggdalen og Hardbakken beitelag har Statsforvalteren i Innlandet gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Dovre kommune. Tillatelsen gjelder fra 17. juli til 21. juli.  Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

16/07: Etter dokumenterte skader på sau i Os kommune har Statsforvalteren i Innlandet gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner. Tillatelsen gjelder fra 16. juli til 27. juli.  Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

13/07: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget fellingstillatelsen på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår fremgår av vedtaksbrevet.

13/07: Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Statsforvalteren i Trøndelag forlenget fellingstillatelsen på en jerv i deler av Tynset og Rennebu kommuner. Tillatelsen gjelder til 20. juli. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

12/07: Til info: SNO har i kveld dokumentert et lam antatt drept av jerv, i området ved Bløyvangen på Kvamsfjellet. Skaden er ikke helt fersk. Sannsynligvis fra forrige uke. 
MGL v/Veronica

11/07; Til info: SNO har i kveld dokumentert et lam antatt tatt av jerv ved nordre Bågåskard. Ikke helt ferskt. MGL v/Ingebjørg

11/07: Etter dokumentert fersk jerveskade på et lam ved Sålekinna, Tolga kommune, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

10/07: Til info: Med grunnlag i dokumentert skade av jerv i går, vart det i dag muntlig søkt  om skadefelling. Søknaden ble avslått, dette pga kun ei dokumentert skade innafor sona. MGL v/Ingebjørg

09/07: Til info: SNO har i kveld dokumentert et lam  antatt tatt av jerv i Vuludalen på grensa mellom Sør-Fron og Sollia. MGL v/Ingebjørg

05/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal, Stange og Løten kommuner etter skader i Åsnes kommune. Tillatelsen gjelder fra 5. juli til 13. juli. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv etter antatt sikker jerveskade i Tynset øst beitelag sitt beiteområde. Fellingsområdet omfatter deler av Tynset kommune. I samråd med Statsforvalteren i Trøndelag er også deler av Rennebu kommune med i fellingsområdet.  Tillatelsen gjelder fra 5. juli til 13. juli. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

02/07: Miljødirektoratet har i dag besluttet å iverksette skadefelling av en GPS-merket bjørn i deler av Tynset og Tolga kommuner etter dokumenterte skader på sau og geit. Fellingsforsøket utføres av Statens naturoppsyn.

02/07: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen i Trysil kommune. Tillatelse gjelder i tidsrommet 2. juli til 8. juli. Øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

28/06: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet forlenget fellingstillatelsen på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner. Fellingstillatelsen gjelder til og med 12. juli kl. 12 med samme avgrensing og vilkår som tidligere.

27/06:  Det er i kveld felt en ulv i Alvdal kommune på skadefellingstillatelse gitt til deler av Tynset, Tolga, Rendalen, Engerdal og Alvdal.

27/06: Statsforvalteren i Innlandet har i kveld utvidet fellingsområdet for gjeldende skadefellingstillatelse på 1 ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal og Rendalen kommuner til også å omfatte deler av Alvdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

21/06: Statsforvalteren i Innlandet har i ettermiddag gitt fellingstillatelse på 1 ulv i deler av Trysil

21/06: Etter dokumenterte skader på sau i Einbuggdalen og Hardbakken, samt i Bergsgrenda sausankelag, er det gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

11/06: Til info ble det avbildet jerv på viltkamera i Bergemillom på Kvamsfjellet i dag tidlig kl 7. MGL v/Konrad.

08/06: Det har vært kadaverhundsøk i Fåberg Vestside Beitelag i dag. Det er funne 1 nytt lam, som er dokumentert drept av gaupe, Magne Gutsveen

07/06: Fåberg vestside Beitelag melder at de savner flere lam i området "Fakkelmannen", Fåberg. SNO har i dag dokumentert 1 lam tatt av gaupe, Magne Gutsveen

07/06: Det er stor ståhei kring fellinga av ein bjørn i nødverge i Vågå, med alle etater og media på plass. Etter det vi har erfart frå folk i nær tilknytting til saka, har uttaket blitt gjort "etter boka." Oppland Sau og Geit takkar den som foretok uttaket for ein svært god samfunnsinnsats. OSG håper også at samfunnet selv sparer vedkommende for unødvendig etterspill, da dette skjedde på et dyr det a) var gitt fellingstillatelse på og b) at det skjedde mens bjørnen var i ferd med å ta flere dyr. OSG er kritisk til at forvaltninga av bjørn i beiteprioriterte områder har endra seg dei siste åra ved at bjørnen MÅ gjøre skade før man gir fellingstillatelse og dermed eventuelt kan ha sjanse til å felle dyret. Hadde man gitt fellingstillatelse med bakgrunn i skadepotensialet en bjørn representerer i beiteprioriterte områder ville beitebrukere i Gudbrandsdalen sluppet dette stresset bjørnen har forårsaket i den senere tiden, og ikke minst ville beitebrukeren som så seg nødt til å bruke nødverge ha sluppet denne unødvendige støyen rundt hendelsen. De som såg denne bjørnen i aksjon vet at dette dyret ville ha forårsaket store beitedyrtap dersom den ikke var blitt tatt ut! Redaktøren

07/06: Til info. SMS fra Statsforvalteren: Bjørn skutt under påberopt nødverge i Vågå i natt. Skadefellingstillatelsen på bjørn som ble gitt i går avsluttes derfor med umiddelbar virkning. MGL v/Konrad.

07/06: Bjørn skutt under påberopt nødverge i Vågå i natt. Skadefellingstillatelsen på bjørn som ble gitt i går avsluttes derfor med umiddelbar virkning. 

05/06: Til info: Statsforvalteren melder i kveld at det er gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Vågå og Dovre kommuner, avgrenset til vest for E6, nord for RV15 og sør for E136. Dette etter dokumenterte skader på sau i Skogbygda i Vågå. MGL v/Geir Johan

05/06: Etter dokumenterte skader på sau i Skogbygda i Vågå kommune, er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Vågå og Dovre, da vest for E6, nord for RV15 og sør for E136. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

04/06: Til info: Som de fleste sikkert har fått med seg er det i dag tidlig filmet en bjørn på innmark i Dovre. SNO fant ikke tegn på at en død søye i området var drept av bjørn. MGL v/Geir Johan

02/06: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet utvidet området for skadefelling som ble gitt den 30. mai 2021. Skadefellingsområdet har nå følgende avgrensing; Eidsvoll og Nes kommuner øst for Vorma og nord for Glomma, hele Stange og Nord- Odal kommuner, Sør- Odal kommune nord for Glomma samt de deler av kommunene Løten, Elverum og Våler som ligger øst for E6 og sør for Rv 25/3 og vest for Glomma, FMIN

01/06: Til info: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt avslag på søknad om skadefelling av en bjørn med begrunnelse at det ikke er dokumenterte skader. Det er klagd på avgjørelsen, ordførerne i Midt-Gudbrandsdalen følger opp saken. Det er ikke meldt om nye observasjoner av bjørnen. MGL v/Geir Johan.

31/05: Til info: Statsforvalteren melder at det i dag tidlig er gjort en antatt sikker ulveobservasjon i Hunndalen, Gjøvik kommune. Det er videre i dag gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll, Nes, Stange, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner. Det ble felt en hanngaupe på skadefelling i Øyer sist natt. MGL v/Geir Johan

31/05: Det er felt ei gaupe under skadefelling i Øyer kommune, og det er i dag tidlig gjort en antatt sikker ulveobservasjon i Hunndalen, Gjøvik kommune, FMIN

31/05: Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv hvor deler av Hedmark inngår i fellingsområdet. Fellingsområdets avgrensing er som følger: Eidsvoll og Nes kommuner øst for Vorma og nord for Glomma, hele Stange og Nord- Odal kommuner og Sør- Odal kommune nord for Glomma. Skadefellingen gjelder for tidsrommet 31. mai 2021 kl. 08.00 til 14. juni kl. 12.00. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN

31/05: En hanngaupe ble felt i Lisgrenda i Øyer natt! Fellingsforsøket er dermed avsluttet. Ingvald. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

30/05: Til info: Det er ikke meldt om nye observasjoner av bjørnen siste døgn. Det er dokumentert en jerv i Gravdalen, Nord-Fron natt til i går. Vi har hatt dialog med Miljødirektoratet i dag jf. skadefellingssøknad på en bjørn. Søknaden blir ikke innvilget før det foreligger dokumenterte skader. Statsforvalteren overtar forvaltningsmyndighet på bjørn tirsdag 1. juni. Det vil bli sendt ny søknad om skadefelling til Statsforvalteren. Vakttelefonen for rovvilt for Midt-Gudbrandsdal vil være operativ fra i morgen (948 78 944). MGL v/Geir Johan

29/05: Jegerne fikk i går kveld bilde av gaupa i Bryhnsdalen, det ble i tillegg funnet 3 nye kadaver av lam i området, men de var for gamle til å kunne fastslå dødsårsak. Jegerne sporet gaupa i området i natt med hund, men mista sporet. Oppfordrer alle til å sjekke nøye over sauen sin. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

28/05: Vi ber også om at beitebrukere i det aktuelle området som har sau på innmark følger ekstra nøye med, slik så en evt. skade kan dokumenteres raskt. Dette mtp. søknad om skadefelling. MGL v/Konrad.

28/05: Til info: Bjørnen har trekt tilbake til Sør-Fron østside igjen. Det vil bli forsøkt å søke ny skadefelling til Miljødirektoratet. I tillegg har det blitt avbildet jerv på viltkamera i Gravdalen, Nord-Fron. MGL v/Konrad.

27/05: Hei! Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på en gaupe i området vårt etter de 2 påviste gaupeskadene som har vært på innmark i Lisgrenda. Fellingstillatelsen gjelder til og med mandag 31.5.21. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

27/05: SNO har nylig dokumentert bjørn i nærheten av Danskehytta, Sødorp, med retning sørover. MGL v/Konrad.

27/05: Til info: Det er gjort en ubekrefta synsobservasjon av en bjørn i Øvre Sødorp, Nord-Fron østside. De som har sau på innmarksbeite bes følge godt med. MGL v/Geir Johan.

26/05: Også i natt var gaupa på ferde i Lisgrenda og ett lam til er nå dokumentert tatt av gaupe. Kommunen har fortsatt ikke fått svar fra miljødirektoratet om fellingstillatelse. Ingvald. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

26/05: Landbrukskontoret har søkt miljødirektoratet om fellingstilatelse på gaupe, den kunne ikke de svare på før i morgen. Lamungen ble drept natt til i dag, den gikk på innmarksbeite som grenser mot utmark. Oppfordrer til å se nøye over sau som går på tilsvarende arealer. Ingvald. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

26/05: SNO har i kveld dokumentert ett lam drept av gaupe på innmark i Lisgrenda. I Øyer.
Ingvald. Videresender fra beitelaget i Øyer. Astrid

25/05: Til info.: SNO har sett på søya og den var ikkje drept av rovvilt. MGL v/Geir Johan Groven

25/05: Til info: Det er funne ei død søye i dag på innmark i området ved Rondanevegen, Sel. SNO skal se på skaden. Dersom søya er drept av bjørn vil det bli innvilget skadefelling. Det bes om at skadefellingsmannskap er forberedt på å rykke ut på kort varsel. MGL v/Geir Johan.

24/05: Til info: Det ble gjort en ubekreftet observasjon av en bjørn i Rondanevegen, Sel i går kveld. Det er gjort en ubekreftet observasjon av en mulig ulv i dag ved Fefor. SNO har vært på stedet, det ble ikke funnet sportegn eller andre tegn. Geir Johan Groven

23/05: Til info: SNO har i dag dokumentert en elg drept av bjørn på Sør-Fron østside. Skaden er eldre enn en uke. Geir Johan Groven

22/05: Bilete av bjørnen er teke innnpå "Rettlina", som dei kaller det på Kvamsfjellet, Jonny Mathisen

22/05: Til info: Det er tatt bilde av en bjørn på Kvamsfjellet i kveld. Det bes om at de som har sau på innmark følger ekstra godt med i dagene fremover. Geir Johan Groven

22/05: Fekk denne meldnga frå ein familie i bil i dag: "Vi ville bare formidle at på vår vei i dag til Sjusjøen (avkjøring fra E6) så var vår sønn helt sikker på at han så en bjørn i det vi nærmet oss Næroset. Vi er litt usikre på lokasjonen, men vi tror det må ha vært et sted på Åsmarkvegen med relativt tett skog. Vi vet ikke om dette har noen verdi eller om det er godt kjent at det er bjørn i dette området, men tenkte det var greit å gi beskjed." Eg takka for beskjed og sendte den vidare til Fåberg Vest Beitelag og la den ut her, kjelde redaktøren.

14/05: Til info: En bjørn er observert på viltkamera på Fron østside i dag. Geir Johan Groven

13/05: Til info: Miljødirektoratet gir ikke skadefelling på en bjørn nå jf. at det ikke er en akutt skadesituasjon og dokumenterte skader. Geir Johan.

13/05: Når det nå nærmer seg ny beitesesong minner vi alle om at det er svært viktig at alle synsobservasjoner og sporobservasjoner av rovvilt meldes UMIDDELBART til kommunale fellingsledere og/eller kommunale vakttelefoner. Rask responstid er helt avgjørende for å lykkes. Geir Johan.

13/05_ Til info: SNO har dokumentert observasjon av en bjørn i dag på Ringebu østside. Det er søkt Miljødirektoratet om skadefelling av en bjørn som et skadeforebyggende tiltak.
Det ble sendt felles søknad fra kommunene Ringebu, Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron og Sel. Geir Johan.

13/05: Til info. Det er observert bjørn på viltkamera i går kveld på Ringebu østside. Det vil bli søkt Miljødirektoratet om skadefelling som skadeforebyggende tiltak så snart SNO har dokumentert bildene. Det er lite trolig at søknaden blir innvilget jf. praktisering de senere år om at det skal foreligge dokumenterte skader før det gis skadefelling på bjørn. Geir Johan.

28/04: Til info: Det er i dag gjort sporobservasjon av mulig bjørn rett før bommen på Lomsetervegen (vegen fra Fefor til Lomsetra). Det var dessverre kjørt med lastebil på vegen før SNO kom frem, slik at det ikke var mulig å dokumentere sporene. Geir Johan Groven.

26/04: Ulv observert på Dalsida på Lesja, spora kom frå Dombås. Observasjonen har ikkje noko med foregående meldingå gjera, kjelde Jonny Mathisen

26/04: Ulv observert på Gålå i Sør-Fron, spora peikte i retning mot Skåbu, kjelde Jonny Mathisen

22/02: Gaupa som ble påskutt i går ettermiddag friskmeldes etter gjennomført ettersøk og trekkes ikke fra kvota. Det åpnes igjen for gaupejakt i jaktområde 1. Gjeldende kvote i jaktområde 1 er 2 dyr (1 hunndyr). I jaktområde 2 er det ingen kvote. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

20/02: Det er felt  1 gaupe   i Ringebu idag. Det var en hanngaupe. Det ble også felt en  hanngaupe  i Vågå idag . Gjeldende kvote i jaktområde 1 er 2 dyr (1 hunndyr). I jaktområde 2 er det foreløpig ingen kvote. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

20/02: Jerv som blei spora fra Ådal (Ringerike, Viken) over i Gran forrige helg. Skal og være fanga opp på viltkamera, Sondre Imsgard

06/02: Det åpnes nå opp igjen for gaupejakt i jaktområde 1. Gjeldende kvote i jaktområde 1 er 2 dyr (1 hunndyr). I jaktområde 2 er det foreløpig ingen kvote. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

06/02: En gaupe er påkjørt av toget i jaktområde 1, kjønn er foreløpig ukjent. Denne trekkes fra kvota. Gjenværende kvote i jaktområde 1 er 2 dyr, i jaktområde 2 er kvota foreløpig fylt. Den påkjørte gaupa var et hunndyr. Dette innebærer at all jakt stoppes inntil tilleggsdyr er fordelt. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

04/02: De to dyrene felt tidligere i dag var en hanngaupe (Øyer), og en hunngaupe (Sør-Aurdal). Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

04/02: Det er felt en gaupe i Bagn (Sør-Aurdal). Kjønn er foreløpig ukjent. Det er ingen gjenværende kvote i jaktområde 2, og jakta stoppes foreløpig her. Gjenværende kvote i jaktområde 1 er 3 dyr. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

04/02: Det er i dag felt en gaupe på Tretten (Øyer kommune). Kjønn er foreløpig ukjent. Gjenværende kvote i jaktområde 1 er 3 dyr. Gjenværende kvote i jaktområde 2 er 1 dyr. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

02/02: En hunngaupe er i dag felt i Nord-Aurdal kommune, jaktområde 2. Gjenstående kvote i jaktområde 2 er 1 dyr. Gjenstående kvote i jaktområde 1 er 4 dyr. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

24/01: Det er felt to ulver i Aurskog-reviret de siste dagene. Dermed er det ett dyr igjen på fellingskvota, etter at det er felt til sammen seks ulver Aurskog-Høland kommune i Viken fylke siden nyttår. Det var en hannulv på 37,5 kilo som ble felt fredag, opplyser talsperson for fellingslaget i Aurskog Per-Steinar Slang. Lørdag ble det felt ei ulvetispe i Aurskogreviret klokken 14.30. Den veide 29,5 kilo og ble registrert som en ung ulv. Det er felt til sammen 17 ulver i revirene Kynna og Aurskog siden det ble åpnet for lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen første nyttårsdag. De elleve ulvene som er felt i Kynna, er skutt i Åsnes kommune i Innlandet fylke. I Kynna-reviret har Statsforvalteren utvidet kvota med ett dyr fredag etter at det er påvist at det er flere ulver igjen av flokken. Sitat rovdyr. org, Astrid

15/01: DNA-analyser fra de felte ulvene viser at det er lederparet og ni årsvalper i Kynna som er skutt. Alle endte sine dager i Åsnes kommune i Innlandet fylke. Seks av dyra var allerede kjent for forvaltningen fra før, og i tillegg er det felt tre årsvalper som det ikke tidligere er innhentet DNA fra.

LES OGSÅ: Tett hjortebestand gjør ulvefelling på Vestlandet komplisert
I Aurskog-reviret er det felt fire ulver. Av dem er tre hittil DNA-analysert. Det er snakk om lederparet og én årsvalp, som alle er felt i Aurskog-Høland kommune i Viken fylke. Vi ser at det er kommet inn ei ny ledertispe fra i fjor, og det stemmer med det vi har antatt fra tidligere. I tillegg har vi fått inn materiale som stammer fra en ikke hittil kjent årsvalp i dette reviret. Sakset fra rovdyr. org, Astrid

09/01: NY ULV I KYNNA-REVIRET SKUTT
Den 11. ulven i Kynna-reviret ble skutt lørdag ettermiddag. Ulven ble felt ved Sjølisætra i Åsnes kommune. Den opprinnelige fellingskvoten var på ti dyr, men ble utvidet etter at det ble observert et 11. dyr i reviret. Seniorrådgiver Ranveig Helgesen hos Statsforvalteren i Innlandet sier til Østlendingen at det mest sannsynlig er denne ulven som er felt. På spørsmål om det kan bli aktuelt å felle flere dyr dersom det blir oppdaget flere, svarer hun: Det er vedtatt at hele Kynna-reviret skal tas ut. Sporingsarbeidet i området fortsetter. Blir det funnet flere dyr som tilhører dette reviret, vil det selvsagt være aktuelt å utvide kvoten. (NTB) Fra Østlendingen, Astrid

06/01: Det er felt én ulv rundt klokka 9.40 og en annen én time seinere onsdag. Fellingene har funnet sted i Åsnes kommune i Innlandet. Det opplyser talsperson for fellingslaget i Kynnareviret, Kristian Noer, overfor Rovdyr.org. Sporingen fortsetter utover dagen. Dette er det niende dyret som er felt av ei kvote på ti. Vi så også en tiende ulv tidligere i dag. De to som nå er felt er valper, og vi kjenner ennå ikke kjønnet på de to, sier Noer. Det er dermed felt til sammen 12 dyr under lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen i 2021, som begynte 1. januar. Sakset fra rovdyr. org, Astrid

04/01: Som del av oppdraget fra Klima- og Miljødepartementet om å flytte ulvene har Miljødirektoratet bestemt hvilket område ulvene ble sluppet i. Området ligger i Sarpsborg og Våler kommuner. Siste nytt fra Miljødirektoratet. Så får en se hvor lenge dem blir der, Astrid

03/01: Da er det felt 7 ulver i Kynna-reviret til nå. Kvota er på 10 dyr. Aurskog-reviret reiret er det felt 3 dyr, der har kvota blitt økt med 1 dyr, ettersom SNO har bekreftet at det er spor etter 1 dyr til. All ære til dyktige jegere.
Vi er helt avhengig av jegerne, og den jobben som blir gjort. Så til nå er det felt 10 dyr i Norge. 11 i Sverige til nå, Astrid

03/01: Da er også hannen i Deisjøen-reviret lokalisert og bedøvet. Den flys til samme sted som tispa for merking og oppfølging fra veterinær. Vi kommer med en nyhetsmelding med mer info i løpet av dagen. Fra Miljødirektoratet
Så da er vel sirkuset avsluttet for denne gang. Da spørs det hvem som er de heldige som skal huse dette paret da. Og hvor lenge det går før dem er tilbake, Astrid

03/01: Tispa i Deisjøen-reviret er nå lokalisert og bedøvet av SNO fra helikopter. Den flys nå til et sted i nærheten hvor den vil utstyres med radiosender og bli fulgt opp av veterinær. Et annet team i helikopter har kontakt med hannen og fortsetter forsøk på bedøving. Fra Miljødirektoratet, Astrid

03/01: Nå er Rotevatn ferdig med pressekonferansen, supern og tispa er lokalisert, så nå er helikopteret i lufta for å prøve å presse dem mot åpent terreng der det er lettere å komme til med bedøvelsen, det er det rene vanvidd dette her, Astrid

02/01: Det er felt tre ulver i Kynnareviret i Innlandet og én i Aurskog-reviret i Viken lørdag. Fellingene i Kynna har skjedd i Åsnes kommune i Innlandet. Det meddeler Kristian Noer, talsperson for fellingslaget til Rovdyr.org. Lørdag kveld kan Christial Hillmann hos Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyse at kvota i Aurskog-reviret er økt fra tre til fire dyr. Kvota var først på to dyr da fellingsvedtaket kom like før jul, men den er siden oppdatert to ganger. Statsforvalteren het fram til nyttår Fylkesmannen.
Utvidelsen kommer som følge av at Statens naturoppsyn kan bekrefte spor etter enda ett dyr i reviret, opplyser Hillmann overfor Rovdyr.org. Sakset fra rovdyr. org, Astrid

01/01: Siste oppdatering angående lisensfellingen på ulv inni i sona.
"Tre ulver er felt i Kynna-reviret i Innlandet og to er skutt i Aurskog-reviret i Viken". Sakset fra rovdyr. org, Astrid

01/01: Det er skutt en ulv i Aurskogreviret, i Aurskog-Høland kommune i Viken. Ved 12-tiden var det også påskyting på en annen ulv, og jakta ble stanset en kort periode før den var i gang igjen like etter klokka 13.
Det er ikke funnet noe tegn til skade på den påskutte ulven. Det er blitt sporet nesten en time, sproningsforholdene er gode. Ingenting tyder på at den er skadd, sier opplyser Christian Hillmann, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken overfor Rovdyr.org.
Fylkesmannen byttet ved årsskiftet navn til det kjønnsnøytrale Statsforvalteren.
Det rapporteres også ved 13-tiden at det er felt én ulv i Åsnes kommune innafor Kynnareviret. Det bekrefter talsperson for jaktlaget i Kynna, Kristian Noer, overfor Rovdyr.org. Ved overgangen fra 2020 til 2021 ble det åpnet for lisensjakt innenfor ulvesonen.
Fredag formiddag økte Statsforvalteren i Innlandet kvota i reviret Kynna fra åtte til ti dyr. Den opprinnelige kvota i Aurskog var på tre dyr før jaktstart. Det er etter alt å dømme mer enn tre dyr i Aurskog-flokken, og det er ventet at kvota også i dette reviret vil øke. Fra folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Astrid

2020

20/12: Det er i dag felt en hunnjerv i Tolga kommune. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 8 dyr.
Videresender fra fylkesmannen, Astrid

18/12: Det er i dag felt en hannjerv i Rendalen kommune. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 9 dyr.
Videresender fra fylkesmannen, Astrid

14/12: KLD har vedtatt ny avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen av lisensfellingsområdet trer ikke i kraft før Deisjø-ulvene er flyttet. Det åpnes ikke for lisensfelling etter ny områdeavgrensning før Fylkesmannen sender ut informasjon om dette. Fylkesmannen vil gi informasjon om når endringen av lisensfellingsområdet trer i kraft gjennom vår SMS-tjeneste, telefonsvarer for lisensfelling av ulv (tlf 954 52101) og Fylkesmannens hjemmeside. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

13/12: Det er i dag felt en jerv i Søndre Land kommune. Gjenværende kvote i region 3/Oppland er 3 dyr innenfor beiteprioriterte områder, og 5 dyr/5 hunndyr innenfor jervesona. Videresender fra fylkesmannen, Astrid

06/12: Det er i dag felt en ulv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 er 8 dyr.
Videresender fra fylkesmannen, Astrid

05/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Åmot kommune. Gjenstående kvote i region 5 Hedmark er 10 dyr. Det er i dag felt en ulv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 er 9 dyr. Videresender fra fylkesmannen., Astrid

04/12: Det er i dag felt 1 hannjerv i Tynset kommune. Gjenstående kvote i region 5 Hedmark er 11 dyr..
Videresender fra fylkesmannen, Astrid

2020

02/12: Hundeskadeskjemaet frå NSG, trykk her, kjelde redaktøren

02/12: Det er i dag felt en ulv i Rendalen kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 er 10 dyr. Videresender fra fylkesmannen v/Astrid

02/12: Det er i dag felt en ulv i Stor-Elvdal kommune. Gjenværende kvote i region 4 og 5 er 11 dyr. Videresender fra fylkesmannen v/Astrid

01/12: Det er i dag også felt 1 hannjerv i Rendalen kommune. Gjenstående kvote i region 5 Hedmark er 12 dyr.
Videresender fra fylkesmannen v/Astrid

01/12: Det er i dag felt en ulv i Øyer kommune. Gjenværende kvote i region 3 er 6 dyr. Videresender fra fylkesmannen

28/11: Det er i dag felt 1 jervetispe i Rendalen kommune. Gjenstående kvote i region 5 Hedmark er 13 dyr.
Videresender fra Bjørn Rustestuen, v/Astrid

23/11: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 30.11. Nærmere vilkår framgår av vedtaket. Videresender fra fylkesmannen v/Astrid

21/11: Jervespor sett på Totenåsen nå i dag. Ligger ute på bilde/observasjon rovdyrspor  Hedmark, Astrid

19/11: Det er i dag felt en hannjerv i Engerdal kommune. Gjenstående kvote i region 5/Hedmark er 15 dyr, hvorav 14 hunndyr. Videresender fra Bjørn Rustestuen v/Astrid

17/11: Store tap til jerv i Skjåk og på Lesja, Nationen

17/11: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 23.11. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

09/11: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 16.11. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

25/10: Tillatelse til skadefellingsforsøk ulv. Etter dokumenterte ulvespor i Elgå reinbeitedistrikt har Fylkesmannen gitt tillatelse til skadefelling av ulv i området. Nærmere avgrensing av fellingsområde og vilkår framgår av fellingstillatelsen, FMIN

12/10: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 19.10. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

05/10: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 12.10. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

24/09: Lam tatt av jerv  i bekkefaret Kvitingje i Solhell i Lom 21.09. Bekrefta sikker jerv av SNO 22.09, Tormod Rusten

24/09: Det er i dag felt en hannjerv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 21 dyr/18 hunndyr.
Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad
Astrid

10/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter antatt dokumenterte ferske ulvespor i Elgåa reinbeitedistrikt, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

08/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Alvdal kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Alvdal, Stor-Elvdal, Folldal, og Rendalen kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

06/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/09: Fylkesmannen har innvilget fellingstillatelse på 1 gaupe etter dokumentert skade på Kviknehøgda. Fellingsområdet er Nord-Fron vest for Lågen og tillatelsen går fram til 9. september. Konrad

05/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist gaupeskade er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe vest for Lågen i Nord-Fron kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

04/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av en antatt jerveskade ved Tjønnsæterfjellet er det gitt fellingstillatelse på en jerv i  Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner øst for Lågen, FMIN

02/09: Det har vært kadaverhund i området Malsjøen og gjort 2 funn som tyder på nedgravd kadaver. Det er sendt inn prøver fra avføring, Per Fossheim

02/09: Ubekreftet synsoppservasjon av jerv ved Malsjøen, Gran, kjelde Per Fossheim

01/09: Skadefellingstillatelsen på 1 jerv i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel er nå utløpt. Landbrukskontoret søkte Fylkesmannen om forlengelse, men den ble avslått med grunnlag i at det ikke er dokumentert nye skader. Vi søker ny fellingstillatelse dersom det skulle dukke opp nye skader. Konrad

01/09: 2. sept vil styret i NBS avholde styremøte på Sødorp Gjestgivergård på Vinstra. Om kvelden vil det bli åpent møte om utmarksbeite, hyttebygging og rovdyr på samme sted fra kl. 19.00. Dette er åpent for alle. Den 3. sep. vil styret i NFBS og styret i NBS ta en busstur rundt i kulturlandskap, beiteområder og hyttefelt, se link

28.08: Det ble funnet et dødt lam ved Mjogsjøen, Reindøl beitelag. Lammet ble dokumentert tatt av jerv mandag 31.08, Kari Selsjord

27/08: Lam dokumentert/antatt tatt av jerv Skjereillhøa innafor Furusjøen i dag, Jonny M

24/08: Søye funne drept i Øyer, SNO er kontakta, Kjetil Lien

24/08: Vi har fått melding om mulig Ulv ved Snultra på tur sørover, sett i dag. Det kan tyde på at den har gått gjennom vårt område. Så da må vi følge med litt ekstra. Denne var på supertex ( beite prosjektet i Øyer) nå. Ikke dokumentert av SNO, Astrid

23/08: Vi mottok en e-post fra en reinsjeger som hadde funnet et ferskt lammekadaver uten hode i Kjelsungdalen. Reindøl beitelag sitt beiteområde. SNO konkluderte ut fra bildet at lammet var antatt tatt av jerv. Ingen rovviltkontakt hadde anledning til å gå inn og se på lammet mandag 24.08, Kari Selsjord

23/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe. Etter påviste skader av gaupe er det i kveld gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe vest for Lågen i Nord-Fron kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

23/08: Det er gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner fra kl 1200 idag.
Bakgrunn er sau og lam dokumentert tatt av ulv. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

22.08: Det ble det observert en jerv ved Tverråvatnet, opp fra Skamsdalen på Dalsiden. Sørhella beitelag sitt beiteområde, Kari Selsjord

22/08: Fellingstillatelsen av 17.8. på en ulv i Øvre Eiker, Drammen og Holmestrand er gitt forlenget virketid til 25.8. kl 1200. Bakgrunn er fortsatt stort skadepotensiale.Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

23/08: Til info: Det er funnet et drept lam med avrevet hode i Hornflågådalen i dag, status antatt jerv. Det blir søkt om forlengelse av skadefellingsperioden for jerv som går ut i morgen. SNO har dokumentert 2 lam drept av gaupe på Kviknehøgda (eiere Ringlund og Lyngstad). Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling på en gaupe. Det har ikke kommet inn meldinger om skader eller observasjoner når det gjelder ulven fra villreinjegerne i Vulufjell eller fra andre kommuner innen skadefellingsområdet. Geir Johan

21/08: Til info: Når det gjelder ulven er det ikke meldt om nye skader eller observasjoner så langt i dag i Stor-Elvdal eller fra andre kommuner innenfor skadefellingsområdet. Heller ingen meldinger fra villreinjegerne i Vulufjell om skadde dyr eller observasjoner av ulv eller jerv. Geir Johan

20/08: Felt bjørn. Det er i dagtidlig felt en bjørn under skadefelling i Sølendalen i Rendalen kommune, FMIN

19/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Fellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Rendalen, Tolga og Engerdal kommune er forlenget fram til 26. august, FMIN

18/08: Til info: SNO har i kveld dokumentert et lam drept av jerv ved Indre Vulutjønna. Ikke fersk skade, eier Lars Rudi. Ikke noe nytt om ulven i dag, uvisst hvor den befinner seg. Det bes om at beitelagene har intensivt tilsyn fremover, slik at eventuelle nye skader kan avdekkes raskt. Geir Johan

18/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter bjørneskade i Rendalen (ved Nordre Skjellåa) er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

17/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert jerveskade sør for Furusjøen er det innvilget fellingstillatelse på jerv i østre deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, FMIN

17/08: Til info: Skadefellingstillatelsen på en ulv er forlenget til tirsdag 25. august kl. 12.00. Geir Johan.

17/08: Til info: Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om bruk av helikopter til skadefelling av ulv. Geir Johan.

16/08: Ulven er sporet vestover frå området han heldt til i, Jonny

16/08: Til info er det i dag gitt fellingstillatelse på 1 jerv etter dokumenterte skader i Frydalen. Når det gjelder ulven var det stille i natt uten noen nye observasjoner. 2-3 pers. kommer til å sitte ute i natt. Det blir søkt om forlengelse av fellingstillatelsen når den går ut i morgen. Konrad.

15/08: Til info: Ulven ble observert i området Brennhøa/Mikkelsmyrin ca. kl. 17.00, men er nå på tur nordover igjen i retning Vuludalen. Jegere og hunder er ute. Konrad.

15/08: "Vellykka" akkutt nedsanking for dei ramma beitebrukarane i Ramshytta Beitelag. Frivillige frå Oppland Gjeterhundlag, Ringebu Sau og Geit og Ramshytta Beitelag stillte opp, medan koordinator Jonny Mathisen har arbeidd i fleire dagar med å koordinera og hjelpa til. Fleire lam og minst 1 søye vart avliva grunna bittskader frå ulven ved helsesjekk etter sanken. Vi har stor forståelse for dei beitebrukarane som vart råka, og er mildt  sagt forbanna på samfunnet v/Miljødirektoratet som ikkje tek tak og tek ut ulven. Da er det vel berre å venta på at ulven fløtt seg til neste matfat, redaktøren og opplysningar frå Jonny

14/08: Dette stod på Facebook til OSG i dag

14/08: Dette er ikkje skrive før, men det har i sommar vore eit aktivt kongeørnreir i lia ned for Vetl-Lebba i Håkåseter. Ørn har vore observert fleire gonger, og i seinare tid har ein høyrt skrik frå 1 unge i reiret, privat observert av Signe og Pål Kjorstad. Vi ber beitebrukarar i området merke seg dette for eventuell dokumentasjon av tap i beitelaget og nabobeitelag på andre sida av Håkåsetervatnet

14/08: Bevegelsesalarm er i dag installert i Lora-enheten hos Telespor, og vi ser at de virker på prosjektet på Lesjaskog. Ny versjon for LTE-enheter kommer ut med det aller første, og vi venter i spenning, Oppland Radiobjøllelag

14/08: Det er gjort ein stor jobb av Jonny M. i forhold til ulveskadene hos besetning i Ramshytta. Det vert akkutt tidlegsanking i område for minst 2 besetningar i beitelaget. Ringebu Sau og Geit ordnar med mat og Oppland Gjetarhundlag stiller med gjetarhundekvipasjer. Norske kadaverhunder har gått og går kadaversøk. I tillegg er det sjølvsagt også jerveskader over større områder, og summen av dette er ei ny katastrofe for beitenæringa.

14/08: Det sitter ute jegere forholdsvis tett på der ulven ble observert. De blir sittende utover dagen. Veronica

14/08: Ulven ble observert ved Styggskardshøe kl 05 i morges. Veronica

14/08: Felt bjørn. Det er i natt felt en bjørn under skadefelling i Tolga kommune, FMIN

14/08: Jeger tok bilete av ulven ved 05.00 tida i natt. Det vurderes helikopter, men dette må avgjøres av Miljødirektoratet. Jonny M.

14/08: Ulven sett i samme område i natt. Jegere og kadaverhunder på plass. Jerv på bilde i Bergemillom kl 02. Sau på samme sted nesten samtidig, Jonny M.

13/08: Litt info til beitelagene: SNO dokumenterte 5 nye ferske skader i området Storslette i går. Fellingslaget har vært ute med 11 personer i går kveld og natt, og noen av disse sitter utover dagen. Det ble ikke observert noen aktivitet, men vi gjør et nytt forsøk i dag. Veldig viktig at de som har mulighet til å bidra med tilsyn gjør det. MGL.  

13/08: GD skriv om ulvesaka under her

12/08: 5 ferske kadaver dokumentert ulv, mange jegere på plass. Det er 1 beitebruker nå som har omlag 15 lam dokumentert drept av ulv i området. De siste 2 dagene har SNO blitt helt sikre på at dette er ulv, og de 5 lamma her var helt ferske. Dette er krise!! Jonny Mathisen og redaktøren

12/08: Til info: det er funnet et lam i dag med det som kan tyde på ferske skader, i Vulufjell. Dersom noen har anledning til å låne ut ATV til frakt av jegere inn til Rundhøbua i dag, kan de ta kontakt med Terje Stian.

12/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse. Fellingstillatelse på bjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommune forlenges fram til 19.8.

12/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse. Fellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Rendalen, Tolga og Engerdalen kommune er forlenget fram til 18.8.

11/08: Rotevatn med følge på valgkamp tur til Fåvang Gjeterlag, agenda: alt går bra og tapa til rovdyr går ned.... Lokale folk prøvde alt de hadde å forklare, men regner med at det som vanleg prella av. Les om dette på GD her

09/08: Jerv på kamera i Bergemillom i efta, avslag på skadefelling men det anker vi. Dette er beiteprioriterte områder, vi hadde fellingstillatelse, hva er dette for noe? Jonny Mathisen og redaktøren

08/08: Til info: Vi avventer nye observasjoner/funn av kadaver før det blir iverksatt jakt. Vi har ute 1 person i natt for å observere. MGL v/Konrad.

08/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter skader (antatt dokumentert) i Sør-Fron (Vuludalen), er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Dovre og Sel kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

08/08: SNO har i dag dokumentert 4 sau antatt drept av ulv i området Sandflåggån, Vulufjell. Sannsynligvis fra i går morges. FM har innvilget fellingstillatelse på 1 ulv i  deler av Ringebu, Fron, Sel, Stor-Elvdal, Folldal og Dovre kommuner. Fellingsforsøk blir avklart med skadefellingsledere. MGL v/Konrad.

07/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjoner av ulv i Elgåa reinbeitedistrikt, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

06/08: Felt jerv. Det er idag felt en jerv under skadefelling i Rendalen, FMIN

06/08: Får ikke forlenget skadefelling på jerv, tross 2 bilder av jerven i beiteprioritert område. Skuffende og vi anker ved neste bilde eller kadaver, Jonny M.

06/08: Fellingstillatelsen på én jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, innvilget 30. juli, er nå utløpt. Landbrukskontoret søkte om forlengelse med bakgrunn i bilder på viltkamera, men FM ville se an situasjonen ila. helga. Meld derfor fort i fra dersom det skulle dukke opp nye skader. MGL v/Konrad.

05/08: Jerven på kamera i Bergemillom i natt, Jonny M.

05/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert bjørneskade på sau i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte ferske jerveskader i Dovre (området Sletthøe), er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre, Sel og Folldal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket.05.08.2020, 15:54, FMIN

02/08: Utvidelse av fellingsområde. Etter fersk dokumentert jerveskade i Sålekinna, utvider Fylkesmannen området for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Tolga, Rendalen og Tynset kommuner til også å gjelde resten av Tolga kommune øst for Glomma, samt deler av Os kommune øst for Glomma.

01/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter fersk dokumentert jerveskade i beiteområdet til Austfjellet beitelag er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Tolga, Rendalen og Tynset kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket.

01/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter antatt sikker ulveskade på sau i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

30/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av dokumenterte jerveskader på sau ved Bergimellom og Bløyvangen i Nord-Fron og i Illmanndalen i Sel, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

30/07: SNO har idag dokumentert fersk skade på 3 lam tatt av jerv ved Bergemillom og Bløyvangen i Nord-Fron og i Illmanndalen i Sel. Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på 1 stk jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Vennlig hilsen Veronica

30/07: Det er dokumentert 2 lam tatt av jerv, 1 i Bergemillom og lammet på Bløyvangen. Det er i tillegg meldt om ferske kadaver i Musvoldalen og i Illmannsdalen, SNO er på tur, Jonny Mathisen

30/07: Felt ulv. Det er i dag felt en ulv under skadefelling sør i Løten kommune, FMIN

29/07: 2 lam funnet drept i dag, et i Musvolddalen og et på Bløyvangen. Jonny Mathisen

29/07: Gaupe,stor er avbildet 29.07.20 rundt kl.20 mot Nøllomshaugen/Bårli i Dæhlibygda,
Nordre Land (opp for Dokka). Ekstra tilsyn viktig videre utover. Sms- varsling ut via Beitelag.(Fra Gunnar Søreng via Anne Terningen). Videresender fra Marianne Hamre, Astrid

29/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Med bakgrunn i ny skade på sau vurdert som antatt sikkert tatt av jerv nær Mjogsjøen i Lesja, og tidligere dokumenterte jerveskader, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN29/07: Forlengelse av fellingstillatelse. Fellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler, Nord-Odal, Åsnes og Grue kommuner forlenges fram til 5. august kl.12, FMIN

29/07: Felt ulv. Det ble i morgentimene i dag felt en ulv under skadefelling i Rendalen kommune, FMIN

29/07: Ei ulvetispe ble felt i Rendalen onsdag morgen. Det har vært ulvejakt i områdene Alvdal, Tynset, Rendalen og deler av Engerdal etter ulveangrep på sau. Ulven ble felt sør for Undsetbrenna like før klokka 08.00. Info fra NRK, Astrid

28/07: Forlenget virketid, skadefelling jerv i deler av Skjåk og Lom. Fylkesmannen forlenger fellingsperioden for skadefelling av jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner. Fellingstillatelsen gjelder fram til tirsdag 4. august kl. 12, FMIN

28/07: Felt jerv, Rendalen kommune. En jerv har i dag blitt felt nord i Rendalen kommune i forbindelse med skadefellingsforsøk, FMIN

27/07: Forlenget virketid, skadefelling av jerv. Etter ferske observasjoner av jerv på viltkamera nord i Rendalen kommune, forlenger Fylkesmannen fellingsperioden for skadefelling av jerv i deler av Rendalen, Tynset, Os og Tolga kommuner øst for Glomma fram til 31. juli kl. 12, FMIN

25/07: SNO har i dag dokumentert fersk skade på lam med antatt jerv, i samme område som det ble dokumentert i går. Det er i kveld gitt avslag på muntlig søknad om skadefelling, dette pga. kun to skader innafor jervesona. Det vil bli gått kadaversøk i området i helga. Det er nå viktig med intensivt tilsyn slik at eventuelle nye kadaver oppdages raskest mulig jmf dokumentasjon. Mvh. Ingebjørg, MGL

24/07: Gaupe sett i Leppedalen i går i Nordre-Land. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

24/07: SNO har i kveld dokumentert fersk skade på lam tatt av jerv i Hornflågådalen på Fron østside. Det er i kveld gitt avslag på muntlig søknad om skadefelling, dette pga kun ei dokumentert skade innafor jervesona. Det vil i morgen bli organisert søk med kadaverhund i området. Mvh. Ingebjørg. Videresender fra Ole Petter Berget, Astrid Olstad

23/07: Lammet under er dokumentert drept av jerv og tilhører Lars Rudi, Ramshytta Beitelag, Jonny Mathisen

23/07: Det er i dag funnet et ferskt kadaver ved Hornflågån i Vulufjell, SNO på tur innover nå i kveld, Jonny Mathisen

23/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av to dokumenterte skader på sau ved Bokåsen i Ringsaker kommune, har Fylkesmannen gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

22/07: Utvidelse av fellingsområde. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler og Nord Odal utvides til også å gjelde deler av Åsnes og Grue kommuner, FMIN

21/07: Mattilsynet har meddelt at nedfôring som følge av radioaktivitet nå er historie. Dette gjeld heile landet, og alle som har vore innkalla til måling dei seinare åra vil få beskjed om dette. Framover vert nokre enkeltbesteningar kontrollmålt for å vera sikkker på at ikkje verdiane stig vesentleg. For alle som vart såpass hardt råka at dei har hatt måling og nedfôring mest kvart år vart dette ei skikkeleg gladmelding! Kjelde Arnfinn Beito

21/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av dokumenterte skader på sau ved Horrungen i Skjåk kommune, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Obduserte dyr i dag, se meldinger under, bestod i hovedsak av beinrester, og var ikke dokumenterbare. Det er nå viktig med intensivt tilsyn slik at eventuelle nye kadaver oppdages raskest mulig jf. dokumentasjon, MGL

20/07: Det er funnet 3 lam drept i område Gluggmyrene/Godmyrene på Fron østside i dag. Antakelig jerv, men vanskelig for SNO å dokumentere siden hodene er borte. Mvh. Ingebjørg, MGL

20/07: Det er funnet 3 lam drept i område Gluggmyrene/Godmyrene i daģ, 1 til Mathisen og 2 uten hode. SNO har fått bildene, antakelig jerv men vanskelig å dokumentere, Jonny Mathisen. Kadaversøk er rekvirert i morgen i området

20/07: Frå beitelaget i Skjåk:
Etter at det er dokumentert 2 lam drepne av jerv i området Aursjøen-Horrungen i Skjåk, søkjer vi hermed om fellingsløyve på jerv. Det er tidlegare og funne eitt kadaver litt lenger nord-vest. Vi ber om fellingsløyve som både strekkjer seg ut geografisk og i tid. Videresender fra Edel Kveen, Astrid Olstad

20/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av viltkamerabilde av ulv langs militærveien på grensa mellom Elverum og Løten, er det i dag gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter ferske, dokumenterte skader på sau i Tynset kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Fikk melding fra beitevakta i Nannestad i går om ny observasjon av Jerv i Nittedal 16/7, Sondre Imsgard

19/07: Felt jerv i Sålekinna. En jerv har i dagtidlig blitt felt i Sålekinna i Nord-Østerdal i forbindelse med skadefellingsforsøk, FMIN

18/07: Fellesmelding: Jon Petter Bergsrud ringte i dag og orienterte om at det ble tatt bilde av en jerv på viltkamera sør på Romeriksåsen den 6/7. Det er ikke formelt bekreftet, men sannsynlig. Vi bør være ekstra oppmerksomme og kanskje ha noe ekstra tilsyn? Mvh Kjersti, vidaresendt frå Per Fossheim 

18/07: Forlenget virketid og utvidelse, skadefelling av jerv. Etter ferske dokumenterte observasjoner, og dokumenterte skader siste uke, forlenger Fylkesmannen fellingsperioden for jerv i deler av Rendalen, Tynset, Os og Tolga kommuner øst for Glomma. Fellingstillatelsen utvides til å gjelde for to dyr, FMIN

15/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjon av ulv i ytterkant av Elgå reinbeitedistrikt er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

14/07: Gjeter, kadaverhund og flere beitebrukere i Øyer har i går kveld/natt vært ute å gått i området sør for Lyngåa. Det har ikke blitt gjort noen funn, sauen virker rolig, untatt at det er observert 4 lamunger som ikke er med søya. Gjeter + en kadaverhundekvipasje forsetter søket i dag.
Videresender fra leder i beitelaget
Astrid

13/07: Hallo! Det ser ut til at vi har angrep av rovdyr i Åstdalen, det er sett skadd søye ved Åstbua + vi savner flere dyr i området. Det må følges med ekstra godt i dagene som kommer. Kjetil Lien
Denne mld var på supertex som er meldings appen til prosjektet med lam i Øyer.
Astrid Rapport om blodig sau og lam som mangler mora, der ho var sett i går fra området syd for Lyngåa nå. ( Øyer) Gjetere og kadaverhund er på tur ut i området nå. Videresender fra leder i beitelaget, Astrid

09/07-12/07: 8 sauer og 3 DNA-prøver er teke av ulv på østsida i Fåvang/Øyer, kjelde Rovbase

09/07: Oppdatering på ulv i Øyerfjellet/Fåvangfjellet
Jegerne har vært ute i Eldådalen i natt, men ikke sett noe til ulven. De har sporet den, men klar ikke å finne utgangen. De melder om mye død å skadet sau ( Fåvang) i Eldådalen. Vi kjører ut gjetere og kadaverhund som vil ha fokus på de indre områdene av fjellet, men oppfordrer alle til å følge ekstra med da vi ikke har kontroll på hvor ulven er nå. Ingvald.
Videresender fra leder i beitelaget, kjelde Astrid

09/07: (kl. 00.18) Til info: 
Har fått melding om ulveangrep på sau frå Fåvang i Eldådalen i kveld, jegerne er på tur ut nå. Etter avtale med jegerne forholder vi i gjetelaget oss rolig i norde delen av fjellet inntil jegerne har fått mer oversikt. Den fellingstillatelsen som ble gitt sist uke på ulv, gjelder her enda. Mer info kommer etterhvert. Ingvald
Videresender fra leder i beitelaget. Astrid

08/07: Utvidet fellingsområde for skadefelling av jerv. Etter dokumenterte skader i Sålekinna utvider Fylkesmannen fellingsområdet for jerv i Rendalen til å omfatte deler av Os og Tolga kommuner øst for Glomma.
Videresender fra fylkesmannen. Astrid

08/07: Felt bjørn i Rendalen/Tynset øst. En bjørn har i dag blitt felt i grenseområdene mellom Rendalen og Tynset kommuner i forbindelse med skadefellingsforsøk. FMIN

06/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert skade i Sølendalen hamnelag er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Rendalen kommune, FMIN

06/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjon av ulv innenfor Elgå reinbeitedistrikt er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte skader på sau i Klettdalen i Tolga kommune, er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket. FMIN

04/07: Felt ulv. Det ble i morges felt en ulv under skadefelling i Løten. FMIN

02/07: 1 sau drepe av jerv, Sletthø, Dovre

01/07: Utvidelse av fellingstillatelse. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum er utvidet til å gjelde inntil 2 dyr. FMIN

01/07: Sau drepe av kopngeørn i Øystre Slidre, kjelde Rovbase

30/06: Gaupe observert ved Slettastugua som er på veien opp til Kvitfjell Vest rett før Liagardan. Gaupa sprang over veien foran en bil kl 01.00 om natta fredag 26. juni. Kilde Øyvind Myhrsveen via Knut Evensen

30/06: Jerv på viltkamera på Nordstulen i Ringebu. Området er Bakhuken som ligger mellom Sørstulen og Nordstulen på Kjønås. Bilde er lånt av Inge Asphoug, og er fra 7. juni 2020, kjelde Knut Evensen 

29/06: Oppdatering frå Skjåk/Lom: søye med to lam tatt av skred i Finndalen, men bitt og dratt i etterkant. Observasjon tilseier at dette er jerv. Jervespor på Neto. Jerv observert i Dyrringslia søndag.
Mvh Edel Kveen, Videresender fra Edel, Astrid

27/06: Utvidet fellingsområde. Fellingstillatelsen på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer og Hamar kommuner, utvides nå til også å gjelde de deler av Løten og Elverum kommuner som ligger nord og vest for rv 25/rv 3. Videresender fra fylkesmannen, Astrid

24/06: Lam tatt av kongeørn mellom Olefjorden og Vinstervatnet. Skaden er dokumentert av SNO. Det blir søkt om tilsynsmidler, da det er sett et par her i hele vår, kjelde Arnfinn Beito

24/06: Da er huskyen, som har gått laus omlag 1 måned ved Raufoss, fanga inn, kjelde Jonny Mathisen

23/06: Kadaversøk i Øyer, ingen ferske funn, Jonny Mathisen

23/06: Sau drepe av kongeørn i Øystre Slidre, kjelde Rovbase

22/06: Utvidet fellingsområde. Fellingstillatelsen på ulv som ble gitt i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner søndag 22. juni, utvides til også å gjelde deler av Øyer, Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner øst for E6/nord for rv. 25, kjelde FMIN

22/06: Ferske ulveskader i dag v Birkebeinervegen Stor-Elvdal ca 1 mil frå Opplandsgrensa, kjelde Jonny Mathsien

21/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter flere dokumenterte skader på sau er det i dag gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, FMIN

19/06: Ref. frå møte i rovviltnemnda

19/06: Sau drept av Gaupe i Sør Aurdal. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid, kopi fra Rovbase

17/06: Mest sansynleg at kongeørn drepte lam ved Kjølen i Øystre Slidre, kjelde Eirik Kolbjørnshus

16/06: 1 Sau drept av Kongeørn i Torpa 8/6, dokumentert av SNO. Videresender fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

15/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade på tamrein er det i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Elgå Reinbeitedistrikt i Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.
Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

14/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

14/06: Det har vært en rolig natt i fjellet der vi har hatt ute manskaper. SNO foretok en grundigere undersøkelse av lammet i natt, men kan forsatt ikke si om det var ulv eller hund. Har det vært ulv,  er det rart om den ikke har tatt flere sau. Oppfordrer derfor de brukerne som har sluppet sau om å ta en tilsynsrunde i dag å se over egen sau. Ingvald
Videresender fra beitelagsleder. Astrid

14/06: Fylkesmannen har i kveld innvilget skadefellingstillatelse på gaupe, etter et dokumentert tap av lam på Sødorpfjellet. Tillatelsen gjelder fra i kveld og fram til fredag 19. juni, i Nord-Fron og Sør-Fron, øst for E6. Mvh Gro Vestues. Videresender fra Ole Petter Berget, Astrid

14/06: Lammet på Kaldholsætra som ble funnet bitt tidligere i dag, var enten bitt av ulv eller hund. SNO kunne ikke si sikkert. Ingvald. Videresender fra beitelagsleder. Astrid

13/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade av gaupe er det i kveld gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

13/06: Et lam funnet drept på Lauvåsen i Nord-Fron. SNO var usikker på skadevolder, men havnet på antatt gaupe, kjelde Jonny Mathisen

13/06: Funn av bittskadet lam på Kaldholsætra  Øyer, i efta. SNO og gårdbruker er på tur for å sjekke skadene.
Astrid Olstad

11/06: Ny sau drept av Gaupe på Gran 7/6 og 9/6. Dokumentert av SNO. Videresender fra Bjørn Rustestuen
Astrid Olstad

05/06: Hannulv skutt under skadefelling i Løten, Innlandet i kveld. Det kommunale skadefellingslaget rykket ut etter bilder på et viltkamera i 17 tiden fredag ettermiddag. Kort tid etter var ulven død. Videresendet fra Marianne Hamre.
Astrid Olstad

02/06: Fire lam tatt av Gaupe i Etendal. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

02/06: Til info: Det var en sannsynlig observasjon av ulv i Veikledalen i Kvam seint i går kveld. Ikke bekrefta av SNO. Det minnes om at alle synsobservasjoner av rovvilt blir varsla til vakttelefonen 948 78 944 så snart som mulig. Geir Johan.

31/05: Mulig observasjon av ulv ved Sangsetra i Snertingdal i går kveld, 30.5.Tre ulike har sett dyret. SNO blir kontaktet. Alle med beitende dyr må følge med. Mer info kommer når vi har mottatt den..
Videresender fra Marianne Hamre, kilde Astrid

30/05: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert skade av ulv, er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i Ringsaker og deler av Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN

25/05: Seier for testing av DNA på ulv

24/05: Det er foreløbig ikke søkt om fellinsgstillatelse på saka under, men observasjonen blirket opp mot spor o.l. Kommunen tar kontakt med FM i morgen for å avklare veien videre, kjelde MGL v/Konrad 

24/05: Ubekrefta, men sansynleg ulveobservasjon Hovde på Kvamsfjellet i gårmorges, kjelde Jonny Mathisen

24/05: Ubekreftet synsobservasjon av ulv på Dokka 22/05.2020, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid

19/05: Til info: MGL har fått inn melding om synsobservasjon av ulv i Sør-Fåvang i natt, langs med Fåvangvegen. Observasjonen er foreløpig udokumentert/usikker, men det bes om at beitebrukere i området med sau på innmark er ekstra observante, sett i sammenheng med dokumentert observasjon av ulv i Øyer før helga. Det blir søkt om utvidet ramme for nåværende skadefellingstillatelse, som går ut 20. mai. Mvh Konrad

14/05: Nytt angrep: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte spor av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer og Øyer kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

14/05: Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord- Østerdalen. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Gammeldalen i Tynset har Fylkesmannen gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Nord-Østerdalen. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

13/05: Ei jervetispe med fire unger ble avlivet i et hiuttak i Rondane. Statens naturoppsyn gjennomførte hiuttaket i Nord-Fron, dette er det samme som ble teke ut den 28-29/04 og skrive inn den 11/05, men ei ny opplysning er at det var 4 jerveunger i hiet, kjelde GD

13/05: Ulven var en hannulv på 40-50 kg i følgje GD

13/05: Til info: En ulv er akkurat felt på skadefelling i Nord-Fron, i området ved Flakkshøa. Godt samarbeid mellom skadefellingslagene i Gudbrandsdalen. Konrad/Geir Johan.

13/05: Ulv felt i Nord-Fron. Det er i ettermiddag felt en ulv under skadefelling i Nord-Fron kommune

13/05: Utvidelse av fellingsområdet. Fellingstillatelsen på ulven i Gudbrandsdalen utvides til også å gjelde Sel kommune øst for E6.

12/05: Utvidelse av fellingsområde. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Øyer og Lillehammer kommuner utvides til også å gjelde kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron øst for E6.

11/05: Hi-uttak av jerv i Nord-Fron 28-29/04, kjelde Dølen

11/05: Videreføring av fellingstillatelse. Fellingstillatelsen på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner videreføres frem til tirsdag 19. mai klokka 12:00.

11/05: Det skal ha vært en synsobs. av ulv på Jaren i dag. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

10/05: Til info: Etter dokumentert observasjon av en ulv på Øyer østside tidligere i dag er nå gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i Øyer og Lillehammer kommuner, gjeldende frem til 18. mai kl. 12.00. Geir Johan Groven.

10/05: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert observasjon av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 ulv i Øyer og Lillehammer kommuner fram til 18. mai kl. 12. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, Astrid

10/05: Det pågår jakt i Lillehammer og Øyer nå. Astrid Olstad

10/05: Ubekreftet synsobs av ulv ved Ensby i Øyer idag. Astrid Olstad

09/05: Ubekreftet synsobs av ulv på Lygna kveld 9.5. Vær obs, se etter dyr på beite. Info fra Marianne Hamre. Astrid Olstad

09/05: Spor usikker ulv på Gran østpå i går kveld. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

08/05: Referat frå møte i rovviltnemnda i region 3, kjelde Jonny Mathisen:

Referat rovviltnemdsmøte region 3, 8.mai 2020

 1. OB v/Kristina tok opp ulv, jerv og den nye klagenemda som vi er kritisk til.

 2. OSG v/Jonny tok opp jerveutfordringer i Norddalen og ønsker et uttak der.

 3. OBS v/Astrid tok opp at hun mente at uttaket i Nord Fron var riktig, men at det også skulle vært tatt ut en i Norddalen, Ellers var hun opptatt av ulv på vandring i Oppland.

Gjennomgang av tall for nye nemndsmedlemmer.

Vakttelefon:

15. mai til 15. september: 08.00 - 21.00 alle dager

16. september til 14. mai: 08.00 - 18.00 på hverdager og 10.00 - 18.00 helg/ røde dager

Det blir telefonmøte med Miljødirektoratet senere på dagen i dag 8. mai. 

Brosjyren er på vei.

SNO melder om at jervetellingen har gått bra, og det er 7 ynglinger til nå. Det er en yngling i Stor Elvdal på Hedmark sida. Det er noen usikre enda. Det var noe vanskelig sporforhold i fjellet i perioder.

Kvote for betinga skadefelling: Jerv: 6 dyr,  Ulv: 6 dyr,  Gaupe: 1 dyr

Lisens og betinga skadefelling: Bjørn: 3 dyr

Forslag til årsplan:

 1. Torsdag 19. mars – Møte i rovviltnemnda – Budsjett

 2. Fredag 8. mai – Møte i rovviltnemnda - Kvote for betinget skadefelling 1. juni 2020 til 15. februar 2021

 3. Fredag 19. juni – Møte i rovviltnemnda - Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021

 4. Dato i uke 32 – telefonmøte i rovviltnemnda  - Kvote for lisensfelling bjørn 2020

 5. Torsdag 20. – fredag 21. august – Møte i rovviltnemnda, samt tur – Lisensfellingskvote for ulv 2020/2021 i region 3/Oppland

 6. 14, 15, eller 16 oktober – Møte i rovviltnemnda – Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021

 7. Fredag 11. desember – Møte i rovviltnemnda – evt. også dialogmøte

07/05: Det er starta faste kontaktmøter mellom faglaga og Sau og Geit på sentralt plan, der minst 2 møter frå kvart lag, og det blir åpna for nokre til avhengig av sakliste. Møtene vert bestemt både fast og etter behov. Pr. i dag vil Per Fossheim og Pål Kjorstad møte for NSG. Det er òg laga til at faglaga og Sau og Geit i Innlandet møter ved behov, og der møter Jonny Mathisen og Knut Evensen for OSG. Pål Kjorstad vert med som leder i Utmarksrådet, kjelde redaktøren

05/05: Skadefellingstillatelse ulv. Etter dokumenterte observasjoner av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner fram til 11. mai kl. 12. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet

02/05: Gledesmelding: Ulv skutt i dag i Søndre Land. De så spor i Søndre Land i morges og mange lisensjegere var klare og gjorde jobben, kjelde Marianne Hamre. Vi takker jegerne som stod på i så mange dager utan lønn!!

30/04: Det foreligger ubekreftede observasjoner av ulv på Dokka i kveld, 29.4. Det er gjort søk etter spor uten hell. Mye tyder allikevel på at det kan være ulven da flere uavhengig av hverandre har sett dyret og påstår det er ulv. Sporing Thomle, Dæhli, Veståsen er høyaktuelt for lisensjegerne. Funn av avføring i Berggarda i dag er verifisert av SNO, ulv.
Info fra Marianne Hamre.


29/04: Mail fra Miljødirektoratet i kveld som svar på anmodning av møte med NSG: Viser til e-post fra dere 27. og 28. april knyttet til ulveobservasjoner flere steder i Innlandet og i Sogn. Dere ber miljøforvaltningen sette inn tiltak i disse områdene. Sogn; I dette området er det tale om en revirmarkerende stasjonær ulv som har hatt tilhold i området siden 2018. Det har vært gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, og det vil bli gjort ett nytt forsøk på å få felt ulven i forkant av årets beitesesong, men vær- og føreforholdene har vært og er krevende i området. Miljødirektoratet gir nå en ny skadefellingstillatelse gjeldende for perioden 30. april til 9. mai. Det er dialog mellom skadefellingslag og SNO om at det gis bistand i form av sporhund ekvipasje, for det kommende fellingsforsøket. Innlandet; I samsvar med den differensierte arealforvaltningen skal det være en lavere terskel for skadefelling av ulv i beiteprioriterte områder enn innenfor yngleområdene for rovvilt. Det er likevel krav om at forekomsten skal representere et konkret skadepotensial, og det skal ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger før skadefelling iverksettes. I de aktuelle områdene som nevnes er det per i dag ikke sluppet sau i utmark, og det er fremdeles en stund igjen til det er aktuelt å slippe sauer på utmarksbeite. Fram til da kan ulven forflytte seg til andre områder. Det er kjent at dyr som er på spredning, kan forflytte seg langt på kort tid. Vi viser til at lisensfellingsperioden for ulv pågår fram til utgangen av mai, og at det i dette området er gjeldende kvote for lisensfelling av ulv vedtatt av rovviltnemnda. Miljøforvaltningen følger situasjonen, og gjør fortløpende vurderinger av behovet for skadefelling utover våren mot beiteslipp, der nærheten til beiteslipp er et av momentene som vurderes. I den forbindelse kan vi nevne at vi kommer til å vedta en kvote for betinget skadefelling av ulv utenfor forvaltningsområdet for ulv som vi delegerer til Fylkesmannen med virketid fra og med mandag 4. mai. Ut fra vår arbeidssituasjon nå, har vi dessverre ikke mulighet til å prioritere et møte med dere om saken. Viser derfor til vårt svar her, kjelde Knut Morten Vangen via Per og Pål

28/04: Lisensfelling v/Sjusjøen i Ringsaker. Det er en hannulv på ca. 35 kg som ble skutt litt før kl 16 i dag, men det er i tillegg sikker observasjon på et nytt individ ved Skramstadsetra i Åmot, kjelde Per Joar Nesthun

27/04: Til info så kan det dukke opp ulv nr. 2 om noen dager, ble sett en på Jessheim i går og på Maura i dag tidlig, stø kurs retning Eina og videre mot Land. snaut 50 km i luftlinje til han(hun) er på Eina. Info fra Jonas Svenstad via Astrid Olstad

27/04: Brev til Miljødirektoratet frå NSG: Behov for møte umiddelbart

Norsk Sau og Geit på vegne av flere beitelag i ulike fylker ber om et hastemøte i forhold til ulv i beiteprioriert sone. Det er ulveobservasjoner fra:

 • Løten/Stange/Romedal
 • Ringsaker/Hamar
 • Lillehammer/Øyer
 • Hadeland/Søndre og Nordre Land
 • Nord-Fron
 • Ytre Sogn

Beiteslipp rundt om på gardene er nå i gang eller nært forestående i disse områdene. Behov for Miljødirektoratets vurdering av situasjonen i forhold til Rovviltforliket av 2011 og gjennomføring av den todelte målsettingen. Forliket legger vekt på forutsigbarhet for beitebruket. Vi ber også om MD vurderinger av dyrevelferdsforhold som kan utvikle seg. Vi ber MD se saken i forhold til de ekstra ressurser SNO ble tildelt i siste års Statsbudsjett og Kontrollkomiteens påpekning av behov for raske uttak av rovvilt. Vi minner om at alle disse sakene har fellestrekk på dette stadiet med sakene på Hadeland/Toten i 2017 og Nord Østerdal 2018. Miljødirektoratet er kjent med dyrevelferdsrisiko for effektive uttak av rovvilt når sau og lam er sluppet på beite. Vår vurdering er at det er best for alle parter å gjennomføre politikken slik at beitebruket kan sikres forutsigbarhet. Den vent og se holdningen som presenteres i svaret til Nordre Land m/flere er uholdbar og påfører et sterk psykisk press på våre medlemmer og en utsettelse av fellingsforsøk, som garantert utløser større skader og færre sjanser til å ta ut den potetensielle skadevolderen langt inne i beiteprioriterte området. Vi kjenner også til at Løten/Stange Romedal har fått avslag på søknad om skadefelling nå, og dette er uholdbart for en presset beitenæring. NSG minner om at lisenskvota ikke er tatt ut i noen av områdene som er nevnt over. Norsk Sau og Geit ber derfor at det umiddelbart holdes et møte over Teams for å kunne ha en dialog med Miljødirektoratet. Vi ber om et veldig raskt svar med forslag til tidspunkt for møtet, kjelde Per og Pål

26/04: Ulv på Trevatn i morgentimene i dag, kom fra Hennung på Hadeland, der den ble observert på lørdag..
Info fra Marianne Hamre via Astrid Olstad

26/04: Ny ulvobservasjon i Veikledalen nå i kveld, kjelde Jonny Mathisen. Og da stemmer observersjonen som vart gjort den 18/04 da det vart sett 2 ulvar, der den eine altså vart teke ut samme dag, redaktørens anm.

26/04: Mykje lokal kjemping må til for å halda gamle Oppland fritt for ulv, men naturlegvis slit oss med det. Eg tek med denne meldinga som eit døme styresmaktene våre kan ta med seg: "Ang. ulven på grensa til Øyer. Ulven i går var en hårsbredde fra døden. Ble skareføre på natta så sporerene måtte gi opp." Info fra Knut Sørlundsengen via Astrid Olstad

26/04: Antatt ulv spor på Hadeland fra i går. Info fra Bjørn Rustestuen via  Astrid Olstad

25/04: Fikk mld om at sporhunder er på vei til Øyer for å sjekke ulven, kjelde Astrid Olstad

25/04: Sikker obs. av ulv på Gammelskolla ved Sjusjøen ved grensa til Øyer. Den har nå gått inn i Øyer. Kommer med mer etter hvert. Info fra Knut Sørlundsengen via Astrid Olstad

24/04: Regjeringa har lagt fram forslag til endringar i Naturmangfaldlova, kjelde regeringen.no. No kjem det bl.a.ny klageordning og Innlandet skal bli ny rovviltsone

24/04: Nordre Land har i dag klaga inn svaret til Miljødirektoratet og vil be om ny saksbehandling

23/04: Nordre Land med fleire fekk i dag "svar" på slknaden om skadefellingsløyve på ulven. Svaret var at Miljødirektoratet skal sjå sjå an situasjonen, kjelde Marianne Hamre

22/04: Mens vi ventar på svar frå Miljødirektoratet på skadefellingssøknad frå Land-kommunane på ulven, så nøyer KLD seg med ei "gladsak" om genteisk viktig ulv, sjå linken

21/04: Jerv på viltkamera på Veslesetra på Fåvang vest, Søre Strand, kjelde Knut Evensen

20/02: Pressemelding frå NSG, angåande nødvendig uttak av ulv i vår, kjelde redaktøren. Heile pressemeldinga kan dere lese her

18/04: Det ble i kveld kl. 21.30 observert en ulv hos Edin Rosenberg på øvre Norsinni i Norde Land. 15 minutter kunne SNO meldte om en ulv ved Svingvoll, der veien fra Oslo og Gjøvik møtes ca. 2 mil unna, kilde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

18/04: FMIN: det er idag felt en hannulv på lisensfelling i Kvam, Nord-Fron i region 3. Gjennværende kvote i region 3 er da 3 dyr, kjelde Fylkesmannen i Innlandet via Astrid Olstad

18/04: Ulven på Lans ble kl. 21.30 i kveld sett hos Edin Rosenberg på øvre Nordsinni. 15 minutter senere ble det sett en ulv der veien fra Oslo og Gjøvik møtes (Svingvoll) ca. 2 mil fra forrige synsobservasjon. Dett var SNO som meldte om siste observasjon. KIlde: Bjørn Rustadstuen via Astrid Olstad.

18/04: Ulv skutt i Kvam, kjelde Jonny Mathisen

18/04: Ulv i Veikledalen i Kvam i Nord-Fron kl.11 i dag , synsobservasjon av 2 stk. Sporhund på tur, kjelde Jonny Mathisen

18/04: Det jaktes ulv i Nordre Land i dag, kjelde Marianne Hamre

17/04: Tlf-samtaler m/Miljødirektoratet v/Braa og Vangen angående søknad om skadefelling av ulv i Land, saka ikkje ein gong starta den 17/04, sjølv om søknaden var inne på mail 13/04, kjelde redaktøren

17/04: Ulv sett ved Juve i Thomlebygda, Nordre Land kl. 7.15 idag. Det er organisert jakt, venter på to hunder.
Info fra Bjørn Rustestuen, kjelde: Astrid Olstad

16/04: Ulv sett ved Gjevle Grsutak like nord for Dokka. Alle med dyr ute i nærheten bes være ekstra observante!! Kjelde Marianne Hamre via Astrid Olstad

16/04: Det ryktes om ulv i område Atna, kjelde redaktøren

11/04: Info om ulven: Ulv ble filmet på Trevatn: – Det er ganske sikkert en ulv. Basert på bilder og en video er det mest sannsynlig en streifulv som fredag ble observert i Søndre Land. Ole Knut Steinset er rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn. Han er ganske sikker på at det var en ulv som ble filmet og fotografert på Trevatn i Søndre Land fredag. Det likner veldig en ulv ut ifra de bildene vi har sett, sier Steinset. Lørdag morgen skal SNO til stedet der ulven ble observert for å se på sporene og se om de kan finne ut hvor den har gått. Etter det vi har fått høre er det litt vanskelig å finne spor der, men vi skal også ta med hund, sier Steinset. De skal forsøke å finne retningen ulven beveger seg, men også finne DNA de kan analysere. Det kan komme fra hår eller avføring. De har komplett stamtre på de skandinaviske ulvebestandene, og en kan dermed finne ut hvilken ulv dette er og dens foreldre. Men innen lørdag morgen kan ulven være langt av gårde. Det er helt umulig å si hvor den er i morgen. Den kan i teorien vandre ti mil på et døgn, sier Steinset. Han sier at normalt vil en streifulv farte mye på denne tiden, og den kan vandre langt. Men om det får tatt et rådyr kan den også slå seg til ro på samme sted et par dager. Steinset forsikrer at ulven ikke er til fare for mennesker og at det også er svært sjelden ulver angriper hunder. Men han anbefaler de som har sluppet sau på innmarksbeite å følge litt ekstra med de enste dagene. Det lokale jaktlaget ville ikke uttale seg til OA fredag kveld, men Steinset sier at det er jakt på ulv fram til ut mai. Det betyr at ulven kan jaktes på av dem som har lisens på dette. Jeg regner med at de starter jakt på den, sier Ole Knut Steinset. Det har ikke lyktes OA å komme i kontakt med personen som har tatt filmen av ulven, men en nabo kan fortelle at ulven ble observert flere steder langfredag. Den skal ha blitt observert i Bekk før fotografen filmet ulven på gården sin. Deretter skal den ha blitt sett på et jorde et stykke unna. Naboen OA har snakket med syntes det så ut som ulv før SNO bekreftet det, og innrømmer at det er ikke er noe særlig å få den så tett på i et område der flere holder husdyr.

11/04: Det er teke kontakt med lokale i dag frå OSG om å søke skadefelling for å ta ut ulven, og NSG skal sende ut pressemelding om at samfunnet må ta ansvar og ta ut ulven nå!, kjelde Jonny Mathisen og redaktøren

10/04: Ulv på Trevatn, Søndre Land i kveld. Den hadde retning Raufoss. Den er filmet og sett av to forskjellige.
SNO skal prøve å finne spor imorgen. Videreformidler info fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

05/04: Det er observert ulv ved Skramstadsetra på tur østfra. Ikke mulig å følge spora på skaren. Følg med etter spor utover i uka. Ta bilde å legg ved en skistav e.l. langs sporrekka. Denne var lagt ut på Øyer - Tretten Sau og Geit sine sider nå av Knut Sørlundsengen, kjelde Astrid Olstad

27/03: Jerv på åte ved Bjønnsletta på Østkjølen i Sør-Fron, kjelden Lars Ole Auglestad

20/03: Siste gaupe felt på Sør-Fron onsdag 18/3. Det var ei hogaupe på 15,0 kg, kjelde GD. Hokvota vart dermed fylt. Dersom rovviltnemnda hadde satt ei hogaupe til på kvota slik som NINA anbefalte, så kunne vi få teke ut kvota.

18/03: Etter at beitelaga i Lordalen, Lesjaskog og Skjåk har vorte tilbydd avtaler om midlar til ekstra tilsyn dersom dei sanka heim sauen tidleg og før 1/9 i 2020, vart dette teke opp som uttale frå årsmøte i NSG. Uttala kan dere lesa her, kjelde redaktøren

16/02: Det er i dag felt en hannulv i Nordre Land på 36 kg, kjelde Astrid Olstad via Bjørn Rustestuen. Oppland Sau og Geit takker jaktlaget for hjelpa!!

15/02: Det er skutt en jerv i Ringebu på åte i natt, vi takker jegerne for innsatsen!! Kjelde Jonny Mathisen

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Jerv Hann/voksen 15,8 kg 26/10 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hunn/voksen 8,9 kg 12/11 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 12,0 kg 10/01 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hann/1 år 13,6 kg 12/01 2020 Skjåk Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/usikker alder 9,5 kg 28/01 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 13,8 kg 03/02 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/voksen 17,7 kg 05/02 2020 Dovre Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen       13,8 kg 15/02 2020 Ringebu Kvotejakt/rifle      

13/02: Lammetapsrapportene i Oppland i 2019, kjelde FMIN

12/02: Hogaupe felt i Bøverdalen, kjelde Tormod Rusten. Gaupa var voksen og 13,3 kg i følge Rovbase. Da er 6 gauper felt hittil:

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Gaupe Hunn/voksen 13,3 kg 12/02 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann, 2 år + 21,5 kg 06/02 2020 Sør-Aurdal Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 19,9 kg 03/02 2020 Ringebu Kvotejakt/rifle
Gaupe Hunn/voksen 14.3 kg 01/02 2020 Sel Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 20,2 kg 01/02 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 19,7 kg 01/02 2020 Søndre Land Kvotejakt/rifle

09/02: SNO bekrefter at ulv har passert Gjærsjøen som ligger i området ved Hornsberget ved grensa mellom Søndre Land og Gran. Spor er observert, og de viser at ulven var på veg nordover. Sporene ble bekreftet av SNO lørdag. Vi har sporet siden klokka seks i dag tidlig. Ulven har gått vestover og vi fant nye spor ved en gård i Enger i Søndre Land, forteller Knut Stenseng. Vi fikk et par spormeldinger litt lenger vest, sist ved Gjærsjøen, og kunne fastslå med sikkerhet at det har vært ulv på tre plasser, sier Ole Knut Steinset, rovviltansvarlig SNO. Sannsynligvis er det siste ulvesporet et par døgn gammelt, mener Steinset. Alt tyder på at sporene stammer fra samme ulv. Det har gått relativt kort tid mellom sporfunnene og det stemmer bra med retning. Vi oppfordrer folk til å melde ifra om de finner noe som kan være spor. Tidlig i januar ble den såkalte Land-ulven skutt. Jegere jaktet lenge ulven etter at den tok sau i Land på sommeren.Den ulven ble sporet mye og det var aldri noe som tydet på at det var mer enn en ulv på Veståsen. Alt tyder på at ulven brukte det området et halvt års tid. Ulven som vi ser spor av nå har sannsynligvis kommet østfra ulvesona, forklarer Steinset, kjelde OA via Per Fossheim

08/02: Det er bekrefta fra SNO at det var ulv som passerte Gjærsjøen mellom Randsfjorden og Eina på tur nordover, kjelde Astrid Olstad

08/02: SNO sporer antatt ulv ved Eina. De har spora 3 km på bakspor, meire info kjem seinare, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

05/02: Jerv felt på Dovre, voksen tispe, kjelde Rovbase. Da er 7 jerver felt på kvota hittil:

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Jerv Hann/voksen 15,8 kg 26/10 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hunn/voksen 8,9 kg 12/11 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 12,0 kg 10/01 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hann/1 år 13,6 kg 12/01 2020 Skjåk Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/usikker alder 9,5 kg 28/01 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 13,8 kg 03/02 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/voksen 17,7 kg 05/02 2020 Dovre Kvotejakt/rifle

03/02: Jerv felt på Lesjaverk i dag, tatt i bås, kjelde Ola Hareland

02/02: En krevende ulvedom, men det handler mest om å begrunne kvotene i fremtiden, kjelde Nationen (Motkultur)

02/02: Referat fra rovviltnemndsmøte 31. Januar på Lillehammer: Åpen post: Bonde og småbrukerlaget påpekte en enkeltgaupe som tok mange rådyr og ikke kom tilbake på kadaveret, samt at effektive hunder fungerer i Øyer på jervejakt. Sau og Geit tok opp at tilleggsdyr gaupe må tildeles der det er mye skader og mange gauper. Påpekte også at kvoten på jerv må fylles, da denne er for liten i utgangpunktet og det er felt 5 av 10 dyr. Lurte også på hvordan regioninndelingen i nemndene går, der var det ikke noe nytt. Mattilsynet påpekte at jervebestanden måtte ned.

Sak 3/20, Erstatningsoppgjøret. Det er søkt om 8000 dyr og 4400 er erstattet, når en trekker fra normaltapet er erstatningsprosenten på 79%, fordelt på 83% på lam og 63% på søyer. Det er kommet inn 336 søknader og 14 er påklaget. Regnskap for FKT fremlagt, viser det samme som sist referat. Justeringer 2020, forslag om mer tidlig sank, med midler til tilsyn som gulrot. Her ble det påpekt at det er noe motstand i næringen. Det skal være et møte med KLD og LMD 26 mars.

Regionmøter går som planlagt.

Sak 4/20. Dialogmøte med Miljødirektoratet der uttak av restkvote jerv var tema. Det ble lagt vekt på de store tapstallene på Lesja og Nord- Fron ta i antall dyr og ikke prosent, Lesja med litt over 1100 dyr og Nord- Fron med 998 dyr. Det ble ikke prioritert nå men med antall ynglinger rundt om i Lesja, så er det naturlig at den regionen blir prioritert hvis det åpnes for dette innenfor sonen, dette er vi enige om. Min mening er at beiteprioritert skulle vært en selvfølge og prioriteringene skulle vært i sonen.

Sak 5/20. Årsplan. Neste møte 19 mars. Forslag til ny nemd som skal fungere til ny region er klar er: Aud Hove SP, Kari- Anne Gjønnes H, Erik Winter AP, Hans Kristian Enge AP, Wenche Haug Almestrand FRP. Kjelde: Jonny Mathisen

01/02: Da var gauepejakta i gang og vi gratulerer flinke jegere m/3 felte dyr: 1 ho-gaupe på 14,3 kg i Heidal, 1 hann-gaupe på 20,2 kg i Garmo og ei hann-gaupe på ca. 20 kg i Søndre Land, kjelde GD

29/01: WWF vant mot Staten ui "ulverettsaka", kjelde NRK Innlandet. Staten vurdere å anke.

28/01: Jervetispe felt på åte i Lom, kjelde GD

24/01: Regionmøter i regi av Rovviltnemnda i region 3

1. Fredag 7. februar kl. 10.00 - 13.00, Toftemo turiststasjon, Dovre. Møte for Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel

2. Mandag 10. februar kl. 10.00 -13.00. Kommunehuset til Nordre Land, Dokka. Møte for kommunene i Valdres og Vest-Oppland

3. Torsdag 13. februar kl. 10.00 -13.00. Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17 (lokalene til «gamle vegvesenet»), Lillehammer. Møte for Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron  

22/01: 4 av 5 registrerte familiegrupper oppheld seg i Gudbrandsdalen, til orientering i beiteprioriterte område...., kjelde GD

13/01: Søndag morgen den 12/1 ble en hannjerv på 13,6 kilo tatt i en fangstbås i Reinheimen i Skjåk, kjelde GD

12/01: Hannjerv felt på Lesja. Statens naturoppsyn tok prøver av jerven som ble felt i Lesjafjellet fredag 10/1. Det ble blant annet tatt vevsprøver for DNA-registeret. Hannjerven på 12 kilo ble fanget i en såkalt jervebås, opplyser Esben Bø. Jegerne som har ansvaret for fella og ettersynet av den, avlivet så dyret ved skyting. Statens naturoppsyn godkjenner båsene som er i bruk. For Oppland ble det fastsatt en fellingskvote på ti dyr for vinterens lisensjakt. Hunndyrkvoten er på fire dyr. Kjelde: Sjå GD

06/01: Meire utfyllande om ulven nedanfor: En ulv ble skutt i nærheten av Sokna søndag, bekrefter Statens naturoppsyn. Ulven ble skutt klokken 16, sier regionalt rovviltansvarlig Espen Marker i Statens naturoppsyn til Ringerikes Blad. Han er på vei fra Skien til Ringerike for å se på ulven søndag kveld.
- Jeg har ikke så mange flere opplysninger før jeg har fått snakket med dem som har jaktet på ulven i dag, sier han.
Av lokale jegere får Ringerikes Blad opplyst at fellingsstedet er like over kommunegrensa til Krødsherad, om lag en mil i luftlinje fra Sokna. Ulven ble felt av en lokal jeger i området. Mange jegere fra hele Østlandet har vært ute for å jakte på ulven, som det er fellingstillatelse på.
- Denne ulven har vært jaktet på ganske lenge. Vi tror at det er den samme som har kommet fra området Søndre Land i tidligere Oppland, sier Marker.
- Det er en kvote på tre ulver i rovviltregion to, og nå er det to igjen, sier han.
Region to består av gamle Buskerud, Telemark, Vestfold og deler av Agder.

05/01: Ulven, den såkalla Vestås-ulven, vart felt i dag over på Buskerus-sida, nordøst i Ringerike. Vi gratulerer jaktlaget med vel utført oppdrag, kjelde redaktøren m/fleire

01/01: Godt nyttår!! Som dere har fått med dere, så vart vedtaket om lisensjakt innanfor ulvesona ikkje gjort i tråd med det rovviltnemndene hadde tilrådd, og berre eitt av 3 ulverevir er vedteke skal takast ut. I tillegg kom dette vedtaket av alle ting i går, dagen før jakta skulle byrja. Til orientering så hadde Naturbruksalliansen eit telefonstyremøte i går kl. 15.00 og lufta litt kva ein skulle gjera. Da er spørsmålet kva vi i NSG meiner i saka, vi er vel einige i prinsippet om at ulven skal forvaltes både i og utanfor sona, da vi i utgangspunktet seier nei til ynglende ulv i Norge. Men spørsmålet er korleis vi vil handtera denne saka vidare? Saka kan dere lesa her: Indre Akershus Blad og her: FM i Oslo og Viken og her: FM Innlandet og her: Regjeringen.no

2019:

11/12: Da er det på tida å finna att alle gaupene og spesielt familiegruppene, kjelde Rovdata

04/12: Referat fra rovviltnemndsmøte 4. desember 2019

Åpen post

Her tok Bondelaget opp den merka ulven i Hedmark og at jerven gjorde livet surt mange steder.

Bonde og småbrukarlaget påpekte hvor effektivt det var med hund på jervejakt.

OSG tok opp bekymringen for at kvoten på jerv er for liten i utgangspunktet og at det må gjøres tiltak der jerven herjer som mest. Da Lesja, Skjåk og Midtdalen. Vi påpekte at tilleggsdyra på gaupe må gis til de områder med utfordrende terreng og lite uttelling.

Sak 45/19 orienteringer

Her ble det orientert om at rovvilterstatningene blir ferdig senest 19 desember. Det er pr. 4 desember felt 2 jerver og 0 ulv. Her ble det fremlagt et foreløpig regnskap som viser at opp mot 500.000 går tilbake til staten (FKT-midler)

Sak 46/19. Forvaltningsplanen.

Her la sekretariatet frem et forslag som ble flikket litt på.

- Det skal stå at det skal forvaltes på bestandsmål i stedet for ned mot bestandsmål.

- Det ble også gjort noen andre små justeringer.

- Soner vart ikke med fordi det var en uryddig prosess.

I det hele ble det lite justert og eg er usikker på om dette var verd arbeidet som er lagt ned på dette.

Det skal oppnevnes ny rovviltnemnd i region 3 som skal fungere til det eventuelt blir nye regioner. Aud Hove og Kari- Anne Jønnes er de eneste som forsetter fra den gamle. Det blir regionmøter første halvdel av februar 2020. Kjelde: Jonny Mathisen

12/11: Ny jerv felt i Øyer, denne gong ei tispe. Ble tatt ut ved Homsetra, sporet med hund til Veslesetra på Tretten og felt der, kjelde Astrid Olstad. Det var et hunndyr på 8,9 kilo som ble felt, opplyser Esben Bø, Lom, i Statens naturoppsyn.

08/11: Søye funnet død utan jur ved fjøset på baksida i Kvam i dag tidleg, SNO på veg, kjelde Jonny Mathisen

05/11: Gaupe observert på viltkamera ved garden til Jan Solberg i Skåbu kl. 01.00 i natt, kjelde Ole-Petter Berget

04/11: Ulvetelleren er oppdatert, den konkrete ulvetelleren finn døkk her

01/11: Færre jervekull i Skandinavia, men meire jerv.....kjelde Rovdata

01/11: I dag er det absolutt siste frist for innsending av erstatningssøknad for dyr tapt eller skada til freda rovvilt. Vedlegg og dokumentasjon kan ettersendast innan 07/11, kjelde redaktøren

31/10: Felles høringssvar på forvaltningsplan i region 3 Oppland frå OB, OBS og OSG, kjelde red.

30/10: Fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i Elgå reinbeitedistrikt Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

27/10: Kan dere som har saltsteiavleserne sette inn kassene til disse inkludert ledninger til solcellepanelet, så vi får den på service i vinter!! Kjelde redaktøren

27/10: Hugs at batteriene skal tas ut frå alle Telesporsendere (radiobjøllene), bruk egnet verktøy for å spare spora i lokka og sett på plass at lokka og lagre dei inne i temperert rom!! Kjelde redaktøren

27/10: Hugs at alle Findmy gps-bjøller skal stoppast ved å ha dei på eit ladebrett og trykk til raud lampe lyser. Lad dei gjerne opp litt til vinteren, så de ikkje ligg heilt strømtomme, lagre dei i temperert rom, kjelde redaktøren

26/10: Det ble felt en hann jerv i Nordre Skytilhaugen inni Øyerfjellet, idag på lisensjakt, kjelde Astrid Olstad

18/10: 61 jervynglingar i Norge i 2019, størst auke i Oppland, kjelde Rovdata. Bestandsmålet er 39 ynglingar, men dette er som vanleg ikkje teke omsyn til i uttaka. I rapporten ligg det fleire interessante tal, der dei nå innført dokumenterte, antatte og usikre jerveynglingar, sjå her

17/10: Søknad om rovvilterstatning 2019. Vi ber om at denne meldingen videresendes til beitelagsledere og videre til husdyreiere. Søknadsfristen for å søke om rovvilterstatning for tap/skade på husdyr av fredet rovvilt er 1. november 2019. Alle søkere må sende søknad via "Elektronisk søknadsenter" på Miljødirektoratets nettside. Se informasjon på FM Innlandets nettside om erstatningsordningen publisert 17. oktober - saken ligger under "Rovvilt". Husk at alle må legge ved oppdaterte besetningslister på individnivå. Nærmere informasjon på FMs nettside.

15/10: Det nærmer seg vinter, håper derfor de fleste er ferdige med sauesankinga. For å unngå dyretragedier og avisoppslag er det viktig at alle gjør en ekstra innsats for å få tømt utmarka for sau. Alle har ansvar for å få sanka all sau i sitt beiteområde. mvh styret Nord Fron Sau og Geit. Oppland Sau og Geit ønskjer at denne medlinga går ut til aøøe beitelagsmedlemmer i Oppland, så informer!!

15/10: Innlegget er midlertididg slettet, da innholdet ikke er skikkeleg vertifisert. Videresender fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

10/10: FM Innlandet har svart på høringa om rovviltforvaltning, kjelde FM Innlandet. Hele høringssvaret finner dere her 

30/09: Det er sendt felles høringssvar til KLD på endringer i rovviltforvaltningen frå OB, OBS og OSG i dag, kjelde redaktøren

29/09: Det er borte et lam på innmarksbeite hos Nordby litt vest for Dokka i Nordre Land. Ole K. Stenseth har gransket bilder fra viltkamera, men kan ikke med sikkerhet si det er ulv, men sier sansynligheten er der. Alle bør hvere obs. og følge med på unormale bevegelser fra sine dyr på beite. Svar på framskyndet lisensjaktsøknad avventes denne uka, kjelde Astid Olstad via Bjørn Rustestuen

29/09: Nytt bilde på viltkamera av ulven i Sør Aurdal, som viser at ulven var på Vest-Torpa natt til 27/9, kjelde Astrid Olstad via Bjørn Rustestuen

13/09: Synsobservasjon av jerv på Vesleseter utover mot Hillingen i Kvam, kjelde Jonny Mathisen

13/09: Det er fotografert ulv på viltkamera i Sør-Aurdal idag, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

13/09: Det ble også dokumentert jerv på det andre lammet som ble funnet igår inni Brennhaugen / Svartdalsområdet i Øyer, kjelde Astrid Olstad

13/09: Det ble dokumentert jerveskade på det første lammet som ble funnet i Øyer i går, kjelde Astrid Olstad

12/09: Det vert arrangert ulveseminar på Skogbruksmuseet på Elverum, tysdag 19/09 kl.18.00-20.30, les meire her

12/09: Det er i kveld dokumentert et lam tatt av jerv i Nørdre Eldålia i Sør-Fron. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling. Kjelde: Anne, MGL

12/09: Funn av nytt lam, ferskt. Bare hodet som var nedgravd, på innsiden av Brennhaugen i Øyer. SNO er varslet, kjelde Astrid Olstad

12/09: Fellingstillatelsen på jerv som ble gitt på søndag har nå utløpt, og det blir ikke søkt om forlengelse fordi det ikke har blitt gjort nye funn av drepte eller skadde dyr. Kjelde: Anne, MGL

11/09: Antageligvis fersk jerveskader inni i område Svartdalsbenken i Øyer, funn av søye og lam med blod i nakken. Det mangler ett lam. SNO er varslet, kjelde Astrid Olstad

08/09: SNO har i kveld dokumentert er lam drept av jerv ved Søre Eldålia. Det er i tillegg en død søye ved Svabu som SNO skal undersøke i morgen. Fylkesmannen har gitt skadefelling på en jerv, områdeavgrensing blir fastsett i morgen tidlig. Kjelde: Geir Johan Groven.

06/09: Fellingstillatelse på jerv i deler av Sel og Dovre kommuner. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Sel og Dovre kommuner på bakgrunn av dokumenterte skader ved Høvringen. Nærmere vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

06/09: Fellingstillatelsen på gaupe i Nord-Fron og Sel er nå utløpt, og det vil ikke bli forlenget med bakgrunn i at det ikke er gjort nye observasjoner eller funn av kadaver. Geir Johan Groven.

03/09: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja. Fylkesmannen har forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

02/09: Forlenget virketid for felllingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Innlandet har forlenget virketiden til 9.9. på fellingstillatelsen på 2 ulver i deler av Nord-Østerdalen gitt 20.8. FMIN rhe

02/09: Fylkesmannen har gitt avslag på skadefellingssøknad på jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommune med bakgrunn i at området ligger i jerveprioritert område. Avslaget kan endre seg om det oppdages flere tap. MGL v/Konrad

01/09: 4 lam bekreftet tatt av gaupe i Sør-Aurdal. funnet ved hjelp av Telespor i prosjektet, kjelde Espen Nerødegård

01/09: Det er dokumentert en sau tatt av jerv i Musvorddalen. Skadefelling blir søkt omgående. MGL v/Konrad

30/08: Skadefellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel kommuner. Det er dokumentert 2 gaupeskader i området.Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN rhe

30/08: Det er i dag dokumentert to lam drept av gaupe (båe med i prosjektet m/sendere) i området Moasætra, Kvam vestside. FM har gitt fellingstillatelse i Nord-Fron og Sel vestside fram til 06. september kl 12.00. Konrad Bryhn

28/08: Ikke sikkert anslag men jeg har hørt at 6 sau/lam er funnet drept så langt i Nordre Land. Det forventes større tap da det er antatt at det er to ulver. kjelde Mariannw Hamre

27/08: OBS! OBS!! Melding frå Nordre Land i kveld desverre: Denne sms går til vakttelefon i Innlandet, Harald Klæbo, Erik Eng, Bjørn Rustestuen, Olaf Sæthre, samt berørt saueeier. Haster mht saksbehandling.
Jeg har fått melding om SNO-bekreftet Ole Knut Steinsæther og Briskodden) ulveskade på mange sauedyr hos Anne Solveig Nordby (91168317) på Veståsen. SNO er fortsatt på stedet og undersøker skader. Kadaverekvipasjer skal gå i morgen tidlig. Det er sannsynligvis tale om stort skadeomfang.
Det søkes om skadefellingstillatelse av ulv i Nordre Land, Veståsen med umiddelbar virkning. Jeg ber om at denne søknaden behandles snarest. Ev skriftlig søknad kan ettersendes men nå haster det med å få tatt ut skadedyret før ytterligere skader skjer. Jeg følger opp med telefon til vakttelefonen hos Fylkesmannen straks denne åpner i morgen tidlig 28.8.19. Mvh Leder i Nordre Land Sau og Geit, Marianne Hamre, 911 95 845

27/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja.
Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

27/08: Fellingstillatelsen på gaupe i Nord-Fron og Sel er nå utløpt, og det vil ikke bli forlenget med bakgrunn i at det ikke er gjort nye observasjoner eller funn av kadaver, kjelde MGL

25/08: Meninger om kongeørn i Bondebladet, kjelde Bondebladet. NSG v/underteikna, har skrive svar og støtta Bjørn Tore Søftiing i dette, men svaret er ikkje teke inn i Bondebladet enda, kjelde radaktøren

25/08: Ny jervobservasjon i Solhellsområde (Lom). Fleire jerver sett i Svartlie av bl.a Odd Gunnar Bergli som var med å gjekk manngard etter ei ku i beiteområdet.  Antallet  usikkert da fleire kan ha sett, og rekna same dyra i forskjellige delar av Svartlia, kjelde Tormod Rusten

25/08: Fellingstillatelse på gaupe. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på gaupe i deler av Nordre Land, Sør-Aurdal og Etnedal kommuner. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

24/08: Denne sms går til vakttelefon i Innlandet, Harald Klæbo, Erik Eng, Bjørn Rustestuen, samt berørt saueeier. Haster mht saksbehandling.
Jeg har fått melding om SNO-bekreftet (Leif Westrum) gaupeskade på 2 lam (etter 23.08. og etter 24.08) hos Anne Solveig Nordby (91168317). Ytterligere ett lam funnet i senere i dag. Det er snakk om svært stygge bittskader hvilket tyder på at en gaupeunge er på ferde. Det søkes om skadefellingstillatelse med umiddelbar virkning. Jeg ber om at denne søknaden behandles snarest. Ev. skriftlig søknad kan ettersendes men nå haster det med å få tatt ut skadedyret før ytterligere skader skjer, kjelde Marianne Hamre via Astrid Olstad

23/08: Lam 90035 i prosjekt lammetap på Fron (Kvam Vestside) drepe av kongeørn i følge SNO, kjelde Jonny Mathisen

22/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja. Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Synsobservasjon av jerv ved Ner Åsta i retning Skytilhaugen i dag!  Terje B. reiser ut med kadaverhund og går i området nå! Oppfordrer dyreeiere i det aktuelle området til å ta en tilsynsrunde så raskt som mulig. kjelde Ingvald via Astrid Olstad

21/08: Fellingstillatelse på gaupe. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Stange og Løten kommuner. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Alvdal vestfjell. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en jerv innenfor beiteområdene til Kvislåtjønna beitelag i Alvdal vestfjell, etter dokumentert jerveskade. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Fellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel kommuner. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron vestside og Sel vestside, etter dokumentert gaupeskade på ett lam i Nord-Fron. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Båe lamma, 30357 og 30358, funnet i prosjekt Fron Vest i Kvam Vestside Beitelag 20/08, dokumentert drepe av gaupe, kjelde Jonny Mathisen

20/08: 2 lam i prosjekt lammetap Fron Vest funnet drept etter alarm, kjelde Jonny Mathisen

20/08: Kronikk om tosidig målsetting frå NSG, kjelde Nationen

19/08: Ukebrev om rovviltsituasjon i Innlandet, kjelde FMIN, hkl

18/08: Skadefellingstillatelse på jerv i Sølendalen, Rendalen. Iverksettes med bakgrunn i dokumentert skade på sau. Nærmere vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN hkl

17/08: Skadefellingstillatelse bjørn i Rendalen. Sølendalen, ble den 15/8 forlenget til 20/8 kl 1200, kjelde FMIN hkl

17/08: Jerv Skjåk og fellingsområde jerv i Lom. Utvides til å gjelde Skjåk nord for Otta elv, bakgrunnen er skader påvist øst for Aursjoen, 1-2 dg gamle i går, FMIN

16/08: Iverksettelse av fellingstillatelse på jerv i Lom/Vågå. Med bakgrunn i flere jerveskader på sau nord for Finndalen i Lom siste uka, samt et stort antall savnede lam, iverksettes det skadefellingstillatelse på en jerv. Fellingsområde er Lom kommune nord for Otta elv, Vågå kommune vest for Slådalsvegen. Nærmere vilkår følger av vedtaksbrevet. FMIN hkl

16/08: Svar til NRK.HO i dag: "Hører på saken med at det ikke er drept så fåe sauer på beite de siste 20 årene som i år, og ulike fagfolk med unnatak av beitebrukere blir invitert til å si noe inkludert statsråd Elvestuen. Statsråd Elvestuen skulle etter en beitebrukers syn, og antagelig også ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, blitt spurt om årsaken til at han vil rive bruer på Dovrefjell som blir brukt til beitetilsyn, da han i neste setning forteller at beitebrukere må søke Staten om å bygge nye på samme sted, er det samfunnstenlig? En beitebruken ville ikke ha gått ut med dette om mulig tap av sauer i august, da man ut fra erfaring ikke vet den hele og fulle sannhet før sankinga er over. Det er i det vi følger med på drept mange nok og savnet mange sauer mange steder i landet. Til opplysning har nå FMIN holdt møter med kommuner i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen for å råde de til å ta i mot midler til tidlig nedsanking. Dette gjelder både i rovdyrprioriterte og beiteprioriterte områder. Hvorfor skjer dette? Jo, fordi det er faktisk noen som har tapt og stadig taper dyr nå også, mest fordi ikke forvaltninga ved Elvestuen & Co sørger for å forvalte bl.a. jerv på bestandsmålet og faktisk gaupe også her i dalen.

At Elvestuen lirer ut av seg at det finns 2 soner, der beiteprioriterte områder er den ene, så sier han ingenting om hva som skjer i beiteprioriterte soner:
 1. Det blir gitt omstillingsmidler til at beitebrukere skal slutte i bl.a. Rendalen, i beiteprioriterte sone
 2. Det blir ikke gitt skadefelling i beiteprioriterte soner på bjørn i Trøndelag
 3. Det blir gitt midler til tidlig nedsanking i beiteprioriterte soner i Oppland
 4. Det ble endra praksis i erstatningssaker i fjor slik at bl.a. beitebrukere med flere typer skadevoldere fekk avkortinger, færre dyr ble erstatta
 5. I Nordland blir de trykka på ein forvaltningsplan som gjer at det nesten ikke kan slippes beitedyr i indre deler, les store deler av fylket mer
 6. Så det som så fint kalles "å skille beitedyr og rovvilt i tid og rom" går på bekostning av beitebruken", mens rovdyra får fritt spillerom

15/08: To gauper, trolig gaupemor med unge akkurat nå observert ved ferista på Haugner (nær ved kirka , Dæhli.) På veg til Brone i Thomle-bygda,Nordre Land.Obs videre. Det søkes om kadaversøk på Nordsinni Østås begge åser og i Leppdalen på vegne av beite-lagene der, kjelde Anne Terningen

15/08: Det ble observert jerv på viltkamera ved Nåsåberget i dag tidlig. Fellingstillatelse på jerv ble gitt i går kveld på bakgrunn av skade på ett lam på Kvarvet. Dette til info, mvh Hilde H.B.

14/08: Det er gitt fellingstillatelse på jerv i Fron Østside på bakgrunn av fersk skade på lam på Kvarvet, Sør-Fron, i dag. Det er ikke mottatt nærmere info om perioden for tillatelsen enda. Mvh Hilde H.B.

14/08: Fellingstillatelse iverksatt på jerv i N-Fron. Bakgrunnen for skadefellingsvedtaket er en fersk skade på et lam undersøkt av SNO idag. Skaden var på Kvarvet, Fron østside. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN hkl

06/08: Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdalen gitt 05.07 forlenges til 20.08. FMIN LHNO

05/08: Hund har forårsaka skader på minimum 2 sauer i Kvam Østside Beitelag

05/08: Fleire eldre kadaver funnet på Kvam Vestside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

04/08: Vi fekk dokumentert eit lam teke av jerv vesle Kvennslådalen (Rondane) i går. Vart funne ein til like ved men den var borte da SNO v/Anders Svare kom dit så fekk ingen dokumentasjon på den, kjelde Jonny Mathisen

04/08: Jerv sett i beiteområdet til Trond Dalsegg i Lom, kjelde Trond Dalsegg

03/08: Hund har foråraka skade på sau i Kvam Østside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

02/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Skjåk kommune. Det er gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune, på bakgrunn av en ny skade i samme område som tidligere (v/Billingsdalen). Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår fremgår av vedtaksbrevet. FMIN BBD

01/08: Det er filma 3 jerver saman i Kvam Østside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

28/07: Alarmer på lam på Børkdalen i dag, 1 lam antatt drept av kongeørn, 1 lam funnet for seint til dokumentasjon da det var ute av dekning i 10 dager før det dukket opp med alarm, kjelde redaktøren via Pål Egil Rønn

28/07: I går gikk jeg på restene etter en sau/lam tatt av rovvilt i Reinheimen, rett over der Store Føysa starter. Kanskje du har kontaktinfo til den eller de som skulle hatt beskjed om dette? Har et par bilder og ca. lokasjon, dersom dette er av interesse for beitelaget, kjelde Mari Brøndbo Dahl

27/07: Lammet på Lesjaskog nevnt under vart dokumentert drepe av jerv, kjelde Erik Bakken

27/07: Lam drepe i Grøndalen, Lesjaskog. Under dokumentering nå, kjelde Erik Bakken

27/07: I forbindelse med skadefellingsforsøk på jerv på Fron østside er det gjort filmopptak av to jerver som gikk i følge. Det er mistanke om tispe med unge, men dette er ikke bekreftet av SNO. SNO sender nå filmen til Rovdata i Trondheim for endelig vurdering. Det er ikke gjort nye synsobservasjoner av jerv sist natt, og det er ikke funnet flere kadaver. Det er/blir gått med kadaversøkshunder i aktuelle områder. Det bes om at aktuelle dyreeiere har intensivt tilsyn for å avdekke nye skader raskt. Geir Johan Groven.

27/07: Den skada søya som ble hentet ned fra Tjønnmorka torsdag ble i går avlivet. SNO dokumenterte skadene til å være av en stor hund, kjelde Jonny Mathisen

26/07: Lam funnet ved Ryggehøtjønne i Lordalen, onsdag bekreftet drept av jerv i dag, kjelde Ola Hareland

25/07: Vi oppfordrer alle beitebrukere som i forhold til tilsyn mangler lam om å dokumentere dette ved å sende lister om manglande dyr/antall dyr som manglar til FM. Dette m.o.t. seinare innlevering/dokumentasjon til rovvilterstatninga. Vi ser i prosjekta våre, særleg frå prosjekt Fron Vest at både kongeørn og gaupe plukker jevnt med lam, og at det nå fleire stader i Oppland meldes om observasjon av jerv og dokumenterte tap/manglande lam i forhold til tradisjonelle jervområder, kjelde redaktøren

25/07: Det er observert jerv i Rundkollområdet ved Tjønnsetra på Kvamsfjellet. Dett er i området der det vart gjeve fellingsløyve i går, kjelde Jonny Mathisen

25/07: Felt jerv i Sålekinna i Tolga/Os-kommuner. Det er felt en hannjerv i Sålekinna beitelag sitt beiteområde. Det gjenstår ett dyr på skadefellingstillatelsen i området. FMIN SIBO

25/07: Det er ved tilsyn konstatert at det mangler minst 27 lam i Skjåkdelen av Finndalen, kjelde Paul Håvard Skotte via Jopnny Mathisen. 

24/07: Eit prosjektlam i Kvam vestside, som vart attfunne i dag, er førebels av rovdyrkontakt konstatert drepe av hund, kjelde Jonny Mathisen

24/07: Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse til en jerv med bakgrunn i at et lam i går kveld ble bekreftet drept av jerv ved Nåsåberget i Nord-Fron. Fellingstillatelsen gjelder for de delene av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron som er avgrenset av E6, Friisvegen til fylkesgrensa, deretter nasjonalparkgrensa til kommunegrense Sel. Fellingstillatelsen gjelder fram til 30. juli kl 12.00. Mvh Anne, MGL

23/07: Rovviltkontakt har undersøkt dødt lam i Kvam vestside i dag, der det foreløbig er antatt skada av gaupe i halsregion, som har medført dødsfallet, kjelde Jonny Mathisen

23/07: Det vart funne eit daudt lam oppved Nåsåberge i Nord-Fron idag, SNO ha vorre innover nå å dokumentert de til antatt jerv. Nåsåberget er opp mot Sødorp/Gravdalen fra Bergemillom, kjelde Jonny Mathsien

23/07: Det har vore laus hund i Toten 3, og det undersøkes om skadeomfanget og årsak, kjelde Wenche Rustad Wangen via Jonny Mathisen

23/07: Fellingtillatelse på jerv i deler av Skjåk kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune på bakgrunn av dokumenterte skader på sau ved Heggebottflyi. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN SIBO

23/07: Forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal. Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal gitt 5.7 forlenges til 6.8. FMIN SIBO

20/07: Med bakgrunn i antatt sikker observasjon av ulv i Sør-Aurdal i går er det iverksatt fellingstillatelse på en ulv. Fellingsområdet er deler av kommunene Sør-Aurdal,Etnedal og Nordre Land. Mvh Anne, MGL

20/07: Det skal ha blitt observert gaupe ved Søljerusten i Nord-Fron i går kveld. Mvh Anne, MGL

19/07: Antatt ulv på bilde fra viltkamera ved Drengsprengen, Sør-Aurdal kommune. SNO har i ettermiddag meldt om antatt sikker observasjon av ulv på viltkamera ved Drengsprengen i Sør-Aurdal kommune. FMIN RHE

19/07: Gaupeobservasjon på Høgsetra(Kvikne) i går, kjelde Ola M Sylte

18/07: Feilen på appen til Telespor ser nå ut til å vera retta. Det har dei seinare dagane ikkje vore mogleg å sett noko på appen, men det har virka på datamaskin, kjelde redaktøren

17/07: I kveld kl. 21.58 så jeg en jerv krysse vegen foran bilen min 2 km fra det jeg bor på Brandbu. Avstand til dyret var 50-60m. Jeg er 99% sikker på at det var jerv, men da jeg var alene om å se den, så kan det gå som da jeg så ulv i desember 2018 - den observasjonen ble ikke lagt ut på Rovbase, kjelde Per Fossheim

17/07: Det er i formiddag felt en bjørn på skadefelling i Stor-Elvdal kommune, og skadefellingsforsøket er dermed avsluttet.
Mvh Anne, MGL

17/07: Felt bjørn i Stor-Elvdal. Det er i formiddag felt en bjørn på skadefelling i Stor-Elvdal kommune, og skadefellingsforsøket er avsluttet. Tidligere i dag ble det varslet om forlengelse av virketiden for fellingstillatelsen i dette området, denne blir dermed ikke iverksatt. FMIN RHE

17/07: Forlenget virketid - fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner. Fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner gitt den 10.7. forlenges til 22.7. FMIN RHE

16/07: Lam funnet ved Svartsetra i Øyer 15.07. Forholdvis ferskt, hode manglet. Merker etter bitt nakke /hals
SNO: Usikker/ukjent skadeårsak, kjelde Astrid Olstad

15/07: Et lam i dag funnet dokumentert drept av kongeørn i Ønnåsen, Nordre Lia i Sør-Fron, kjelde Anne Kate Isumhaugen

12/07: Fellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel. Etter funn av flere lam tatt av gaupe ved Kvam vestside har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på gaupe i Nord-Fron vestside, nord for Vinstradalen og Sel vestside, sør for Ottadalen.

11/07: Det er observert 3 jerver i Skardalen / Vindsjo ved Solhell, Lom. Fyrste observasjon 3 dager sida. I dag såg ein turgåar 1 jerv med  "noe kvitt i kjeften." Har nå vore SNO folk oppi der, ( Kjell Gaukstad Marstein ) og han observerte minst 2, kanskje 3 jerv. Han fann også eit gamlare kadaver, som han meinte var drepe av jerv. Minst 5 forskjellige har sett rovdyra i dag, ein på kun 20 m hold.
Det vil bli sendt søknad om fellingstilatels. Guttorm Myren, skal så fort han har anledning gå over område med kadaverhund, kjelde Tormod Rusten, Lom

11/07: SNO har i ettermiddag vurdert 7 daude/skada lam i Kvam Vestside beitelag i Nord-Fron. Tapsårsak er dokumentert som gaupe, det er søkt om skadefelling, kjelde Eldri Siem.

09/07: 2 personer på tur såg 3 jerver i gårkveld i Fossbrekk (Soleggenområdet) i Lom, kjelde Trond Dalsegg

08/07: SNO har dokumentert søye tatt av bjørn i Samdalen innanfor Brekkom fellesdrift. Skaden er oppgjeve til å vere minst 3-4 dagar gamal. Ein ber beitelaga om å vere merksame på ev. nye skadar. Rovviltvakta for Midtdalen v/ Eldri Siem

07/07: Iverksatt fellingstillatelse på gaupe. Det er iverksatt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner på bakgrunn av fersk skade i Sør-Fron (østside). Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaksbrevet, FMIN, BBD

07/07: SNO har i dag dokumentert et lam tatt av gaupe på Kampen i Sør-Fron. Det er søkt og innvilget skadefellingstillatelse på ei  gaupe. Jaktlag er informert og skadefellinga vil bli iverksatt i kveld. Tillatelsen gjelder fram til fredag 12/06, kl. 12.00, kjelde MGL v/Konrad

05/07: Iverksatt fellingstillatelse på en ulv. FM Oslo og Viken har i dag iverksattfellingstillatelse på en ulv etter dok. skade i Nannestad (Maura). Deler av Lunner og Gran inngår i fellingsområde.  Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaksbrevet, FMIN, BBD

05/07: Status bestandsregistrering av jerv i Oppland - region 3: Påvist yngling 2019: Åsdalen/Øyer (hiuttak), Lundadalen/Skjåk, Visdalen/Lom, Finndalen/Kjølen/Lom, Einbuggdalen/Dovre, Skamsdalen/Lesja og Lordalen/Lesja, kjelde FMIN, HKL. Dette vil seia at vi har MINST 7 ynglingar, som er langt over bestandsmålet nok ein gong.

03/07: Sikker observasjon av gaupe ved Bakko besøksgard i dag tidlig kl. 04.00, kjelde Jon Olav

03/07: Ingen av nye funn av kadaver på Kvarvet etter dagens runde med kadaverhund, det vil gjøres et nytt forsøk med postering i kveld/natt.kjelde MGL

02/07: Ukebrev rovvilt, FMIN

02/07: SNO har i dag dokumentert ett lam tatt av jerv nord for dyrkingsfeltene på Kvarvet i Sør-Fron, FM har gitt skadefellingstillatelse på en jerv som gjelder til og med mandag. Tillatelsen er avgrenset av Friisvegen i øst, nasjonalparkgrense i nord, vodere mot grense til Sel i vest og i sør mot E6, kjelde MGL

02/07: Iverksettelse av fellingstillatelse av 1 ulv i Sør-Aurdal etter observasjon av ulv ved Drengsprengen i Sør-Aurdal den 30/06. Fellingsområdet er Sør-Aurdal, Etnedal og deler av Norrde Land kommuner avgrenset  av E 16 og Riksveg 33, kjelde FMIN

01/07: Vi har en ubekrefta synsobservasjon av 2 jerver ved Frylibekken på Kvamsfjellet i dag. Ingen meldte skader på sau pr, nå, kjelde MGL

01/07: Siste året er det undersøkt 202 døde rovdyr, kjelde Rovdata

30/06: Det er gjort ein synsobservasjon som sansynlegvis er jerv ved Bjørgen i Garmo natt til idag. SNO er varsla, kjelde Arne Bjørgen

30/06: Dokumentert spor av ulv ved Drengsprengen, Sør-Aurdal kommune. SNO har i dag dokumentert spor og ekskrement antatt sikkert av ulv ved Drengsprengen i Sør-Aurdal kommune. Sporene er antatt å være 1-2 døgn gamle. FMIN SIBO

29/06: Fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner etter dokumentert skade på sau ved Gålå i Stor-Elvdal. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN SIBO

29/06: Det er dokumentert at ei søye er tatt av Bjørn ved  Gåla, Stor-Elvdal. ca 5 km fra grensa til Øyer. Fikk denne mld nå av sauebasen, 19.53, kjelde Astrid Olstad

29/06: Beitebruker hadde observert søye med 1 skada lam og eit sakna lam torsdag i same området som meldinga under, men ikkje informert for i kveld, kjelde Jonny Mathisen

29/06: SNO vil vurdere om bildet av jerven i dag er godt nok til å si det er en unge. Personlig vil eg tro at 2 så 'tamme" jerver tyder på at det var 2 unger, kjelde Jonny Mathisen

29/06: Til info:Vi har en ubekrefta synsobservasjon av 2 jerver ved Frylibekken på Kvamsfjellet i dag. Ingen meldte skader på sau per nå. MGL v Hilde H.B. Det er teke minst 2 bileter med jerv på båe bildene, kjelde Jonny Mathisen

26/06: Mistenkelig funn av død søye som var blitt spist av i Snertingdal, det er ikke klarlagt dødsårsak, kjelde Gunhild Landgraf/Jonny Mathisen. SNO vil se nærmere på saken

26/06: Eit av lamma vart dokumentert til freda rovvilt i går, og SNO hella til kongeørn

25/06: Enda eit lam vart funne drept i same området som i går, SNO er på tur i dag og skal sjekke desse 2, kjelde Odd Arne Myromslien

24/06: Nytt lam funne drept av kongeørn i same beitelaget åt same beitebrukar i dag av kadaverhundekvipasje, dette er fortvila, kjelde Odd Arne Myromslien

23/06: Usikker ulv krysset fylkesvei 33, 2 km vest for Flaggfjell på vei opp på Leirskogen kl. 11.45 i dag. SNO og sauefolket er varsla, kjelde Arnfinn Beito

23/06: Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling av kongeørn. Det vises til at man må ha 15 dokumenterte skader av kongeørn for å få felling. Geir Johan Groven.

23/06: SNO har i gårkveld dokumentert to lam drept av kongeørn ved Kuliseter i Sel, i tillegg et dødt lam som var for mye spist på til å kunne dokumenteres. Lammene var tilhørende Magnar Skurengslien (Sel). Sel og Nord-Fron har søkt i fellesskap om skadefelling. Geir Johan Groven.

22/06: 2 lam dokumentert kongeørndrept og 1 var det spist for mye av til å kunne dokumentere, men det var også på same sted, kjelde Odd Arne Myromslien

22/06: 3 lam funnet døde i Kulia i Kvam vestside i Nord-Fron, mistanke om ørn. SNO på tur, kjelde Jonny Mathisen

22/06: Et lam avlivet på Kvamsfjellet i går kveld etter skade av løshund. Hundeeier meldte seg og ordnet opp. Det må betegnes som et uhell, kjelde Jonny Mathisen

21/06: Gaupe på viltkamera i Vest-Torpa i dag kl. 14.30, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

21/06: Felt ulv - Åmot. Det ble i går kveld felt en ulv på skadefellingstillatelse i Åstdalen, Åmot kommune ca 2145. Det var en tispe. FMIN hkl

20/06: Felt ulv - Tynset. Det er idag 20. juni ca kl 1530 felt en ulv på skadefellingstillatelse i Tynset kommune. Det var en hann. FMIN hkl

20/06: Referat frå rovviltsnemndsmøte 14/06 2019: 

Oppland Sau og Geit møtte med undertegnede på møte der særlig jervekvote, SMS varsling, forvaltningsplanen og høringen om nye regioner for nemndene skulle opp.

Kvoten på jerv ble etter forslag fra Klæbo 10 dyr, der 4 i sonen og 4 utenfor sonen + 2 tilleggsdyr. Hodyrkvote på 4, og uansett hva vi mener om soner risikerer vi at jakten i beiteprioritert sone blir stoppet av en hodyrkvote, dette må være feil.

Forvaltningsplanen, der ble det lagt fram et arbeid som fylkesmannen har startet og ingen i nemnda hadde sett på det, her er det høring utpå høsten.

SMS varsling ligger fast med evaluering til vinteren, her har vi en midlertidig løsning gjennom Oppland Sau og Geit.

Regionene for nemndene ser ut som der er to alternativ, begge innebærer store regioner med Innlandet og Viken samlet.

Det ble i åpen post påpekt fra faglaga og Oppland Sau og Geit viktigheten av SMS varsling, ikke for store regioner og stor nok kvote på jerv, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Det er i kveld gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot, Hamar, Ringsaker, Løten og Stor-Elvdal kommuner. Ulven ble observert ved RV3, 1 mil sør for Rena. Geir Johan Groven.

19/06: Vedr fellingstillatelse gitt på ulv i Åmot kommune m fl. Deler av Løten kommune inngår også i fellingsområdet. FMIN hkl

19/06: Iverksettelse/forlengelse skadefelling ulv Nord-Østerdal. Det ble i går kveld iverksatt på nytt skadefellingstillatelse på en ulv i Nord-Østerdal, bakgrunnen var en synsobs av ulv vest for Åkrestrømmen i 19 tiden den 18. juni, bekreftet av statens naturoppsyn, FMIN

18/06: Lam funnet drept i Øyer, lammeprosjektet, kjelde redaktøren

16/06: SNO har sett på lammet iunder og det blir registrert som antatt drept av ørn, kjelde Lars Rudi

16/06: Lam funnet i dag av Ola Rudi, ørn satt og spiste på lammet. Fant kadaver langs råket som går fra Ramshytta mot Svabubekken, Venabygdsfjellet, kjelde Lars Rudi

12/06: Skade på rein av kongeørn 30/05 2019: Reinsgjeterane hadde sett at ei kongeørn  drepte ein rein– likevel berre «antatt sikker" Hallgeir Opedal fra Fram Reinlag informerte meg og dette skjedde innenfor Haldorbu Fellesdrift sitt område, kjelde Gunhild Rogne, dokumentasjon i denne linken.

Hallgeir Opedal fra Fram Reinlag informerte meg. Skjedde innenfor Haldorbu Fellesdrift sitt område.

12/06: Vi har fått påvist (SNO) nye angrep ved kadaverhundsøk. Det er sannsynlig at det er mer enn ett kongeørnpar i dalen hvor Dokka renner ut fra Dokkfløydemningen og nordover, kjelde Marianne Hamre via SNO

11/06: Det ble i dag funnet et lam som av SNO er bekreftet tatt av kongeørn. Lammet ble funnet på et plantefelt ved Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land. Lammet tilhørte meg. Godt å finne noe som var ferskt nok. Hundeekvipasje fant to til i går som var umulig å få bekreftet i samme område, kjelde Hans Erling Ringvold

10/06: Så i går igjen kongeørn sveve rundt over Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land, kjelde Hans Erling Ringvold

08/06: "Da jeg slapp sau i dag ved Saltstut i Saltstutlia så jeg to kongeørner svevende over feltet ovenfor veien. Synes det er ekstra viktig siden det i år er konstatert skade fra kongeørn bare rett over elva litt lengre ned i dalen. Ikke støtt vi greier å finne noe desverre, selv om vi VET det skjer. Tok både video og bilder, ser godt at det er kongeørn på bildene mener jeg selv!! Men for meg er ikke dette noe nytt da vi ser det hvert år, det er jo ett par som bor og hekker i Torpevassfjellet deriblandt. Er vel en grunn til at jeg er en av de i kommunen som mister utrolig mye lam hvert år", kjelde Hans Erling Ringvold, Nordre Land

05/06: Ukesbrev 27/-5-2/6, kjelde FMIN

05/06: Fellingstillatelse på ulv iverksatt i Rendalen kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tynset og Tolga kommuner på bakgrunn av dokumentert fersk møkk etter ulv i Rendalen. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

05/06: Lam tatt av Kongeørn i Torpa i går. SNO har vært der, angrepet ble sett av turister, kjelde Astrid Olstad fra Bjørn Rustestuen

03/06: Ulvobservasjon av 2 saueiere nå i kveld, Lundeskogen på Biri, på grensa mot Øvre Snertingdal. Flere av oss har sau i det omtådet, kjelde Gunhild Landgraf

03/06: Jeg og Oddvar observerte Kongeørn ved Haslisetra i kveld kl 20.05. Den satt i et tørt tre på et hogsfelt og skuet på søyer og lam. Første gang vi har observert denne mektige fuglen inni åsen her, kjlede Gunhild Landgraf

02/06: SNO har nå i kveld dokumentert bjørnespor på Fron Østside, antatt fra sist natt. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling. Geir Johan Groven.

01/06: Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker og Hamar. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Ringsaker og Hamar kommuner etter dokumenterte skader på sau ved Blæka i Ringsaker. FMIN TOL

30/05: Lam funnet med strupebitt på Totenåsen i kveld, kjelde Wenche Rustad Wangen

30/05: Ulven herjer att sør i fylket og nord i Akershus, kjelde Eidsvoll Blad

29/05: 2 dyr tatt/skadd av ulv i dag, i grensetraktene Lunner/Nannestad, kjelde Sondre Imsgard

28/05: Nok eit lam er funne drept i Kvam, blod og hol i skallen, kjelde Odd Arne Myromslien

28/05: Utvidet fellingstillatelse på ulv i Tynset. Fylkesmannen i Innlandet har utvidet fellingstillatelsen på ulv i Tynset kommune frem til fredag den 31. mai kl. 12:00. FMIN tol

28/05: Fylkesmannen har gitt avslag på ny søknad om skadefelling av kongeørn i Kvam. Det ble i natt på nytt observert bjørn på viltkamera i Fåvang, det arbeides fra flere hold mot Miljødirektoratet i forhold til skadefelling. Det var en ubekrefta synsobservasjon av ulv i Skåbu i går kveld. Det ble sporet med hund i natt, usikker konklusjon. Geir Johan Groven.

28/05: Ulv sett da den kryssa Kamfossvegen ved Kantrud i Skåbu i går kveld, kjelde Kjell Slåen via Ole Petter Berget

27/05: Fellingstillatelse på gaupe i Alvdal kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en gaupe i Alvdal kommune øst for Glomma etter to dokumenterte skader på innmarksbeite, kjelde FMIN

27/05: Utvidet fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Innlandet har utvidet fellingstillatelsen på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner frem til fredag den 31. mai kl. 12:00, kjelde FMIN

26/05: Og nå er også lammet som vart funne dødt på innmark ved Gardvegen på østsida i Kvam dokumentert som ørnedrept, kjelde Jonny Mathisen

26/05: Til informasjon: Det er dokumentert nok et lam drept av kongeørn på innmark i Kvam, hos samme dyreeier som tidligere. Det blir på nytt søkt om skadefelling i morgen. Fylkesmannen har gitt skadefelling på en ulv i Romeriksåsområdet, inkludert deler av Gran og Lunner kommuner. Det er ikke mottatt nye meldinger i dag om bjørnen i Fåvang/Øyer. Geir Johan Groven.

26/05: Nok eit lam teke av ørn på vestsida i Kvam, denne gongen vart det dokumentert. Ørna er voldsom til å både jage og forstyrra sauen i området, kjelde Odd Arne Myromslien

26/05: Fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26. mai iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv ved Romeriksåsen, deler av Gran og Lunner kommuner er omfattet i fellingsområdet. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN sibo

24/05: Det ble den 21.05.2019 kl 02.07, samt kl 07.00 registrert en bjørn på viltkamera på Nord-Tretten i Øyer kommune. Med bakgrunn i denne observasjonen ble det søkt om tillatelse til betinget skadefelling. Søknaden ble avslått med følgende begrunnelse fra Miljødirektoratet: Miljødirektoratet avslår søknaden etter en vurdering av situasjonen. Det er ikke påvist tap av sau til bjørn i området, og vi mener det fremdeles er en reell mulighet for at bjørnen vil trekke seg østover og ut av området før store mengder sau slippes i utmarka. Historikken viser at det ofte er tilfelle på denne siden av Gudbrandsdalen. Kun et fåtall bjørneskader på sau ble påvist i Øyer kommune i 2018. Den 23.05.2019 ble det på nytt søkt om tillatelse til betinget skadefelling av bjørn fra Ringebu kommune. Dette med bakgrunn i at bjørnen på nytt ble registrert på et viltkamera i baklia i Fåvang. I avslagene har Miljødirektoratet vist til at bjørnen kan trekke østover og ut av området. Om kvelden den 23.05 er bjørnen observert på Goppollvegen idet den er i ferd med å ta en elg. Det er derfor lite som tyder på at bjørnen er på tur ut av området. Det er videre ytterst sjelden at bjørn som er jaget vekk fra reproduksjonsområdene vender tilbake og greier og etablere seg der. Bjørner som er jaget vekk fra sine reproduksjonsområder har derfor ingen funksjonell verdi i forhold til vedtatte bestandsmål eller reell betydning i forhold til den genetiske variasjonen i bjørnebestanden. Både i Øyer og Ringebu er det pr dd sluppet sau og lam på innmarksbeite og det vil i disse dager bli sluppet på utmarksbeite. Bjørnen som er registrert på viltkamera i Øyer og Ringebu er registrert i områder ikke langt fra gårder hvor det er sluppet sau på innmarksbeite og hvor det vil bli sluppet sau i utmarka. Bjørn som oppholder seg i dette området utgjør et stort og akutt skadepotensiale og det kreves med dette som bakgrunn at det gis tillatelse til betinget skadefelling. Tall fra beitebruksplanene i Øyer og Ringebu viser at det slippes hhv ca 8000 og 15000 sauer og lam i disse beiteområdene hvert år. Mattilsynet har oppfordret brukere om å ikke slippe sau på utmarksbeite i det aktuelle området. Av dette følger at det må foreligge en akutt fare for skade om dyr slippes på utmarksbeite. Øyer og Ringebu er iht forvaltningsplanen for rovvilt – region 3, Oppland, beiteprioritert. At det i et slikt tilfelle ikke blir gitt tillatelse til skadefelling er ikke i samsvar med Rovviltforliket på Stortinget. På vegne av Øyer og Ringebu kommune søkes det med dette om betinget skadefelling på bjørnen observert i Øyer og Ringebu i perioden 21. – 23. mai, kjelde Sigbjørn Strand via Geir Johan Groven

24/05: Da er det fullt i gang att med en bjørnesak, får ikkje felling i beiteprioriterte områder, skal slippe sauen nå og Mattilsynet oppfordrer til å avvente... Skal beitebrukere og beitedyr alltid vera den tapande part?? redaktøren

24/05: En elg ble observert tatt av bjørn i området Åmot krysset ved Goppollvegen  i går kveld. Mattilgangen tyder på at den ikke vil trekke ut av området med det første. Mattilsynet oppfordrer til å avvente med å slippe ut dyr på utmarksbeite grunnet skadepotensialet. Med vennlig hilsen MGL.

23/05: Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Fåvang/Ringebu. Geir Johan Groven.

23/05: Det ble observert en bjørn på viltkamera ved Geitryggen i Baklia på Fåvang i natt, kurs mot Brekkom. Det bes om at dyreeiere holder god oppsikt med sau på innmark. Det blir søkt om skadefelling. Geir Johan Groven.

22/05: Fellingstillatelse på ulv iverksatt i Tynset. Det er den 22. mai iverksatt en skadefellingstillatelse på en ulv i Tynset kommune, Hedmark. Vilkår for tillatelsen framgår av vedtaksbrevet. FMIN rhe

22/05: Til informasjon: Vakttelefonen for Midt-Gudbrandsdalen (94878944) vil være operativ fom. mandag 27. mai. SNO har dokumentert et lam drept av kongeørn på innmark hos Odd Arne Myromslien i Kvam, i tillegg er et lam antatt drept av kongeørn, og et lam har ukjent dødsårsak. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling av en kongeørn. Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om skadefelling av en bjørn (som et skadeforebyggende tiltak) på Øyer østside (Nord-Tretten). Geir Johan Groven.

22/05: Ulvespor sett på Jotunheimvegen ved Sandvasslia vest for Buhøa mandag 20/05 kl. 20.30. Det var ikkje brøtt der enda og kun ein ATV hadde kjørt der frå før, kjelde Hans P Solberg

21/05: 2 lam til er teke av kongeørn i Kvam, båe var drepe men sjølvsagt såpass ete på at det eine fekk "antatt" kongeørn og det andre "usikker", kjelde Odd Arne Myromslien

21/05: Angåande bjørnen som var sett på viltkamera, så var visstnok dette i Glømmedalen på Tretten, kjelde Steinar Volden

21/05: Bjørnen vart også sett av ein person på vegen mot Glømmesetra, kjelde GD

21/05: GD har denne artikkelen om bjørnen på viltkamera

21/05: Til info: Det vart observert ein bjørn på viltkamera på Nord-Tretten i natt, kjelde Geir Johan Groven, MGL

20/05: Men til posten under, så er FMIN forplikta til å melda frå om ulv, og da kom denne meldinga nå: Fellingstillatelse på ulv gitt i Stange. Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Stange kommune i Hedmark, nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN hkl

20/05: Oppland Sau og Geit og eg som redaktør er SVÆRT SKUFFA og FORUNDRA over at FMIN ikkje i det heile teke følgjer opp den gode komunikasjonen vi som beitenæring hadde med FMOP i samband med rovviltmeldingar og rovviltinfo. Vi veit ikkje kven ein skal skulda på, men regjeringa med fylkesreformen og ditto oppfølging frå FMIN sjølv er vel dei sterkaste grunnane til dette. I dag vart ordet populisme, som i nyheter og frå styresmaktenes side vert brukt som negativt lada, forklart i Nationen. Definisjonen er "politisk synspunkt som forsvarer distriktsinteresser og desentralisert beslutningsprosess som antas å oppfylle individets behov best, og som tar avstand fra tiltakende sentralisering av økonomi og styring." Som redaktør av denne sida fekk eg ei påminning om at eg sjølv er populist og er svært stolt av det. Når ikkje eingong eit større FM-embede i det største beitefylket i Norge vil gje ei lita handsrekning til beitenæringa i form av ei tekstmelding kan ein lura på kva som svingar seg i gangane der, og ikkje minst kan ein lura på korleis ein vert handtert i andre alvorlegare høver rundt rovvilt. Vi har alt hørt rykter om at det same embede ikkje lenger kan kontaktas til same tider i krisesituasjonar med rovvilt som før. Vi råder alle til å stå opp mot dette for å ta vare på busetjinga i Innlandet. GD har ein artikkel om dette her

20/05: Nordre Land Sau og Geit har i dag purret på svar på søknaden om skadefelling av jerv, kjelde Marianne Hamre

19/05: I følgje post på Facebook vart det sett ein ulv på tur ned frå Mysusæter langs Rondanevegen, som kryssa vegen. SNO var seinare på staden, men kunne ikkje dokumentera noko, kjelde via Ann Ginzkey

18/05: Søya med lammetap i besetningen med ørnetap vart funne med jurbetennelse i dag og blir avliva, kjelde OAM

16/05: 2 nye lam er antageleg teke av kongeørn hos Odd Arne Myromslien, men lite å dokumentere så årsaken vart sett til usikker av SNO, kjelde Odd Arne Myromslien

16/05: SNO bekrefta i dag at lammet som hadde store skader i skallen og vart avliva i dag var dokumentert teke i går av kongeørn i Moagrenda i Kvam i Nord-Fron. Eigar fortel at lammet var eit av dei største lamma og på ein eller anna måte hadde kome seg frå ørna, men etter dyrlegebesøk vart det bestemt at avliving var det einaste rette, kjelde Odd Arne Myromslien

16/05: Status for bestanden av dei 4 store, kjelde Rovdata

16/05: Nordre Land søkte om fellingsøyve på jerv i dag, kjelde Marianne Hamre

15/05: Det er spora jerv i Synnfjellet og det er søkt om skadefelling, kjelde Marianne Hamre, Nordre Land Sau og Geit

15/05: Ulvetelleren kjelde Rovdata

15/05: Færre, men nok av ulv i Norge, kjelde Rovdata

10/05: Vakt-tlf-rovvilt FMIN

02/05: Brev til LMD er sendt frå Naturbruksalliansen angående skadene ulven påfører distrikta, kjelde redaktøren

30/04: Ferske spor etter ulv er på ny observert i Nordre Land og ny konta er tele med Miljødirektoratet, kjelde Marianne Hamre

30/04: Miljødirektoraret ved Braa vil ikkje gje fellingsløyve da han vil ha ferske spor, kjelde Marianne Hamre. Braa skriv dette: "Observasjonene tyder på at ulven er i godt driv, og det er ikke påvist nye sporfunn som er egnet som utgangspunkt for å kunne iverksette en ev skadefellingsaksjon nå. Statens Naturoppsyn har fått oppdrag om å følge opp dette spesielt i samarbeid med bl.a. lokale lisensjegere i området, for å få så god oversikt over situasjonen som mulig. Dersom tilgjengelig informasjon på et senere tidspunkt tilsier at det er en rimelig mulighet for å lokalisere ulven og å gjennomføre en vellykket felling, vil vi vurdere å iverksette skadefelling. I så fall vil det kunne iverksettes på kort varsel."

29/04: Nordre Sau og Geit søkjer i dag om skadefelling, da Nordre Land kommune ikke ville søke, kjelde Mariann Hamre

29/04: FM Innlandet sendte denne meldinga til bl.a. nsg.no i går: «Til orientering. Ulv sett i Auggedalen i går. Odd Steinar har spora i dag og er rimeleg sikker på ulv. Jegere har funne spor framover til grensa til Skartlia i Nordre Land»

28/04: Ulv sett og dokumentert av SNO på veg frå Gausdal til Nord-Land: "Ulv er sett og bekreftet sporet i Gausdal og Værskei i retning Torpa. SNO er på saken" kjelde Nordre Land Sau og Geit v/Marianne Hamre.

22/04: Egen side om ulv i Hedmark og Oppland på NRK-HO

21/04: Dette skriv leder i rovviltnemnda i region 4 frå sin eige kommunes ståstad: "Vil vedta jaktforbud på freda rovdyr i kommunens skoger", kjelde Akershus Amtstidende

21/04: Adresseavisa har denne artikkelen om bjørne fellinga under

21/04: Bjørn skotte i Meråker, dette er svært positive nyheter for dette området, kjelde VG

17/04: Ber folk samle inn jervmøkk, kjelde Rovdata

09/04: Årets første rovdyrmelding kommer her: SNO har i dag med bistand fra fjellstyret hatt hi-uttak av jerv i området Åstdalen, Øyerfjellet Ei ho tispe og to kvalper ble avlivet, kjelde Astrid Olstad

09/04: God genflyt i jervebestanden i Skandinavia, kjelde Rovdata. Dette viser at den såkalla "Sør-Norske jervebestanden" vi hører om ikkje er eit begrep vi treng å tenkja på forvaltningsmessig, red. anm.

07/04: Siste rovdyrsakene i media, kjelde Rovdata retvier

04/04: Årets "jerveteller er nå lagt ut av Rovdata, sjå under denne linken

03/04: Oppgang i bjørnebestanden i Norge, kjelde Rovdata - 7,7 ynglinger i 2018 - 138 individ

25/03: Eit rådyr drepe og eit skada av gaupe i Hasligrenda i Nordre Land, kjelde Gunhild Landgraf

21/03: Ulv skotte i Stor-Elvdal, kjelde NRK-HO

21/03: "Krypskyttarar av ulv" skal tas, kjelde TV2

20/03: Vi gratulerer Meråker kommune og ordfører Kari Anita Furunes med prisen Årets beitekommune! Meråker kommune har støtta tett opp om beitebrukere med store tap i kommunen. Furunes har vært en tydelig stemme for breie allianser for å kunne vinne fram for lokale rettigheter. Kjelde Norges Bonde og Småbrukarlag

20/03: WWF har mykje å svara for...., kjelde Bistandsaktuelt .

Om WWF Norge er jo Solhjell kjent for å hevde at rovviltnemdene ikke er demokratiske. Hvordan er der "Det Solhjellske Demokrati" på hjemmebane i WWF? Her er et lite utdrag av «hvordan det blomstrende demokratiet» fungerer i den privatfinansierte stiftelsen WWF. I tillegg mottar de store mengder offentlige donerte skattekroner (ca 19 mill) over UDs budsjett under navnet fellespotten EØS midler, som etter en lang runde kommer de inn i WWF prosjektene. Eks. LIFE som er EUs rewildingsprosjket hvor WWF styrer 13 av 16 delprosjket.  LIFE er nevnt i regjeringserklæringen som de skriver at «de skal vurdere om Norge skal slutte seg til i perioden. Når ein ser på vedtektene til organisasjonen  så er det vel ikkje vente...

20/03: Ulv skutt idag v Opphus /Stor-Elvdal , ung tispe.

19/03: "Giftbladerne" må straffast enda hardare, kjelde Dagsavisen v/bla.a. Ola Elvestuen

01/03: Naturbruksalliansen sendte klage inn til Krinkastingsrådet etter NRK sin dekning av demonstrasjonen 8/1, kjelde Arbeidets Rett

13/02: Vi i Telespor vil benytte denne muligheten til å fortelle litt om hvordan 2019-sesongen og fremtiden for Radiobjella kommer til å se ut. Dette nyhetsbrevet kommer til å ha mer informasjon om hva som skjer med 2G/3G-nettet og nye teknologier på markedet.
Det har i det siste spredt rykter om at enhetene våre vil slutte å fungere med stengingen av 3G-nettet som er planlagt for 2020. Dette stemmer ikke. Ingen av våre enheter benytter seg av modem som kjører på dette nettet. Radiobjella benytter seg i dag av 2G-nettet for å sende inn data. Telia har uttalt at 2G-nettet kommer til å bestå sammen med 4G-nettet for fremtiden. Telenor har kommunisert at de kommer til å slutte med vedlikehold og utbygging av dette nettet fra 2025 og fremover. De enhetene som dere allerede har og som fortsatt selges vil derfor fremdeles ha god levetid for fremtiden. Selv om 2G-nettet ikke stenger ned med det første, er det nye teknologier som er på vei inn i markedet for å erstatte dette på sikt. Vi i Telespor har de siste årene jobbet for å finne ut hvilken teknologi som passer oss best, og kommer til å kjøre et større testprosjekt i løpet av sesongen 2019. Det har fremdeles vært mye usikkerhet knyttet til komponenter og leverandører, noe som har gjort at vi enda ikke har vært trygge på å kjøre masseproduksjon av disse nye teknologiene. Vi forventer å kjøre ut fjerde generasjon av Radiobjella i løpet av sesongen 2020.
Enhetene du har og de du eventuelt bestiller i år vil altså fortsette å fungere fremover. Vi vil fortsette å gjøre forbedringer på brukerportal og enhetene. Årets modell av Radiobjella har gått gjennom flere feilrettinger for å forbedre batterilevetid og stabilitet. Denne forbedrede programvaren vil også bli kjørt ut på eksisterende enheter.
Vi vil gjerne benytte dette nyhetsbrevet til å be dere sjekke ut Facebook-siden vår. Her kommer vi til å være mer aktiv fremover og komme med nyheter og konkurranser som vil bli svært attraktive.

12/03: Ulv skotte i Rendalen, kjelde NRK-HO

01/02: Gaupe, antageleg en fjorungepå 14-15 kg felt i Fåvang, kjelde jeger og GD

28/01: Beitebruksseminaret 2018 fant eg att på nettsida til FMOP

18/01: Regionmøter i regi av rovviltnemnda, kjelde FMOP. Påmelding og agenda her

15/01: Riksrevisjonen inn for å sjekke om rovviltforliket vert fulgt, kjelde Per Fossheim. Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring, svaret offentliggøres 18/6 2019 kl. 13.00. Eller står dette i Dagbladet i dag, som er viktig å lesa, kjelde Anne Delphin

10/01: 1 jervetispe teke i bås på Lesjaverk, Lesja, torsdag, kjelde Ola Hareland

09/01: Brevet som ble levert Stortinget i aksjonen i går, kjelde Naturbruksalliansen/NSG

04/01: Å vera beitebruker med rovvilt, kjelde Bondelaget

04/01: Naturvernforbundet legge fram "fakta" om ulven

2018:

31/12: Godt nyttår!!! og hugs: Fakkeltoget, kjelde NSG/Oppland

20/12: NJJF er misfornøgde med ulvevedtaket, kjelde Raumnes

20/12: Østlendingen har klar mening om Elvestuen, kjelde Hamar Arbeiderblad

20/12: Forvaltningsplanen i region 6 satt på vent i forhold til en eventuell utviding av bjørnesonen, kjelde Nationen

20/12: Dyrevernorgansisasjonene skal arrangere støtte demonstrasjon for Slettåsreviret 12. januar, kjelde NRK og Nationen

19/12: 5-dobling av ulvebestanden i Norge på 10 år, og som vi veit er mykje av dette skjedd dei siste 3 åra, kjelde NRK

19/12: Nedgang i antall erstatta dyr grunna rovvilt brukes som signal på at rovviltforvaltninga virker. Vi veit alle at tapte dyr går ned da beitebrukere i områder med mykje rovvilt sluttar og eller skil beitedyr frå rovdyr med gjerder. I tillegg ser ein at trenden med å erstatta forholdsvis færre prosent dyr også held fram. Sjå derfor nøye på vedtaket til erstatningssøknaden din, og klag viss du meiner du er urettferdig behandla. Ved tvil ta kontakt med NSG v/redaktøren av denne sida.

19/12: Trist utvikling for utmarksbruk og busetting i ulvesona, kjelde Nationen

19/12: Ein må uansett ha kontroll på hunden sin, kjelde Firda Tidend

18/12: NSG reagerer sterkt på ulvevedtaket, kjelde Bondebladet

18/12: 2 ulver felt på lisendjakt i Rendalen, kjelde Nationen

17/12: Pressemelding frå Naturbruksalliansen, kjelde redaktøren

17/12: KLD, Klima og Miljødepartementet, har i dag vedteke at berre 1 av 3 ulverevir av revira rovviltnemndene vedtok skulle takast ut, skal tas ut innanfor ulvesona. Grunngjevinga er som Elvestuen sa på pressekonferansa "av juridisk karakter". Vedtaket er her.

17/12: Telling av ulv er starta, og det er sjølvsagt ikkje rekna mange enda, 67-74.....kjelde Rovdata

13/12: Rovviltkonferanse Møre og Romsdal, kjelde redaktøren

05/12: I fjor vart det ikkje gaupejakt i region 2, denne sesongen kan 24 stk felles, kjelde Laagendalsposten

05/12: 699 jerv er registrert i Skandinavia i 2018,av dette er 291 i Norge, og viser at vi har for mykje jerv i Norge. Kjelde Arbeidets Rett

03/12: Ingen lisenfelling av jerv innanfor ulvesona, kva er dette for noko vås? Kjelde Østlendingen

03/12: Ulv skutt i Finnmark etter stormassaker, kjelde Finnmark Dagblad

02/12: Bjørn er farleg, kjelde VG

01/12: Kva vert svaret frå Elvestuen, Nationen skriv dette

30/11: Og brevet under kjem etterkvart i media, her frå GD

30/11: Brev til statsministeren, kjelde Naturbruksalliansen

22/11: Rovvilterstaningen i Nord-Østerdalen er brennheitt tema, kjelde Bondebladet

22/11: Rovviltgjerder meire aktuelle -  NSG meiner ikkje det 

22/11: USS møtte Staten om rovdyrforvaltning, kjelde lokallavisa Trysil

22/11: Fosen fekk bjørn inn i tillegg til kongeørn i 2018, kjelde Fosna

15/11: Høring i Energi- og Miljøkomitèen. NB, NBS og NSG delte seg og tok hvert sitt representantsforslag

31/10: 2 ulver er skote i Stor-Elvdal i dag, kjelde GD. I tillegg vart det teke ut ein i september i same området. Dette er sjølvsagt svært gode nyheter for beitebrukerne rundt dette området neste vår og for reinstamma.

25/10: 5. og 6. november innviterar NSG, NB og NBS til beiteseminar i Oslo, kjelde redaktøren

25/10: Erik Bakken I Rånå saknar 118 lam, fortvila situasjon seier han, kjelde Vigga

25/10: Skaut jerv på rypejakt, kjelde Fjuken

24/10: Beiteseminar i rego av FMOP på Honne, kjelde FMOP

22/10: Gaupeunger blir fôra av SNO på Hadeland, kjelde avisa Hadeland

20/10: Søknad om rovvilterstatning, hugs friste 1/11, kjelde FMOP

19/10: Ikkje uventa er det nok av ulv, kjelde Nationen frå Rovdata

18/10: Påskotte ulv var svensk, kjelde GD

15/10: Vi ber om at denne SMS blir videresendt til den enkelte beitebruker i beitelaget/kommunen. Søknadsfristen for erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt er 1. november. Se nyhetssak publisert på Fylkesmannen i Oppland sine nettsider den 15. okt. for nærmere informasjon. Elektronisk Søknadssenter må benyttes (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/) - det er ikke mulig å levere søknader på papir. Husk at vedlegg med oppdaterte besetningsdata også SKAL vedlegges. Ved behov for hjelp, kontakt landbrukskontoret i kommunen, ev. Fylkesmannen. FMOP hkl

28/09: DNA frå ulv i spyttprøver virkar, kjelde Rovdata

27/09: KLD gjekk for nemdenes vedtekne kvoter for ulv utanfor sona

26/09:  Vi gjør oppmerksom på at rovviltvakttelefonen er bemannet i perioden 16. september - 31. mars fra kl 0800-1530 på hverdager. På lørdag, søndag og helligdager er telefonen bemannet fra kl 1500-1700 når det pågår lisensfelling. Med virksom gaupekvote er telefonen bemannet fra kl 0800-1800 alle dager. For henvendelser utenom disse tidspunktene, legg igjen beskjed på telefonsvar eller send SMS. Særskilt gjelder dette felt/påskutt rovvilt, vi vil da ringe opp igjen så raskt som mulig. FMOP bbd/hkl

24/09: Elvestuen meiner at yngleområdet fro bjørn i Trøndelag er for trangt, forsker svarer diffust. Uansett har det brygget om til ny kamp om noko vi har hevda lenge - bestandsmålet for bjørn i Norge er for stort, beitenæringa får ikkje lenger nok plass og det tosidige målet er ein saga blott, kjelde redaktøren og Adresseavisen

23/09: Et lam antatt tatt av ulv ved Elgstøa, Nordmarka. Skaden er ca. 1-2 døgn gammel. FMOP bbd

22/09: Jerven utvider terretoriumet i Troms, kjelde Nye Troms

22/09: Mista 4 geitekillinger til gaupe, kjelde Sør-Trøndelag

22/09: Tidlegare ansatt i Mattilsynet refsar sauebrukere for sein sanking i beiteprioriterte områder i Oppdal grunna potensielle jerveskader. Han tek ikkje innover seg normal/historisk sanketid, tørkesommaren, dei gode beita no i haust og ikkje minst beiteprioriterte områder, kjelde Oppdalingen. Det er jervetispe med yngling i Storlidalen, kjelde Oppdalingen

21/09: Ingen avklaring for beitebrukere i Nord-Østerdalen ang. erstatning for 2018

19/09: 1 stk bjørn skutt i dag på grensa mellom Elverum og Våler, vest for Glomma, Kaj W. Teppen

19/09:  En antatt ulv ble fanget opp på viltkamera i går kveld,sør for Gjerdingen på grensa mellom Lunner og Jevnaker. FMOP bbd

18/09: Bemanninga av rovviltvakttelefonen i Midt-Gudbrandsdalen er nå over for i år. Takk til alle som har bidratt gjennom sesongen. Hilde Hammer, MGL

16/09: Det er i dag funnet ett nytt kadaver ved Toksesetra, Nord-Fron. SNO har konkludert antatt jerv. Hilde Hammer.

16/09: Det er iverksatt skadefelling på en ulv, etter en fersk skade i Lunner. Fellingsområdet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner. Tillatelsen gjelder frem til mandag 24. September klokken 12.00. Fmop bbd

16/09: Ny fellingstillatelse gitt etter fersk skade i Nordmarka. Et lam skadd og et borte siden i går efta, Sondre Imsgard

16/09: En del lam borte der ulven har holdt til på Hadeland og Ringerike i sommer og, men bra tilvekst på de overlevende, Sondre Imsgard

16/09: En ulv mindre på bena. Stupte på delet Hamar/Ringsaker, kjelde Geir M. via Kaj Teppen

15/09:  1 lam tatt av jerv i Vuludalen, Sør-Fron. Noen dager gammelt. FMOP LCR

15/09: Fylkesmannen har gjeve skadefelling på ein jerv i Nord-Fron og Sør-Fron etter skade i Gravdalen. Fellingsområdet er nord for Gudbrandsdalslågen og avgrensa i aust av kommunegrensa mot Ringebu, i nord av verneområdegrensa mot Rondane, og i vest av kommunegrensa mot Sel. Fellingsløyve gjeld fram til tysdag den 18.september kl. 12. Ramme er kr. 10.000 + kr. 2.000, Eldri S.

15/09: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron etter en skade i Gravdalen. Fellingsområdet er nord for Gudbrandsdalslågen og avgrenses i øst av kommunegrensa mot Ringebu, i nord av verneområdegrensa mot Rondane, og i vest av kommunegrensa mot Sel. Tillatelsen gjelder frem til tirsdag 18. september kl.12.00. FMOP LCR

15/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv i Gravdalen, Nord-Fron. Fersk skade. FMOP LCR

15/09: Et gammelt gistig seterhus i et Synnfjell kledd i alle de vakreste høstfarger du kan tenke deg befinner en fornøyd sausanker seg. Det har vært en lang dag og det var godt å endelig krype under dyna og kjenne at slitne bein kan begynne å slappe av. På en gammel vaskvannstol som fungerer som nattbord brenner stearinlysa og i den gamle svartovnen knitrer bjørkeveden livlig. Tannpussen foregikk ute under en stjernehimmel som i kveld var helt  fantastisk. Mange av galaksens stjernebilder var helt tydelige denne septemberkvelden. Noen saubjelleklunk fra søyene som har funnet nattens "seng" under et gammelt seterfjøs kan høres- en god lyd i en ellers fredelig plett på jord. Kan livet bli bedre? Neppe- God natt til dere som befinner dere i mer "sentrale" strøk, kjelde sauesanker

14/09: 1 lam dokumentert tatt av bjørn i Visdalen, Lom. Skaden er fra tirsdag 11. September som de to andre skadene i samme område. FMOP LCR

14/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv, Odolshø i Lesja. Ca. 2 døgn gammelt. FMOP LCR

13/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv, Heggebotthovden i Skjåk. 3-4 døgn gammelt. FMOP LCR

12/09: Sjølv om hendinga er tragisk er det fint å høyra at ei telesporbjølle sørga for at at 2 bjørnedrepne søyer vart funne i eit ulendt område i Gokkerdalsmunningen i Lom i dag etter alarm kl. 01.07 natt til i dag, kjelde Bjørn Teigen/Trond Dalsegg via redaktøren

12/09: To søyer tatt av bjørn i Visdalen, Lom. Skaden er fra i går kveld. Fmop bbd

12/09: Det jaktes ulv på Hedmarken, kjelde GD

11/09: 2 lam dokumentert tatt av jerv på Buakollen i indre Lordalen, Lesja. 3-5 døgn gammelt. FMOP hkl

10/09: Fellingsperiode for lisensfelling av bjørn er 21.08-15.10. Resterende kvote for bjørn i Oppland er: 1 dyr. Fellingsområde: hele Oppland. Krav til jegere: over 18 år, registrert som lisensjeger, betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og avlagt skyteprøve for storviltjegere. Alle jegere må holde seg løpende oppdatert på resterende kvote på kvotetelefon 901 54 084. Hilde Hammer, MGL

10/09: Fra 10.09 starter lisensfellingsperioden på jerv. Resterende kvote for lisensfelling av jerv i Oppland er: Lisensområde A: 3 dyr, lisensområde B: 3 dyr. Krav til jegere: over 18 år, registrert som lisensjeger, betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og avlagt skyteprøve for storviltjegere dersom rifle benyttes under felling. Hagle kan benyttes under lisensfelling av jerv. Alle jegere må holde seg løpende oppdatert på resterende kvote på kvotetelefon 901 54 084. Hilde Hammer, MGL

10/09: Naturbruksalliansen vil sende brevet til statsministeren i etterkant av ordføreroppropet, i forkant av vedtaket om lisensfellingskvoter på ulv og som varsling om eventuelle nye demostrasjonar. Brevet vert lagt ut da det blir sendt, kjelde redaktøren

09/09: Vedr.jerveskade på Tjønnseterfjellet vil FM avvente med å gi fellingstillatelse da skaden er over 3 døgn gml og ikke anses som fersk nok. Dersom det blir funne og dokumentert flere, vil FM vurdere skadefellingssøknaden på nytt. Anna, MGL

09/09: SNO har dokumentert et lam antatt tatt av jerv på Tjønnseterfjellet (nord for Rundkoll) i Nord-Fron. Ca 5 døgn gml. Søkt om skadefelling. Avventer svar fra FM. Anna, MGL

09/09: Et lam antatt tatt av jerv ved Tjønnseterfjellet i Nord-Fron. Skaden er ca. 5 døgn gammel. Fmop bbd

08/09: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i Øyer etter en skade ved Kaldholsætra. Fellingsområdet omfatter Øyer øst for E6 og Stor-Elvdal sør for Imsa og vest for RV. 3. Tillatelsen gjelder frem til fredag 14. September kl. 1200. Fmop bbd

08/09: Et lam tatt av jerv ved Kaldholsætra i Øyer. Skaden er 2-3 døgn gammel. Fmop bbd

07/09: Skadefellingstillatelsen på en ulv, som ble gitt i deler av Buskerud og Oppland (Lunner og Jevnaker) er forlenget til onsdag 12. september kl. 1200. Bakgrunnen er en ulv fanget opp på viltkamera natt til i går i Styggdalen- Ringerike. FMOP bbd

06/09: Som ein kuriositet så tek vi med følgande melding: For fyrste gong har ein bonde i Åmot kommune fått dokumentert frå SNO at han har mista ein Hereford-ukse til ulv, uksen var omlag 250 kg, kjelde Norsk Landbruk

03/09: Videreformidlet fra FMBU: en antatt ulveskade ved Oppkuven, Ringerike. 3-4 døgn gammel skade. Fmop bbd

03/09: Lam skada av bitt i strupe/hals funne på Børkdalen, Sør-Fron, det er folk innover og skal avlive det, SNO er kontakta, kjelde Ola Kjorstad/bilde til høgre vidaresendt av Jonny Mathisen

02/09: SNO: et lam tatt av jerv i Finndalen, Lom (tett ved grensa til Vågå). 1 døgn gammelt. FMOP jhn

31/08: Viser til sms tidligere i kveld (under). Fylkesmannen avventer evt fellingstillatelse akkurat nå fordi de dokumenterte skadene ikke er "ferske" nok. De vil vurdere situasjonen fremover. Hilde H.B.

31/08: SNO: 2 lam antatt tatt av bjørn ved Gråhøgda, Venagbygdsfjellet i Ringebu kommune. Skadene er ca. 4 døgn gamle. FMOP jhn

31/08: I anledning utfordringa kring ulveforvaltning vll Naturbruksalliansen arrangera eit seminar i Elverum den 18/09 kl.18.00 - 20.30. Programmet finn døkk her. Vi oppfordrar alle til å koma, kjelde redaktøren 

29/08:  SNO: Ett lam dok tatt av jerv Bøverhø, Lesja (omtrent på fylkesgrensa). Ca. 4 døgn gammelt. FMOP LCR

28/08: Ei søye funnet død nord og opp for Bukkebu på Breistulen Nord-Fron, konklusjon frå SNO er usikker, kjelde Jonny Mathisen

25/08: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en jerv, avgrenset til Sør-Fron og Nord-Fron øst for Lågen, gjeldende til fredag 31. august kl. 12.00. Dette etter en fersk skade opp for Kjorstad i Sør-Fron. Geir Johan Groven.

25/08: Etter en fersk antatt jerveskade ved Kjorstad, Sør-Fron, er det iverksatt skadefelling. Tillatelsen gjelder til fredag 31. aug. kl. 1200. Fellingsområdet er Nord-, og Sør-Fron øst for Lågen. FMOP bbd

25/08: SNO har konkludert med antatt jerv på drept lam på Sør-Fron østside. Det blir søkt om skadefellingstillatelse. Geir Johan Groven.

25/08: Skadefellingsområdet på en jerv i Øystre-Slidre og Nord-Aurdal er utvidet til også å gjelde deler av Sør-Fron og Nord-Fron vestside, avgrensa av FV 51, Jotunheimvegen til Slangen, FV 255 fra Skåbu til Forsett, 204 til Fagernes, deretter FV 270 til FV 51. Øystre Slidre leder fellingsforsøket. Geir Johan Groven

25/08: VIKTIG RETTELSE: for den iverksatte fellingstillatelsen på en jerv etter skade på en sau i Øystre Slidre, er avgrensningene som følger: Fv. 51, jotunheimvegen til slangen, fv. 255 fra Skåbu til forset, 204 til Fagernes, deretter fv. 270 til fv 51. Fmop bbd

25/08: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i deler av Øystre Slidre og Nord-Aurdal, med varighet til 31. august. SNO ser akkurat nå på et drept lam (fersk skade) på Sør-Fron østside, det avventes konklusjon på skadegjører. Geir Johan Groven.

25/08: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i deler av Øystre Slidre og Nord-Aurdal. Fellingsområdet er avgrenset av Fv. 51 i vest, fv. 204 til Steinsetfjorden-deretter kommunegrense til Etnedal i sør, og veg fra Heggenes til Storeskag-deretter sti til kommunegrensa i nord. Tillatelsen varer til fredag 31. August kl. 12.00 fmop bbd

25/08: Fylkesmannen melder om et lam antatt tatt av jerv ved Martsteinhøgda i Øystre Slidre, 1-2 døgn gammel skade. Marsteinhøgda ligg på kommunegrensa mot Sør-Fron og med kort avstand til Nord-Fron, eksempelvis er avstand til Hersjøen ca. 6-7 km og avstand til Storhøliseter ca. 15 km. Beitebrukere som har sau inn mot disse områdene bør nå ha ekstra tilsyn. Det bør også vurderes bruk av kadaversøksekvipasjer for å avdekke eventuelle skader. Geir Johan Groven.

25/08: SNO melder: Et lam antatt tatt av jerv, Marsteinhøgda,Øystre Slidre. 1-2 døgn gammel skade. Fmop bbd

24/08: SNO har dokumentert ytterligere to skader fra bjørn på lam i Tromsdalen i Ringebu. Skadene er 2-3 dager gamle, dvs. fra samme tidspunkt som tidligere registrerte skader i Ringebu og Øyer. Geir Johan Groven.

24/08: To lam dok. med skader fra bjørn i Tromsdalen, Ringebu. Skadene er om lag 2-3 dager gamle. FMOP bbd

22/08: 6 nye skader av skadde/drepte lam funnet siden helga i Stange. Alle dokumentert med ulv som årsak, kjelde Kaj W Teppen

22/08: Et lam dokumentert med skader fra bjørn i Tromsdalen, Ringebu, FMOP BBD

22/08: Et lam dokumentert tatt av jerv i Torddalen i Skjåk. Skaden er 3-4 dager gammel, FMOP BBD

22/08: Ulv sett i dag nedenfor Nordseter, Lillehammer, kjelde Inger Marie Lundgård

22/08: Vedrørende pågående fellingsforsøk på en bjørn i Øyer og Ringebu: fellingsområdet er utvidet til å omfatte Stor-Elvdal avgrenset av riksveg 3, FMOP BBD

21/08: Med bakgrunn i fersk bjørneskade på 2 lam ved Høgtinden i Øyer, iverksettes det skadefellingstillatelse på en bjørn. Fellingsområdet er Øyer og Ringebu avgrenset av E6 og Friisvegen, FMOPBBD

19/08: Et lam tatt av gaupe ved Vangsjøen - Dæhlibygda i Nordre Land. Fersk skade, FMOP HKL

19/08: Funnet 5 ulvedrepte/skda lam siste 2 døgn i Stange, Kaj W.Teppen

17/08: Naturbruksalliansen varsler om at det vert arrangert eit rovviltseminar den 18/09 i Elverum der bl.a. Elvestuen kjem. Elles ber vi om at folk må vera klare til aksjon i Oslo i slutten av september dersom vedtaket på lisenskvote av ulv går den vegen vi fryktar, kjelde redaktøren.

17/08: Ett lam dokumentert tatt av jerv Langvatnet/Låggjøymen Skjåk. Ca 1 uke gammelt. FMOP hkl

16/08: Viltkamera på kommunedelet Nes / Flå i Hallingdal. Spora med hund og det gikk nordøstover. Mulig over fylkesdele ??, kjelde: Jon Anders Hefte. Ulven er antageleg på tur inn i Oppland, ver obs!! Sjå bilete:

16/08: Rovviltinfo:. Med bakgrunn i 4 påviste skader den siste uken i Heimfjellet beitelag i Lesja iverksettes det skadefelling på en jerv - fellingstillatelsen varer til torsdag 23. aug kl 1200. FMOP hkl. Det er funnet ein del kadaver og ein regner med det ligg mykje meir ute i terrenget. Også ein del ull og bein. Det mangler mange lam somme plasser.  Ser også ein del skader i andre område på Lesja, kjelde Jo Mosenden

16/08: Med bakgrunn i 4 påviste skader den siste uken i Heimfjellet beitelag i Lesja iverksettes det skadefelling på en jerv - fellingstillatelsen varer til torsdag 23. aug kl 1200. FMOP hkl

15/08: Om Rovvilt SMS-varsling: Fylkesmannen og Statens naturoppsyn samarbeider tett om rovviltsituasjonen i fylket og nærliggende områder, og vi vil kommentere vår praksis på å sende ut rovviltmeldinger til beitelag og kommuner. Ordningen er til for å varsle de som har dyr på beite om spesielle hendelser som kan gi grunnlag for å øke tilsynet med beitedyr. Det er en ikke-lovpålagt oppgave, dvs. en ren service som SNO og FM yter, og som vi ikke kan bruke mer ressurser på enn i dag. Det dere kan forvente når det gjelder jerveskader, så vil vi forsøke å informere om begynnende skader i et beiteområde, dvs. de aller første og ikke fortsatte skader i samme områder utover i beitesesongen. For ulv og bjørn vil vi forsøke å informere om de fleste av skader som er rimelig ferske, men også de fleste synsobservasjoner om de har fått status antatt/dokumentert i beitesesongen. Innenfor gaupesonen vil vi informere om de fleste gaupeskadene. I tillegg vil vi benytte SMS-varslingen til å informere om søknadsfrister, bestandsstatus på rovviltartene mv. Når det gjelder skadedokumentasjon, vil vi presisere at det fortsatt er regionalt rovviltansvarlig setter den endelige konklusjonen på skadesakene og ikke den enkelte rovviltkontakt. Etter at den endelige konklusjonen er satt blir saken tilgjengelig i Rovbasen og tilbakemeldingsbrev sendt eier.
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark blir fra 2019 sammenslått til Fylkesmannen i Innlandet. SMS-varslingsordningen vil bli evaluert bla med utgangspunkt i ressursbruken og tilpasset et nytt embete med ansvar for å håndtere et større område med langt mer rovvilt enn det vi har i Oppland i dag.

14/08: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn etter 2-3 skader i Storfjellområdet.Fellingsområdet går inn i Ringebu kommune.Stor-Elvdal kommune leder fellingsforsøket. MGL v/Hilde H.B.

14/08: FMHE har iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn etter 2-3 skader i Storfjellområdet - et døgn gamle, fellingsområdet går inn i Ringebu kommune, Stor-Elvdal kommune leder fellingsforsøket. FMOP hkl

14/08: 2 dok/ant jervdrepte lam i Lordalen/Grønhø Lesja, ca.4 døgn gamle.1 antatt skade av jerv nord for Ylsbotn/lesja-eldre skade.Ifølge beitelaget mangler det nå en del lam i dette området,dvs. mellom Dalsida og hoveddalføret i Lesja. MGL v/Hilde H.B.

14/08: FMBU har fått melding om synsobs av ulv mellom Skutuset og Tunnetjern i Gol. Fellingslaget og SNO følger dette opp. FMBU har samtidig utvidet fellingsområdet til å gjelde Hemsedal øst for Hemslia/Grøndøla. FMBU/FMOP hkl

13/08: Det er i helga funne fleire kadaver tatt av ulv i Hallingdal ? ulik alder, alle fra siste 14 dager. Dei ferskeste er eit par døgn gamle rett sør for Gol og ca ei mil fra Opplandsgrensa. Det er også funnet møkk tre plasser som sendes inn i dag til DNA-analyse. FMOP hkl

13/08: Angående lam drept i Murudalen i går, så var det heilt ferskt og tydeleg drepe, men SNO klarer ikkje å finna dødsårsaken. Beitebrukerne er lamma, kjelde redaktøren

12/08: Sno har i ettermiddag sett på ei død søye (ikke fersk) ved Digervarden på Kvamsfjellet, fikk status naturlig dødsårsak pga. ingen tegn til skader. SNO har og sett på et ferskt kadaver i kveld på Heidal-sida av Murudalen, SNO bekrefter akkurat nå status ukjent årsak. Geir Johan Groven

12/08: Med bakgrunn i en fersk jerveskade ved Sjøsetra i Øyer iverksettes det en skadefellingstillatelse på en jerv, Øyer østside, fmop hkl

12/08: Det er funnet eit drepe lam i Murudalen i dag, SNO er varsla, redaktøren

12/08: Det er funnet 1 lam som var varmt enda for ca 3 timer siden. I Gjæslia v/ Hornsjøen i Øyer. Konklusjonen fra SNO var jerv. Det er gitt fellingstillatelse, kilde Astrid Olstad

09/08: Det er funnet et lam i Vuludalen 200 meter nord for brua til Vuludalsbua, kjelde Lars Ole Auglestad via Jonny Mathisen. 

07/08: FMHE iverksetter skadefellingstillatelse på en bjørn med bakgrunn en fersk skade ved Messeltsetra i Stor-Elvdal. Fellingsområdet går foreløpig ikke inn i Ringebu/Øyer.
FMHE iverksetter skadefellingstillatelse på en ulv etter en påvist skade ved Hovde på grensa mellom Stor-Elvdal og Åmot kommuner - fellingsområdet omfatter kun kommuner i Hedmark.
FMOP hkl

06/08: Jerveskadene har starta på Lesja: Asbjørnsdalen fredag 3/8.  Ballet er i gang. Flere ferske kadaver i Ulvådalen (Rauma) med nakkebitt fredag og lørdag, skada sau på bilde, kjelde Erik Bakken

06/08: I mail frå Telespor i dag seier de: Vi hadde i helga et problem med en SIM-leverandør, noe som gjorde at enkelte rapporter ikke kom inn til vår database. Problemet skal nå være løst og alt skal fungere som normalt. Beklager dette, kjelde Telespor.

05/08: Nye ulveskader i Stange i kveld. Helt ferske skader. Jegere er på plass. Kaj W.Teppen.

05/08: Innlegg i Bondebladet frå NSG, kjelde redaktøren

04/08: Fleire brukere av Telespor melder om at uvanleg mange enheter er ute av dekningsområde nå i helga. Telespor veit ikkje kva det er, men via andre har vi hørt at det skuldas ein teknisk oppgradering av internasjonal art fredag, sjølv om vi sjølvsagt ikkje kan bekrefta at dette er rett. Uansett så håper vi at dette retter seg. Dårlegare er det med dei som har nye (oransje) radiobjøller med firmware 37. Det viser seg at denne softwaren trekker strøm og dermed stopper enhetene etterhvert. Det anbefales å skifte til lengre rapporteringsintervall dersom de ikkje alt har stoppa, kjelde redaktøren

04/08: Nye skader av ulv i Stange i går kveld. Fellingsforsøk pågår. 
Oppdaterer når jeg vet mer. Kaj W.Teppen.

04/08: 2 lam bekreftet tatt av ulv i Stange i går. Flere mangler. Fellingsforsøk pågår. 
Kaj W.Teppen.

03/08:  Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til  tirsdag 7.august 2018 kl. 12:00. FMOP bbd

31/07: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Etnedal, avgrenset av Fv. 51, 270, samt 204. Tillatelsen gjelder til mandag 6. August kl. 12:00 og Øystre Slidre er ansvarlige for fellingsforsøket. Fmop bbd

31/07:  Et lam antatt tatt av ulv, Søre Trollåsen i Øystre Slidre. Skaden er fra sist natt. Fmop bbd

29/07: Et lam dokumentert tatt av gaupe på Liaåsen, Nord-Aurdal. Skaden er omlag to døgn gammel. FMOP bbd

28/07: Det er så langt i år drept /skadet ca 50 sau og lam i Løten. Skadegjører er ulv. 
Mvh Kaj W.Teppen.

26/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 3.august kl. 12:00 etter fotodokumentasjon på et viltkamera i natt. FMOP bbd

25/07: Mulig observasjon av ulv på viltkamera i Baklia i Fåvang i går kveld. Retning mot Åmillom. Ber aktuelle beitelag i området være obs. Anna, MGL

23/07: Endeleg vart nok ein ulv teke ut i Østerdalen, kjelde NRK

21/07: Det er forholdsvis stillt på rovviltfronten i Oppland om dagen. Verdt å merke seg at det er nesten berre i de 2 pågående prosjekta med Telesporenheter på lam at det er vorte funne kadaver i det siste med unnatak av ulveskader i Nord-Aurdal. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men vi må rekna med at det skjer skader i allefall frå gaupe og kongeørn andre stadar også utan at dei vert funnet. Jerven har vi ikkje nesten hørt noko frå enda i år. FRå Rovbase kan vi lesa om følgande dokumenterte skader til nå: Gaupe: 3, bjørn: 10, jerv: 1, Ulv: 45, kongeørn: 12. Legg merke til ar Rovbase opererer berre med dokumenterte skader.

20/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 3.august kl. 12:00 etter fotodokumentasjon på et viltkamera i natt. FMOP bbd

20/07: SNO: Det ble i går dokumentert et lam tatt av gaupe på Leirskogen, Sør-Aurdal. FMOP bbd

18/07: Det ble funnet 3 døde lam på Nord-Fron igår i prosjektområdet. To lam med sender med ukjent dødsårsak (funnet bare tarmene av det ene) og ett eldre lamkadaver antatt tatt av kongeørn. Anna B. MGL

16/07: Lam funne drepe ved Moasetra, Nord-Fron vestside. I følgje SNO er årsaken gaupe. Mbh rovviltvakta v/ Eldri S.

14/07: Et lam skadet av antatt ulv, Jutulstølen Nord-Aurdal, rundt 2 døgn. FMOPhkl

14/07: Nye ulveskader i Løten. Oppdaterer da jeg vet mer.
Kaj W.Teppen.

13/07: Ny ulveskade i Løten. Ca 2 døgn gammelt. Fellingsforsøk pågår 
Kaj W.Teppen.

09/07: Fylkesmannen opplyser at med bakgrunn i antatt skade av ulv på 3 sauer i området Ølslykkja i Etnedal kommune er det gjeve skadefelling på 1 ulv. Fellingsområdet er Etnedal og Nord-Aurdal kommuner. Mbh Eldri Siem (rovviltvakt for perioden 9.7. til 16.7.

09/07: Med bakgrunn i ant. skade av ulv på tre sauer i området ved Ølslykkja i Etnedal kommune har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv. Fellingsområdet er Etnedal og Nord-Aurdal kommuner. FMOP jhn

05/07: Vedrørende lamma funnet i prosjekt Fron vest: Da har SNO konkludert med at lammet funne igår har status som "antatt" tatt av kongeørn. Lammet som ble funnet i dag har fått status som ukjent dødsårsak. Skadefellingssøknaden er avslått. Det er funnet et dødt lam i Børkdalen i dag. Dette er gammelt, ukjent årsak såvidt jeg vet. Anna, MGL

05/07: Nytt lam funnet drept i dag ved Øldalen, kjelde redaktøren

04/07: Det er idag funne ett lam i omr.mellom Slettfjellet og Ljoshytta vest for Sillikampen med typiske kongeørnskader under ordinært tilsyn. SNO ser på det imorgen. Det blir gått med kadaverhund i området, får tilbakemld fra disse i efta/kveld. Oppfordrer aktuelle beitelag til å ta en ekstra tilsynssjekk. Anna, MGL.  

04/07: 1 tikke og 1 lam drept/skadet av ulv i Løten. Ca 2 døgn gammelt. Bekreftet av SNO nå i kveld. 
Kaj Teppen.

04/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 16.juli kl. 12:00. FMOP LCR

03/07: Det er observert to ørn og en del ravn i område Sillikampene og Saukampen, Nord-Fron. Det vil bli gått med kadaverhund i området i morgen. Hilde Hammer.

02/07:  Fylkesmannen i Oppland, i samråd med Fylkesmannen i Hedmark, utvider fellingsområdet i det pågående skadefellingsforsøket på en bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Ringebu til å også omfatte de delene av Stor-Elvdal kommune som ligger nord for RV27 og vest for  Atnsjøen. Utvidelsen av fellingsområdet skjer på bakgrunn av skader i Stor-Elvdal, vest for Atnsjøen. Skadene er fra helga, dvs ikke helt ferske. Det er Sør-Fron kommune som er ansvarlig for fellingsforsøket. De øvrige vilkårene som er gitt endres ikke, og fellingsforsøket går frem til 4.juli kl. 12.00. FMOP LCR

01/07: Nytt offer til ulv i dag, dok SNO. Mellom Spålen og Storflåtan i Ringerike, kjelde Sondre Imsgard

01/07: To ferske lamkadaver er i dag funnet i Øldalen i Nord-Fron. Disse er dokumentert drept av kongeørn. Det er i tillegg funnet tre, litt eldre lamkadaver i samme område men med usikker status/årsak. Det er derfor søkt om skadefellingstillatelse på kongeørn. Søknaden er avslått, men Fylkesmannen vil vurdere situasjonen på nytt i tilfelle det dokumenteres flere kadaver/skader. Hilde Hammer.

01/07: SNO har i dag dokumentert to lam tatt av ørn ved Sjedalen i Nord-Fron. Det er søkt om fellingstillatelse. Hilde Hammer.

01/07: Lamma i prosjektet vart i dag dokumentert drept av ørn, kjelde Jonny Mathisen

30/06: 2 lam i Prosjekt Fron Vest er i dag funnet drept, ser ut som ørn som skadevolder, SNO er varsla, kjelde Jonny Mathisen

30/06: Fylkesmannen utvider fellingsområdet på en bjørn til også å gjelde Sel kommune, i tillegg til kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Det er søkt om bruk av løs, på drevet halsende hund. Hilde Hammer.

30/06:  Det er iverksatt skadefelling på en bjørn i et avgrenset område i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Tillatelsen går til onsdag 04.07.18 kl. 12.00.
Det ble tidligere i kveld oppdaget fersk skade på ei søye ved Søre Eldåa. Skaden er dokumentert å være fra bjørn.
FMOP aab

30/06: På bakrunn av dokumentert fersk skade på en søye ved Søre Eldåa i Sør-Fron, innvilger Fylkesmannen skadefellingsdsøknaden. Tillatelsen gjelder for en bjørn.  Tillatt jaktområde er øst for Gudbrandsdalslågen og nord for Venabygdsvegen/Fv 27 i kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron. Tillatelsen gjelder til 4.juli, kl 12.00. Fellingsleder i Fron administrerer fellingsforsøket. Hilde Hammer.

30/06: SNO har bekrefta skade av bjørn på en sau i området ved Søre Eldåa i Sør-Fron. Søknad om fellingstillatelse er sendt til fylkesmannen. Hilde Hammer.

29/06: Skadene i Løten steget til totalt 8 dyr. (inkludert skader fra i går)
Mvh Kaj W.Teppen.

29/06: Flere lam funnet i Løten. Ulveskader. 1 sau drept av ulv i Eidsvoll, flere lam savnet. Det pågår nå fellingsforsøk på ulv i Stange. Løten, Eidsvoll og Elverum på vestsiden av Glomma. 
Mvh Kaj W.Teppen.

29/06: I går kveld ble det dokumentert ei søye tatt av ulv nordøst i Eidsvoll kommune. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse i området basert på skader i Stange som ble dokumentert 26.  juni. FMOACHI

29/06: Sauenæringa forventer at all ulv i beiteprioriterte områder blir tatt ut. Det er registrert 53 jervekull mot det vi skal ha er 39!! Kjelde Nationen

28/06: En hannulv er skudd i Nord-Østerdalen, gratulere og takk til jaktlaget!! Les i Nationen

28/06: Ett lam er dokumentert tatt av ulv ved Stålsetra i Løten i kveld. Fellingstillatelse er innvilget og  jegere er på tur ut. 
Kaj W.Teppen.

27/06: Fylkesmannen i Hedmark har i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt skadefellingstillatelse på en ulv i området Stange og Nord-Odal kommuner, og Eidsvoll kommune øst for Vorma og Mjøsa. Fellingstillatelsen gjelder frem til 5. juli kl. 12:00. Stange kommune er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Bakgrunn for fellingstillatelsen er at det om kvelden den 26.6. ble dokumentert ulveskader ved Bergesjøen i Stange allmenning. Statens naturoppsyn opplyste om fire lam dokumentert tatt av ulv og at skadene var 1 - 2 døgn gamle. I tillegg var det mottatt varsel om mulig ulveobservasjon i området Morskogen sist helg. FMOACHI

27/06: Fellingstillatelsen på ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 4. juli. Hilde Hammer.

27/06: Ang SNO: Ole Knut Steinset har ferie denne uken (uke 26). Esben Bø har ferie uke 26 tom uke 29. I uke 26 hospiterer rvk Odd Steinar Granheim mob. 97560167. FMOP aab

27/06: Det ble avlivet et lam med ca. 1 uke gamle sår i gårkveld. SNO undersøkte, og konstaterte angrepet av ulv. Lammet ble henta melomm Svenådalen og Finnerudseter. Kadaverhund er rekvirert, kilde Sondre Imsgard

26/06:  4 lam dok. tatt av ulv i Stange Almenning. Toppen 2 dager gammelt. Kilde: Kaj W.Teppen.

25/06: SNO: Ett lam dok tatt av Gaupe i Garthus Sør Aurdal natt til i dag. FMOPAAB

25/06: Mange utfordrende saker rundt omkring i landet. Verst er det vel i Nord-Østerdalen med store skader av opptil 3 ulver, jmf. Østlendingen. I Trøndelag pågår det felling på minst 4 bjørner samtidig i ulike områder. I Lierne er det for 2. gong ein bjørn innenfor "rovviltsikker" hegn, der de visstnok fekk beskjed om å ta ut sauen i staden for bjørnen, bjørnestoff i Nationen. I følge Namndalsavisa ble det skutt en bjørn i nødverge fredag kveld.

24/06: SNO: et lam antatt tatt av gaupe, Torfesta på Østre Toten. FMOP bbd

22/06: I følge rovviltsnemndsmøte i går er det nå dokumentert 6 familiegrupper av gaupe i region 3 Oppland, 3 av dei i beiteprioriterte områder, 1 i Midt-Gudbrandsdalen og 2 i Nord-Gudbrandsdalen. I Norge øker bestanden, men er enda under bestandsmålet i følge Rovdata. På same møte vart det vedteke lisenskvote på ulv i regionen på 6 dyr, det same som antall dyr på skadefellingskvota.

21/06: Det er iverksatt skadefelling på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner. Tillatelsen går til onsdag 27.06.18 kl. 1200. FMOP bbd

21/06: En ulv er fanget opp på viltkamera i Sinderdalen, Jevnaker, natt til 20 juni. DNA-analyse innsendt tidligere viser et hunndyr, 2 år født i Färna Västmanland i Sverige (ikke genetisk verdifull). FMOP hkl

20/06: Les dette innlegget i avisa Arbeidets Rett, kjelde Hans P Vaberg

18/06: Det er allerede nå påvist 3 ulvekull i Norge i tillegg til eit i grenserevir, kjelde Rovdata

15/06: Stabil gaupebestand i Skandinavia, 262 familiegrupper i følgje Rovdata. Men vi må ikkje gløyma at det er svært ulik praksis i bestandsregisteringa i Norge, og at bestandssatus her i alle fall er høgare enn Rovdata viser.

15/06: Tillatelsen under gjelder øst for Laugen i Gudbrandsdalskommunene og Stor-Elvda lvest for Rv 3 og Fv 19 avgrenset av Imsdalen i sør og Atnasjøen i nord, Hilde H.B.

15/06: SNO bekrefter at en sau er antatt drept av bjørn ved Jensås i Sør-Fron. Skadene er 1-2 døgn gamle. Det er på bakgrunn av dette iverksatt fellingstillatelse i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen går fram til tirsdag 19/06 kl. 12.00. Fellingslaget i Sør-Fron er ansvarlig for fellingsforsøket, FMOP bbd.

14/06: Med bakgrunn i bekreftet skade av bjørn på en sau ved Nonstjønna i Gausdal, har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn. Fellingstillatelsen gjelder fram til mandag 18.06.2018 kl 12.00. Fellingsområdet er i deler av Gausdal, Nordre land, Etnedal, Nord Aurdal, Østre Slidre, Nord Fron, Sør Fron, Ringebu, Øyer, og Gausdal.  Videre vilkår følger av vedtak. FMOP bbd

14/06: Viser til meldinga om at eit lam var drept av jerv ved Nonstjønnbua i Gausdal Vestfjell i går. Etter at det vart funne ei søye som vart drept i dag, er dette nå omgjort av SNO til å vera bjørn som skadevolder. Det er søkt om og fått fellingsløyve på bjørn i området, kjelde Klara Karlsen

14/06: Det var ein hannulv på 43 kg. som vart teke ut i Øyer, kjelde nrk.ho

14/06: Rettelse fra sms sendt i dag tidlig: Ulven som ble skutt var i nærheten av Bøsetra i Øyer i området der den ble fanget opp på viltkamera. Åsta finner vi både i Åmot og Øyer. Mvh Hilde H.B.

14/06: Helge Mosebakken mente han såg ulv som hoppet av veien nederst i Kvikne i Nord-Fron nå, kjelde Ole Petter Berget kl. 07.35

14/06: Info fra Fylkesmannen: Det ble i går kveld skutt en ulv under fellingsforsøk iverksatt tidligere på dagen. Ulven ble felt i nærheten av Åsta (Åmot kommune, Hedmark).Hilde H.B.

14/06: Det ble igår kveld skutt en ulv under fellingsforsøk iverksatt tidligere på dagen. Ulven ble felt i nærheten av Åsta. FMOP bbd

14/06: Ulven i Øyer er skutt. Beit seg fast i ei søye da jegeren fekk tak. Mange skadde lam sett, kjelde Hans Petter Solberg kl. 00.41

13/06: Senterpartiet stilte dette representantforslaget på Stortinget i dag: 

 1. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til endring i erstatningsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 19 som sikrer grunneiere i yngleområder for rovdyr full erstatning ved beitenekt og tap av næringsgrunnlag dersom husdyrhold må oppgis, eller ved plikt til omfattende forebyggende tiltak. Forslaget må sikre den næringsdrivende valgrett mellom full erstatning for økonomiske tap ved opp- hør av dyrehold eller økonomiske ekstrabelastnin- ger ved fortsatt dyrehold.

 2. Stortinget ber regjeringen sørge for at naturmangfoldloven § 19, hvor det heter at staten skal yte full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein skades eller drepes av rovvilt, blir oppfylt. Det må sikres at praksis med avkortning av erstatning opphører når rovvilt fremstår som eneste reelle skadeårsak.

 3. Stortinget ber regjeringen sørge for at forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rov- vilt, endres i samsvar med de retningslinjer som ble gitt for erstatningsoppgjøret i 2017 for Oslo, Akershus og Oppland.

13/06: Beitebruker i Øyer melder om at foreløbig er 3 lam er flådd (drept) og 4 lam funne skadd, jegerne har nå området til disposisjon, kjelde Jonny Mathisen

13/06: Nyhet frå Telespor: Nå er appen for Telespor klar til nedlasting!! Kjelde redaktøren

13/06: Nå kl. 21.07 bekrefter SNO at to lam foreløpig er dokumentert tatt av ulv i nærheten av Bøsetra. Dette er i samme område som det ble bekreftet ulv i formiddag, hvorav det ble iverksatt skadefelling. FMOP bbd

13/06: Lam antatt drept av jerv ved Nonstjønnbua i Gausdal Vestfjell. kadaverhundekvipasje er bestilt, kjelde Klara Karlsen

13/06: Fleire lam er visstnok drept/skada av Øyer-fjellet, skadefelling pågår, kjelde Jonny Mathisen 

13/06: Det iverksettes skadefelling på en ulv i deler av Øyer,Ringebu,Lillehammer,Ringsaker,Stor-Elvdal,Hamar,Løten og Åmot kommuner avgrenset av Friisvegen, E6,Rv 25 og 3. Dette på bakgrunn av dokumentert ulv fanget opp på viltkamera mellom Bøsætra og Kaldholsætra i Øyer i dag. Tillatelsen gjelder til 18.juni kl 12.mvh Hilde H.B.

13/06:  Det iverksettes skadefelling på en ulv i deler av Øyer, Ringebu, Lillehammer, Ringsaker, Stor Elvdal, Hamar, Løten og Åmot kommuner, avgrenset av Friisvegen, E6, Rv. 25 og 3. Bakgrunnen er en dokumentert ulv, fanget opp på viltkamera mellom Bøsætra og Kaldholsætra i Øyer i dag. Fellingsleder i Øyer er ansvarlig for fellingsforsøket som er gjeldende til mandag 18.06.18 kl. 12:00. FMOP bbd

13/06: Det drar seg østover i fht. forrige kjente skader i Hadeland. Kadaverhundekvipasje fant ikke noe nytt i går. Rovviltinfo: Det iverksettes ny skadefellingstillatelse på en ulv med bakgrunn i en mulig sysnsobservasjon og sporing med sporhund øst for Mylla i ettermiddag. Fellingsleder på Hadeland leder fellingsforsøket. Fellingsområde er Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran kommuner, og tillatelsen gjelder til 14. juni kl. 12.00, kjelde FMOP BBD via Sondre Imsgard

13/06: Det er nå funnet ca. 25 døde sauer og lam i Rendalen. I gårkveld var det ca. 10 i Gammeldalen i Tynset og døde dyr i Tolga, kjelde Per Fossheim

10/06: Det ble søkt om fellingsløyve på gaupe i saka under, men de fekk avslag, kjelde Astrid Olstad

10/06: Bilde med dokumentert gaupe på Fabergsetervangen innanfor Hornsjøen i kveld kl. 19.22. Kommunen er varsla, kjelde Astrid Olstad

09/06: Med bakgrunn i bekfreftet skade av bjørn på en sau i området ved Åstdalssætra i Øyer kommune har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn. Fellingstillatelsen gjelder fram til 12.06.2018 kl 12.00. Fellingsområdet er Øyer kommune. FMOP jhn

09/06: SNO har bekreftet skade av bjørn på en sau i området ved Åstdalssætra i Øyer. Skaden er 2-3 dager gammel. FMOPjhn

08/06: Årets brosjyre i Oppland, kjelde FMOP v/SR

08/06: Søye dok. av SNO tatt av bjørn syd for Tørbustilen i Vang, Dette er i grenseområdet Vang/Løten (max 1-2 døgn siden). Fellingstillatelse er innvilget nord for RV25, kjelde Kay Teppen

07/06: 1 nytt lam dokumentert tatt av ulv i Jevnaker. Skaden ble dokumentert 6. juni, og er ca. 1 døgn gammelt. FM har gitt ny skadefellingstillatelse for samme område som tidligere, FMOP jhn

07/06: Vi har akkurat fått bekreftet fra SNO at et lam som ble funnet med kadaverhund ved Trantjernet/Sindersetra i kveld er tatt av ulv. Lammet er mest sannsynlig tatt natt til 6. juni. Dyreeier er varslet, og videre varsling pågår nå for fullt. Vi kommer tilbake med mer info. Styret/Lunner/Jevnaker sauebeitelag.

06/06: Kongeørn sett rett opp for Kjorstadsetra i Håkåseter i Sør-Fron, kjelde redaktøren, har bilete

06/06: Kongeørn sett sittende og eta på eit lam på Skjedalen i Nord-Fron, SNO er varsla

05/06: 4 drepne og 2 skada sauer funnet på Nordseter i Fåberg østside, kjelde GD. SNO har ikkje konkludert enda.

05/06: Oppdatering fra Hadeland nå: Det ser ut til at ulven herjer i saueflokkene nå. Arne Gillebo varsler om mange slips som ikke stemmer og urolig sau. Kjersti Andersen på landbrukskontoret melder om 10 dokumenterte kadaver funnet av kadaverhundekvipasje etter ulven. Lunner/Jevnaker beitelag har tross den tidlige våren/sommeren enda ikke sleppt med 2000 av 4500 sau og lam.

04/06: Nationen og Nord-Fron Bonde og Småbrukarlag arrangerte rovviltmøte i Ruste i kveld, med godt frammøte. Repr. fra Naturvernforbundet og Miljøpartiet det grønne bidro til å "løfte stemninga litt." Vangen fra Miljødirektoratet var der med generell info og svarte på spørsmål fra salen og panelet. 

04/06: Medlemmer av organisasjonane i Kontaktutvalget for rovvilt og rep. fra USS møtte i går statsråd Elvestuen, statsekretæren, Lange og 3 andre ansatte i KLD angående generelle punkter omkring forvaltninga av freda rovvilt. 

01/06: Ulvebestanden i Skandinavia minker er overskrifta Rovdata serverer(!!), men aldri før har det vore påvist så mange ulver i moderne tid i Norge..... kjelde Rovdata

29/05: GD melder om at ulven, som hadde drepe minst 12 sauer, vart teke ut i gårkveld.

28/05:  Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Stor-Elvdal, på bakgrunn av skader ved Mykleby. FMOP lcr, kommentar frå redaktøren: Mulig at det er ulven som var sett i Åsdalen i Ringebu i går?

28/05: Da har Imsgard og Ulven hatt møte med pressen, på vegne av sauebeitelaget og Sau og Geit på Hadeland. Følg med på Østnytt i kveld. Kjelde Sondre Imsgard

27/05: Det er i dag gjort en usikker og ubekrefta synsobservasjon av mulig ulv i Åsdals-området på Ringebu østside. Fylkesmannen og SNO er varsla, det blir ikke gitt skadefelling nå med bakgrunn i usikker observasjon. Det bes om at aktuelle beitebrukere har forsterka tilsyn ved beiteslipp, for å avdekke eventuelle skader raskt. Det har ikke kommet ny informasjon i dag i forhold til skadefellingsforsøk på ulv i Ringsaker, Lillehammer og Øyer. Geir Johan Groven.

27/05: 5 drepte og ett skadd lam er foreløpig status etter gårsdagens ulveangrep i Jevnaker. Dyra er hjemmehørende i Ringerike. Det har vært med kadaverhund i ettersøket, kjelde Sondre Imsgard

27/05: Kongeørn observert over Villerud, lodd 3 på Totenåsen nå. Fikk ikke tatt noe godt bilde. kjelde WRW via Bjørn Even Stenberg

27/05: Det iverksettes skadefellingstillatelse på en ulv med bakgrunn i 3 skader påvist i Jevnaker, nord for Øyangen i natt. Fellingsleder på Hadeland leder fellingsforsøket, fellingsområde er Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran kommuner. FMOP hkl

27/05: SNO:  3 ant/dok skader av ulv i Jevnaker, i grenseområdene mot Ringerike. FMOP hkl

26/05: FM Hedmark iverksetter fellingstillatelse på en ulv i Ringsaker. Bakgrunn er en antatt/dokumentert observasjon i Mesnali 25. mai, og betydelig skadepotensiale nå utover med beiteslipp. Fellingsområdet omfatter Lillehammer og Øyer øst for Lågen. FMOP hkl

26/05: SNO: Antatt ulv Mesnali/Turven i går kveld, fotografert i 21-tida (Ringsaker, Hedmark), FMOP hkl

25/05: Det er gjort en synsobservasjon av mulig ulv i Ringsaker kommune i kveld, ved Nordmessna ca. 1 km fra grense til Lillehammer. SNO har gitt konklusjon antatt ulv. Geir Johan Groven.

23/05: Det er nå gjort en ubekrefta synsobservasjon av mulig ulv i Kvam. Det er foretatt sporing i området, dyret har gått fra Gardvegen mot Veikledalen. Geir Johan Groven.

23/05: Mulig observasjon av ulv i Kvam i dag, sporingsekvipasje er på plass, kjelde redaktøren

23/05: SNO har til nå påvist 3 ynglinger av jerv, en i Lom og to i Skjåk. Ingen dokumenterte ynglinger i Midt-Gudbrandsdalen. Bestandsmålet for jerv i Oppland er 4 ynglinger. Det har den seinere tida kommet flere meldinger om synsobservasjoner av ulv i Nord-Gudbrandsdalen (Dovre, Lesja), men ingen av disse er dokumentert av SNO. Det er ingen nye opplysninger eller observasjoner når det gjelder skadefelling på ulv i Gausdal, Øyer og Ringebu vestside. Geir Johan Groven.

23/05:  Bestandsregistrering jerv i Oppland, status: Statens naturoppsyn har påvist 3 ynglinger av jerv i fylket for 2018. Disse er i Jotunheimen i Lom (Visdalen), Breheimen i Skjåk (Lundadalen og Raudalen). Vi minner om Fylkesmannens akuttpost der det kan søkes om midler til forebyggende tiltak også i løpet av beitesesongen. Søknader om tidlig nedsanking i områder som registrerer skader av jerv vil bli prioritert. FMOP hkl

22/05: SNO har i det siste fått inn totalt flere meldinger om observasjon av ulv i Nord-Gudbrandsdalen, der noen er referert i media. Det har vært en observasjon på Høvringen i Sel 17. mai, Skjellsetra på Dovre 19. mai, Reindølsfjellet i Lesja 20. mai. Ingen har latt seg gjøre å bekrefte i felt så alle meldingene har usikker status ? det kan likevel være grunn til å ha en viss beredskap mht. dette framover. FMOP bbd

21/05: Synsobservasjon av ulv på Dalsida i går. SNO har snakket med observatør, ikke snø i området der ulven ble sett. Skadefellingslag satt i beredskap. Kontakt med fylkesmannen er opprettet. Avventer situasjonen. Beitenæringa bes om å si fra hvis det kommer tegn som kan være fra ulven - slik melding skal sendes SNO. Samt varles kommunal rovdyrtelefon via beitelagsleder. Mvh kommunal rovdyrtlf v/Mats

21/05: Synsobservasjon av ulv i Dovre, området Skjellhø, i går ca. Kl 14. SNO er varslet. Mvh kommunal rovdyrtlf. v/Mats

20/05: Ulv sett i Espedalsvegen ved Strand fjellstue kl. 12.00 i dag, kjelde Ole-Petter Berget

18/05: I følgje GD og eier av viltkamera er det av SNO dokumentert bjørn i Venabygda. Den er fotografert fleire gonger både den 13/05 og 14 dager tidlegare i år på ein åteplass. Viser til punkt om dette den 13/05. Klikk på bilete for å sjå originalen.

18/05: Det er ingen nye opplysninger om hvor ulven som gjorde skade i Svingvoll i Gausdal har tatt vegen. Ulven kan dukke opp hvor som helst, og det bes om at de som har sau på innmarksbeite er ekstra oppmerksomme. Geir Johan
Groven.

18/05: Mulig synsobservasjon av ulv i Slettmo området, dvs grenseområde Sel og Dovre i går. SNO er varslet.
Beitenæringa bes om å være observante. Mvh kommunene sin rovdyrtlf v/Mats

18/05: WWF tapte saka om ulvefelling eller ikkje, kjelde VG

18/05: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på 1 ulv i området Romeriksåsen frem til og med fredag 25.mai. For øvrig gjelder tidligere fastsatte vilkår og bestemmelser.
Bakgrunn for forlengelse er nye observasjoner av ulven om kvelden 17. mai. Samtidig er det sluppet en god del sau på innmark, og flere husdyreiere har begynt å sleppe sau på utmarksbeite i det aktuelle området.
Det ble i går kveld igangsatt fellingsforsøk på ulven. Ble sporet over 2 km, og selv om fellingslaget var tett innpå ulven lyktes det ikke å felle ulven. Har også vært ute fellingspersonell i dag tidlig, men ingen nye observasjoner av ulven. FMOA ASL (FMOP BBD)

18/05: SNO har dokumentert 5 lam drept av ulv på innmark hos Stian Nordlien, Svingvoll, Østre Gausdal, på grensa til Øyer i går kveld (mellom 18.00 og 21.00). Det er gitt skadefellingstillatelse, gjeldende for Gausdal, Øyer og Ringebu, tom. onsdag 23. mai. Geir Johan Groven.

18/05:  Fem lam er dokumentert tatt av ulv i Gausdal i går kveld. Fellingstillatelse er gitt for området Gausdal, Øyer og Ringebu vest for E6. Tillatelsen gjelder til onsdag 23. mai kl. 12:00. FMOP bbd

17/05: 5 lam dokumentert tatt av ulv i Gausdal, Svingvoll ikveld. Fellingstillatelse er gitt. Fmop bbd

17/05: Ulv observert på Romeriksåsen i Nannestad i nå i ettermiddag. Skadefellingslaget er ute for å følge opp saken.
Sannsynligvis samme ulv som ble observert forrige fredag. FMOA ASL (FMOP BBD)

17/05: Ulv ihelkjørt på E6 ved Moss, kjelde VG

16/05: Dokumenterte rovviltkull i Norge 2017, kjelde Rovdata

15/05: Aukande ulvebestand i Norge, kjelde Rovdata

15/05: )Rovviltinfo, videresendes fra fmoa:. Har ikke vært observasjoner av ulv på Øvre Romerike siden fredag 11. mai som Fylkesmannen er gjort kjent med. Det har vært gjennomført et omfattende skadefellingsforsøk natt til lørdag 12. mai uten resultat. Natt til søndag var det  personer ute fra skadefellingslaget for å ha vakthold ved 2 innmarksbeiter. Alt stille og rolig.
Fylkesmannen har fått flere henvendelser om husdyrnæringen kan slippe sau ut på innmark, og etterhvert utmarksbeite. Husdyreier må selv vurdere om han/hun føler at det er trygt, men Fylkesmannen har ikke innført eller anbefalt noen beiterestriksjoner i forbindelse med denne aktuelle ulveobservasjonen. Fylkesmannen følger situasjonen tett, og har i samarbeid med husdyrnæringen og skadefellingslaget en høy beredskap dersom skader oppstår. FMOA ASL (fmop hkl)

13/05: 3 bilder på viltkamera av bjørn i Venabygdsområdet, kjem tilbake til detaljer etterkvart.

11/05: Avisa Hadeland har naturlegvis ei fyldig reportasje om den "nye" ulveobservasjonen og minner om fjoråret.

11/05: Det er i dag bekreftet observasjon av ulv i Nannestad kommune. Ulven ble fotografert ved 12 tiden, men bekreftelsen kom ikke til Fylkesmannen før kl 16.24. Med bakgrunn i sikker observasjon av ulv har Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med Fylkesmannen i Oppland innvilget skadefellingstillatelse på 1 ulv. Fellingstillatelsen gjelder fra  i dag 17.15 til 18.05.2018 kl 12.00.
Fellingsområdet er som følger: Hele Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommuner, Ullensaker og Eidsvoll vest for E6, Nittedal, Lunner og Gran kommuner øst for Rv4. Skadefellingslaget på Øvre Romerike er ansvarlig for fellingsforsøket.FMOA ASL

11/05:  Ulv sett/ stadfestet av SNO i Nannestad idag. På vei nordover. Fmop HKL. Obs: Pass på!!

10/05: Jerv sett 7/5 i beiteprioritert område i vegen ved Korpberget i Tverrbygda, Nord-Fron, av Espen Blekastad, kjelde Ole-Petter Berget

05/05: Det er kommet to udokumenterte observasjoner om ulv i bygda siste uke. Vær obs når dere slipper ut de første sauene omkring Stange. Kaj W.Teppen

04/05: SNO bekrefter i dag sporobservasjon av en bjørn i Svabudalen (Sollia), 1,5 km inn på Hedmark-sida. Bjørnen har kommet vestfra, og SNO mener det er stor sannsynlighet for at dette er samme bjørnen som har vært i Fron den siste tida. Geir Johan Groven

02/05: Jerv ved garden Øvre Bergdølmo i Nedre Heidal i går 1. mai. Jerven vart oppdaga på tur ned til saueflokken, og vart jaga oppatt (vestover), kjelde Thomas Ole Stebergløkken

02/05: Det er klaga til Miljødirektoratet på avslaget på skadefelling på bjørn i Midtdalen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Kjell Erik Brandstadmoen

29/04: SNO dokumenterte bjørnespor på Sør-Fron i går. Ingen nye, sikre sporobservasjoner i dag. Miljødirektoratet gir foreløpig ikke fellingstillatelse. Geir Johan Groven

27/04: Det er den 27. april sendt ut et brev fra Fylkesmannen til kommunene og beitelagsledere om kommunale fellingslag, diverse bestemmelser i skadefellingsforsøk, Fylkesmannens tilskuddsmidler for akutte tiltak. Brevet er sendt pr. e-post. FMOP hkl

27/04:  Miljødirektoratet gir ikke skadefelling på bjørn per i dag. Direktoratet gjør fortløpende vurderinger gjennom helga og inn i neste uke. Kommunene har bedt om rask behandling av saken. Geir Johan Groven.

27/04: Bjørnen fotografert på viltkamera natt til i dag. Trykk på bildet for bedre kvalitet.

26/04: NSG var med å stifte Naturbrukalliansen på Blæstad saman en rekke andre organisasjonar. Hovudformålet er å stå på for at Stortingets vedtak vert gjeldande i ulvesaker, kjelde redaktøren

26/04: SNO har i dag bekrefta spor av bjørn i Bergemillom på Kvamsfjellet i Nord-Fron. Det er søkt Miljødirektoratet om skadefelling som forebyggende tiltak før beitesesongen fra kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Til info: Fylkesmannen i Oppland er delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknader om skadefelling av ulv fom. 2. mai. Geir Johan Groven, MGL

26/04: Det ble i dag kl.11.20 observert ulv helt nord i Tynset kommune. Observasjonen ble gjort av landbrukssjef i Tolga kommune, Kjersti Ane Bredesen, som også tok bilder.Beitelaget v/Erling Birger Semmingsen har sendt søknad om felling til Direktoratet. Muntlig tilbakemelding fra Direktoratet v/ Veronica Sahlen (seniorrådgiver ved viltseksjonen) var et tydelig nei. Dette ble, etter det jeg forsto bl.a begrunnet med; et mellomstatlig ansvar for genetisk viktige individer, og at denne ulven da må DNA-testes før en evt felling. Det er fortsatt usikkert om SNO er på plass for å innhente DNA.
Det ble også bemerket at det er for lang tid fram til beiteslipp. Jeg er leder i styringsgruppa for prosjektet «mer effektiv skadefelling og en styrket beitenæring 2017-2020», et samarbeid mellom 7 kommuner nord i Hedmark, som ble tildelt midler fra KMD i 2017. Etter mitt skjønn ville det vært svært effektivt, og ikke minst forebyggende, å kunne gjennomført en felling av denne ulven nå. En fersk observasjon og fortsatt sporsnø er viktige momenter her. En felling, gjerne gjennomført i et samarbeid mellom vårt skadefellingsmannskap og SNO, hadde vært fornuftig bruk av samfunnets ressurser.
Vi ønsker ikke en gjentakelse fra 2017 på Hadeland og Toten, og 2016 i Rendalen. Det er et stort paradoks at en skal bruke flere titalls millioner kroner på en skadefelling på sommeren, når en kan kan forebygge for en rimelig penge. Kilde: Leif Vingelen, Varaordfører, Tolga kommune. Bilde med ulven i midten:

26/04: I dag er for alvor rovviltsesongen i gang att, og med 2 saker der myndighetene ikkje gjev fellingssløyve, 1 på ulv og en på bjørn, båe i beiteprioriterte områder, kjelde redaktøren

26/04: Fylkesmannen i Oppland får delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknader om iverksette skadefelling på ulv fra og med 2. mai 2018. Dette til orientering. FMOP hkl/bbd

19/04: Litt info om bestandsregistrering på jerv: SNO har til nå påvist 2 ynglinger av jerv, begge er i Breheimen i Skjåk kommune. Vi vil gi en nærmere oppdatering vedr. dette i mai/juni. FMOP HKL

13/04: Frå USS sitt landsmøte tek vi med eit foredrag som syner "ulvesaka" i et nøtteskall. Det er verdt å lesa for å få det rette inntrykket av saka, som konkluderer med at vi i fjor vinter verkeleg protesterte ved Stortinget for at regjering og departement skulle styre etter Stortingets vedtak, kjelde Lund & Co

12/04: Kontaktutvalget for rovviltforvaltning vart oppretta ved Stortingsmeldinga om rovdyr 2004/2005. Utvalget består bl.a såkalla nærings- og verneorganisasjonar, og har hatt 2 møter i året. Miljødirektoratet har fungert som sekretariat. Det har i seinare tid vore eit større konfliktnivå i utvalget, og ut frå førre møtet blir nå dei ulike organisasjonane bedd inn til Miljødepartementet på 2 ulike dagar i slutten av mai og begynnelsen av juni for å sjå på utvalgets framtid, kjelde redaktøren.

12/04: DNA av jerv i Norge og Sverige 2017, kjelde Rovdata I Norge var det innsamla DNA av 313 ulike individer, men estimert antall jerv er utrekna til 324 m/intervall mellom 270-411 stk. Det er vel utruleg at så stor andel som 313 av 324 individer er funnet.

11/04: Ulvebestand i Norge pr. nå, 27 er skutt på lisensjakt i vinter. I 2016/17 var det 430 ulver i Skandinavia.

Tekst 2016/17 Hittil 2017/18 Valpekull 2016/17
Heilnorske 54-56 70-72 4
Grenserevir 51-56 38 7 *1/2
Sum 105-112 108-110 7,5

Det er i følge John Odden i NINA nå omlag 12.000 ulver i Europa. I områder fast tilhold av ulv bur det i snitt 37 mennesker pr. km2.

Kjelde Rovdata på Kontaktutvalget for rovvilt.

10/04: Gaupespor på jordet til Bjørn Even Stenberg på Raufoss. Sporene er varsla til SNO og de har vidaresendt desse spora til Rovdata, kjelde Bjørn Even Stenberg

08/04: Fredag, 6/4, var SNO inne i Letjennareviret ved Moberget og fant en død, radiomerket ulv. Dette er den tispa som ble merket i Ulvådalen i januar, og som viste seg å være fra Borgvikreviret. Den har den siste tiden oppholdt seg helt sør i Letjennareviret etter først å ha vandret ned i Solør etter merking. Tispa ble i følge kilden, Roger Åsheim, drept av annen ulv.

08/04: Holdingskampanje hund i bånd 2018, kjelde NSG, les meire her

05/04: Bestandstalet for bjørn 2017 var 6,9, kjelde Rovdata

05/04: Årets jerveteller er lansert på rovdata, klikk her

03/04: Rådyr teke av gaupe ved hyttfeltet i Skåbubaklia, kjelde Tor Blekastad via Ole-Petter Berget

28/03: Jervespor sett som kom fra Springslålia via Tromsbrua til Tromsbua i Fåvangfjellet, kjelde Ingrid Amrud via Håvard Amrud. Sjå bilete til høgre, for større bilete klikk.

28/03: Nå er det bekreftet at den ulvetispa som ble felt den 18/03, er v693. Den som gjorde stor skade i Ringebu, var påskotte var også i Øyer i fjorsommer. Så da kommer ikke den tilbake, men det spørst kva slags individ dei fann møkk etter på Lienden nokre dagar seinare, og som det nå er teke DNA av for å sjekke om det er ulv? Kjelde Astrid Olstad

28/03: Det oppfordres til å samle inn jervemøkk framover, kjelde Rovdata

28/03: DNA av bjørn i 2017 er nå lagt inn i Rovbase, kjelde Rovdata

22/03: Kurs for beitebrukereom erstatning for tap av husdyr, kjelde Oppland Bondelag

21/03: Spor etter rovdyr ved Fefor, kjelde Ståle Kristiansen, SNO dokumenterte det til å vera Newfoundland-hund.

18/03: Ulv felt på Ringsakersida - antageleg den i Øyer, kjempebra for oss i beitenæringa og takk til lokale jegere frå Gudbrandsdalen, kjelde Hans P Solberg, sjå bilete til høgre

17/03: Tysdag kjem statsråd Elvestuen til Oppland og skal ta ein prat om ulveproblema i fjor, kjelde GD

16/03: Edgar Enge i Øyer bekrefter funn av ulvespor i GD

16/03: Ulvespor i Øyerfjellet, på tur vest  frå Åsdalen til Hitfjellet. Ferskeste spor frå i natt, kjelde Rovvilttlf. FM

16/03: Merka ulv 2018, kjelde Miljødirektoratet

12/03: Møte i rovviltnemnda

12/03: AP v/Støre krever ny landbrukspolitikk, GD

05/03: Møte på Vinstra m/beitebrukere og Nord-Fron kommune om FKT-tiltak i Fron

04/03: Ulvespor sett på østsida i Fåvang, SNO er varsla, sjå til høgre og klikk på dei. 

04/03: Jerver teke ut av SNO i vinter, kjelde Miljødirektoratet

25/02: Status uttak av rovvilt i Oppland inkl. gaupejakta, kjelde FMOP

21/02: Naturvernforbundet krev at det sluttes med hiuttak av jerv, GD

21/02: Møte på Vinstra med FMOP og Nord-Fron kommune om FKT-tiltak.

16/02: 40 jerver teke ut på lisensjakt, kjelde Miljødirektoratet

15/02: 5 av 12 jerver vart felt i Oppland, GD

13/02: Oppland Bonde og Småbrukarlag klagar på avslaget om fellingsløyve på jerv i Øyer, kjelde Anette Jørstad

12/02: Omtale av regionmøtene i 2018, kjelde FMOP

09/02: Skadefelling på jerv er gjeve, kjelde FMOP

08/02: Vi får skadefelling på en jerv på østsida, også innenfor jervsona. Vedtak ikke kommet enda, men vil gjelde til 15.2, kjelde Jonny Mathisen

08/02: FMOP skriv dette om jervefelling og planer framover

07/02: Det er gjeve avslag på søknaden om fellingsløyve på jerv i Øyer, kjelde Anette Jørstad

05/02: Miljødirektoratet har ikke gitt signal til Fylkesmannen per nå om det blir flere uttak av jerv, Fylkesmannen gir beskjed så snart de veit noe mer, kjelde Jonny Mathisen

05/02: Ein jerv er teke ut av SNO på Hillingen i Kvam, Jonny Mathisen

05/02: Det er søkt om fellinsløyve på jerv i Øyer med bakgrunn i skader, observasjonar og at Øyer ligg i beiteprioritert område for jerv, kjelde Sigbjørn Strand

04/02: Ein jerv er teke ut åte på Dovre, kjelde GD

01/02: 1 jerv i fella 30/1 og 1 til i dag, båe på båsen på Lesja, kjelde GD

20/01: Jervspor Skarsvegen lørdag13/1-18 - 5 tydelige tær med klør, og langaktig fot. Str - se votten
Kom opp langs gjerdet i søre Skar, fulgte Skarsvegen sørover, tok en liten sving utom vegen rett før Trumhaugen, videre langs vegen og ble borte der mot Gaupåsvegen. Jeg fulgte ikke sporene videre derfra, kilde Inger Johanne F. Kjorstad  Se bilde til høyre.

18/01: Referat rovviltnemnda

12/01: Her kommer invitasjon til regionmøter med rovviltnemnda m.fl. i uke 5 og 6 slik som tidligere. Jeg ber Mattilsynet orientere/invitere til deltakelse på de ulike regionmøtene. Og ber om at SNO videresender invitasjon til alle rovviltkontakter. Velkommen! Møtene arrangeres slik:

1. Tirsdag 30. januar kl. 10.00 – 13.00. Gran rådhus på Jaren. Møte for Gran, Lunner, Jevnaker, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land

2. Torsdag 1. februar kl. 10.00 – 13.00. Dale-Gudbrandsgards gard, Hundorp. Møte for Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

3. Fredag 2. februar kl.10.00 - 13.00. Vågå hotell, Vågåmo. Møte for Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel 

4. Torsdag 8. februar kl. 10.00 - 13.00. Munkekroa, Valdres Folkemuseum, Fagernes. Møte for Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal

Grunnet enkel servering ber vi om påmelding på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oppland under kurs og konferanser innen 26. januar 2018. 

Evt. kontakt Sidsel Røhnebæk, tlf. 61 26 61 54/epost fmopsro@fylkesmannen.no

12/01: Koordinator i ulvejakta melder at siste ulv på kvota "innanfor sona" er felt nå, og da er kampen videre å få gehør for at kvota økes med det faktum at det var fleire individ i flokkene enn vedtaket la opp til. Rovviltnemdene tilrådde etter en samlet vurdering at det skulle åpnes for lisensfelling av 16 ulver innenfor revirene Osdalen og Julussa, noe Klima- og Miljødepartementet støttet i «Avgjørelse av klage på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv i revir i region 4 og 5 i 2018». Kvotene innenfor revirene ble satt med hensyn til et antatt antall ulver som kunne være i reviret i lisensfellingsperioden. Hensikten var å ta ut alle dyr i disse to revirene. Departementet konkluderte med at et uttak av de to familiegruppene, ikke ville true bestandens overlevelse. 

11/01: Det er registrert 4 familiegrupper av gaupe berre i Gudbrandsdalen alt i år, 1 i Sørdalen, 1 i Midtdalen og 2 i Norddalen. Kva vi skal gjera med dette da samla gaupekvote er på 7 dyr m/hodyrkvote på 3 dyr over 1 år og 3 av dei skal felles i Gudbrandsdalen? Altså er det fleire familiegrupper enn enkeltdyr på kvota i området der vi ikke skal ha yngling!

11/01: Minst 7 heilnorske ulveynglinger i følge Rovdata! Det er dokumentert heile 13 ynglekull, og ei rekkje med andre som anten har eller kan ha født unger, les artikkelen i linken over.

10/01: "Hurdalstispa" kosta mykje, det veit vi. Berre i reine erstatningspengar, som vart utbetalt i desember, var kostnaden i Oppland på 16,1 mill kr.  FMOP sine tall kan du lesa her. Da vi tek med Akershus og andre kjente utgifter så vil etter det vi veit i dag ulven ha kostet samfunnet minst 24 mill kr. Da er ikke noen av ekstrakostnadene som Staten, FM, alle andre organisasjonar og enkeltmennesker har hatt utover kompensasjonane og erstatningane under medrekna.

Hurdalstispa 2017 Erstatninger Andre kostnader
Rovvilterstatning Akershus     kr 449 050,00  
Kompensasjon 52 beitebrukere Akershus  kr 2 664 914,00  
Kompensasjon for 152  beitebrukere i Oppland:    
Beiteleie, inkl. transport og adm. Oppland     kr 625 206,00  
Kompensasjon for tapt utmarksbeite  kr 8 597 520,00  
Kompensasjon for ekstraordinært tilsyn  kr 1 820 356,00  
Kompensasjon for kjøring for overnevnte      kr 725 561,00  
Kompensasjon for arbeid med gjerding      kr 680 266,00  
Kompensasjon for gjerdemateriell      kr 437 131,00  
Kompensasjon for tapt utmarksbeitetilskudd   kr 1 452 805,00  
Kompensert på særlig grunnlag        kr 80 000,00  
Rovvilterstatning 43 brukere Oppland  kr 2 355 502,00  
Sum erstatninger   kr 19 888 311,00
Stipulert skadef.og ekstraord. kostnader Akershus     kr 320 000,00  
Skadefelling ulv Oppland  kr 2 355 502,00  
Ekstraordninær elektronisk overvåking Oppl.     kr 200 000,00  
Viltkameraer, jaktradioer, flaggline etc.Oppland     kr 310 000,00  
Beredskapskveer, tilsyn m.m. Oppland     kr 610 000,00  
Sum andre kostnader     kr 4 000 000,00
Sum kostnad 1 ulv eksklusiv møter og adm. alle   kr 23 888 311,00

10/01: Gaupefamilie dokumentert i Frydalen, kjelde Hans Petter Solberg

06/01: USS m/Lund & Co i ryggen mener at hvis rettens kjennelse i går blir stående, så er det fleire positive trekk i premissene i kjennelsen i tillegg til sjølve resultatet for oss naturbrukere, kjelde redaktøren

05/01: Ulvejakta vart ikkje stoppa, WWF fekk ikkje medhold i tingretten, kjelde advokat i USS. Det meldes i fleire media nå også, som her i VG

04/01: FM ga Gudbrandsdalen avslag på skadefelling av jerv som eit prøveprosjekt, kjelde Geir Johan Groven, etter at dei den 21/11 2017 hadde sendt denne søknaden.

04/01: Ved 15 tida i ettermiddag ble det felt en ung hannulv i Julussaflokken. Ulven ble skutt like ved Deset i Åmot. Fellingen betyr at 8 ulver er skutt siden jakta startet mandag. Halvparten av ulvene det er gitt fellingstiltalelse på i ulvesona er nå tatt ut, kjelde nrk.no/ho

04/01: Ukjente konsekvenser av ulveuttaka, hevder svensk forsker, men konsekvensene bør vel helst bli som grunnen til lisensjakta er - ulven skal bestandsreguleras så nær bestandsmålet som råd er meiner vi i NSG, kjelde redaktøren

2017:

19/12: I dag er det avslutning for Nina Jensen i WWF der Vidar Helgesen er bedt som en av gjestene. I morgen starter ny rettsak mellom WWF og departementet hans. Snakker vi om noen som klarer å skille mellom person og sak eller? Kilde Facebook, Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk

19/12: Dagsavisen skriver dette om rettsaka.

18/12: Svak nedgang i kongeørnbestanden i følgje Rovdata.

13/12: Fleire sau og lam erstatta i Oppland att i 2017, kjelde FMOP

11/12: Det er registrert 82-92 ulver i Norge så langt, kjelde Rovdata

08/12: Her er vedtaka på alle klagene i forhold til ulvekvotene frå KLD, kjelde NSG

28/11: Sporing av ulv på Dovrefjell 21/11 og på Totenåsen 23/11 er undersøkt av SNO og ut frå bilder og markundersøkingar er det i båe tilfeller mest sansynleg spor etter hund/hundar. På Dovrefjell var det i tillegg spor av jerv, kjelde Ole Knut Steinseth, SNO

23/11: SNO har sporet ulv ved Steinsjøen på Totenåsen de siste dagene. 98 % sikkert at det er ulv. Muligens to, da det er parallelle spor. Det jobbes med organisering i forhold til lisensjakta, og videre sporing. Mye snø i går og mildvær i dag gjør sporinga vanskelig, kjelde Wenche Rustad Wangen

22/11: Dommen kan dere lese her, kjelde NSG

22/11: Forklaring på dommen i ulvesaka i går: I vedtaket er det ikke nevnt at lisenskvoten er basert på overlevelsen av ulvebestanden. Det er bare tenkt på bestandsmålet og det er ikke stort nok i seg selv til at bestanden kan overleve. Hvis ulvebestanden regnes sammen med den svenske så er det antagelig nok. Men da vet vi sikkert at WWF kommer på ny med søksmål mot selve bestandsmålet, og det vil treneres videre, kjelde Nationen

21/11: Dyreetikkonferanse i Oslo med tema ulv. Innlegg bl.a. frå Pål Kjorstad fra NSG

21/11: WWF "vant" frem med sitt søksmål mot Staten, og ulvejakta som pågår utenfor ulvesonen er midlertidig stanset, kjelde Nationen

21/11: Ulveobservasjon i dag på Dovrefjell innover Grimsdalen, SNO ved Ole Knut Steinseth er varsla, kjelde Ola Borgemoen

21/11: Det er sett og teke bilde av spor på Reinsvoll søndag. Spora kan minne om en rev og en ulv. Kjelde Jon Henrik Thon. SNO varsles i dag.

09/11: Katastrofe om ulvejakta stanses. WWF kunngjorde i en pressemelding onsdag 8.november 2017 at de saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, natumangfoldloven og Bernkonvensjonen. Organisasjonen har samtidig krevd øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. En stans i ulvejakta blir en enda større varslet katastrofe enn noe av de som vi har opplevd hittil, uttrykker Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en kommentar til WWF sitt søksmål av staten og umiddelbar stans av ulvejakten. Rovviltnemndene har satt kvota for vinterhalvårets lisensjakt på ulv til inntil 24 individer innenfor ulvesonen. Hittil er seks ulver skutt. WWF har to ganger tidligere gått rettens vei for å få erklært norsk ulveforvaltning som lovstridig. Både en rettssak i 2001 og en annen i 2006 endte med nederlag for ulvefanatikerne. Vinteren 2017 gikk Stortinget grundig igjennom regelverket, blant annet på grunnlag av betenkninger og muntlige fremstillinger fra juridisk ekspertise innenfor Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ekspertenes vurderinger av regelverket var stort sett samsvarende, med unntak for utredningen fra WWFs egne advokater som skilte seg markant ut fra de øvrige betenkningene. Jeg kan ikke skjønne at vedtaket om lisensfelling av ulvene bryter med noe lovverk eller med noen konvensjoner, sier Furuberg. Uten jakt vil ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og utmarksnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at vedtaket om uttak blir fulgt opp så fort som mulig! avslutter Furuberg

08/11: WWF søksøker Staten for å redde ulven i Norge, kjelde WWF sin hjemmeside

05/11: Ferske ulvespor ved Kvamsnysetra i dag, ikke mulig å dokumentere i snøværet. Ferske jervespor i Bergemillom idag, driv med kadaver som ligger der, mange spor, kilde Jonny Mathisen

03/11: Til beitebrukere på Hadeland og Toten: det blir i dag ca kl 1600 lagt ut en nyhetssak på Fylkesmannen i Oppland sine nettsider om kompensasjonsoppgjøret vedr. ulv i beiteområdene i sommer. Alle brukere må søke individuelt innen 15. november 2017 - nærmere informasjon går fram av nyhetssaken - søknadsskjema lastes ned på nettsiden. Vi ber om at denne SMS videresendes fra kommunene til beitelagsledere som videresender til sine medlemmer. FMOP HKL

02/11: Da er siste mulige dato for rovvilterstatningssøknaden passert og vi håper at ein større andel av dei som med rette skulle søkja har søkt i år. Det eg har vore borti så er det sjølsagt store tap til ulv sør i Oppland, men også store tap i Midt-dalen. Her er det sjølvsagt på østsida frå Fåvang Gjeterlag til Kvam Østside beitelag, men også på vestsida frå Heidal til Bødalen i Gausdal. Som alle gonger før handlar det om grupper av enkeltbrukarar der beitebrukarar innimellom kan ha 0 i tap, kjelde redaktøren.

29/10: Ulv skote Engerdal, kjelde Østlendingen

29/10: Melding om Loddvar Sandbakken torsdag 19/10 såg ein ulv i vegen ved nordre åpnigen av tunellen ved Korpberget i Nord-Fron, kjelde Ole-Petter Berget

28/10: Ulv skote i Åmot, kjelde Østlendingen

27/10: Observert stor gaupe,rødlig farge ved Brone i Thomlebygda, N.Land i går på dagen. Spor ned mot  Baggerudsberga i  går kveld, kjelde Anne Terningen

27/10: Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter. Sjå artikkelen her, og brevet her, kjelde KLD via Kjell Erik Berntsen. Nå får vi ikkje skryte for tidleg, men utfrå det eg les i brevet er dei i alle fall førebudd til å betale ut meire enn KLD og LMD  har budsjettmessig dekning for, kjelde redaktøren

27/10: Råd ved søknad om rovvilterstatning 2017: For det fyrste står mykje i siste Sau og Geit på s. 44-45, så eg viser til den. Den MÅ sendes inn før 1/11, men skjer det noko uventa så må du i alle fall varsla FM tvert og få den inn promte. Innlogging på er denne linken: Miljødirektoratet-Søknadsenter. Ny bruker/glømt passord kan opprette passord via lenke i e-post. Fyll ut skjemaet etter beste evne, neste vil lagre sida, du kan alltid gå tilbake og rette opp og du treng ikkje å fylle ut alt med ein gong da søknaden vil lagre seg som ein kladd du kan plukka oppatt t.d. neste dag. Det som er viktigast og best for søknaden er dokumentasjonen til det du faktisk fyller ut i skjemaet. En viktig lenke til dette er medlemskap i sauekontrollen, slå opp på Rapporter/Analyser og andre/grunnlag erstatningsøknad. Merk: Du kan teste ut kva som står i rapporten ved å starte den ved å taste inn slepp og sankedato i utmark, bruk her første sleppdato og siste sankedato for å få med heile beitesesongen (I rette søknaden forheld ein seg til snitt slepp- og sankedatoar eller den dagen ein hadde hovudsleppet/hovudsankinga). For at rapporten skal ha noko meining må sjølvsagt sauekontrollen vera oppdatert med: Individlister m/søyer og lam, dato for eventuelle tap m/årsaker, alle helseopplysningane m/dato og forebyggende behandling slik som f.eks. mot koksidiose, rundorm, selenmangel etc. Du må gjerne føre inn tilsynet ditt i sauekontrollen på registrering/tilsyn, da kjem det inn i rapporten. Dersom du har søyer eller lam som er sakna/truleg døde på beite så må du melde dei ut på ein antatt dato, gjerne samme dato og visa til det i merknadsfeltet i søknaden om grunnen til dette, for at disse dyra skal visast i rapporten. Hovedgrunnen til rapporten er den individbaserte lista som er påkrevet og vil oppfattes som svært god og lettvint for saksbehandler hos FM. Gå i gjennom rapporten før du lagrer den som ei pdf-fil (trykker på pdf-linken opp til høgre i bildet). Dersom du finn saker som du har glømt eller at sau/lam slippetallet/sanketallet ikkje stemmer kan du gå tilbake og rette dette opp og starte rapporten på nytt. Søknaden du sendte om tilskot på beite 15/10 må sjølvsagt stemma overens med denne. Dersom du finn avvik, dvs. at du har feil i antall dyr i løpet av utfyllinga må du sjølvsagt skriva inn det som du meiner er rett, samstundes som du nå kan gå inn og rette produksjonstilkotsøknaden din. Vedlegga du må ha: Individbaserte lister, sleppte og sanka, helseopplysningar på datoar før og i løpet av beitesesongen inkludert tapte og skada individ, tilsynslister med både eigne tilsynsturar og eventuelle tilsyn som andre/beitelaget har hatt i same området - det same med sankingslister. Du kan også leggja ved kart over beiteområdet som sauen din går i, og gjerne da inkludert med loggførte/kartfesta tilsynsturar, kartfesta kadaver/skada dyr og helst også kartfesta skada dyr frå andre i samme området for å visa saksbehandlar samanhengen. Det er også ryddig hvis du anten scanner inn eller syner til "K-nr." i ditt/dine brev frå SNO angåande rovviltskader på enkeldyr. Dersom du er ueinig i konklusjon som er sett av SNO, må du argumentera rundt dette ved t.d. å leggja ved bilder eller visa til andre skader i området. Råd som vi viste til i fjor var desse: Råd om rovvilterstatning er lagt ut her. LYKKE TIL! Skulle du stå heilt fast så ring Pål på 99034406.

27/10: Referat frå møte 24/10 omkring rovviltsituasjonen i Nord-Fron, kjelde Vemund Hagen. Svara frå NSG v/Pål Kjorstad på møtet, kjelde Pål Kjorstad. Brev til Rovviltnemnda i Oppland frå OB, OBS og OSG

25/10: 2 ulver skote i Stor-Elvdal i dag, kjelde VG og Østlendingen

24/10: Godt beitemøte i Nord-Fron i kveld, der Aud Hove, Harald Klæbo og Geir Johan Groven var innleiarar som svara på spørsmål som var stilt av arrangørane på førehand. Det vart skrive eit referat frå møtet som vi kjem tilbake til, kjelde redaktøren

19/10: Invitasjon til møte omkring søknad om rovvilterstatninger for Toten og Hadeland på Lygnasæter 23/10 kl. 18.00.

18/10: Nord-Fron kommune fekk avslag på bruk av løs på drevet halsende hund under skadefelling av jerv. Miljødirektoratet sier bl.a. dette: "Manglende effektivitet av skadefelling i barmarkssesongen gjør at Miljødirektoratet i praksis anser omfattende rovviltangrep på bufe som bedre dyrevelferd enn å tillate løs, på drevet halsende hund. Kommunen mener at bruk av løs hund, i mangel på andre virkemidler, ville bedret dyrevelferden i den akutte tapssituasjonen." Red. anmerking: Eg har streka under dette for å illustrera følgande: Miljødirektoratet meiner alstå at det er betre dyrevelferd for bufe å ha ein skadevoldar det er gjeve fellingsløyve på i eit prioritert beiteområde enn at ein ved kontrollerte tilfeller slepper ein plotthund på eit skadefellingsforsøk - forstå det den som kan!

17/10: Søknadsfristen for erstatning for bufe tapt til fredet rovvilt er 1. november. Elektronisk Søknadssenter må benyttes (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/) - det er ikke mulig å levere søknader på papir. Husk at vedlegg med besetningsdata også skal vedlegges. Se Fylkesmannens nettside for mer informasjon. Ved behov for hjelp, kontakt landbrukskontoret i kommunen. FMOP hkl 

10/10: Var det nokon som sa at det var berre i Norge vi har problemer med ulv? Her frå Frankrike, kjelde Dagladet

06/10: Lågaste jervetalet sidan 2002, men bestandsmålet er nådd! Kjelde Rovdata

05/10: Jerv sett ved Kvikne-Gråhøa i Nord-Fron på sauesanking. Den gjekk inn i ei ur, kjelde Odd Arne Myromslien

04/10: Fyrste ulven under lisensjakta vart felt i Romedal allmening I Stange i dag, hannulv på 51 kg, kjelde nrk.no/ho

04/10: Det er observert og teke bilete av ulv i området Eriksfallet. Ulven er antageleg på veg i retning Sørbråtåberget/Granåsen, kjelde Kaj Teppen via Romedal og Stange Almenning på Facebook

04/10: Det vart seint igårkveld observert ein jerv ved vegen mellom Bruli og Bondestad i Sødorp, Nord-Fron.
Sikker kilde seier Marthe Dypdalen

30/09: Nytt kadaver funne i Frylia på Sør-Fron i dag, vart dokumentert som jerveskade, kjelde Krestian Scheiie

28/09: Det er funnet 3 kadaver av sau/lam i Frylia på Sør-Fron i dag,  eit av dei var ferskt og er dokumentert jerv, dei andre var eldre kadaver. Jerv sett på elgpost i går, kjelde Krestian Scheie

26/09: To lam tatt av gaupe Sør-Etnedal. Ferskt. Fmop hkl

26/09: Flere synsobservsjoner av Romedalsulven i helga. 2-3 dager gamle kadaver blir stadig funnet. Viltkamerabilder i Odal indikerer at det kan være to. En i Romedal og en lengre sør. Det er også dokumentert et jervedrept lam til i rimelig nærhet til det forrige i Romedal, kilde Hans via Kaj Teppen

24/09: Lam tatt av jerv Grimsdalen, Dovre lørdag kveld Ferskt. Fmop hkl

21/09: For de som har hatt tap av dyr som rovviltskade av et visst omfang, er det allerede nå mulig å søke om forskudd på den ordinære rovviltskadeerstatningen. Dette kan være særlig aktuelt på Hadeland og Toten knyttet til hendelsen med ulv i sommer. Ta kontakt med Fylkesmannen om dette, telefon: 61266056 for mer informasjon. fmop hkl

21/09: Det går rykter om observasjon av bjørn ved Kong Håkon den 7. hytte ved Vetlslåkampen på Rustkjølen, opplysningane er ikkje stadfesta.

20/09: Det brygger som venta opp til ny stri om ulven att i forhold til lisenskvota, kjelde VG. Klima og Miljødepartementet har bede Miljødirektoratet om råd i saka, og som venta går desse råda ut på å minke kvota.

18/09: Det er funnet 2 kadaver ved Glugga på Sør-Fron østside idag, 3-4 døgn gamle. SNO er varsla, kilde: Lars Ole Auglestad

17/09: Dokumenterte ulve og jerveskader i Stange også nå i helga. Skadefelling pågår. Kaj W.Teppen

15/09:  Søye avlivet Glømmevollen, Eldådalen i Øyer torsdag kveld - forholdsvis fersk og antatt bjørn. fmop hkl

13/09: Mulig ulv eller kjempestor hund sett ved Kjempesletta i Skåbu nå for ti min siden, (om kvelden) Den vart sett av to personer, kjelde Ole-Petter Berget

13/09: SNO melder om ett lam dok tatt av gaupe på Bjørgo, Nord Aurdal kommune. Fersk skade. FMOP LHN.

12/09: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark besluttet å utvide skadefellingstillatelsen gitt fredag 25. august til mandag 18. september kl. 12:00. Dette etter nye skader (ett lam) øst for Espa i Stange kommune den 09.09 og siden det fortsatt går en del dyr på utmarksbeite både i Stange og Eidsvoll kommune. Fellingsområdet er Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma, og Nord-Odal og Stange kommune. Fellingslaget i Eidsvoll leder fellingsforsøket. Ny, fersk skade på lam i Rasaberget Stange i efta, kilde Geir M. via Kaj Teppen

12/09: Det meldes om at det mangler alt fra urovekkende mange til under det vanlige antall lam hos enkeltbesetninger på østsida av Midt-Gudbrandsdalen, kilde redaktøren.

11/09: Det er funnet et dødt lam ved Frylisætra, Kvam Østside beitelag i dag. Fersk skade, SNO er varsla. Skadefellingstillatelsen på én jerv i Nord-Fron kommune gikk ut i dag kl. 12.00. Det blir søkt om forlengelse av fellingstillatelsen. Hilde Hammer

11/09: Ferskt drept lam Frylisetra Kvamsfjellet funnet i dag. SNO varslet og ny skadefelling blir søkt om, kjelde Jonny Mathisen

11/09: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark besluttet å utvide skadefellingstillatelsen gitt fredag 25. august til mandag 18. september kl. 12:00. Dette etter nye skader (ett lam) øst for Espa i Stange kommune den 09.09 og siden det fortsatt går en del dyr på utmarksbeite både i Stange og Eidsvoll kommune. Fellingsområdet er Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma, og Nord-Odal og Stange kommune. Fellingslaget i Eidsvoll leder fellingsforsøket. Geir M via Kaj Teppen

09/09: Nye ulveskader i Stange i dag. Fellingsforsøk pågår, kilde Kaj W.Teppen.

06/09: Pressemeldinga i saka under vart slik

06/09: Dette skal brukes i omtale av det vage svaret vi fekk frå departementene i ulvesaka: Regjeringens vilje til å følge opp konsekvensen ved dagens rovdyrpolitikk er ikke annet enn tomme ord og luftige løfter. Enda en gang ser vi at ministrene Helgesen og Dale bruker langdryge prosesser som virkemiddel for å unngå å ta reelle politiske beslutninger. Uthaling har vært en gjenganger innen denne regjeringens rovdyrpolitikk. Nå trenger vi reell handling. Enkeltbønder har hatt store tap som de ikke vet om de får erstatning for. Fylkesmannen i Oppland sa til Oppland Arbeiderblad 17. august at der er rimelig å anta at kostnadene vil overstige 10 millioner kroner. Vi forventer svar på om Helgesen og Dale stiller seg bak prinsippet om at staten skal dekke de reelle kostnadene beitebrukerne har som skyldes rovdyrvernet. Helgesen og Dale sier at de først skal regne ut hvor dyrt dette blir og så lover de at de vil strekke seg langt. Dette svaret er ikke godt nok. Mange beitebrukere har fått en presset økonomi på grunn av at sauen har gått på hjemmebeite og spist opp vinterfôret. Vi er utålmodige på vegne av beitebrukerne, kilde Norges Bondelag

06/09:  Flere av beitebrukere i Toten-området som har hatt beiteutfordringer i forhold til ulven i år har nå veid årets lam, og vektene er beviselig mye lavere enn i fjor og de tre forgående åra. Snitt av de tre siste åra, sammenlignet med 2017, viser at snittvektene ligger 6-8 kg under i år, i motsetning til snitt de siste tre åra. Dette er et direkte resultat av forsinka beiteslipp, og vil utgjøre MYE i kroner og øre, kjelde Wenche Rustad Wangen

05/09: Funnet 1 sautikke skadet av ulv i dag i Stange. Sauen er avlivet og undersøkt av SNO. Bekreftet ulv. Fellingsforsøk pågår, Kaj W.Teppen

04/09: Endelig ble bjørnen felt i Ringsakerfjellet i går etter å ha gjort betydelig skade i sommar, kjelde HA

04/09: Fylkesmannen iverksetter skadefellingstillatelse på én jerv i Skjåk med bakgrunn i flere dok skader på sau i Torddalen. Det vurderes at det er risiko for nye skader i området, samtidig som det mangler en del lam. Fellingsområdets avgrensning er Skjåk kommune nord for rv 15. Tillatelsen gjelder fram til mandag 11. september kl 1200. FMOP SGR

04/09: Skadefellingstillatelsen på en jerv på Nord-Fron østside er forlenga tom. søndag 10 september kl. 12.00. Hilde Hammer, FM skriv dette: Med bakgrunn i tre nye ferske skader på sau forlenges skadefellingstillatelse på én jerv i Nord-Fron kommune. Tillatelsen gjelder fram til mandag 11. september kl 1200. Fellingsområdet er uendret, dvs Nord-Fron kommune øst for E6. FMOP SGR

04/09: Vi har i dag motteke kopi av svarbrev frå KLD og LMD datert 1/9 2017. Brevet inneheld eigentleg ingen svar på spørsmåla våre. Staten ved regjeringa vil ha alle utgiftene beitebrukarane har hatt på bordet før dei kjem med svaret, og det kan da minne om at dei vil budsjettare ut frå ein sum dei kan tola. Vi minner om at alle skader og tap freda rovvilt utøver i prinsnippet skal erstattas, og at det i dette tilfelle også er i beiteprioriterte områder. Svarbrevet kan dere lesa her.

03/09: Det vart funnet en drept søye og et drept  lam i område ved Jomfrutjønna på Kvamsfjellet i går. SNO kommer i dag. Jonny Mathisen

02/09:  Fire lam tatt av jerv i Tordalen, Skjåk. Ett 3 døgn og tre en uke gmlt. Dokumentert av SNO. FMOP LHN

02/09: 1 lam bekreftet tatt av ulv, Stange. Ca. 31.8.Kaj W.Teppen.

01/09: NSG, NB og NBS har etter det eg har sjekka ikkje fått svar på brevet frå KLD og LMD innan fristen som var i dag, sjå sak 17/08. I samråd med Norges Bondelag så aventar vi til måndag og tek kontakt da dersom ingenting har dukka opp.

31/08: Skadefellingstillatelsen på en jerv på Nord-Fron østside er forlenga tom. mandag 4 september kl. 12.00. Geir Johan Groven.

31/08: Fylkesmannen forlenger pågående tillatelse for skadefelling av én jerv i Nord-Fron med bakgrunn i ny fersk antatt jerveskade på et lam i Gravdalsfjellet. Forlengelsen gjelder fram til mandag 4. september kl 12.00. Fellingsområdet er uendret, dvs Nord-Fron kommune øst for E6. FMOP SGR

30/08: Jmf melding under så er det er også funnet et dødt lam etter kadaversøk i Bergemillom i dag. Ikke helt fersk skade. SNO v/ Hans Ulberg skal se på dette kadaveret, samt kadaveret i Gravdalsområdet i morgen tidlig. Geir Johan Groven.

30/08: Det er funnet et dødt lam med avrevet hode i Gravdalsområdet/Gravdalsbekken i ettermiddag. Fersk skade, SNO er varsla. Skadeområdet er innenfor gjeldende skadefellingsområde for jerv på Nord-Fron østside. Geir Johan Groven.

29/08: Kommentar til WWFs sak i Nationen 25. august 2017.

Tillit til forvaltningen?

Vi har vært gjennom en svært frustrerende vinter med Miljødepartementets trenering av rovviltforliket gjennom å stoppe rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om å forvalte rovdyra etter Stortingets ønske. Videre har vi vært gjennom en svært blodig og tragisk sommer, spesielt på Hadeland og Toten, som vi mener er en klar konsekvens av Miljødepartementets trenering av nemndenes ovennevnte vedtak. Nå har rovviltnemndene i region 4 og 5 opprettholdt sitt vedtak for årets lisensjakt på ulv, og i Nationen 25. august beskriver WWFs Nina Jensen dette vedtaket som hårreisende. I samme sak påpeker WWFs rådgiver Marte Conradi at kvotevedtaket er ulovlig, og at vedtaket skal prøves for retten dersom ikke departementet omgjør vedtaket. Den samme Conradi var fram til begynnelsen av august i år rådgiver hos Fylkesmannens Miljøavdeling i Oppland. Her jobbet hun med rovviltsaker, blant annet som rådgiver for rovviltnemnda i Oppland. Det har i mange sammenhenger vært stilt spørsmål om forvaltningen og hvilke roller de enkelte har. Rovdyrpolitikken skaper et høyt konfliktnivå. Det er derfor avgjørende for tilliten til forvaltningen at den oppfattes som en nøytral og real arena der hovedfokuset er iverksettelsen av politiske vedtak. Spørsmål til Fylkesmannen i Oppland: Hvordan har Fylkesmannens Miljøavdeling i Oppland forholdt seg til Conradi som rovviltforkjemper, der hun mener at de politiske vedtakene om å regulere bestandene av rovvilt er ulovlig, og Conradi som rådgiver i rovviltsaker hos fylkesmannen med oppdrag om å iverksette politiske vedtak? Hvordan kan vi ha tillit til at forvaltningen er objektive i arbeidet med blant annet rovviltsaker?

Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag

Svenn Arne Lie, leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag

Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit

27/08: Med bakgrunn i antatt jerveskade på én sau i Bergemillom i Kvam har Fylkesmannen innvilget skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Fron. Områdeavgrensning er Nord-Fron kommune øst for E6. Tillatelsen gjelder fram til fredag 1. september kl 1200. FMOP SGR

27/08: SNO har i kveld sett på ei skadd søye tilhørende Ola Klevstad i Bergemillom på Kvam østside. Søya er i live, status er antatt jerv. Det er søkt Fylkesmannen om skadefelling, svar avventes. Geir Johan Groven.

27/08: Lam tatt av gaupe Dæhlibygda, Nordre Land. 3-4 døgn gmlt. Dokumentert av SNO. FMOP SGR

26/08: Ett lam er dokumentert tatt av gaupe ved Trysilvatnet Aust-Torpa, Nordre Land. Fersk skade. FMOP SGR

26/08: Melding fra SNO om lam tatt av gaupe Thomlebygda, Nordre Land. 2-3 døgn gmlt. FMOP SGR

25/08: Daudt lam funne i går mellom Solhell og Vindsjokampe i Lom. Sett på av SNO i dag, konklusjon antatt jerv. 2-3 dagar gamalt, kjelde Trond Dalsegg

25/08: Fylkesmannen i Oppland videreformidler melding fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
"Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk kl. 16:00 i dag bekreftet ferske skader på sau forårsaket av ulv omtrent ved grensen mellom Eidsvoll og Nord-Odal kommune. Vi har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark tildelt skadefellingstillatelse på en ulv utenfor ulvesonen i området Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og i Nord-Odal og Stange kommune. Skadefellingstillatelsen varer til tirsdag 29. august kl. 12:00. Fellingslaget i Eidsvoll kommune leder skadefellingsforsøket." FMOP SGR

25/08: Fylkesmannen i Oppland har innvilget fellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Bakgrunnen er 1 søye dokumentert tatt av bjørn ved Lyngkampen i Øyer. Skaden ble av SNO vurdert til å være 3- 4 dager gammel. Skadefellingsområdet er Øyer øst for E6 og Ringebu øst for E6, sør for Friisvegen. Tillatelsen gjelder fram til mandag 28.08. kl.12:00. Heidi Paulsen, MGL.

25/08: Det er funnet ei søye tilhørende Fåvang, 1 km nord og opp for Steinhytta, SNO er der nå, og det er stor sansynlighet at den er bjørndrept bekreftet SNO nå på tlf, 3-4 døgn gammelt.
Det vil bli søkt felling, kjelde Astrid Olstad, Øyer Beitelag

23/08: Bjørn observert på Kvitfjellvegen i Ringebu den 21/08 kl. 22.30, kjelde Jonny Mathisen. Det var Bjørn Erik Pettersen som såg den, Øyvind Myhrsveen opplyser om at sauen kom løpande flokkvis i ettertid og SNO vart varsla.

20/08: Søknad om skadefelling på jerv er avslått av Fylkesmannen i Oppland. Det ble søkt med bakgrunn i to kadaver av lam funnet lørdag 19.08. ved Glugga/ Nørdre Eldålia i Sør-Fron. Skade anslått til 10-14 dager gammel, antatt/dokumentert tatt av jerv, av SNO. Avslaget begrunnes med skadenes anslåtte alder. Dersom ferskere skader oppdages kan søknaden bli vurdert på nytt. Heidi Paulsen, MGL

19/08: SNO skal obdusere disse i kveld, kjelde Lars Ole Auglestad

19/08: To kadaver av lam funnet lagret i vann, Glugga/ Nordre Eldålia, Sør-Fron. Foreløpig ikke dokumentert dødsårsak. Heidi Paulsen

18/08: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av nordre land kommune - bakgrunnen er 5 påviste skadetilfeller siden 2. aug. Fmop HKL

18/08: Ett lam dokumentert tatt av jerv, Gjerdingsdalen/Finndalen, Lom. 4-6 dg gammelt. FMOP HKL

17/08: Vedlagt link til registreringsskjema - kartlegging av økonomiske konsekvenser i beitelag med store ulveskader, kjelde redaktøren via FM i Oppland

17/08: Tiden for sauesanking nærmer seg, og vi ber i den anledning beitebrukere som ser skadd eller dødt hjortevilt om å varsle den kommunale fallviltgruppa; Ringebu: 95403160; Sør-Fron: 90558917 ; Nord-Fron: 90086488 . Dette med hensyn på prøvetaking for å påvise evt. skrantesjuke (CWD). Heidi Paulsen, MGL.

17/08: Ulven vart filma i Råholt, kjelde EUB via Sondre Imsgard

17/08: Brevet som vart sendt frå NB, NBS og NSG til KLD og LMD i går, kjelde redaktøren via NSG

16/08: Det har i kveld kommet inn melding om en synsobservasjon av ulv på Gran, i området Malsjøsetra og Lushaugen. SNO har sporet ca 1 km, men kunne ikke bekrefte at det var ulv. Sporet hadde retning nordover, kjelde Bjørn Even Stenberg

16/08: SNO melder: To lam tatt av gaupe Leppdalen, Nordre Land. Ferske skader. Ett lam tatt av gaupe Dæhlibygda, Nordre Land. Fersk skade. FMOP VMK

16/08: Fra Akershus fekk vi i dag høre dette fra Helge Aas i Akershus Bondelag: Ulven det var fellingstillatelse på fram til 13/08 kl. 12.00 var på det tidspunktet ringa inn av fellingslaget, det ble søkt om utvida fellingstilatelse da klokka nærmet seg, men avslått med begrunnelse av at ulven var i et område med lite beitedyr og at beitedyra i tillegg for det meste var i inngjerdet område. Dette er jo helt bak mål, da dette er i et beiteprioritert område, det finns ingen rovviltsikre gjerder, gjerdene som finns er i hovedsak inngjerdet ravineområde som FM selv har vært med å påkosta for nettopp å ha beitedyr til å beite og da vedlikeholde kulturlandskapet der. Aas sier det er 1200 sauer i nærområdet der, at skadepotensialet er stort og at situasjonen minner om den på Toten 03/05 da ulven vart dokumentert og ikke tatt ut. Nå har denne ulven beveget seg over Vorma, er ute av kontroll igjen, er inne i nye områder med sau, der det ble gitt ny skadefellingstillatelse... Les meire her, kjelde EUB

16/08: Fylkesmannen fikk i kveld kl. 22:45 beskjed om en ubekreftet synsobservasjon av ulv ved Frilset i Eidsvoll. Det kan dermed tyde på at ulven har krysset Vorma. Vi har nå iverksatt ny skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma og den delen av Nes kommune som ligger nord for Glomma og øst for Vorma. Skadefellingstillatelsen varer til mandag 21. august kl. 12:00. FMOA via Bjørn Even Stenberg

16/08: Brev til KLD og LMD frå faglaga og NSG angåande erstatning og kompensasjon i forhold til rovviltskader er nå ferdigstillt og publiseres i morgen.

15/08: Kontrabeskjed om viltkameraer i forbindelse med jervjakt: Viltkameraene som skulle lånes via Fylkesmannen kommer likevel ikke til Fronskommunene. Årsaken er kameraobservasjon av 1 ulv i Eidsvollsområdet, der kameraene befinner seg for øyeblikket. Muligens vil noen privateide viltkameraer bli plassert ut i vårt område, men ikke like mange som planlagt. Heidi Paulsen, MGL

15/08: Ulvesaken på Hadeland/Toten: I forbindelse med kartlegging av kostnader beitebrukerne har hatt, ble det i går 14. august sent ut brev fra Fylkesmannen til beitelagsledere i Gran, Østre- og Vestre Toten, Lunner, Jevnaker. Dette ble sendt pr. e-post til den enkeltes beitelagsleders e-post. Vi ber beitelagsledere snarest lese brevet og merke seg fristene i dette arbeidet. Vi ber de aktuelle kommunene videresende denne SMS-varslingen til storfelagene i sin kommune. FMOP HKL

14/08: Mulig synsobs. av ulv i går kveld ved Dal retning østover. Gjerde langs E6 stoppet den på tur vestover. Ny mulig syns obs i dag tidlig ved Finstad 3 km lengre øst. Prøvde med hunder der til fellingstillatelse gikk ut kl 12, kjelde Bjørn Even Stenberg

14/08: Lam funnet på Vesleseter (Kvam østside) dødt uten øremerker.  SNO varslet. Lammet drept av hund. Forholdet vil bli anmeldt, kjelde Jonny Mathisen

13/08: Jmf. melding 11/08 så presiserer FMOP: Det ble fanget opp en ulv på et viltkamera fredag 11. august ca på kommunegrensa mellom Nes/Eidsvold i Akershus øst for E6. FMOA har gående skadefellingstillatelse på denne fram til kl 1200 idag. FMOP HKL

12/08: Eit lam er antatt teke av jerv ved Krøkla, Frydalen i Nord-Fron. Fersk skade. I tillegg kan ein informere om at pga. dok. skader av jerv på lam ved Tjønnseteråa i går kveld samt skadesituasjon ved Hornflågån er det ute 5 jegerer i kveld i tillegg til dei to jegerane som er inne i Hornflågån, kjelde Rovviltkontakta MGL v/ Eldri Siem

12/08: Da har SNO vert å undersøkt kadavera som vart funnet ved glugga i går. 4 antatt jerv. Den siste var utspist. Ca 4 dager gamle, kjelde Lars Ole Auglestad

12/08: SNO melder: Et lam antatt tatt av jerv ved Krøkla, Frydalen, Nord-Fron. Fersk skade. FMOP VMK

12/08: Har funnet eit lam mitt daudt oggo Snogfønndokka, ved Krøkla idag, SNO har sett på det og det er antatt jerv, kjelde Marthe Dypdalen

11/08: Kravet beitenæringa v/NB, NBS og NSG sender til KLD og LMD er nå sendt pr. intern mail i organisasjonene og det gjenstår at bl.a. beitelaga i dei ramma områda i Oppland og Akershus godkjenner det. I tillegg vil faglaga og NSG senda inn eit brev til med nokre meire generelle krav.

11/08: En ny fellingstillatelse gitt nå på ulv i Løten. Funnet 1 lam drept av ulv ved Nordhue. Kjelde: Kaj W.Teppen

11/08: Det er i formiddag dokumentert en ulv med viltkamera omtrent ved kommunegrensen Nes/Eidsvoll vest for Vorma, dvs utenfor ulvesonen. SNO har vært på stedet og bekrefter dokumentasjon av ulv. Vi kan ikke utelukke at ulven er på veg nordover og at den kan komme til å krysse Vorma. Øst for Vorma i Eidsvoll kommune er et prioritert beiteområde. For å forebygge skader i dette området, har Fylkesmannen i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i hele Eidsvoll og Nes kommune. Tillatelsen gjelder frem til mandag 14. august kl. 12.00. Fellingsleder i Eidsvoll er ansvarlig for eventuelle fellingsforsøk. Uten flere bekreftede observasjoner eller skader, kan det ikke påregne at tillatelsen utvides utover dette. FMOACHI.

11/08: Fellingstillatelse gitt på 1 ulv i Nes og Eidsvoll kommune etter foto på viltkamera i dag. 1 ulv observert i Stange kommune i natt kl. 01 ved Harasjøen. Kjelde: Kaj W.Teppen.

11/08: Lammet som vart funne i går i Tjønnseteråa er dokumentert ti tå jerv. 2 dåggå gåmmålt, kjelde Marthe Dypdalen.

11/08: Løshunden er funnet på Kvam Øst. Beitelagent oppfprdre til å  se etter skader i hele område Haugseter, Furusjøen, og Hovde, kjelde Jonny Mathisen

10/08: Funne eit daudt lam idag rett ved vegen ved Sulvollene. SNO har sett på det, lamme er drept, men usikkert om det er rovdyr heller hund. Får forhåpentligvis fleir svar i morgon. Ee også funne eit daudt lam i Tjønnseteråa idag, SNO varsla og skal sjå på det i morgon. Båe lamma tilhører Sødorp beitelag, kjelde Marthe Dypdalen

10/08: Kadaverfunn i Tjønnseteråa SNO varslet. Kadaverfunn ved Sulvollene, jerv, hund eller ulv i følge SNO.
Løs hund som jager sau ved Rondablikk nå, vi har folk der, alt på østsida i Nord-Fron, kjelde Jonny Mathisen

10/08: Ny app frå Findmy klar for nedlasting nå! Søk på findmysheep på appstore, kjelde Findmy AS

10/08: En fersk ulveskade på sau v/Skjerdingfjellet Hotell øst i Ringebu (Hedmarksau). FM Hedmark iverksetter fellingstillatelse på en ulv med fellingsområde som også innbefatter Ringebu østside sørøst for Rv 27. Dersom det er behov for bistand fra jegere fra Ringebu gir FMOP egen ramme der. FMOP HKL

09/08: Så fant Lars Rudi desverre 5 kadaver og dermed kom denne meldinga frå FMOP: Det iverksettes på nytt skadefellingstillatelse på en jerv; Nord- og Sør-Fron østside, samt de deler av Ringebu og Stor-Elvdal kommuner som er nord-vest for rv 27. Bakgrunnen er at SNO har konkludert med jerv som skadevolder i 5 tilfeller ved Hornflågan/Vulutjønnin i Vuludalen. Skadene er vurdert å være maks 3 døgn gamle - nærmere vilkår vil følge i brev. FMOP HKL

09/08: Fylkesmannen gav avslag på skadefellingssøknaden på jerv jf. dok. skader ved Glugga på Sør-Fron. Dette pga. at kadavera vart vurdert til å vere 4-5 døgn gamle. Søknaden vil bli vurdert på nytt ved ev. dok. av ferskere skader. Rovviltvakta v/ Eldri S. Nye kadaversøk i området blir antageleg igangsett fredag meiner Jonny Mathisen

09/08: Rovdata: "Resultatene fra vevsprøvene av den felte ulven på Toten 7. august ga match med tidligere leste ekskrementprøver, som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni. Rovdata kan derfor bekrefte at dette er den såkalte Hurdalsulven, som tidligere har drept og skadet mange sauer tidligere i sommer." Dette betyr at det kun er påvist DNA fra ett individ av ulv  i skadeområdet. FMOP HKL

09/08: Bondelaga på Toten inviterer til informasjonsmøte om rovdyrsituasjonen onsdag 9. august kl 18 på Lygna. Program er sendt til medlemmer på mail og legges ut på Oppland Bondelag sin nett side.

08/08: Her slit vi i månadsvis med å finna ulven, men i Rakkestad fanger dei han inn i strømgjerde etter at den har drepe 2 sauer og slepper den ut att, kjelde Sarpsborg Arbeiderblad

08/08: Kadaverhundekvipasje har gått Kvam Vestside Beitelag og funnet 1 dokumenterbart(?) kadaver i jerveområdet, SNO er varsla og er forhåpentligvis på veg, kjelde Odd Arne Myromslien og Jonny Mathisen

08/08: Som venta i går fekk vi denne meldinga i dag: Det er i dag dokumentert 3 jerveskader på sau ved Glugga på Sør-Fron austside. Skadene er rekna som 4-5 døgn gamle. Det er likevel søkt Fylkesmannen om fellingsløyve. Rovviltvakta v/ Eldri Siem

07/08:  Det er idag funnet 4 lammekadaver på nordre Eldålia på Sør-Fron, 3 ferske og et eldre.  Østkjølen/ Vulludalen beitelag. Sansynlig vis jerv men ikke undersøkt av SNO enda. Kjelde Lars Ole Auglestad

07/08: Skremande info frå Vestre Toten: Sender en ekstraordinær melding: Alle som har sluppet sau, men også de som har sau hjemme gjennomfører ekstra tilsyn i dag, og påfølgende dager. Dette på grunn av at det av en mest sannsynlig sikker kilde er observert 2 stk ulv på Børsvollhøgda i natt. Den ene hadde klave med radiosendere. 
Det er meldt fra til SNO. De hadde ikke vært ute pga. mye regn, derfor er dette registrert som en usikker observasjon.
Oppfordrer alle til å sjekke sauen de har hjemme samt reise ut i løpet av kvelden og se etter det som er sluppet. Undertegnede prøver å ta kontakt med kilden for å gi mere info, Ole Werner

Seinare er det sagt at observasjonen var gjort natt til søndag. Det regnet kraftig, og evt spor ville blitt fort borte. SNO rykket derfor ikke ut. Observasjonen er derfor usikker/udokumentert. Kart som viser ulv med sendere, viste at ingen ulv med sender er i området. MEN, 3 av 15 sendere virker ikke lenger, så det er ikke umulig at obs stemmer. Seinare er det også sagt at nokon med hund kanskje trener der.

07/08: Kart over merka ulvar er her, kjelde MiljødirektoratetPer 19. april er det 3 av de 15 senderne som ikke lenger leverer data. Årsakene er tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder en av valpene i Slettåsreviret og ledertispa og en av valpene i Osdalsreviret. Sjå elles denne nettsida for utfyllande kommentarar om svens/norsk ulvestreifing

07/08: Ulvesaka på nrk.no/ho

07/08: FMOP forlenger i samråd med FMOA skadefellingstillatelsen på 1 - en- ulv i Hurdal/Gran/Toten (samme fellingsområde som forrige tillatelse), bla.i påvente av DNA-analyse av den ulven som  er felt den 7. august. Fellingstillatelsen forlenges i 14 dager. Vi tilrår et fortsatt ekstraordinært tilsyn. FMOP HKL

07/08: "Jeg hørte sauebjellene og plutselig kom sauene mot ham i fullt forsprang, med ulven etter. Da felte han ulven med ett skudd." Avisa Hadeland har denne artikkelen. Paal Hveem Kjølseth sendte bilete:

07/08: Endelig: En ulv felt på skadefelling, Østre Toten i natt, tispe. FMOP HKL. HURRA!!! Alle sier: TAKK TIL SKADEFELLINGSLAGET! 

06/08: Det er funnet flere skadde og døde sau i Lønnsjøen området nå. Skadene er ferske. SNO er der. Jegere er tilkalt, kjelde Kolbu Beitelag via Bjørn Even Stenberg

05/08: Jerv sett på Skjedalen på veg nordover i dag midt på daga, kjelde Petter Sylte via Odd Arne Myromslien

04/08: Media om møtet på Lygna: VG, Hadeland, OA, NRK, GD, Nationen, FMOP

04/08: FMHE har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Stor-Elvdal, etter en påvist bjørneskade ved Messelsetra. Foreløbig er fellingsområdet avgrenset til Stor-Elvdal. FMOP HKL

03/08: Reportasje i VG i forkant av møtet på Lygna

03/08: Telefonmøte i kveld kl. 20.00 for beitenæringa/organisasjonane i forkant av møtet på Lygna i 04/08 kl. 09.00.

03/08: Lam tatt av gaupe Nordgarda, Nordre Landf 3-4 dg gammelt. FMOP HKL.

02/08: Etter møtet med departementene 23/06 ble desse krava sendt frå NB, NBS og NSG. Svar på krava frå KLD kom i dag. Veilederen for beitebruker som er omtalt i brevet. Dette resulterte altså i møtet som er planlagt 04/08 med denne dagsorden for møtet. 

01/08: To nye kadaver funnet øvst i Gravdalen i Kvam i dag, dødsårsak: Jerv. Eg og Marte ha vore der. Vær obs i Bergemillom. SNO varslet og jegere skal ut, kilde Jonny Mathisen

01/08: Har hatt jerven på beina i Tjønnseterfjellet i Kvam natt i forbindelse med skadefellingstillatelsen i Nord-Fron. Funnet to kadaver til. Jerven tok mot Lysfallet, jegere forsatt ute på vakt, kjelde Jonny Mathisen

01/08: DNA-prøver av ulv på Gran/Hurdal teke 02/07 og 03/07 2017 er framleis ikkje analysert i følgje Rovbase. Og da er sjølvsagt heller ikkje DNA-prøva av 13/07 2017 frå Øyer analysert. Dette er viktig med tanke på at vi enda ikkje veit om det er 2 ulvar i Toten/Gran/Hurdal-området og om ulven som vart påskote i Fåvang er i live eller om det er/var ein ny ulv i Øyer. Det er etter redaktørens meining både påfallande og svakt at det ikkje er samla inn fleire DNA-prøver av ulv på Gran/Toten.

31/07: Den store tragedia med ulven på Gran/Toten er på fyrste sida på VG nett i dag.

31/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron. Bakgrunnen for tillatelsen er ett lam tatt av jerv i Bergemillom. Tillatelsen gjelder til 4. august kl. 12:00. FMOP MCO

31/07: Nytt frå Hadeland, kjelde avisa Hadeland, det har tilsaman vore 24 kjente angrep av ulven og minst 250 sauer er drept i sommar. Av dei er 76 døde og 25 skadde sauer på Toten.

30/07: Jf. forrige melding: Det er foreløpig dokumentert ett lam tatt av jerv ved Bergemillom i Nord-Fron. Skaden er ca 3 dager gammel. Heidi Paulsen

30/07: Med bakgrunn i at SNO har dokumentert lam tatt av jerv ved Bergemillom i Nord-Fron, har kommunen søkt Fylkesmannen om skadefellingstillatelse på jerv i området. Heidi Paulsen

30/07: SNO melder: Lam tatt av jerv, Bergemillom, Fron.  Skaden er ca. tre døgn gammet. FMOP MCO

30/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i Øyer øst for Lågen og nordre deler av Ringsaker. Bakgrunn for tillatelsen er ett lam tatt av jerv i Åstadalen. Skaden er to døgn gammel. Tillatelsen gjelder til 4. august kl. 12. FMOP MCO

30/07: Lam bekreftet tatt av jerv i Åstdalen, Øyer  Mellom synste sankekve og Åstbua. 32V0596017.6796383.
Maks 2 døgn. Astrid

29/07: Det er funne døde lam i Kvam Vestside Beitelag, som er drept. Det er også sett levende lam med blod på, som det vert søkt etter. SNO er usikre på årsaken, men ser ikkje bort fra at gaupe har forårsaka dette, kjelde Odd Arne Myromslien

28/07: Invitasjon til møte 04/08 om ulvesaka på Toten/Gran/Hurdal med LMD og KLD frå FMOP.

28/07: SNO melder: Ett lam tatt av gaupe på Leirskogen, Sør-Aurdal. Fersk skade. FMOP MCO

27/07: Ulv og bjørn herjer i beiteområder på Ringsaker, Hamar og Løten, kjelde HA

26/07: Møte med beitelaga på Gran, Arnfinn deltok frå OSG

26/07: Besetning frå Toten flytta til Haldorbu i Valdres, kjelde Gunhild Rogne/Steinar Dahlen

25/07: Sikker synsobservasjon av ulven i dag tidlig, øst for Vindflomyrene - Østre Toten. Fellingsforsøk pågår med hunder. Kjersti via Sven Erik Rasmussen

25/07: Fylkesmannen har avslått en skadefellingssøknad på jerv fra Ringebu kommune. Bakgrunnen for søknaden var en synsobservasjon i Samdalen mandag 24. juli. Det er ikke registrert skader til jerv i området så langt i beitesesongen, og Fylkesmannen har derfor avslått søknaden. FMOP MCO

24/07: Det er meldt om en udokumentert men troverdig synsobservasjon av jerv i Samdalen, Ringebu kommune. Fylkesmannen er varslet. Heidi Paulsen

24/07: Skadene forårsaka av ulv som var meldt den 21/07 på Østre Toten har etter siste opptelling vorte til 18 dyr, kjelder lokale beitebrukere.

23/07: Synsobservasjon av jerv i Sikkilsdalsvegen ved Åkre i gårkveld. Observasjonen er såkalla udokumentert, men det var påliteleg folk som såg den, kjelde Ole-Petter Berget.

23/07: Det er meldt ulveskade på sau ved skvaldra i Åstdalen. Denne er ferskere enn på Bringbu. Dette kan da tyde på at ulven er på vei inn i Øyer.

22/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én bjørn i deler av Ringebu og Stor-Elvdal. Bakgrunnen for tllatelsen er skaden til bjørn meldt tidligere i dag. Skadefellingstillatelsen gjelder til 27. juli kl. 12. FMOP MCO.

22/07: SNO melder: 1 lam dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, Ringebu. Skaden er 2-3 dager gammel. FMOP MCO.

22/07: Besetning frå Gran flytta til Nord-Fron

22/07: Etter at plotthundane vart sendt heimatt til Sverige grunna pengemangel i følgle Miljødirektoratet, så har det i dag etter påtrykk på KLD vorte bestemt at ein skal ha slike hundar/ekvipasjer i beredskap att, kjelde NSG

21/07: Ny besetning frå Toten flytta til Nord-Fron, kjelde redaktøren

21/07: 5 døde sauer funnet  ved midnatt ved Vindflomyrene, Østre Toten. Skadene var ca 1 døgn gamle. Fellingslaget har vært ute i natt. Kjersti, via Sondre Imsgard

20/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron og Sør-Fron. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er ett lam dokumentert tatt av jerv. Fersk skade. Skadefellingstillatelsen gjelder til 25, juli kl. 12:00. FMOP MCO.

20/07: I går ble det funnet et dødt lam i Gravdalsfjellet, Sødorp beitelag. SNO har dokumentert at skaden skyldes jerv. Fylkesmannen er informert, og det er søkt skadefelling. Hilde Hammer.

19/07: Lam teke av hund (forster) i Skåbu. Hugs båndtvangen!! Kjelde Ole-Petter Berget

18/07: Ulven på kamera, kjelde avisa Hadeland

17/07: Fylkesmannen iverksatte fredag 14. juli skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron og Sel. Bakgrunnen for vedtaket var ett lam bekreftet tatt av jerv i Tverrbygda i Nord-Fron. Potensialet for ytterligere skader i området vurderes som stort. Skadefellingstillatelsen varer til fredag 21. juli kl. 12:00. FMOP MCO

17/07: 4 nye kadaver etter bjørneskader funnet av kadaverhund i Samdalen i dag kilde Fåvang Gjeterlag

17/07: Det ble gjennomført et skadefellingsforsøk på ulv med løs, på drevet, halsende hund, i grenseområdet mellom Hurdal og Østre Toten i natt, etter at det kom inn bilde av ulv på et viltkamera i området. Skadefellingsforsøket ble avsluttet i dag morges. SNO har dokumentert 12 dyr tatt avulv i området rundt Vindflomyrene, siste skade ant. vis fra natt til fredag.  FMOP MCO

17/07: SNO melder: Ei søye skadd av gaupe på Storslettan, Etnedal. Søya ble avlivet i dag. FMOP MCO

17/07: Fellingsforsøk i natt etter at ulven ble obs på viltkamera vest for Vindflomyrene på Eina. Den ble sporet i 4 t , plotthundene ble sluppet og hadde los fram til strømgjerde ved Knutsetra (nord for Kapteinsmyrene på Eina). Tett på denne gangen, men dessverre uten resultat ! Kjersti, via Sondre Imsgard

17/07: Etter søknad er ny beseting flytteklar, status er nå at deler av 3 besetningar frå Toten har fått løyve til å flytta på innmarksbeite i Nord-Fron og ein besetning frå Toten har flytta til inngjerda utmarksbeite i Øystre Slidre. Alle desse har fått administrativ hjelp frå Oppland Sau og Geit v/sekretær som kontaktperson og med avtale med FM, varsling til Mattilsynet, avtale mellom partene og for vidare oppfølging, kjelde redaktøren.

16/07: GD skriv om bjørnen som drepte sau 14/07 her.

16/07: 2 søyer hos besetning frå Toten er i dag funne skada av ulv og avliva, kjelde Auråen

16/07: SNO og hundene fra Sverige er tilbake i beredskap på Lygna. Siste kjente angrep var øst for Vindflomyrene, Eina, natt til fredag. Alle må være ekstra på vakt de nærmeste dagene, vi er avhengig av ferske skader for å starte fellingsforsøk med hunder. Kjersti, via Sondre Imsgard

16/07: Ikkje overraskande så slakter Naturvernforbundet og WWF den nye planen for lettare å effektuera uttak av t.d. ulv i samband med skadefellingssløyver, kjelde Nationen

15/07: Etter først å ha meint at det var hundeskader på minst ei søye og eit lam ved Fløytemyrsvegen på Totenåsen har SNO klassifisert skada som usikker ulv. Skada skjedde fredagsmorgon, kjelde Paal Hveem Kjølseth

15/07: Ny beitebruker på Toten har nå vurdert å flytta dyra etter å ha starta sankiing ei veke etter slepping, kjelde redaktøren

15/07: Fylkesmannen har utvidet fellingsområdet på en jerv. Skadefellingsområdet gjelder Nord-Fron og Sel kommuner. Nord-Fron vest for Lågen, nord for Vinstra elv og sør for Sjoa og Murudalen. Det kan bli behov for jegere til postering i kveld/natt. Videre informasjon kommer. Hilde Hammer

14/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en jerv i Nord-Fron, vest for Lågen. Bakgrunnen er 1 lam dokumentert tatt av jerv i Tverrbygda, Breistulen beitelag, skaden er fra sist natt. Skadefellingstillatelsen gjelder til fredag 21 juli. Hilde Hammer

14/07: Travel "rovdyrdag i dag". Det er nå dokumentert eit lam teke av jerv på Breistulen i Tverrbygda i Nord-Fron, det blir søkt om fellingsløyve nå i kveld og kadaverhund går der i morgon, kjelde Jonny Mathisen

14/07: "Sau og Geit" omtalt med ulveklagen i Nationen

14/07: Ikkje noko meire spesifisert frå FMOP/SNO eller om bjørneskaden i Fåvang: SNO melder om bjørneskade på sau i Samdalen sist natt. Hilde Hammer

14/07: Ulveangrep øst for Vindflomyrene på Eina natt til i dag, 4 dyr tatt. Også observasjon på viltkamera. Fellingsforsøk igangsatt. Kjersti via Sondre Imsgard

14/07: Ny besetning frå Toten flytta til Nord-Fron i dag grunna ulven, kjelde redaktøren

14/07: Det er i dag meldt om funn av et dødt lam i Tverrbygda, Breistulen beitelag. Dødsårsak er ennå ukjent. SNO er varslet. Beitebrukere bør se til beitedyra sine. Hilde Hammer

14/07: Bjørnen har forskynt seg med sau i Fåvang også, venter på oppdatering seinare

14/07: God dokumentasjon for saueeigar i Fåvang: Ei søye som skulle ha 1 lam vart sett utan lam. Kanskje hadde ulven forskynt seg? Jauda, i går vart ei stor ulvemøkkruke funne av rovviltkontakt lenger sør og i møkka låg øremerket til lammet!!! Kjelde Fåvang Gjeterlag. Astrid Olstad skriv dette: Torsdag ble det funnet møkk ( stor sansynlighet at det er ulv )ved demningen ved Våsjøen, med ei klype av en lammunge tatt i Samdalen. Den kan være mellom 1 uke til 14 dager gammel. Hvor den har tatt veien er det ingen som vet . Astrid

14/07: Det jaktes bjørn i Stor-Elvdal/Ringebu/Øyer, kjelde GD 

14/07: Til orientering legg vi inn litt om det som skjedde på møte på Lygna 04/07: Referat, Norsk Landbruksrådgiving - Krisebistand, Kjorstad - ulv/organisering, Fossheim - Eks. Beitelag m/ulvekrise 2016. Møtet resulterte bl.a. i dette brevet som ble sendt frå organisasjonane.

14/07: Ikkje uventa klagar også Naturvernforbundet inn vedtaket om ulvekvoter og tek som vanleg sterkt i på andre kanten av beitenæringa, kjelde VG

13/07: Mail fra Dale i dag der han skriv: Takk for dine innspel og praten på Fåvang. Legg ved link til Nationen som i dag omtaler endingane på dette. Som du ser av denne har eg følgt opp det vi snakka om på Fåvang.

1. Myndigheita for å bruke hund blir no flytta frå Miljødirektoratet til Fylkesmannen

2. Ein kan bruke hund frå dag 1, dersom fylkesmannen godkjenner dette

3. Det skal utdannast slike hundar i Norge, slik at vi har dette på plass.

I tillegg skal SNO og Fylkesmannen varsle Bondelaga ved synsobservasjon av ulv i beiteprioriterte områder. Takk for innspel i denne omgang, så snakkast vi att. Vonar dykk ser verdien av disse fem forslaga som eg i dag har presentert, kjelde redaktøren 

13/07: Norges Bondelag klagar også på vedtaket frå rovviltnemndene i region 4 og 5, kjelde Nationen

13/07: SNO melder: Ett lam tatt av gaupe Bergegarda, Søndre Land. Fra i natt. FMOP MCO

13/07: Norsk Bonde- og Småbrukarlag klagar også på vedtaket under, les her, kjelde John Petter Løvstad

13/07: Klage på vedtak på kvoter og jakttid for lisensjakt av ulv i region 4 og 5, kjelde redaktøren. Les forøvrig heile saka her på nsg.no

13/07: Besetning frå Toten flytta til Øystre Slidre, resten av dyra vert flytta over helga, kjelde redaktøren

12/07: Informasjon om beredskap ved skader forårsaka av freda rovvilt, kjelde Miljødirektoratet

12/07: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er 3 dyr dokumentert tatt av bjørn, skadene er fra de siste to dagene. Skadefellingstillatelsen gjelder til onsdag 19. juli kl. 12:00. FMOP MCO

12/07: Fram til onsdag 12.juli har SNO konkludert at rundt 190 sau og lam har blitt tatt av ulv i skadeområdet i Hurdal og på Hadeland. Siste skade ved Marikleiva i Gran natt til mandag. FMOP MCO.

11/07: Nye angrep på Gran, kjelde avisa Hadeland

10/07: Det er i følge SNO på rovviltnemnda på Sør-Fron sist ansatt ny rovviltkontakt i Vågå, men i følgje Hans P Vaberg er enda ikkje nokon slik på plass. Dette er sjølvsagt også ein av grunnane til at det ikkje er lett å få tak i slike nå i dette området.

10/07: Dødt lam funne i Russdalen i Vågå. Ser ut som kongeørndrepe. Vanskeleg å få tak i rovviltkontakt, og det kan bli å vente til i morgen. Dette er fortvila på denne tida av året, kjelde Hans Petter Vaberg

10/07: Nytt angrep i Marikleiva/Våjalia i natt, 2 søyer funnet. Postering i området i natt hørte urolige dyr i ett tida. Kadaverhund og folk er ute og leter. Kjersti via Sondre Imsgard

10/07: Fylkesmannen i Oppland forlenger, i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skadefellingstillatelsen på ulv i søndre deler av Oppland og deler av Akershus til mandag 24. juli kl. 12:00. Bakgrunnen er ferske skader og fortsatt stort skadepotensial. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er ikke endret. FMOP MCO

10/07: Beitebruker frå Toten flytta i går besetningen sin til beredskapsbeite i Nord-Fron, kjelde redaktøren. Alt dette på grunn av den feilslåtte forvaltninga av ulv. 

09/07: Synsobservasjon av ulv i Gransmarka, Østre Toten i dag kl 16.00.... SNO har vært der, ble funnet spor av det som høyst sannsynlig er ulv. Urolige dyr i området. Går 92 søyer + lam på inngjerdet skogsbeite der.  Ikke funnet skadde dyr foreløpig. Kommer stadig nærmere innmark og bebyggelse! Kjelde Wenche Rustad Wangen

09/07: Skada lam, dokumentert av SNO som skada av ulv funnet opp mot Øvervoja i dag. Skada antatt frå natt til i dag. Båe ørene var bite av, kjelde Bernt Hvinden Dahl og rovviltmelding på SMS frå Gran.

09/07: Ulveangrep ved Kvernsjøputten natt til i går, ei søye funnet i går kveld. SNO var i området i natt, stille. Kjelde Sven Erik Rasmussen

08/07: Statsråd Dahle vitja i dag Fåvang i samband med NSG sin grillaksjon. Som nestleder i NSG nytta redaktøren høve til å delta og under ei kort tale overrekka Dahle utskrift av brevet som vart sendt til han og Helgesen frå NB, NBS og NSG i går. Dahle tok seg god tid med folk etterpå og vi fekk ein lang god prat særleg om rovviltsituasjonen. Ellers står det ein fyldig beskrivelese og rapport i denne artikkelen på nsg.no

08/07: Det vart i følge kjelder teke ei såkalla haste-DNA-prøve av blod/fragmenter av den påskutte ulven i Ringebu, og det viser seg at det stammer fra et svensk dyr, kjelde Lars Ole Auglestad

07/07: Skadefellingstillatelsen på ulv gitt 30. mai, og som har blitt forlenget til 10. juli kl. 12:00, kommer til å forlenges av Fylkesmannen i Oppland i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Informasjon om varighet og ev. nye vilkår sendes ut på mandag. FMOP MCO

07/07: 4 sau funnet og dokumentert som ulveskader ved Finstadsætra, lenger nord/nordvest for dei store skadene i fjor, området ligg i øvre Rendalen i nærheten grensa til Tynset, kjelde Hedmark Bondelag.

06/07: Nordskog meiner at det må felles ytterligere 2 grenseflokker av ulv i tillegg til det rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok, kjelde GD

06/07: Fakta om døde rovdyr, kjelde Rovdata

06/07: Skadefellingstillatelsen på en ulv på Ringebu østside gikk ut i dag, og blir ikke forlenget i denne omgang. Det er ikke gjort synsobservasjoner, eller gjort funn av ferske skader siden 30.6. Det bes likevel om at beitebrukere i Midt-Gudbrandsdalen, spesielt på østsida, fortsatt har en høg grad av tilsyn for å avdekke eventuelle nye ferske skader. Geir Johan Groven.

06/07: Håpet er nå at ulven som vart påskote i Fåvang 30/06 døde av skadene, da det ikkje er gjort nye observasjonar av korkje ulven eller skada sau. Kadaversøk avdekka nokre fleire skader, men i følgje Jonny Mathisen fann dei ikkje ferske skader. Men vi ber likevel om at det i dette og tilstøtende beiteområder vert drive eit kvalitiativt godt tilsyn, redaktøren

05/07: Vakttelefonen for rovvilt i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har nå endret nummer til 91606636. Hilde Hammer

05/07: Foreløbig telling av jerv 2017, kjelde Rovdata

04/07: Møte på Lygna i kveld med beitebrukere og faglaga

03/07: FMOP har, i samråd med FMHE, forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i deler av Ringebu og Stor-Elvdal kommuner til torsdag 6.juli kl.12.00. Bakgrunn er omfattende tapssituasjon og risiko for nye skader. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er uendret. FMOP VMK

03/07: Det jaktes også i dag på kjente trakter på Hadeland etter ny observasjon av ulven, kjelde Sven Erik Rasmussen

02/07: Plotthund på plass i Ringebu for sporing, men venter på løyve til slepping, kjelde GD

02/07: Nye angrep av ulven på Gran/Toten i natt. Foreløbig er det funnet 5 søyer og 2 lam, som tilhører beitebruker på Toten. Ulven er både observert og spora og er på tur sørover frå angrepet i følgje fellingslaget. Kadaverhundekvipasjer er stillt til rådighet. Det er naturleg nok STOR fortvilelse i området, kjelde Wenche Rustad Wangen/Jonny Mathisen

30/06: Synsobservasjon av ulv som krysset vei i svingene før  Skimteflaten i Skrukkelia når du kommer fra Lygna  - i dag kl 09.30. Ulven var på tur nordover.  Det er satt inn sporing med hund, ledes av fellingsleder i Hurdal, kjelde Bjørn Even Stenberg

30/06: En ulv ble påskutt på Bølhøgda i Ringebu i natt. Det er gjennomført ettersøk i ca. 5 km, Fylkesmannen har avnå slutta ettersøket. Ulven gikk mot Imsdalen/Samdalen. Geir Johan Groven.

30/06: Fylkesmannen informerer om at en ulv ble påskutt i Ringebu i forbindelse med skadefellingsforsøk i natt. Ettersøk pågår med bistand fra SNO. FMOP SGR

29/06: Eit lam vart antageleg påkjørt i Børkdalsevegen på fyrste strekka (flata) nord før Dritudalen (Dalsmunningen) i går. Lammet vart funne av bilist seinare pga blod i vegen, men personene klarte ikkje å fange lammet. Ein ber beitebrukere i området om å leite etter lammet, som antagelig hadde blåe og gule klyper. Aktuelle er varsla pr. SMS, redaktøren.

29/06: Ulv sett på Sukkertoppen på Kvam østside ved 7-8 tida i dag tidleg. Fikk beskjed nå. Regner dette som pålitelig Vær obs sjekk dyra. Kjelde Jonny Mathisen

29/06: Fylkesmannen i Oppland forlenger tillatelse av 21.juni for skadefelling av én ulv i Ringebu og Stor-Elvdal i Hedmark. Bakgrunn er omfattende tap av sau og risiko for nye skader. Tillatelsen gjelder til mandag 3. juli kl 12:00. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er uendret.
FMOP SGR

29/06: Ulven er på ny observert i Helgedalen i følgje sikre kjelder

28/06: Til nå er minst 41 lam døde og eller avliva i Fåvangfjellet grunna ulv, GD skriv dette

28/06: Møte i rovviltnemnda vart langt da fleire var taletrengte og fekk takka vera møteleiar også god tid under ope post. Det var stor einigheit om at Staten hadde ansvaret for elindigheita, men gjer ingenting med det anna enn å trenare. Alle var òg einige i at dette utvikla seg til ei stor krise for beitenæringa med ein månad samanhengande skadesituasjon på Gran/Toten og ein sjokkstart på beiteseongen for Ringebu og ikkje minst Fåvang der dødstala stig markant nå for kvar dag. Men dei var slett ikkje like einige i kva vi skulle gjera for å betre forholda, som å gje skadefellingsløyve utfrå synsobservasjon av andre enn SNO, kven som skulle ha ansvaret for skadefellinga av kommunar når det var ei fylkesgrense i mellom, om ein skulle flytta sau i stor stil eller synleggjera at dette er beiteprioriterte områder og til slutt kva i alle dagar vi skal finna på for å ta ut skadevoldarane fort. Av vedtaka på lisenskvotene vedtok nemnda ei lisenskvote på 7 for ulv og 2 for bjørn.

28/06: GD skriv dette om møtet i nemnda.

28/06: Rovviltnemndsmøte i region 3 på Sør-Fron, sakliste her.

27/06: Det er ikke nye skader eller observasjoner, men "føre var" som er grunnen til endringen i meldinga fra FM under, kjelde Sondre Imsgard

27/06: Fylkesmannen i Oppland foretar en utvidelse av fellingsområdet for ulv i søndre deler av Oppland til også å omfatte Lunner kommune øst for rv.4 ned til fylkesgrensa mot Akershus og videre langs fylkesgrensa opp til E16 Hadelandsveien. Fylkesmannen i Akershus vil inntil videre avvente ytterligere utvidelser av fellingsområdet i Akershus.FMOP SGR

27/06: Det lokale offisielle dødstalet i Fåvang er i følgje Stein Myhrsveen 36 døde og avliva lam i området Samtjønnan - Samdalen. Ulven har ete mykje av eit lam, resten har vore leik med bitt her og der. 

27/06: Det er ikke funnet nye, ferske skader etter ulv i Ringebu. Det er avliva 30-40 skadde dyr de siste dagene. En er helt avhengig av ferske skader for å få satt i gang effektiv skadefelling. Nye skader kan oppstå hvor som helst, og en ber om at beitelagene på østsida i Midt-Gudbrandsdalen har høg grad av tilsyn for å avdekke eventuelt nye skader raskt. Geir Johan Groven

26/06: Odd Snellingen fra Lunner så ulv da han syklet mellom Hurdal og Lygna søndag morgen, kjelde Avisa Hadeland.

26/06: Til saman omlag 30 lam er pr. nå funne drept og avliva av ulven i Fåvang, kjelde Stein Myhrsveen. Bilde av skada lam til høgre, klikk på bilde for å vise det stort.

26/06: protokoll til saka nedanfor, kjelde Miljødirektoratet

26/06: Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok lisenskvote på ulv til 36 dyr, 12 dyr utanfor kjente ulverevir og 24 i kjente revir, kjelde redaktøren. Dette var viktige vedtak for beitenæringa, fordi det var det forslaga med dei største kvotene som vart vedteke. Likevel kan det virka til at dette er for låge tal til å ta ned bestanden til bestandsmålet. NRK skriv dette. Nationen skriv dette. VG skriv dette. GD skriv dette.

26/06: Skadefellingstillatelsen på ulv sør i Oppland og deler av Akershus gitt 30.mai er forlenget til mandag 10. juli kl 12:00. Bakgrunn er ferske skader i Helgedalen i Gran og Skrukkelia i Hurdal søndag 25. juni. Øvrige  vilkår er ikke endret. FMOP SGR

25/06: Rettingar til melding under: Info fra SNO: Femten skadde sau er avliva i Samtjønn-området i Ringebu. Dokumentert ulv. I tillegg ytterligere tre sau skadd. Skader påført natt til i går eller i går. FMOP SGR

25/06: Siste nytt frå Fåvang: 11 avliva og 2 skada som er funnet i område Samtjønnan, Fåvang Gjeterlag, kjelde Stein Myhrsveen. Dette er heilt ferske skader og jaktlager er på plass så vi håper det beste....

25/06: Bjørn sett på veg nedover mot Dombås av 4 personar i dag ved 10.30 tida, kjelde GD

25/06: Med bakgrunn i tre skader på sau der gaupe er dokumentert skadegjører og to skader på sau i samme område med ukjent skadegjører, har Fylkesmannen innvilget skadefellingstillatelse på én gaupe i området Liaåsen mellom Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner. Tillatelsen er gitt til Nord-Aurdal kommune men gjelder i begge kommuner med følgende områdeavgrensning: Begnavassdraget i øst, Ølsjøen i vest, Stavedalsvegen/rv 221 i sør, Mønavegen i nord. Tidsavgrensning til torsdag 29. juni kl 12:00. Familiegrupper er unntatt fra skadefellingstillatelsen. FMOPSGR

25/06: Med bakgrunn i fersk skade på sau og udok obs av ulv på grensa mellom Gran og Hurdal har Miljødirektoratet innvilget disp for bruk av hund i forbindelse med fellingsforsøk.  Fellingslaget i Hurdal står for vurderingen om det er aktuelt å  slippe hund på sporet. Inntil videre spores det med bandhund. FMOPSGR

25/06: I morgon startar ein ny ulvesaga i og med at rovviltnemndene i region 4 og 5 har fellesmøte med vedtak av nye lisenskvoter innanfor og utanfor ulvesona. Her er frontene steile, og eit sikkert tips er vel at vedtaka vert anka uansett og at avgjerda også denne gongen vert teke på departementsnivå til slutt. Dette er utan tvil ei svært viktig sak for beitenæringa, og vil visa kva dei politiske rundane i vinter førte til. VG har samansett ein informativ artikkel rundt temaet. Nationen skriv detteHer er innkalling og sakliste for møtet. NSG har levert inn ei generell uttale i saka.

25/06: Da har ulven slått til i Helgedalen igjen. 1 søye og ett lam. Søya ble avlivet. Angrepet skjedde like etter midnatt, mens det var folk i området. Det skal ikke gjøres søk enda, de ønsker å ha det rolig i området foreløpig. 
Øk tilsynet i besetninger som går i tilgrensende områder, kjelde Bjørn Even Stenberg, Vestre Toten eller som tekstmeldinga frå landbrukskontoret på Hadeland: Ulveangrep ved Pikkmyrbakken (Sør-Helgedalen) i natt - 2 sau tatt. Fellingsforsøk pågår. Kjersti

25/06: Da ser det ut til at det har vært ulv ved Samtjønna, det er observert to lam med skader som etter bildene ser ut til å være forenlig med ulv. Kristen B. skal være med innover nå, oppmøte 10.00 i Tromsbua, oppfordrer alle som har mulighet til å bli med. Hege, beitelagsleder

25/06: Jaktleder i Ringebu melder: Det er funnet skadde sauer ved Samtjønna, trolig ulv. SNO er på vei ut for å dokumentere. I den forbindelse trengs det jegere ut nå så fort som råd. Send SMS til 99006715 de som kan NÅ. Hilde Hammer

24/06: SNO melder om to lam tatt av gaupe ved Liaåsen i Nord-Aurdal. Ca to døgn gamle skader. FMOP SGR

24/06: Det er mistanke om observasjon av ulv i Skogbygde i Vågå, men det er ikkje funne dokumentasjon, kjelde Helen Svare

23/06: Det blir ikkje saueflytting i helga, Avisa Hadeland

23/06: Fleire tusen sauer kan bli flytta til andre beiteområder i Oppland, kjelde Avisa Hadeland På kommentarfelta på Facebook vrimlar det av kommentarar, og nokon meiner at vi ikkje skal gje opp. Det skal vi heller ikkje, men ein må vera klar over at dette handlar om fortvilte enkeltbrukarar som har mista og avliva fleire dyr i besetningen sin. Dette er ei oppleving som set sine spor hos alle, og nokon orkar ikkje tanken på dette i det heile teke. Vi må ha respekt for alle og hjelpa alle med deira eigne ønskjer. Det er svært viktig å vita at dei som ikkje har prøvd noko slikt desverre ikkje heilt veit kva dette inneber. På den andre sida er det aller beste å vera sta og stå på sitt, stå på beiteretten, stå på at dette er beiteprioritert område og stå på for å samlast om ein ting: få skadevoldar /ane ut, kjelde redaktøren

23/06: FMOP har lova midlar til beitebrukere som har ønskje om å flytte besetningen sin til andre beiteområder. 4 besetningar har alt forespurt om ledige beiteområder. På møtet på Hadeland i dag fekk interesserte beitebrukere frist til måndag med å melde sin interesse for flytting. Dersom denne interessa blir stor må vi i Opplnd sørge for å finna egna beiteområder åt våre yrkesbrør. Beitelag med ledig kapasitet og historisk låge tap til freda rovvilt bes melde seg til Arnfinn Beito på tlf. 99037525 snarast, kjelde Oppland Sau og Geit v/Arnfinn Beito. Det vert sjølvsagt oppretta individuelle avtalar med alt som måtte vera aktuelt mellom aktuelle beitebrukere og beitelag. DERE SOM LES DETTE VERT BEDD OM Å KONTAKTA EIGE OG NABO BEITELAG SLIK AT MELDINGA VERT SPREDD!!

23/06: Valdresrådet har i dag sendt brev til Klima og Miljødepartementet angåande ulvesaka, kjelde Arnfinn Beito

23/06: Nationen har oppslag om møtet landbruksorganisasjonane hadde med Helgesen og Dalen.

23/06: NSG skriv om møtet her.  Norges Bondelag skriv dette. Norsk Bonde og Småbrukarlag skriv dette.

23/06: Det er gjort ubekreftet observasjon av mulig ulv i Murudalsområdet sist onsdag og i dag. Beitebrukere bes være obs. Hilde Hammer.

23/06: SNO melder om to lam tatt av gaupe ved Garthus i Sør-Aurdal. Skade  fra 20. juni.FMOPSGR

23/06: Skadefellingstillatelsen på ulv gitt 30. mai og som har blitt forlenget til 26. juni kl. 12:00, kommer til å utvides av Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi sender ut ny informasjon på mandag om varighet av ev. nye vilkår, kilde FMOP

23/06: Skadefellingslaget såg ulven som det er gitt skadefellingsløyve på i Ringebu/Stor-Elvdal natt til i går, kjelde jeger i skadefellingslaget

23/06: Faglaga og NSG sentralt har i dag frå kl. 10.00 - 10.45 møte med Helgesen og Dale i Oslo. Det er fra redaktøren foreslått at disse punktene blir tatt opp med statsrådene:

Møte med Dale og Helgesen er såpass kort at det bare det mest vesentlige må tas opp, og det må da leveres et skriv med punkter i tillegg. Det kan nevnes noen andre småting, men etter mitt syn er det mest vesentlige i en slik situasjon vi har og har hatt på Toten/Hadeland nå: Å få tatt ut skadevolder/ere. Dermed må det satses på å få forklart hva som skal til for å lykkes fort i en slik setting med fokus på felling av skadevolder. I praksis består arbeidet av å lokalisere ulven/ulvene og bruke alle krefter og ressurser på å gjøre arbeidet fort og effektivt, dette kan gjøres kun med god organisering og godt samarbeid i alle ledd. Mye av dette arbeidet går an uten noen andre midler enn det vi har i dag, men da må alt være på plass og planlagt fra dag 1. I dette tilfelle har selvsagt kombinasjonen av flere uheldige saker hindra eller gjort at arbeidet har dratt ut i dette tilfellet. Ulveskader er, basert på erfaringer tidligere, slik som Spekedalen, Skåbu og Kvam, såpass kostnads- og ressurskrevende at samfunnet nå må ta dette innover seg ved å satse mye mer fra dag 1 på å ta ut skadevolder. For beitebrukere er det altoppslukende både fysisk og psykisk, og kan ikke forklares for andre utenforstående. Dette må dessverre oppleves. Vi må etterspørre og eller kreve følgende:

 1. Skadefellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder må nå konkretiseres ytterligere og må utløse nøkkel til full verktøypakke fra dag 1.
 2. Det må gis skadefelling på første dokumenterte skade og i tillegg må det gis skadefelling på første dokumenterte synsobservasjon. En dokumentert synsobservasjon må defineres slik at f. eks. observasjon av SNO, medlem av kommunalt skadefellingslag eller bilde/videobevis kan utløse vedtaket.
 3. Ved skadefellingstillatelse basert på skader må fellingstillatelsen gis over stort nok område og på 2 dyr fra dag 1. Dette for å dekke opp i områder med dårlig mobildekking. En ulv kan likevel ikke skytes 2 ganger, men er det tvil eller er det 2 så kan man jakte uten engstelse for å gjøre feil.
 4. Verktøypakken må inneholde tilgang til løs på drevet halsende hund, sporhund og  mannskap fra SNO fra dag 1 dersom skadefellingslaget vil ha det.
 5. Det må være en selvfølge at tilgjengelig flaggline finns overalt. Her har selvfølgelig kommunene og regionene ansvar, men i regioner uten historiske skadefellingsforsøk på ulv må dette fra myndighetenes side skaffes tilveie som beredskapsutstyr.
 6. For å styrke flagglinen må det være full forståelse for at beitebrukere og andre beitetilsyn er med i en planlagt manngard for å lede eller stenge ulvens fluktveg i en skadefellingssituasjon.
 7. Alt som beitebrukere eller tilsyn til beitebrukere bruker av ekstratid i en skadefellingsperiode skal godtgjøres med en fastsatt timesats, for tiden er dette kr. 203,- /time for mannskap og kr. 228,- /time for ledere. Dette har ingenting med dagsats å gjøre, her må timene som må brukes godtgjøres.
 8. Mattilsynets rolle i et ulveangrep på beitedyr i beiteprioriterte områder har vært utsatt for spørsmål, misforståelser og delvis kritikkverdige forhold i denne konkrete saka. Her ligger en ting fast av brev fra 2012: I rovviltforliket av 2011 er det vedtatt at "det skal ikke være freda rovvilt som utgjør et skadepotensiale i beiteprioriterte områder". Ut fra dette er det vedtatt at Mattilsynet ikke kan vedta beiterestriksjoner med bakgrunn i skader påført av freda rovvilt i beiteprioriterte områder. Men ut fra dyrevelferdsloven må selvsagt beitebruker vurdere faren beitedyra settes i, og Mattilsynet kan da og har da gitt råd om ikke å slippe dyr i dette tilfelle da sjansen for skader var store. Spørsmålet her er hvor mye skyld og eller hvordan det stiller seg i en ekstremsituasjon der Staten på den ene sida har freda ulven og forårsaka en umulig og ukontrollerbar situasjon for beitebrukere, og den uskyldige beitebrukeren i et beiteprioritert område ikke kan gi god nok dyrevelferd til dyra sine i form av mat og plass uten å slippe dyra i utmark. I denne saka har FM/Staten gått inn med kompensasjon med kr. 6,- pr. dyr pr. dag for at beitebruker kan holde dyra hjemme. I tillegg er beitebrukerne trua med avkortning av erstatning av skada og drepte dyr i høst dersom beitedyra har vært sluppet i utmark i tida etter at ulveangrepa ble oppdaget. Her mener vi at Staten og myndighetene går utover sitt mandat ved at vi som beitebrukere faktisk har krav på full erstatning i forhold til freding av rovvilt.
 9. Av hensyn til beredskap og krisestab vil vi fra nå av kreve at representant/er fra næringsorganisasjoner/beitelag alltid skal være med i slike grupper/møter. Det vil alltid være behov for en stemme fra grasrota både faglig sett og utfra det naturlige engasjementet og drivet som er nødvendig i slike saker. 
 10. Av saker som bekymrer beitebrukere med ulv som statsrådene også må  få vite er i tillegg til ovennevnte punkt:

a) Ulven tar nå den gode og tidlige beitesesongen fra oss i beiteprioriterte områder, folk gruer seg og venter med å slippe på beite, dette godtar vi ikke lenger - beitenæring blir holdt for narr.

b) Selv om dette delvis er svensk ulv så er det samlete trykket av ulv betydelig økt også på grunn av norsk forvaltning, i fremtidig lisensjakt må dette tas høyde for.

c) All skadefellingsjakt om sommeren er vanskelig, tidkrevende og svært kostbar - for alle rovviltarter vil det være best om lisensjakt, kvotejakt etc om vinteren blir satset mer på for å lykkes, her kan også Staten bidra. Dette da selvfølgelig med unntak av svenske ulver som kommer inn. Disse har vi ikke råd mot anna enn at vi sammen må oppdage og ta ut disse snarest råd er når de passerer grensen.

d) Vi er mektig lei av at beitenæringa skal ta større og større andel av tapa selv, det handler om avkortninger, pålegg som slips, slippemåter, slippe og sanketidspunkt, helsestatus, rapportering i august, andre regler for utregning av normaltap og andre pålegg som avstedkommer ulike prosentsatser i avkortning utenom normaltapet.

22/06: Rev truleg teke av ulv i Fyresdal i Telemark. I same området er det observert ulv, men det er av alle ting ikkje søkt om fellingsløyve, sjølv om det er sleppt fleire tusen sau i området, kjelde Nationen

22/06: Det kjem inn meldingar i dag om at 3 beitebrukere i Hadelandsområdet vil sanka saman og flytte sauen sin til tryggare utmarksbeiteområder, vi kjem tilbake til meire om dette etterkvart.

22/06: Etter vegen ved Mykkelseter i Fåvang vart det i dag gjort ein synsobservasjon av ulv, kjelde Stein Myhrsveen

22/06: Det meldes på Facebook om at det i jaktfasen i Ringebufjellet vart sett jerv også.

22/06: SNO melder: Ett lam dokumentert tatt av ulv ved Lygna. Sannsynligvis fra i natt. FMOP MCO

21/06: Det er innmeldt 10 dokumenterte døde sau og lam ved Øvre Helleren i Nannestad i dag. Skadene var omlag 2 døgn gamle og dyra tilhører beitebruker i Oppland, kjelde Arne Ruud. Skadene er varsla FM i Oslo/Akerhus 22/06.

21/06: Media om bjørnefallet, kjelde Avisa GD og NRK/HO

21/06: Oppdatering på alt på Hadeland, kjelde Avisa Hadeland

21/06: 7 søyer og 3 lam funnet skadd eller drept av ulv i dag på Gran Østås. Dette er et nytt angrep i samme område, kjelde Garn saubeitelag, Sven Erik Rasmussen

21/06: 8 sau tatt av ulv er funnet i Bergsæterlia i dag, antas å være et par dager gammelt. SNO vurderer skadene i kveld. Trengs hjelp til å lete mer, oppmøte kl.10 ved bingen i Bergsæterlia i morgen kl.10. Ordningen med 6kr/dag/dyr for forsinket slipp videreføres til 26/6. Mattilsynet fraråder ikke lenger beiteslipp - men understreker at hver dyreeier må vurdere sin situasjon! Styret planlegger organisert beiteslipp under kontrollerte former med ekstra tilsyn og fellingslag på plass. Mer informasjon om dette kommer i morgen. Kjersti, Gran Landbrukskontor

21/06: Fylkesmannen i Hedmark iverksetter skadefelling på én ulv i deler av Stor-Elvdal og Ringebu. Bakgrunnen for vedtaket er en bekreftet synsobservasjon av ulv i Imsdalen i natt. Skadefellingsområdet er Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune. Varighet fram til 28. juni kl. 12:00. FMOP MCO

21/06: Rovviltinfo. Fylkesmannen i Hedmark melder at bjørnen det ble gitt skadefellingstillatelse på i deler av Ringebu og Stor-Elvdal søndag 18. juni har blitt felt i natt. Skadefellingen er dermed avsluttet. FMOP MCO

21/06: Bjørnen i Ringebu er skutt, samtidig har skadefellingslaget sett ein ulv til i Imsdalen, kjelde Jonny Mathisen

20/06: Det var ein hannulv som vart teke ut i Ringebu. Eit skår i gleda er at vedkommande som såg ulven dagen før ikkje trur at det er same ulven som er felt. kjelde GD 

20/06: Mattilsynet opphever rådet om å ikkje sleppe dyr på beite i ulveskadefellingsområdet på Toten og Hadeland.

20/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30.mai i søndre Oppland er forlenget av Fylkesmannen i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til mandag 26.juni kl.12.00. Bakgrunn i to skadete søyer ved Bråa i Gran i natt. Tillatelsen gjelder inntil 2 ulver og i samme fellingsområdet som tidligere. Øvrige vilkår er ikke endret. FMOP VMK

20/06: Det er nye skader på Gran att i natt i følgje Avisa Hadeland og Sondre Imsgard. I tillegg meldes det fra Toten at det ser ut som om at det er sikkert at det er fleire ulvar på ferde, kjelde Bjørn Ivar Bjerkehagen

19/06: Oppland Sau og Geit takker eit svært effektiv skadefellingslag, som klarte å ta denne ulven i Ringebu så tidleg. Utan dere stoppar beitenæringa i Midt-Dalen, gratulere frå redaktøren!!! Gratulasjonar tikkar også inn frå mange andre i beitenæringa.

19/06: Rovviltinfo, kl. 22.54: Skadefellingsleder i Ringebu melder at ulven det ble gitt skadefellingstillatelse på tidligere i dag i Ringebu og Stor-Elvdal, har blitt felt i Åsdalen. Skadefellingen er dermed avsluttet. FMOP MCO

19/06: Fylkesmannen i Hedmark har utvidet fellingsområdet på en bjørn til å gjelde Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune. Det er også gitt fellingstillatelse på en ulv i samme området av Fylkesmannen i Oppland. MGL v/Hilde Hammer.

19/06: SNO bekrefter i kveld at to sau funnet øst for Høvra (Gran østås) i dag, er tatt av ulv. Skadene antas å være 3 dager gamle. Det ventes nye anbefalinger vedr beiteslipp fra Mattilsynet og Fylkesmannen i morgen formiddag. Oppdatering kommer. Gran saubeitelag, Kjelde: Sondre Imsgard

19/06: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én ulv i Ringebu. Bakgrunnen for vedtaket er 8 døde og skadde sau antatt tatt av ulv i Åsdalen. Potensialet for ytterligere skader vurderes som stort. Skadefellingsområdet er Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune.  Varighet fram til 26. juni kl. 12:00. FMOP MCO

19/06: Diskusjon om ny lisenskvote for ulv er alt i emning, viktige vedtak for beitenæringa, kjelde nrk.no/ho

19/06: Plotthundane frå Sverige reiste heim i dag utan resultat, kjelde Avisa Hadeland

19/06: Viser til synsobservasjon av ulv i Ringebu i går kveld. Observasjonen blei gjort av medlem på det kommunale skadefellingslaget i Ringebu. Avstanden var ca. 40 m, altså var dette ein truverdig observasjon. Det blei diskutert/vurdert  på møte på Sør-Fron 20.4.2017 om ein kunne gi skadefelling på ulv ved nettopp denne type truverdige synsobservasjonar, men at skadefellingsperioden skulle vere kortvarig fram til kl. 12.00 neste dag for å avklare situasjonen. På møtet deltok politisk nivå, skadefellingsleiarar og kommunal administrasjon i Midt-Gudbrandsdalen, i tillegg til Fylkesmannen. Kommunane oppfatta det klart slik at det var semje og ønskje om å prøve ut ei slik ny ordning for å bli meir effektive i forhold til raske uttak av ulv. Ein fekk likevel ikkje løyve til skadefelling i Ringebu i går, og det er vanskeleg å få situasjonar som  kan vere meir truverdige, for å bruke eit slikt uttrykk. Ein ser situasjonen som har oppstått med ulv lenger sør i fylket, og når ein ser konsekvensar og kostnadar ved ulveangrep, meiner ein det vil vere både kostnadseffektivt  og skadeførebyggande dersom ein kan bli meir effektive i forhold til raske uttak.

19/06: Det er sett ei gaupe ved Vestre-Setra i Skåbu. Det var ein del sau der og det vert gått med kadaverhund i dag, kjelde Ole Petter Berget.

19/06: OA skriv dette om gårsdagens funn.

18/06: Desverre så vart det ikkje slutt med ulven - Det vart funnet ei søye teke av ulv i dag att , truleg drepe fredag, fleire dyr er sakna og søya vart funne nokre hundre meter frå der Dale var på besøk torsdag,kjelde Sondre Imsgard.

18/06: Det er søkt eller vurdert søkt fellingsløyve på ulven i Ringebu, men det er ikkje gjeve fellingsløyve, sjå sak 19/06

18/06: Det er i kveld kommet inn melding om synsobservasjon av 1 ulv ved Bøle/ Jønnhalt i Ringebu kommune. Fylkesmannen og SNO er informert. MGL v/Heidi Paulsen.

18/06: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i Storfjellet beitelag sitt beiteområde i Stor-Elvdal og Ringebu. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er 1 lam dokumentert tatt av bjørn, 3 - 5 dager gammelt, samt observasjon av bjørn i området i ettermiddag/kveld. Skadefellingstillatelsen gjelder til 27. juni. FMOP MCO

17/06:  Siste oppdatering fra Gran Sauebeitelag: SNO og hundene må ha ferske spor! Minner derfor igjen om betydningen av tilsyn de nærmeste dagene, særlig tidlig morgen. SNO har i dag undersøkt en usikker synsobs. av ulv på veg sørover fra RV 244, 1km øst for Mjørlund. Vær derfor ekstra på vakt i Helgedal-området. Toten er varslet. Kjersti, landbrukskontoret Hadeland, kjelde Sondre Imsgard

17/06: 2 lam funne drept i Russdalen Beitelag i Vågå, 1 dokumentert teke av ørn og eit usikker med knust nase, antagelig jerveskade, kjelde Hans Petter Vaberg.

16/06: 3 lam borte på innmarskbeite hos Per Sveahaugen, Nordherad i Vågå. 1 stor gaupe er sett på beite og mistanken går i retning av dette, kjelde Per Sveahaugen

16/06: Det var orienterings-, oppdaterings- og diskusjonsmøte om ulvesaka hos FM i Oppland i går, med Mattilsynet, FMOP - Miljø og landbruk, berørte kommunar, Rovviltnemnda, OB, OBS og OSG med tillegg NSG og FKT-prosjektet sentralt. Her vart saka diskutert, og nokre strategier skissert/valgt. Neste viktige møte i saka er mandag førstkommende kl. 08.30 mellom FM, Mattilsynet og SNO. Det vart lagt føringar for at dersom ingeting skjedde på skadefronten i helga vil beitelaga i tur og orden bli anbefalt og sleppe dyr. Dersom skadene fortset i området vil dei med dei største utfordringane i forhold til mangel på beite/mat til dyra sine bli tilbydd utmarksbeite i egna områder. Alt rundt meldingar, "pålegg" og råd frå Mattilsynet vart prata godt om, viser her til teksta om dette i denne artikkelen 15/06. Mattilsynet presiserer enda ein gong at dei i beiteprioriterte områder med slike farer for rovviltangrep ikkje kan koma med vedtak om beiterestriksjonar, men dei vil med bakgrunn i dyrevelferdslova framleis tilråd åog ikkje sleppa i områder der fellingsløyve er gjeve. Alle råd eller eventuelle pålegg i saka vil i framtida koma på eigen nyhetsartikkel på Mattislynets heimesider. Dei presiserer også at tiltak om nedslakting ikkje i det heile er vurdert. Likeeins vart FM utfordra på tidlegare svar om det kunne bli avkorting på erstatningsoppgjør i haust for dei som trossa tilrådinga om og ikkje sleppa dyra sine og fekk skader grunna freda rovdyr. FM og rovviltmenda tilbaud høg fokus og beredskap i saka. Faglaga tilbaud hjelp til beredskapsbeiter i innmark og utmark og kunne vera behjelpelig med mannskap til tilsyn, referat frå møtet kjem seinare, kjelde redaktøren

16/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i søndre Oppland gjelder til tirsdag 20. juni kl. 12:00. Rammen for felling endres fra ett dyr, til inntil to. Se info på Fylkesmannens hjemmeside om saka her

16/06: Orientering til de berørte i ulvesaka i Oslo/Akershus og delvis Oppland:  Siste forlengede skadefellingstillatelse fra Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland gjelder til fredag 16. juni kl 12:00, jf. Fylkesmannens SMS tjeneste. Fylkesmannen i OA følger de samme vilkår som tidligere, dvs. at kompensasjonsordningen for forsinket slipp av beitedyr (sau og storfe) opprettholdes innenfor skadefellingsområdet i Akershus. I utgangspunktet kr 6 pr dyr og dag (kan bli annen sats for storfe). Dyreeiere dette gjelder vil etter hvert få tilsendt et eget skjema for utfylling og videre søknadsbehandling.  Tilbudet om tilskudd til ekstraordinært tilsyn til beitelagene videreføres også innenfor skadefellingsområdet.

Vi håper dere beitelagslederne kan videreformidle dette så raskt som mulig til alle beitelagsmedlemmer. Ekstraordinært tilsyn.

Vi har fått spørsmål om hvilken timesats som gjelder for det ekstraordinære tilskuddet. Som en rettesnor har vi derfor tatt utgangspunkt i de erfaringene vi har fra skadesituasjonen på Østsida i Eidsvoll gjennom årene 2014-2016. Der er det ekstraordinære tilsynet gitt de samme vilkår som skadefellingslagene har fått. Det vil si 187 kroner timen pr mann med en makssats på 1 400 kroner pr døgn. Dette gjelder så lenge skadefellingsperioden varer.  I følge Asle Stokkereit er det snakk om tilskudd for tilsyn pr døgn for 2 mann i Hurdal og 1 mann for de andre beitelagene. I tillegg vil det bli godtgjort for noen ekstra oppfordringer om tilsyn, gitt av Fylkesmannen i perioden. Når situasjonen roer seg vil Fylkesmannen innkalle beitelagene til et møte for å fordele tilskudd til beitelagene. Fylkesmannen har også bedt Miljødirektoratet om supplering av beredskapsmidler og fått tilsagn om dette i den vanskelige situasjonen som har oppstått.Det viktig at beitelagene fører lister over antall timer ekstraordinært tilsyn (skilt fra utvidet og ordinært tilsyn) i tillegg til kjørelister. Denne dokumentasjonen er vi avhengig av i saksbehandlingen.

Krisestab: Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland har i samarbeid med Mattilsynet og SNO opprettet en krisestab som har avsatt tid til daglige morgenmøter framover. Neste møte er i morgen kl 08:30. Vi håper med dette å samordne vedtak og informasjon, samt håndtere situasjonen på en best mulig måte, kjelde FMOA v/Jonny Storbråten.

16/06: På NRK/HO hører vi også kva samfunnstoppane sa om ulvesaka på Hadeland, kjelde NRK

16/06: Sjølv om valgkampen har begynt må vi vel referere litt til kva Erna Solberg og Georg Dale sa og fekk sjå i gårkveld, kjelde Avisa Hadeland. Forøvrig er avisa Hadeland full av ulvestoff om dagen.

15/06: Statsminister Solberg og Landbruk og Matminister Dale kjem åt Hadeland i efta/kveld, kjelde avisa Hadeland

15/06: Mattilsynet peiker på brev av 2012 om at ein ikkje kan vedta beitenekt i beiteprioriterte områder. Derfor er meldingane frå Mattilsynet som har gått ut og går ut til beitebrukarane i områder råka av ulven ikkje eit vedtak om beitenekt, men ei fraråding om å sleppe dyr på beite som ein info om at dyrevelferdsloven vert brote ved slepp av beitedyr. Elles har no Mattilsynet gått ut med ei meire presis melding på sine nettsider i dag, kjelde redaktøren i samtale med Mattilsynet.

15/06:  Ulvemassakeren er en varsla katastrofe, kjelde Sven Arne Lie i GD 

15/06: Avisa Hadeland har siste nytt i ulvesaka her.

15/06: Mattilsynet risikoanalyse for 2017, kjelde Mattilsynet via Anette Jørstad

14/06: Mange frivilige med for å rydde opp etter ulven, kjelde Nationen

14/06: Fellingslaget, forsterket med SNO og hunder, er nå i beredskap på Hadeland. For å starte et fellingsforsøk er vi avhengig av helt ferske spor etter ulven. Vi ber derfor om at alle er ekstra på vakt de nærmeste dagene, særlig om natta og tidleg morgen, kjelde Sondre Imsgard

14/06: Informasjon fra Mattilsynet: Mattilsynet opprettholder følgende vurdering: - Slipp av sau i beiteområder i søndre Oppland og nordre Akershus hvor det er pågående fellingstillatelse av ulv vurderes som brudd på dyrevelferdsloven. (Fylkesmannens fellingstillatelse gjelder til fredag 16. juni kl. 12:00.) Mattilsynet følger situasjonen fortløpende. Har du spørsmål, kontakt din avdeling i Mattilsynet på tlf. 22400000

14/06: Ordførere sterkt kritiske til regjeringen om ulveforvaltning i forhold til skadesituasjonen sør i Oppland, kjelde OA

14/06: SNO har samlet inn flere prøver for DNA-analyse i det siste, innenfor skadefellingsområdet i Gran og Hurdal. Det er i dag gjort analyser av prøver fra Hurdal, og det ble DNA-treff på to av disse prøvene. Begge fra samme individ, ei tipse fra Kindla-reviret i Ørebro/Dalarna. Flere prøver vil bli analysert med det første. Dette til informasjonen. FMOP VMK

14/06: Ulven i Ringebu/Øyer er norsk, medan ulven på Gran/Toten er svensk, kjelde Nationen

14/06: Ulven er ikke norsk, kjelde VG

13/06: FMOP har i samråd med FMOA utvidet fellingsområdet for ulv i Gran, V.Toten, S. Land og Gjøvik. Utvidelsen omfatter følgende område: Vest for rv.4 og øst for fv.34 opp til Fluberg, sør for fv.33 mellom Fluberg og Gjøvik og avgrensningen følger deretter Mjøsa ned til Minnesund. Øvrig avgrensning og de resterende vilkårene er ikke endret. FMOP VMK

13/06: Tenkte berre å informere om at vi dei siste dagane har fått inn mye ulvemeldinger rundt omkring i fylket som er vanskelige å bekrefte eller avkrefte. Dette hører med når det er stort fokus på ulv. Prøver å sørge for at beitelag/kommuner er varsla der vi meiner det er grunn til det, men ein kan aldri vite sikkert rundt desse meldingene på barmark, kjelde Ole Knut Steinset, SNO 

13/06: Med til denne historia høyrer sikkert denne meldinga frå Therese Rudi: Ubekrefta observasjon av ulv i Saksumdalen i dag, som i følge ho var meldt frå SNO.

13/06: NRK Hed/Opp melder i dag at svenske plotthunder vert sett inn i jakta på ulven i dag, kjelde redaktøren. Det meldte også avisa Hadeland i går, så da får vi håpe at dette går mot en ende, for nå er det nok.

13/06: Beitingstjernet - Hennung er siste skadested. Ligger inntil Gjøvikbanen, og er i grenda der Fossheim holder til. 
Veldig til flisespikkeri fra FM med siste utvidelse av området; burde tatt med resten av Gran Øst for Randsfjorden og hele Vestre Toten, kjelde og kommentar ved Sondre Imsgard

13/06: Med bakgrunn i antatt skade av ulv på søye ved Billingtjern i Gran, utvides fellingsområdet til også å gjelde Gran kommune vest for rv.4, avgrenset øst for fv.34. Avgrenses i nord av Holmevegen, Stenersgata, Trevassvegen, Sagvollvegen og Midtåsen (mot Reinsvoll). Øvrig avgrensning og vilkår gjelder fortsatt. Skaden er trolig fra natt til 12.juni. FMOP VMK

13/06: Nye skader etter ulven ved Billingstjern i Gran

12/06: Fra Gran i dag kl. 17.05: Andrep rett på andre sida av haugen for angrepet ved Vildflomyrene på Østre Toten. 5 søyer og 2 lam funnet i Helgedalen i dag. Det er behov for folk til å være med å lete i morgen, tirsdag. Oppmøte kl. 10.00 ved samlebingen i Sør-Helgedalen. Arne Bilden koordinerer letinga, kjelde Kjetil og medling fra Sondre Imsgard.

12/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til fredag 16. juni kl. 12:00. De siste påviste skader var natt til 11. juni i Gran kommune. Områdeavgrensning og de øvrige vilkårene i skadefellingstillatelsen er ikke endret. FMOP VMK

11/06: Diskusjon om plotthund i VG etter at Austmo i SNO satser svensk i jakta på ulven, kjelde VG

11/06: Sjølv om NSG ikkje er nemnt så har vi vore med og bedd om hjelp, jmf. innlegget under, kjelde VG

11/06: Jeg har nå snakket med Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet som bekrefter at de nå vil gi SNO i oppdrag å bistå i skadefellingen av det som trolig er to ulver i området Østre Toten, Vestre Toten og Hurdal. Det er nå dokumentert 20 sauekadavere her og de finner stadig flere, kjelde Per Fossheim

11/06: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en bjørn på Ringebu østside, gjeldende til fredag 16. juni kl. 12.00. Det er svært viktig at aktuelle beitebrukere i Ringebu har intensivt tilsyn fremover, slik at eventuelle nye skader blir oppdaget raskest mulig. Kilde MGL v/Geir Johan Groven.

11/06: Fylkesmannen har innvilget fellingstillatelse på én bjørn i Ringebu med bakgrunn i fersk skade på én sau ved Breistulen. Potensialet for ytterligere skader vurderes som stort. Skadefellingsområde er Ringebu øst, avgrenset fra rv  27 i nord til Øyer grense i sør. Varighet fram til 16. juni kl 1200. FMOP SGR

11/06: Øyvering venta med å sleppe sauen grunna observasjon av ulv, men slepper den nå, kjelde GD

11/06: Det meldes om at det er funne 14 kadaver etter ulv på Toten nå, kjelde NSG v/Per Fossheim/Kjell Erik Berntsen

11/06: FMOP bekrefter meldinga under: SNO melder at 4 sauer er tatt av ulv i Vindflomyrene på Østre Toten. Minst 2 dager gamle skader, kilde FMOP SGR

10/06: Sted: TotenObservasjon: Ulvedrept søye og 2 lam. Flere skadet. Er SNO kontakta? Ja, kjelde Frode

09/06: Fellingsleder er harm på at KLD nå plutseleg gjev anledning til bruk av plotthund da dei ikkje har fått anledning til dette før og kunne hatt trena opp slike, Ivar Odnes er positiv, da det faktisk finns slike ein kan leiga inn frå andre stader i Oppland, kjelde NRK

09/06: INFORMASJON FRA MATTILSYNET:Mattilsynet opprettholder sin vurdering av at slipp av sau i beiteområder i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, som omfattes av den pågående fellingstillatelsen av ulv utvider til tirsdag 13. juni kl. 12:00, anses som brudd på dyrevelferdsloven. Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende, kilde FMOP SGR

09/06: Miljødirektoratet tillater bruk av plotthund i ulvesaka, kjelde Nationen

09/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til tirsdag 13. juni kl. 12:00. De siste påviste skadene var natt til 7. juni i Gran kommune. Områdeavgrensningen og de øvrige vilkårene i skadefellingstillatelsen er ikke endret. FMOP MCO

09/06: GPS-kurs på Vinstra 16. juni kl. 18.00. påmelding Jonny Mathisen, tlf. 48230371

09/06: Kadaverhundkurs på Vinstra 11.-13 juni, påmelding til Jonny Mathisen, tlf. 48230371

09/06: "Det ble i natt kl. 01.00 observert en ulv som krysset riksveg 4 like sør for Roa retning Nordmarka. Kilden min, Halvor Bergsland (90069610), sier at han er 99 % sikker på at det var en ulv. Viktig at vi er mye ute alle mann nå!" Kjelde: Sondre Imsgard

09/06: Stortingspresidenten vil gje lov til bruk av plotthund i ulvesaka, kjelde NRK

08/06: Siste nytt om ulv fra avisa Hadeland

08/06: Ung bonde med mening i VG

08/06: NSG ber saman med faglaga Klima og Miljødepartementet v/Helgesen og Landbruk og Matdepartementet v/Dale inn til hastemøte, kjelde brev til statsrådene. Les kortversjonen her.

08/06: Det skal arrangeres storstilt søk etter døde og skadde dyr på Hadeland laurdag 10/06, kjelde Oppland Bondelag. Meld dere på!!

08/06: Ulveherjingene på Hadeland når også VG. Fakta hittil i VG

08/06: Fylkesmannen iverksetter skadefelling på én ulv i Øyer, Lillehammer samt deler av Ringsaker og Stor-Elvdal. Bakgrunnen for vedtaket er flere observasjoner av ulv i Øyerfjellet i går.  Skadepotensialet vurderes som stort, da det i disse dager slippes mye sau i området. Varighet: Mandag 12. juni kl..12:00. FMOP MCO

08/06: Det vart også i går kveld gjort observasjon av ulv på østsida i Øyer-fjellet på Augsetervegen kl. 23.30. De møtte ulven i vegen på tur mot Korsen. Like før hadde 2 andre møtt ein jerv sør for Bårdsengsetra på tur over vegen og opp i lia der. Ingen skadde dyr enda, kjelde Astrid Olstad.

08/06: Statens Naturoppsyn er i høy beredskap og vil bistå jaktlag som ber om hjelp til felling av ulv utenfor ulvesonen. Det har de siste ukene vært rapportert om flere streifdyr som gjør skade i saueflokker, Kjelde: KLD

07/06: Godt innlegg av Erik Winther i GD angåande villrein kontra rovviltforvaltninga, kjelde GD

07/06: Ei melding om synsobs. av ulv i Øyer i dag, ca 2 km nordaust for Pellestova. Umulig å bekrefte, men synes det er riktig å varsle med tanke på tidlegare aktivitet av ulv i Øyer, kjelde Ole Knut Steinseth, SNO

07/06: Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere, kjelde KLD

07/06: Regjeringen øker godtgjøringen til deltakere i kommunale skadefellingslag fra 1400 til 1600 kroner per døgn. Samtidig dobler regjeringen beløpet til utgifter som skadefellingslagene kan få dekket, fra 15 000 til 30 000 kroner, kjelde KLD

07/06: Fakta om ulveangrepa hittil, kjelde avisa Hadeland

07/06: Har akkurat fått melding fra Gran om nye angrep, ukjent omfang og sted, kjelde Sondre Imsgard

06/06: "Så sviktes beitenæringa igjen, kjelde GD mener

06/06: Melding fra Gran Saubeitelag: Nytt angrep i natt litt lenger nord. Beitelaget vil ha flere til å hjelpe til, kjelde Sondre Imsgard

05/06: Dett er meldt om en usikker synsobservasjon av mulig ulv i kveld i Skåbu. Det er gjort sporundersøkelser, og det er gått med bikkje i aktuelt område uten resultater. Ellers ingen nye meldinger om rovvilt i Midt-Gudbrandsdalen i dag, kjelde MGL v/Geir Johan Groven

05/06: Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: "Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til fredag 9. juni kl. 12:00". FMOP MCO

05/06: MERKNAD!!! I forbindelse med den pågående skadesituasjonen til ulv i Gran og Hurdal, anmoder Fylkesmannen beitebrukere i det berørte området i Gran og Østre Toten om å ikke slippe sau i utmark inntil situasjonen er mer avklart. Forsinket beiteslipp er tilskuddsberettiget med 6kr/sau/dag gjennom Fylkesmannens FKT-ordning. Søknad om tilskudd sendes via kommunens landbrukskontor. FMOP MCO

04/06: Ulv kontra beitebruker i Oppland, sjå artikkel

04/06: Ingen nye observasjoner av ulv på Ringebu østside eller Øyer siden 31. mai. Skadefellingsmannskap er ute. Det har heller ikke kommet meldinger om flere skader eller observasjoner  av bjørn på Sør-Fron vestside siden 1. juni, kjelde MGL v/Geir Johan Groven

04/06: Nytt angrep på Gran i natt, 1 km unna siste åsted. Ny jakt iverksettes, kjelde Gran Saubeitelag via Sondre Imsgard.

03/06: Sidan ulven som vart fotografert i Øyer og ulven som vart påskote i Ringebu er såpass ulike i fargen så er det det sansynleg 2 ulike individ, kjelde Hans Petter Solberg

02/06: Da er vel alt oss frykta kome på plass til beitesesongen etter departementets og Helgesen sine "stunt" i vinter, ulv mange plasser samtidig i Oppland, og det er sikre meldingar på at observasjonen i Kvam desverre er nokså sikker, SNO er varsla, kjelde redaktøren.

02/06: En turgåer har i kveld gjort en usikker observasjon av en ulv på Kvamsfjellet, mellom Kvam og Sødorp i Nord-Fron. Beitebrukere bør være obs. og melde raskt i fra ved eventuelle nye observasjoner, MGL v/Geir Johan Groven

02/06: Nytt og oppsummering om ulven på Hadeland, kjelde Hadelandsnytt og Hadeland og Nationen

01/06: SNO har undersøkt ei død søye på seterkve i Håkåseter, Sør-Fron i kveld, og den har fått status antatt bjørn. Antatt dødstidspunkt natt til i går. Med bakgrunn i at skaden ikke er fersk, blir det etter samråd med beitelagsleder ikke søkt om skadefelling før det evt. blir funnet nye og ferskere skader. Det er per dags dato sau kun på en kve i området, og det vil bli organisert intensivt tilsyn fremover, natt og dag, hver tredje time. Geir Johan Groven.

- Anmerking: Det er etter det eg veit sleppt noko sau i beiteområdet, og sau er sleppt både i Svatsum og i Kristensetra, så vi oppfordrar alle til å følgja med. Det har vore vanleg at bjørn i dette området har fløtt seg sørover i dette området før, kjelde redaktøren

01/06: Presisering av meldinga under: Søya er drepe på Brandrudskvea i Håkåseter, som da er i Børkdalsfjellet Beitelag. Søya var drepe innagjerds på kvea og kadaveret var omkring 20 timar gamalt da SNO var der, kjelde Pål Egil Rønn.

01/06: SNO meldar om at ei søye er antatt teke av bjørn i Børkdalen i Sør-Fron natt til i går, kjelde FMOP VMK

01/06: Fleire ulvar i Norge, kjelde Rovdata

01/06: Fleire gauper i Norge, kjelde Rovdata

01/06: Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med FMOP har forlenga fellingsløyve på ein ulv i Hurdal og delar av Nannestad, Eidsvoll, Gran, Østre og Vestre Toten kommuner til tysdag 6. juni kl. 12.00 grunna omfattande skader på sau ved Skrukkelia i Hurdal natt til 30. mai, og minst 20 sauer/lam dok. teke av ulv i området Langen i Gran natt til i dag. Områdeavgrensing som tidlegare, kjelde FMOP VMK 

01/06: Siste nytt frå Gran Saubeitelag: 15 skadde/drepte dyr i same område som tidlegare meldt. Sporhund og kadaverhunder søker i området, kjelde Sondre Imsgard.

01/06: Det er gjeve forlenga fellingsløyve på ein ulv i Ringebu og Øyer kommuner fram til 7. juni kl. 12.00 grunna fleire observasjonar dei siste dagane, kjelde FMOP VMK

01/06: Skadefellingslaget var nær ved å fella ulven i Ringebu, men mislykkast. Lokalt er vi svært skuffa over Miljødirektoratet som ikkje vil hjelpa til med helikopter, da ulven er på snaufjellet. Ulven herjar i villreinstamma i kalvingstida og det er snart beiteslepp i området, kjelde fleire telefonar frå aktørar i Midt-Gudbrandsdalen

01/06: Ulven vart sett ved Brustad i Hurdal sentrum i dag tidleg. Den har sansynleg trekkt mot Skrukkelia att. Det vert oppforda til å følgja med beitedyra, kjelde Audun frå Hurdal Beitelag via Sondre Imsgard.

31/05: Det er pr. i dag attfunne 25 kadaver av sau og lam etter ulven Gran i Hurdal-området, kjelde Sven Erik Rasmussen.

30/05: 2 lam dokumentert drepe av kongeørn på østsida i Kvam i Nord-Fron. Det er observert 2 unge kongeørner i Kleppdalsberget, kjelde Anders Fortun

30/05: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har iverksatt skadefelling på én ulv i deler av Hurdal kommune med bakgrunn i flere dok skader på søyer og lam i natt. Etter avtale med FMOP gjelder fellingsområdet også Gran kommune øst for Rv4 og Østre Toten kommune sør for Fv33 og øst for Fv244. Hurdal leder fellingsforsøket. FMOP VMK

30/05: Ørn tok lam i Gausdal, kjelde GD

29/05: Rovviltnemnda ved Aud Hove reagerer også sterkt på at ein ulv nå går berserk i villreinstamma midt i kalvinga, ho skriv: "Dersom ulven jagar på villreinflokken i Rondane, i verste fall over fleire dagar, er dette alvorleg. Vi har eit stort ansvar for villreinstamma og her må det kunne visast til Naturmangfoldslova §18 a) for å beskytte naturlige forekommende planter, dyr og økosystemer og setjast i gang tiltak om ikkje ulven blir teken med det fyrste og den ikkje gjev seg med angrepa på villreinen! Det er minst like alvorleg for villreinstamma, om ikkje meir alvorleg enn for tamrein og sau, om det blir gjort store innhogg i kalvestamma. Villreinstamma i området ligg under det bestanden skal vere og dette er ei utfordring. Dessverre er det dette scenariet fleire av oss har vore bekymra for i forhold til ei aukande ulvestamme og omfanget av den." Kjelde Aud Hove, leiar rovviltnemnda i Oppland.

29/05: Det har i dag blitt søkt om bistand fra SNO m/helikopter for å ta ut ulven som oppholder seg i villreinområdet i Midt-Gudbrandsdalen. Søker skriv bl.a: "Fellingstillatelsen er gitt med bakgrunn i skadeforebyggende uttak i forkant av beitesesongen, da det blir sleppt beitedyr i aktuelt skadefellingsområde om kort tid med påfølgende stort skadepotensiale. Ulven oppholder seg dessuten i et viktig kalvingsområde for villrein, og den er observert jagende på villrein over flere dager. Dette er en ekstremt stressende situasjon for simler/nyfødte kalver, og er i praksis rent dyreplageri. Det er altså flere forhold som gjør at ulven bør tas ut fortest mulig. Skadefellingsområdet ligger i snaufjell, slik at bruk av helikopter ville vært effektivt. Det søkes derfor om umiddelbar bistand fra SNO med helikopter for å gjøre et effektivt uttak. Det bes om raskest mulig svar på søknaden." Kjelde Geir Johan Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

28/05: SNO meldar om at undersøkte kadaver i Kvam, søye og lam til to ulike eigarar ikkje er drepe av rovvilt, kjelde Geir Johan Groven MGL

28/05: Det er funne kadaver på innmark i Kvam i Nord-Fron i dag, SNO undersøker dette nå, kjelde Geir Johan Groven

28/05: Søye og lam drept av bjørn fyrste beitedagen i Ringsaker, kjelde GD

28/05: FMOP iverksetter skadefelling på én ulv i Ringebu kommune, øst for E6 og kommunegrensa mot Sør-Fron. Bakgrunn: Flere obs. av ulv de siste dagene i Øyer- og Ringebufjellet, der det er sannsynlig at det kan dreie seg om samme individ. Framtidig skadepotensial vurderes som stort, da det i løpet av kort tid slippes mye sau i området. Varighet: Torsdag 1.juni kl.12.00. FMOP VMK

28/05: SNO melder: Ulv observert på viltkamera i Øyerfjellet 22. og 24.5 - dokumenterte observasjoner. I tillegg to usikre observasjoner av ulv på Ringebufjellet hhv. i går kveld og i dag tidlig, der dyret hadde retning ned mot Ormdalen/Imsdalen. FMOP VMK

28/05: Beitebruker Per Fossheim fra Brandbu skriver dette i mail i dag om situasjon rundt ulv/ulvene i området sitt: "Jeg unner ingen dette. Akkurat nå er det forhåpentligvis for oss den samme ulven som i går var  i Østre Toten, Hurdal på grensa mot Eidsvoll NØ. For dem som har sau der, er situasjonen akkurat den samme som den vi hadde for to dager før. I dette området møtes fem kommuner og to fylker innenfor noen få km. Eller er det to ulver på vandring ca 10 km  i luftlinje fra hverandre? Etter mitt syn burde det allerede vært satt i gang ekstraordinært tilsyn, finansiert over FKT, slik forskriftene åpner for."

27/05: Angående meldinga under, så er dette same stad som det vart spora ulv 03/05 i år. Stedet er Langtjernet øst for skytefeltet i Østre Toten kommune, og ulven hadde retning sør-øst, SNO er kontakta, kjelde Naturoppsynet i Østre Toten kommune via Wenche Rustad Wangen

27/05: SNO meldar om antatt observasjon av ulv nord for Langtjern, 1 km øst for Hersjøsetra i grenseområde mellom Hutdal og Østre Toten, kjelde FMOP VMK

26/05: Ulven vart fotografert og bildet er sendt av Per Fossheim, som er fortvila over at noko slikt skal skje akuratt da mange sleppte sau i området. Han skriver videre: "Bildet er tatt av en bilist torsdag kveld mellom Lygna-Einavollen, ca 6 km fra der jeg bor. SNO sier antatt ulv. Beitelaget klør seg i hodet og mener de som har sluppet sau bør se litt ekstra etter. Jeg anbefalte dem nattlig tilsyn på sauen siden vi ikke vet om den antatte er i området." Det er ikkje søkt om fellingsløyve i området kjelde Per Fossheim.

26/05: SNO meldar om antatt ulveobservasjon ved Einavatnet på grensa mellom Vestre Toten og Gran torsdag 25. mai kl. 23.00, kjelde FMOP VMK

25/05: Ulveobservasjon 20 m frå bil i Gravdalsvegen på østsida i Kvam. MGL v/Groven er varsla, kjelde Jonny Mathisen.

25/05: Frå rovviltnemndsmøte i går vart følgande oppdatert: Jerv: 30-51 jerver i Oppland nå, 6 ynlinger og av dei heile 5 i nye hi-lokalitetar. M.o.t. hi-uttaket i Sikkilsdalen der berre 1 kvalp vart teke ut, så tyder alt på at det var berre 1 kvalp der, men tispa gjekk fri. Kvote lisensfelling jerv 2017/18: 12 dyr med maks 5 hodyr. Kvote skadefelling: 4 dyr.

Gaupe: 37 dokumenterte/antatte familiegruppeobservasjonar i Oppland, antall familiegrupper vert bestemt av NINA. Pr. i dag er det 4 dokumenterte skader av gaupe hittil i sesongen. Skadefellingskvote: 1 dyr.

Ulv: 52 heilnorske og 49-55 grenseulver dokumentert. 12 dyr er avliva. Det er dokumentert 4 heilnorske kull i 11 revir og 6 grenseflokkkull i 10 revir. Pr. definisjon blir det da bestanden omlag 78 ulver og 7 ynglinger i Norge. Det er i 2017 observert 9 dokumenterte/antatte observasjonar, 7 usikre observasjonar, 39 feilmeldingar og 10 uvurdrerte observasjonar av ulv i Oppland. Skadefellingskvote: 6 dyr.

Bjørn: Skadefellingskvote: 2 dyr

Kongeørn: 5 dokumenterte skader hittil i år.

Neste møte i rovviltnemnda blir på Sør-Fron 28/6 m/ bl.a. spesialtema om jervejakt i forhold til bås/åteplass.

21/05: "Drukna ulv" i Sjoa (elva) i følge Facebook viste seg å vera død elgkalv, kjelde Jonny Mathisen

21/05: Det er observert ulv i Ytterroa i Snertingdalen i dag i følge vitne, men SNO har sjekka det og det viste seg å være hund. 

19/05: 20 sauer er teke av ulv på innmarksbeite i Askim, nyheita var til og med oppe i dagsnytt P1, her er oppslaget i VG

16/05: Som sauen slit også bjørnen med "høgt ungetal", ei binne vart filma med 3 unger i på grensa mellom Åmoth og Stor-Elvdal, kjelde Rovdata.

16/05: Rovdyrtellinger i fjor i følge Rovdata. Dette er "gamalt nytt" for oss beitebrukere og ingenting å gjera med, men ein kan sjølvsagt trekkja sine eige konlusjonar i forhold til dagens bestandar av dei ymse slaga. 

15/05: Kongeørn har drepe lam på innmarksbeite hos Knut Bakkom i Fåvang, rovviltkontakt har undersøkt, kjelde Knut Bakkom. Ørna er stadig sett i området og det oppfordres til å følge med!

12/05: Mulig synsobservasjon av ulv på Lesjaleira, flomverket ved Breigutu, fredag ettermiddag, kjelde Ola Hareland

09/05: Det bl ei går regisrert en yngling av jerv på Lesja, i Reinheimen. Da er det reg. 6 ynglinger i Oppland, ekstraordinære uttak i 2 av hiene, kjelde FMOP HKL.

08/05: Det ekstraordinære uttaket av ei jerveyngling I Nord-Fron gjeld ynglinga i Sikkilsdalen, som i følge Rovdata vart dokumentert 6. mai. I følge Geir Johan Groven ved Nord.Fron Landbrukskontor så vart det teke ut ein kvalp der i helga, medan tispa og eventuelt andre kvalpar slapp unna. Ynglinga i Sør-Fron som er dokumentert ligg i rovviltprioritert område og det må dokumenteras fleire ynglingar i Oppland før den kan bli teke ut.

08/05: Det er pr. i dag registrert 5 ynglinger av jerv i Oppland. Etter vedtak i Milødirektoratet er det foretatt ekstraordinære uttak ved to av hiene (beiteprioriterte områder i Nord-Fron og Ringebu), kjelde FMOP HKL/MCO

07/05: Frp med eit flott landsmøtevedtak i forhold til rovdyr, inkludert nei til ulv, kjelde Nationen

06/05: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til angrep mot myndighetene, kjelde NationenSom vanleg frå den kanten er det både upraktiske og beitedyrfientlege tiltak han vil fremma. Alt av husdyr innomhus og Norge som "naturreservat" med byar ein til slutt må gjerda inn - jaja da får han i alle fall brukt FKT-midlane på byfolket óg.

05/05: Norges eldste jerv er minst 18 år gamal, kjelde Rovdata

04/05: Sel kommune støtter søknaden om uttak av jerv, jmf. søknad 02/05 lenger nede: Sel kommune viser til e-post sendt fra Nord-Fron kommune ved Geir Johan Groven i går ettermiddag den 2. mai. Sel kommune vil presisere at det er svært viktig at hilokaliteten blir tatt ut. I 2016 ble det vurdert beitenekt og tidligsank i området Høvringen-Haverdalen (grensa mellom Sel og Dovre) på grunn av tap til jerv gjennom hele beitesesongen. I følge DNA analysene fra våren 2016 har det vært minst 2 tisper og 2 hanner innom dette området. Sommeren 2016 var det skadefelling på jerv fra 25. juni til 18. august uten resultat. Skadefelling på barmark etter jerv er så å si håpløst, og det bør derfor åpnes for hiuttak. Det ble lovd av rovviltnemnda på møte på Dovre den 17. august 2016, at dette området skulle prioriteres som nummer 1 (innenfor jervesona) ved ekstraordinært uttak våren 2017. Nå er det så vidt undertegnede bekjent ikke dokumentert hi i Høvringen-Haverdalsområdet. Uttak i Musvoldalen kan likevel bidra til at det blir færre jerver også i dette området da det ikke er langt mellom, og jervene streifer over store områder (Viser til individ JI404803 Ind3624 som har vært innom 6 kommuner i 2014-2016). Det er svært lite motiverende for et skadefellingslag å jakte jerv sommerstid, da sannsynligheten for å lykkes nærmer seg null og en i tillegg har begrenset med midler. Selv om dette området ligger innenfor jervesonen, mener kommunen at grensa for belastningen på beitebrukerne er nådd, og at det nå må tas ut jerv innenfor området som har hatt store tap over flere år. Bestanden av jerv ligger langt over bestandsmålet for region 3, og har gjort det over flere år nå, det er derfor på tide at det blir tatt grep fra forvaltningen sin side for å komme ned på bestandsmålet, kjelde Anna Bilstad via Geir Johan Groven

03/05: Ulv på tur inn i Oppland frå sør i dag, frå Hurdal og inn i Østre Toten ved Steinsjøen, kjelde Arnfinn Beito

02/05: Jerveyngling i Lom er gått inn i Rovdata som "antatt", kjelde Rovdata

02/05: Sted: Murudalen. Observasjon: Ulv Er SNO kontakta? Nei, kjelde: Vegard Dybvadsskog

02/05: Søknad om uttak av dokumentert jerveyngling: Hiuttak av jerv, NOP 007 Vulu-Musvoldalen, Sel. Det blir vist til dokumentert yngling NOP 007 Vulu-Musvoldalen, Sel. Dokumentert yngling er innafor yngleområdet for jerv, jf. forvaltningsplanen. Jf. Fylkesmannen i Oppland si prioriteringsliste for ekstraordinære uttak av jerv innafor yngleområdet, er lokaliteten Vuludalen/Musvoldalen høgt prioritert. Historisk har området Vuludalen/Musvoldalen hatt store tap av beitedyr til jerv. Beiteområdet har stor tettleik av beitedyr, og skadepotesialet er stort. Hiuttak i dette området vil følgeleg ha stor effekt for å redusere tap av beitedyr i kommunane Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Dersom ein skal klare å oppretthalde beitebruken i dette området i framtida, er det heilt nødvendig at ein får redusert dei store rovdyrtapa som ein no har, kjelde Geir Johan Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

01/05: SNO ved Espen Bø stadfestar i GD i dag det vi hadde hørt rykter om i går at ei jervetispe med 3 kvelpar har vorte teke ut i Ringebu, kjelde GD

30/04: Jeger har vore ute og sjekka der det var mogleg observasjonen av ulven på Sødorpfjellet i Nord-Fron, ingen ulvspor og berre revspor funnet, kjelde Marthe Dypdalen

30/04: Det er gjort ein usikker observasjon av ulv på Sødorpfjellet i Nord-Fron. Spor undersøkes med det første. Nærmere melding om utkalling kommer dersom det blir en aktuell jaktsituasjon, kjelde Geir Johan Groven

30/04: Jerveyngling teke ut i Ringebu i følge Roger Åsheim, bekrefter seinare.

29/04: Fellingsleder Tore Kleven melder: Ulven snudd nordover igjen og er sporet til området Brettingsdalen og muligens har den gått ned til Imsdalen. Den kan dukke opp igjen hvor som helst så hold utkikk etter spor og meld fra straks, kjelde Hilde Hammer via Marthe Dypdalen

28/04: Jerveyngling i Ringebu er gått inn i Rovdata som "dokumentert", kjelde Rovdata

28/04: Til info: Der er funnet igjen spor etter ulv i Ringebu i ettermiddag/kveld, og det spores fortsatt. Sporene er ikke helt ferske. Det er nå gitt 3 fellinstillatelser på ulv i Oppland og Hedmark, og sammenhengende skadefellingsområde fra Folldal, via hele Gudbrandsdalen (østside) til Hamar, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen

28/04: Fellingstillatelsen gjelder nå Dovre, Sel, N-Fron, S-Fron, Ringebu, Øyer og Lillehammer øst for E6/Mjøsa, kjelde Hilde Hammer.

28/04: SNO har dokumentert ulvespor over Venabygdsvegen nå i ettermiddag. Virkeområdet for fellingstillatelsen på ulv gitt tidligere i dag har derfor blitt utvidet ytterligere til også å gjelde Øyer og Lillehammer kommuner øst for E6/Mjøsa, kjelde FMOP MCO. GD skriv dette.

28/04: FMOP iverksetter skadefelling på en ulv i Dovre, Sel, N-Fron og S-Fron. Varighet til 2. mail kl. 12.00, kjelde Hilde Hammer.

28/04: Spor av en ulv på Jønnhaltvegen i Ringebu er observert. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er dokumentert, kjelde Rovbase

27/04: SNO opplyser nå i at det er dokumentert ulv, sjå meldinga under, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen.

27/04: SNO opplyser i kveld at de har spora et dyr sør for Høvringen som de er rimelig sikre på er ulv. Retning østover, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen

27/04: Mange etterspør den nye tellinga for tilskot til beite i 2017, og om ein får tilskot for sleppte eller sanka dyr. Svaret er ein framforhandla mellommodell, som kan lesast her.

26/04: Rovviltinfo. Miljødirektoratet gir fylkesmennene betingede skadefellingstillatelser på inntil 5 ulver fram til og med 31. mai. Kvoten gjelder utenfor forvaltningsområdet for ulv og et nærmere avgrenset område i deler av Hedmark.  Det betyr at eventuelle søknader om skadefelling på ulv fra og med i dag kan rettes til Fylkesmannen i Oppland. FMOP MCO

26/04: En ulv er observert på Merrasletta i Sel. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er dokumentert, kjelde Rovbase

26/04: Det vart ikkje funne spor som kunne gjera at SNO kunne dokumentera ulveobservasjonen på Sør-Fron, da det var på grasmark og at dyret ikkje hadde vore nær gjerdet det hoppa over og lagt att eventuelle hår. Men det er sikkert at dette var mistenkeleg. Beitebrukarar i området har sett på bjøller på enkelte dyr for å høyra dersom det eventuelt vert uroleg i flokken, kjelde Pål Kjorstad

25/04: Antatt ulv observert på jordet nedanfor Sygard Grytting på Sør-Fron i kveld ved 21.30-tida. Eit stort grått hundeliknande dyr hoppa over gjerdet på tur nedover mot nye E-6, kjelde Signe Kjorstad

25/04: NIBIO sin rapport omkring bruk av kadaverhund.

25/04: Murulia Beitelag har utlova dusør på kr. 2000,- til den/dei som kjem med opplysningar, slik som synsobservasjonar, sporobservasjonar eller kadaverfunn, som fører til at skadefellingsløyve vert gjeve og freda rovvilt vert felt innanfor Murulia Beitelag i Skåbu. Murulia Beitelag oppfordrar andre beitelag til å gjera det same, kjelde Ole-Petter Berget.

24/04: Jervebestandsreg: For Oppland er det registrert en yngling (pr 24. april). I tillegg er det registrert en yngling tett på fylkesgrensa i Hedmark mot Ringebu kommune. SNO har 4-5 områder i Oppland utover dette med interessant aktivitet mht. til yngling – status er pr dato uavklart, kjelde HKL FMOP. Følg med på bestandsregisterríng på her.

24/04: Etter store skader på beitedyr forårsaka av bjørn i Selbu sommaren 2016, og søknad og anker om skadefellingsløyve av bjørn i vår fekk dei løyve og bjørnen vart felt i dag! Kjelde Kjell Erik Berntsen

23/04: Fredag vart det sett 2 ulver bved bolighus på Lillehammer, kjelde GD

21/04: Storfe på Graupe i Tverrbygda i Nord-Fron vart skremt og rømde, det vart observert ulv på jordet om ettermiddagen, kjelder Øyvind Grorud og Ole Petter Berget. Seinare er det det funne hår som skal sendast inn til analyse.

20/04: Jerveyngling i Sør-Fron er gått inn i Rovdata som "dokumentert", kjelde Rovdata

19/04: SNO har sporet en antatt ulv ved Haverdalen i Dovre/Sel i går 18/04. Virket på sporretning at den kom sørfra, fra Sletthøområdet, kjelde MGL/FMOP

18/04: En melding om ulv i Nordre Land var i følge Hans Erling Ringvold en sibirian husky, vi oppfordre alle til å passe på hundene sine nå!!

10/04: Vi merkar oss at mange varslar om spor nå, men at minst like mange ikkje varslar. Vi oppfordra til å varsla denne sida, og sjølvsagt SNO. Dersom det trengs hjelp så varslar vi SNO, kjelde redaktøren

10/04: 09/04: Antatt ulvespor sett i Hinøglslisetrene i Skåbu. Spora var omtrent 11x12 cm, kjelde Kjetil Haugerud og Elin Blekastad via Ole-Petter Berget. Reinsgjetar frå Valdres såg ulv på Vinsteren før jul, kjelde Ole-Petter Berget.

09/04: To ulver er observert på Haugsetra på Kvamsfjellet. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

09/04: SNO ved Granheim meiner det var usikker ulv i Kvam, men både vitnet og spora var svært mistenkeleg, kjelde Jonny Mathisen.

09/04: SNO ved Steinseth seier at: Bilete med solbriller nedanfor er ikkje eit bjørnespor. Minner mykje om jerv. Har sendt biletet rundt til mange i SNO og får same svar. 

09/04. Nytt bilde av ferskt spor i skiløype mellom Valsfjell og Fagerli Fjellstue i dag. Tydeleg spor etter eit tungt dyr og med 5 synlege klør, kjelde Ståle Kristiansen. SNO er varsla.

09/04: Observerte akkurat 2 ulver på jakt etter en rev under strømtraseen vest for Haugsetervegen, kjelde Lise Liljerot Løken på Kvam Seterveger sine facebooksider. Jonny Mathisen reiser innover og sjekker da hendelsen er i området som spora var sett 06/04.

08/04: Det er fleire vitner til spora mellom Fagerli og Valsfjellet på vestsida mellom Sør- og Nord-Fron, Ståle Kristiansen, løpekjører i området, har sett og forgrafert spor han meiner er bjørn.

07/04: 101-107 ulver i Norge, kjelde Rovdata

06/04: Uttalelsen frå Landsmøtet i USS om ulvesaka kan ikkje misforståas, kjelde USS sine heimesider.

06/04: SNO avviser bjørnespora under: Lars Gangås har sett på filmen av spora ved Fagerli som låg ute på Facebook. Han har sendt over stillbilder til meg. Dessverre ingen nærbilder av sporavtrykk, men vi er begge enige om at dersom dette er ein bjørn, så har vi lært noko nytt. Spora er nesten heilt på rekke og sporsettinga liknar svært lite på bjørnespor i alle fall. Må i så fall vera ein spesielt "smalskuldra" bjørn. Veit ikkje kvifor det ikkje vart meldt inn, eller om det finst bilete av sporavtrykk, men utfrå det grunnlaget vi har her, kan vi absolutt ikkje konkludere med nokon bjønn, kjelde Steinseth SNO. 

06/04: Ulven i meldinga 28/03 har antagelig gått via Øyer, der SNO har spora sansynleg ulv i helga som var og til Kvam. Pål Klomstad tok bilde av spor i går i Tjønnmorka på Kvamsfjellet i Nord-Fron og fleire var innover og sjekka spora. Spora er 9 cm i diameter og fulgte ein veg. SNO er varsla og utelukker ikkje at dette kan vera same dyret, kjelde Jonny Mathisen. Klikk på bilde for å sjå original.

05/04: Følg med på bestandsregistreringa av jerv på jervetelleren, kjelde Rovdata

04/04: Spor av en ulv er observert i Tjønnmorka på Kvamsfjellet. Observasjonen er kontrollert ved hjelp av foto. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

04/04: Det er observert og fotografert og teke video av spor etter bjørn i området Fagerli i Nord-Fron den 31/03. Spora gjekk etter skiløpe frå Fagerli mot sør i retning Valsfjell/Håkåseter/Gausdal og ligg på Facebook. Spora er omtrent skonr. 44 og stegavstanden er mellom 0,80 og 1,00 m. kjelde medlem av det kommunale jaktlaget i Fron og venn av Jonny Mathisen på Facebook. SNO er varsla 05/04 2017. Klikk på bilder for å sjå original.

04/04: Nedgang i antall bjørn i 2016, kjelde Rovdata

31/03: Veldig positivt på landsmøtet i USS for oss i beitenæringa. Her har vi ein organisasjon med støttespelarar, og ikkje minst med advokatfirmaet Lund og Co med sekretærrollen i organisasjonen. Følg med på hjemmesida deres på utmark.no, kjelde Pål Kjorstad

30/03: Landsmøte USS, 30/03-31/03 på Scandic Nidelven, Trondheim, program

28/03: Mykje ulvemeldinger i vinter som er dokumentert til mykje anna, men i går fekk vi inn ei melding frå Brøttum berre 1 km frå Opplandgrensa der det var teke bilete av spor og funne møkk laurdag morgon, som minne om ulv. Ikkje sikre, men kan fort vekk vera det. Sendt inn møkka til DNA-analyse i dag. Kan vera i Oppland no? Kjelde Ole Knut Steinseth

27/03: Rykter om ulv ved Hundfetthøa, SNO varsla, kjelde Ole-Petter Berget

26/03: 2 jerver sett sammen på tur fra Heimdalen til Murudalen, kjelde Odd Arne Myromslien.

23/03: To ulver er observert ved Saukampen i Nord-Fron. Observasjonen er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

23/03: Observasjon av 2 ulver i Skåbu, kjelde Kristian Ekre via Ole-Petter Berget, SNO er kontakta. Klikk på bildet for full størrelse. Det vart også teke bilete av spor.

23/03: Ingen nyheter i ulvesaka i følge Torbjørn Lange på møte i Kontaktutvalget for rovvilt. Hovedprinsippet var at loven går foran politikken/stortingsvedtak, kjelde Pål Kjorstad

22/03: Møte 22/03 - 23/03 i Kontaktutvalget for rovvilt, Park Inn, Gardermoen, sakliste

22/03: Rykte om at det er sett jerv med jervekvalp i kjeften i Fefor-Gålåområde på Sør-Fron vestside av løpekjører.

21/03: Brev fra fylkesvaraordførar i Sør-Trøndelag angåande erstatningsakene etter Krokan-dommen

20/03: Uttalelser frå Landsmøtet i NSG, om rovviltforvaltning

17/03: Ingen frå NSG får møte på tilhørerbenken i ulvehøringen 21. mars

16/03: Presentasjon Utmarksrådet på Landsmøtet

12/03: En ulv er observert på Skoghø på Dovre. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

10/03: Fredag vedtok Høyre-landsmøtet en enstemmig uttalelse om ulveforliket, uten debatt. "Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres», er den klare beskjeden fra konferansesenteret på Gardermoen der regjeringspartiet er samlet denne helga, kjelde Nationen. Da får vi sjå kva som skjer....

09/03: Mulig ulveløsning i Høyre, kjelde Nationen

09/03: Hannjerv teke ut i Vuludalen i Sør-Fron, kjelde GD

08/03: Ulvesaka tilspisser seg, ny demostrasjon på gang ved Høyres Landsmøte, kjelde Dagbladet

08/03: 1 jerv ble felt i skadefelling i Vuludalen i Sør-Fron. Den veide 14,70 kg. Dyrets kjønn var hann, og alder var ung år. Dødsfallet er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Dødsfallet er dokumentert, kjelde Rovbase

07/03: 1 gaupe ble påkjørt av bil i Vambkrysset i Lom. Den veide 11,10 kg. Dyrets kjønn var hann, og alder var unge. Dødsfallet er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Dødsfallet er dokumentert, kjelde Rovbase

19/02: Klima og Miljødepartementet ber om juridisk råd på ny i ulvesaka, kjelde Østlendingen

18/02: Fellesbrev til Klima og Miljødirektoratet frå sentrale faglag og NSG

15/02: Jerv felt på Dovre, kjelde GD

10/02: NSG sitt høringsinnspill om lisensfellingsperioda av ulv innenfor sona, kilde NSG v/EF

10/02: Miljødirektoratet avslo skadefelling av ulv som drepte hund, kjelde nettsida til MD

08/02: Ein jerv (tispe?) teke på bås på Lesjaverk, kjelde Jo Mosenden

08/02: SNO felte ei jervetispe i Øyer i går, 7. februar. Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på ytterligere 1 jerv i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommuner øst for E6 og primært utenfor prioritert jerveområde. Tillatelsen gis til SNO og gjelder fram til 10. feb.  FMOP MCO

07/02: Ulvetispe teke ut på lisensjakt i Stange i dag!! Kjelde Ulf Skårholen

07/02: SNO skal ta ut ein jerv i Midtdalen, kjede FMOP

02/02: 1 hanngaupe tatt ut i Vågå, kjelde Facebook

31/01: 1 jerv felt måndag ved Grønsetra på Lesja, kjelde Ola Hareland

17/01: 11 saueeigarar klaga på rovvilterstatninga i Oppland, kjelde GD 3 jerver felt hittil i Oppland i lisensjakta.

17/01: Død ulvetispe var frå Julussa-reviret, kjelde Rovdata

13/01: Over 20000 brukere av skandobs, kjelde Rovdata

12/01: Jerven som vart skote var ein hannjerv på 14 kg. Jervjegerne trapper nå opp jakta for å få felt så mange som råd er av lisenskvota på 12 i Oppland, kjelde GD

11/01: Oppland Sau og Geit støtter dei 3 som har trekt seg i rovviltnemnda, kjelde Arnfinn Beito

11/01: 1 ulv skote på lisensjakt i Ringsaker i dag, dermed er kvota på 5 ulver fylt i Hedmark, kjelde nrk.no/ho

09/01: 1 hannjerv teke på bås ved Reindøl, Dalsida på Lesja, kjelde Ola Hareland

09/01: Leiinga i rovviltnemda i Oppland trekker seg frå verva sine, dette gjeld Aud Hove, Ragnar Nordgreen og Mariann Isumhaugen, kjelde GD

2016:

29/12: Etter ein del planlegging har nå iniativtakarar i Nord-Fron Sau og Geit bestemt at det skal reises til Oslo 4/1 for å syne fram beitenæringas syn i samband med møtet i Klima og Miljødepartementet kl. 14.00. Det er sett opp buss frå Vinstra (sjå påmelding under dato 28/12) og det vil også bli sett opp buss/er fra Hedmark. Tidsskjema for Oppland 4/1:

Kl. 08.00: Avreise frå Vinstra Skysstasjon

Kl. 12.00: Framme i Oslo, vi går til Stortinget og samles der.

Kl. 12.40: Vi går i tog/samla tropp frå Stortinget

Kl. 13.00: Framme ved inngangen til Kongens gate 20 hos Klima og Miljødepartementet og står der til møtet starter

Her vert det halde appell frå ordførar i Nord-Fron og ein ordførar frå Hedmark.

Etterpå er planen å få tak i lokaler (Folkets Hus er nemnt) og gå dit. Der blir det kaffe og pressekonferanse, delegater frå møtet med Helgesen kjem og informerer frå møtet. ALT DETTE FORBEHOLD OM ENDRINGAR!

28/12:  Det blir demonstrasjon utenfor lokalet til ulvemøte 4.januar i Oslo. Buss fra Vinstra. Påmelding innen fredag til Jonny Mathisen 48230371. Ønsker samtidig alle et riktig Godt Nytt År! mvh Nord-Fron Sau og Geit. 

27/12: Rovdata ber om meire hår- og skitprøver av jerv i vinter, kjelde rovdata

23/12: 306 jerver påvist i Norge, ein oppgang frå i 269 påviste i fjor, kjelde Rovdata.

22/12: Færre hekkinger og færre unger i utvalgte kongeørnreier i 2016, kjelde Rovdata

20/12: Ulvesaka les egen artikkel.

16/12: Har påvist 69-73 ulver i Norge, kjelde Rovdata

02/12: 2 ulver skudd i Rendalen, kjelde GD. De vart skudd fra helikopter av SNO, da det var et revirmarkerende par. Fellingstillatelese ble gitt på bakgrunn av at ulveparet jaga rein, kjelde NRK HO

28/11: Greit å skyte 32 ulver seier Miljødirektoratet, kjelde Arbeidets Rett

21/11: Møte i Rovviltnemnda i Oppland inkludert evalueringsmøte med innspel frå div. organisasjonar. Nemnda har fått beskjed om å bruke meire FKT-midlar på tidlegsanking. I forhold til jervestamma i Oppland, som er på 8 ynglingar, så er det vel naturleg å rope eit varsko i forhold til jerveforvaltning enda ein gong. Skal vi forvalte ned på bestandsmålet for jerv eller skal rovviltnemnda innskrenka beiteretten vår? Vi må også følge med i forhold til den nye forvaltningsplanen for den såkalla sør-norske jervestamma, der det nå er kome forslag om ei friare sonering av jervebestanden innanfor heile sona i Sør-Norge. Korleis dette verkar inn på beitedyra i Oppland er ikkje lett å spå, men ein er som regel skepisk til nye forslag som ikkje kjem frå beitesida. Kva så med kvoter, fellingsløyver etc.? Heile 107 av 144 DNA-prøver av jerv i Oppland var mogleg å analysere i 2016. Det resulterte i DNA av 32 ulike jerver, 17 hanner hvor av 6 er døde og 15 hunner hvor av 1 er død. Det er pr. nå omlag 50 individer av jerv i Oppland, alt i følgje SNO, som i 2016 har fått kr. 50.000 meir til overvaking av jerv. I forhold til kongeørn er det i 2016 undersøkt 70 ulike habiterer (revir med kjente reir). Det var hekking i 8 av dei og aktivitet utan hekking i 41 (alt er minimumstal). Det er i 2016 oppdaga 3 nye kongeørnrevir med aktivitet i Oppland, i Lesja, Lom og Nord-Fron. Bestanden av kongeørn i Oppland er estimert ut frå dette og ligg i 2016 på 55-65 par. Gaupekvotevedtaket vart endra til at område 2 (gaupesona) vart delt i 2 og at 1 dyr av tilleggsdyra på 2 vart fordelt til Valdres. FKT-potten vart som venta ikkje brukt opp i år, og fleire organisasjonar har meldt/søkt om midlar frå denne potten. Neste møte i nemnda blir 19/1 2017.

15/11: Fyrste jerven er felt i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde GD

09/11: Håp om at det vert teke ut meir av jerveskvota i vinter, kjelde GD

08/11: Nedgang i antall erstatningssøknader i Oppland, kjelde FM i Oppland

29/10: Ulv observert i Veikledalen i Kvam, Nord-Fron i gårkveld 28/10 kl. 23.30. Ulven var på tur sørover, kjelde Jonny Mathisen

26/10: Tek med at ein ulv i dag er felt på nødverge i Nord-Trøndelag og sendt til obduksjon, kjelde Namndalsavisa. Turbulens i saka om ulven vart skote frå helikopter, og om det da var i nødverge, kjelde nrk.no/trøndelag.

25/10: Jervebestanden er over bestandsmålet, kjelde Rovdata. 7 ynglinger i Oppland i 2016, noe som gir et gjennomsnittleg bestandstal på 8 og altså dobbel bestand  i forhold tol bestandsmålet. 

20/10: 2 ulveobservasjonar, den eine ved Synnfjell i Nordre Land og den andre ved Høljerasta i Etnedal, kjelde Anne Terningen

17/10: Råd om rovvilterstatning er lagt ut her.

06/10: Ulv observert på Dokka i dag, er SNO kontakta? Kjelde Jarle Chr. Gjerdalen

05/10: SNO melder om at hund ble angrepet av ulv ved Hasvoldseter i Nordre Land i dag tidlig. Ulv også observert ved Dokka i formiddagm kilde MCO. Oppland Sau og Geit spør: Er det tatt noe iniativ til å felle denne ulven?

03/10: Ulven flytter seg, seinast sett ved Mjødokka i Gausdal i dag kl. 13.00, sett av fuglejeger sør for Vinstervatna i går, kjelde Arnfinn Beito

03/10: Myndighetene er negative til bruka av plotthund, kanskje ikkje så rart når ein veit at den kan hjelpe beitenæringa....Les brevet her.

03/10: Ulven vart observert i går på 150 m avstand kl. 13.00 ved Øystre Kjølastølen og Svarthammer hytta på tur sørover, kjelde fuglejeger som fortalte det til Arnfinn Beito

02/10: Ulv observert ved Bygdin i dag tidlig kl. 08.30 - kryssa vegen på tur østover, kilde Arnfinn Beito og FMOP MCO

30/09: Nye observasjonar av ulven i Lom, kjelde Fjuken

29/09: Ulv observert i Lom, kjelde Fjuken, meldt inn av Trond Dalsegg

26/09: SNO: Ei ant. gaupeskade på lam i Leppdalen, Nordre Land, 3-5 dager gammel, kilde FMOP HKL

26/09: SNO: 2 lam tatt av jerv i Finndalen, Lom. Ca. 3 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

16/09: SNO / Rovdata; Oppland har nå 6 påviste ynglinger av jerv i 2016 - siste er påvist ut fra bilder på viltkamera på fôringsplass for fjellrev i grenseområdene mellom Lesja og Møre og Romsdal, den er plassert som tellende på Dalsida i Lesja, Oppland, hiplass er ukjent, kilde FMOP HKL

16/09: SNO meldar om mykje mindre rovviltskader i Oppland 2016, kjelde GD.

15/09: SNO: 2 lam med jerveskader dokumentert Åsen, Dovre, noen dager gamle skader, kilde FMOP HKL

15/09: Lam teke av gaupe, Skarsmorka, Sør-Fron, oppdaga 11/09, rapportert i dag, kjelde Ola Kjorstad

12/09: I forbindelse med søknadene om skadefellingstillatelse under gav FMOP avslag, kilde MGL v/Hilde H

12/09: FMOP melder: 1 lam dok. tatt av jerv i Bergemillom på Kvamsfjellet, N-Fron og 1 lam dok. tatt av jerv på Trabelifjellet i Venabygda, Ringebu. Begge 1-2 dager gamle skader. Det er søkt om fellingstillatelse i begge områder, kilde MGL v/Hilde H

11/09: Bekreftet jervedrept lam i Bergemillom i forhold til saka underm kilde Jonny Mathisen

11/09: Drept lam i Bergemillom, Kvam østside, SNO er på vei i ettermiddag, kilde Jonny Mathisen

11/09: FMHE har gitt ny fellingstillatelse på en ulv i dag på bakgrunn av skader på Odalsdele ved Trautskogen og mot Terningmoen i Løten. Fellingstillatelsen gjelder Løten vest, Elverum, Våler vest, Åsnes vest, Nord-Odal og Stange, kilde Kaj Teppen.

07/09: På bakgrunn av nye opplysninger har FMOP utvidet fellingsområdet for jerv i deler av Skjåk østover til kommunegrensen til Lom, kilde FMOP MCO

06/09: Det ble søkt om skadefellingstillatelse på jerv med bakgrunn av at 4 lam var tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, men FMOP gav avslag på søknaden pga. at det var gamle skader, kilde MGL v/Hilde H

06/09: SNO melder om at 4 lam er tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, skadene er 4-5 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: SNO melder om at ett lam er skadd av jerv og avliva i Asbjørnsdalen i Lesja, kilde FMOP MCO

06/09: Det blir GPS-kurs for nybegynnere i kveld kl. 19.00-22.00 på Landbrukssenteret. Instruktør er Jonny Mathisen. Påmeldingsfrist er i dag. Jonny på mobil 482 30 371. Det bes om at de som får denne meldingen raskt distribuerer denne videre til resten av medlemmene i beitelagene, kilde Jonny Mathisen

06/09: SNO melder om at 2 lam er tatt av jerv ved Søre Vigga i Lordalen Beitelag i Lesja. Skadene er minst 3-4 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: FMOP har iverksatt skadefelling på en jerv i Skjåk med bakgrunn i 5 påviste skader i Torddalen. Ytterligere 4 kadaver blir undersøkt nå i formiddag. Varighet til fredag 09/09 kl. 24:00, kilde FMOP MCO

04/09: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i Dæhlibygda, Nordre Land, fersk skade, kilde FMOP HKL

03/09: SNO melder om at ett lam er antatt tatt av jerv i Bakkebergfjellet i Bøverdalen i Lom, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP HKL.

02/09: SNO melder om at 3 lam er tatt av jerv i Illmannsdalen i Sel, ca. 2 dager gamle skader, kilde FMOP HKL.

01/09: Lam utan hovud funne i ein bekk innmed vegen på Sterringen i Finndalen. Mistanke om jerv, noko SNO skal undersøkje i dag, kjelde Helen Svare

30/08: SNO melder om at et lam er tatt av jerv i Grimsdalen natt til i går, kilde FMOP HKL.

30/08: Nye ulveskader ved Rudsetra, Nord-Odal (nordøst Gardvik), kanskje fra i natt. Mulig felingsforsøk i kveld/natt hvis ferskt, kilde Geir M via Kaj Teppen

30/08: Ny skadefelling på ulv gitt i dag for Nord-Odal, Stange, Eidsvoll og Åsnes vest. Skader i Knapper, varighet avgjøres i morgen. Ole Mattis (91307272) fungerer som fellingsleder kommende uke, kilde Geir M via Kaj Teppen

29/08: Eit lam er funnet skadd ved Slådalsvegen - Fauttjønne, Lesja. Antatt jerv, 2-3 gammel skade, kilde FMOP HKL.

29/08: SNO melder til orientering om at det er funnet 3 tilfeller av jerveskader på sau i Sel/Dovre siste par dagene, litt eldre skader, kilde FMOP FMOP HKL.

28/08: SNO melder om at ett lam er dokumentert tatt av gaupe på Hensåsen i Vang i Valdres, fersk skade, kilde FMOP MCO

26/08: 1 lam antatt drept av jerv ved Peer Gynt hytta innved Rondane, kilde SNO via Ola Kjorstad

24/08: Ulv drepte 6 sau og lam i Romedal Almenningen i Stange i perioden 18. - 20 august. Bekreftet av SNO, kilde Kaj Teppen

23/08: SNO melder om at 1 lam er antatt drept av jerv ved Gråhø, Lesja, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i dag tidlig i Vågå på grensa mot Lom på solsida, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at 2 lam tatt av jerv på Åsen og Grønbakken, Dovre. Begge skader er ca. 3 døgn gamle, kilde FMOP MCO

18/08: Det har kommet melding om synsobservasjon (ikke bekreftet av SNO) av at bjørn jaga sau på Kringseterfjellet i Sel, øst for for Lågen, i retning Steindalen og Vålåsjøen. Aktuelle beitebrukere bør intensivere tilsynet. Geir Johan Groven

17/08: Møtet på Dovre med 3 berørte beitelag i Dovre og 1 beitelag i Sel i regi av FMOP i kveld gjekk etter rapportene rolig for seg. Det er ikke iverksatt noe påbud om tidlig nedsanking, kilde Arnfinn Beito

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu, avgrenset til øst for Lågen og sør for Venabygdsvegen. Varighet til tirsdag 23. august kl. 12.00. Dette etter at SNO har dokumentert 2 skader av bjørn i Samdalen, ca. 3 døgn gamle skader. Det presiseres at det er SVÆRT VIKTIG at fellingsledere og kommunen blir varsla umiddelbart ved funn av kadaver, slik at eventuell skadefelling kan planlegges og iverksettes snarest mulig. Geir Johan Groven.

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu med bakgrunn i to nye skader I Samdalen. Varighet til tirsdag 23. august kl 1200. FMOP SGR

16/08: Beitebrukarar på austsida i Dovre og Sel er og har vore sterkt plaga med jerveskader denne sesongen. Det vert arrangert møte med berørte beitebrukarar og FM på Dovre i morgon. Det kan verka som at det går mot tidleg nedsanking, men vi kjem tilbake til meire etterkvart, kjelde Ellen M Syse og Arnfinn Beito.

16/08: Det blir radioaktivitetsmåling i Kvam i N-Fron 16/09, kilde Jonny Mathisen

16/08: SNO melder: 1 antatt skade av bjørn ved Breitjønna i Ringebu, minimum 4 dager gammel, kilde FMOP VMK

15/08: Det er funnet ei død søye ved Nørdre Breitjønn innen Vekkom beitelag, Ringebu østside. SNO er varsla, og skal se på kadaveret i morgen. Det er og registrert urolig kjøttfe på Breistulen innen samme område, og disse dyrene har dratt mot Røyetjønn. Det blir gått med kadaverhund innen Vekkom beitelag i morgen. Beitebrukere innen tilgrensende beitelag, Brekkom beitelag, bør også ha ekstra tilsyn fremover. Geir Johan Groven.

14/08: Det er åpnet for skadefelling på ulv og bjørn i Ringsaker, Elverum og Løten nord for riksvei 25 etter funn av drepte sauer og lam i går og i dag, kilde Kaj Teppen.

12/08: En dok. jerveskade ved Kuva/Dovre samt en ved Helleberget mot Haverdalen/Dovre, begge relativt ferske . Det iverksettes på nytt skadefellingstillatelse på en jerv - varighet til 18 aug kl 12.00. FM har dialog med kommunen om andre aktuelle tiltak. Viser til FM´s tilskuddsordning for akuttiltak. FMOP HKL

12/08: Ulveangrep v/Knapper, Odalen og sør i Våler v/Tårnbysætra natt til torsdag. Løyvene på bjørn er forlenget begge steder med en uke. Bjørnen som ble skutt skjedde i Våler mellom Eidsmangen og Vålmangen. Ulveskadene i natt var i samme området, kilde Kaj Teppen. 

12/08: Bjørn skote i Våler, kjelde Facebook/Glåmdalen, nokre medier som t.d. GD ymter frampå om at det kan vera "Ringsaker-bjørnen", som har vandra austover og vorte skote.

12/08: SNO: Antatt jerv, fersk skade, lam hentet hjem i går med skade i Vigga vest, Lesja, kilde FMOP HKL

11/08: VIKTIG!! Til info: Ved tilsyn av sau og under sauesankinga oppfordres beitebrukere og andre som deltar om å ta bilde og registrere GPS-koordinater ved funn av kadaver eller rester av kadaver. Send info. til vakttelefonen for rovvilt på mobil 94878944, da systematisering av slike funn kan sees opp mot dokumenterte skader fra freda rovvilt i ulike beiteområder jf. søknad om erstatning for sau drepe av freda rovvilt. Geir Johan Groven.

10/08: Nye dokumenterte skader i dag av sau tatt av ulv i Akershus. Fellingstillatelse på ulv er forlenget som i meldinga under. Det har vært synsobservasjon av bjørn den 1. august ved Påtsætra i Romedal Almenning. Vær greie å gi beskjed om sånt til oss på vaktlf 97406038. Mvh Øystein, kilde Kaj Teppen.

10/08: FMOA har i samråd med FMHE gitt tillatelse til felling av en ulv fra onsdag 10/08 kl. 16.00 til mandag 15/08 kl. 12.00. Tillatelsen gjelder for kommunene Eidsvoll øst for Vorma, Nes nord for Glomma, Nord-Odal, Stange, Våler og Åsnes vest for Glomma, kilde FMOP HKL

08/08: Søye dokumentert tatt av bjørn i Storbrettingsdalen i Stor-Elvdal, ca. 2 km inne på Hedmark-sida. Ca 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL.

08/08: SNO: Ett lam antatt drept av jerv i Foksådalen på Dovre. Maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

08/08: Antatt ulvespor ved Hvitsand ved Harasjøen (Stange). Sporet er satt etter regnfallet i gårkveld/natt. Spora 12x8 cm. Følg med, Ole Mattsi, kilde Kaj Teppen

07/08: Hasteprøvene av DNA av ulv i N-Fron teke rundt 20/06 dreide seg i følgje Ole Knut Steinseth om 3 prøver av same dyr, kjelde Arnfinn Beito. 

07/08: Til opplysning: FM i Hedmark har iverksatt skadefelling på en bjørn i Rongsaker etter skade ved Mesna siste døgn, kilde FMOP SGR.

05/08: Mye uro på sauen i Storhøliseter-området innanfor Skåbu, også ein del korp å høre. Unghingstene stod i ring med hodene vendt ut. Kroberget går kadaversøk i morgen, kilde Jonny Mathisen

05/08: Det blir gått kadaversøk i Skåbu i morgen etter noe uro i saueflokkene der, kilde Jonny Mathisen

04/08: Kadaversøk på vestsida i Nord-Fron i morgon etter melding om enslige søyer i Kvam Vestside Beitelag, kjelde Beredskaptlf Fron v/Jonny Mathisen

04/08: Ulven på Eidsvoll-sida ser ut til å gå sørover. Skade på tikke og lam ved Jøndalsvangen. Skade på lam også lenger sør (Nes). Dette blir undersøkt nå, stille i nord, kilde Kaj Teppen via Ole Mattis

03/08: Det er i kveld gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv i Gudbrandslia mellom Ruste og Fefor i Nord-Fron (på vestsida). Det er og gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv ved Svangen på Rollstulen i Fåvang i kveld (på østsida). SNO er varsla. Det bes om at husdyreiere i aktuelle beiteområder har ekstra tilsyn for å raskt avdekke eventuelle skader, kilde MGL v/Geir Johan Groven.

03/08: Ein ulv vart sett på tur over vegen ved Svangen på Rollstulen i Fåvang omlag kl. 20.00 i kveld, kjelda vil vera anonym, men SNO er varsla av denne.

03/08: Det døde lammet i nyheita under var drepe av eit rovdyr, men rovviltkontakta vil i kveld ta kontakt med kollega for å sluttføre konklusjonen. Jerv er nemnt som mogleg skadevolder, men historia om binne m/unger gjer at også dette vert teke med i betraktninga, kjelde Stein Myhrsveen

03/08: Eit dødt lam (stort verlam) funnet ved Tjernevegen 1 km opp for Tromsbua i Fåvang i går. Det er mistanke om at det er drepe av rovdyr da det hadde mistenkelege skader. Det vert undersøkt av SNO i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

02/08: Til opplysning så har FM i Oslo og Akershus iversatt skadefelling på ulv i Eidsvoll og Nes kommuner, kilde FMOP SGR

01/08: Ferske ulveskader i Romedal Almenningen i Stange og i Eidsvoll. Disse skadene er det en del mil i mellom så det tyder på flere skadegjørere, kilde Kaj Teppen

01/08: Det er funnet igjen sauer i Hemstadalen og Litajet i Stange Alm. som er tatt av ulv. Noe av det er 1-3 dager gammelt. Så da Rune Bjørnstad kommer i ettermiddag får å se på dem som er funnet i dag! Vi har fellingstillatelse sammen med N-Odal. Så til dere som ikke er på ferie, dere får være klare til å rykke ut når vi eventuelt vet noe mer. Mvh Øystein via Kaj Teppen

01/08: Fylkesmannen forlenger og utvider skadefellingsforsøk på en jerv i Dovre og Sel, med bakgrunn i nye skader i Haverdalen. Områdeavgrensning Dovre øst for Lågen og sør for E6, Sel øst for Lågen og nord for Uldalen/Store Ula. Varighet fram til 8. august kl. 12 :00, kilde FMOP SGR

01/08: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelse på en bjørn og en jerv i Ringebu, områdeavgrensning er Ringebu østside, sør/øst for Venabygdsvegen. Varighet frem til 8. august kl. 12.00, kilde MGL v/Geir Johan Groven

31/07: I forbindelse med fellingsfosrøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lytteposter i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke på tlf. 90106384, kilde MGL v/Hilde H

31/07: Nytt frå Fåvangsfjellet: Kadaver funnet i området Høgåsen/Saubuvegen av hund i dag, undersøkt av SNO, tatt av bjørn, 1 døgn gammelt, kilde Sondre Borgedal

30/07: Det er i dag observert binne med unger i område Brekkom Fellsedrift. SNO er varsla og på tur ut for p dokumentere. Fylkesmannen er varslet. Vil minne om at binne med unger er unnlatt fra fellingstillatelsen, kilde MGL v/Hilde H

30/07: I forbindindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron trengs det mannskap til lytteposter i natt som kommer. De som har anledning kan medling sendes til Lars Ole Auglestad, tlf. 91342140, kilde MGL v/Hilde H

30/07: Som ventet får en nesten si: Mulig synsobservasjon av binne med 2 unger ved Damtjernet i Brekkom nå i stad (medling kl. 14.53), kjelde Simen Borgedal via Geir Amrud.

29/07: Det er ikkje funne fleire kadaver etter jerveangrep i Steinbudalen i dag etter søk med kadaverhund, kjelde Lars Ole Auglestad

29/07: Det er gitt fellingstillatelse på ytterligere en ulv i Rendalen. Følger opp med info så fort det er noe nytt, kilde Kai Teppen

29/07: I forbindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lyttepost i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke, tlf 90106384, kilde MGL v/Hilde H

29/07: Etter opptelling i gårkveld drepte jerven (visstnok 1 vaksen) 6 stk lam fyrst på daga i går i Steinbudalen, 1 lam fra Sør-Fron og 5 lam fra Kvam, alle i følgje rovviltkontakt på stedet dokumentert, kjelde Lars Ole Auglestad

28/07: Fylkesmannen iverksetter skadefelling på en jerv i N-Fron og S-Fron østside med bakgrunn i tidligere meldte skade. Varighet til 02/08 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

28/07: SNO har i kveld dokumentert skader på lam av jerv. Fylkesmannen har gitt muntlig skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside. Varighet til 02.august kl. 12:00. Det trengs 2-3 jegere til lyttepost i natt. De som kan sender en sms til Terje Stian Bjørke på mobil 90106384, MGL v/Hilde H

28/07: SNO: Ett lam dokumentert tatt av jerv i Steinbudalen, Nord-Fron. Ytterligere fire lam er ikke undersøkt ennå, disse har de samme ytre skadene som lammet som er dok. tatt av jerv. FMOP MCO

28/07: Det er i kveld meldt om skader på lam på østsida i Nord-Fron (Steinbudalen). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla. Ber jegere om å være klare på kort varsel, kilde MGL v/Hilde H.

28/07: SNO uttaler at det er store muligheter for at det er en ulv til i området der hvor en ulv tidligere i dag ble skutt i Rendalen, da det ble observert en ulv på i det samme tidspunktet som ulven ble skudd, kilde Kaj Teppen.

28/07: Fylkesmannen iverksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner på bakgrunn av to lam tatt av jerv ved Sletthøe, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmanne iversetter på nytt skadefellingstillatelse på jerv i Ringebu kommune østside sørøst for Venabygdsvegen, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en bjørn i Ringebu kommune østside sørøst for Vanabygdsvegen med bakgrunn i ett lam dok. tatt av bjørn ved Saubuvegen i Brekkom. Skaden er ca. ett døgn gammel, kilde FMOP MCO

28/07: Gladmelding fra Hedmark: Ulv skutt i Rendalen i Hedmark, den har som før nevnt drept og skadet over 100 dyr siste 3 uker, kilde Kaj Teppen. nrk.no/ho skriv dette

28/07: Fylkesmannen melder: Det er iverksatt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn og ny iverksettelse av skadefelling på jerv i Ringebu østside sør/øst for Venabygdsvegen med bakgrunn i tidligere meldte skader i Samdalen. Varighet til 1. august kl. 12:00. Ber om at alle de som deltar i fellingsforsøk sender melding med: jegernavn, dato, antall timer, km og bom for hver dag/vakt til mobil 94878944. Vi må holde streng økonomistyring under fellingsforsøkene, derfor dette tiltaket, kilde MGL v/ Hilde H.

27/07: Rettelse: Bjørneskader på lam i nyheita under var i Saubuvegen og ikkje i Samdalen, kjelde Stein Myhrsveen via Geir Amrud. Dette er for andre interesserte i fjellområdet til Brekkom i Fåvang. (østsida av Gudbrandsdalen)

27/07: SNO har i kveld dokumentert bjørneskader på lam i Samdalen, ett døgn gammelt. Fylkesmannen er varslet, og det er søkt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn, kilde MGL v/Hilde H.

27/07: En 70 kilo ting hannbjørn ble i gårkveld felt ved Myklebysæter i Stor-Elvdal. Det var det kommunale fellingslaget som skjøt bjørnen som var observert på to viltkameraer. Det er den andre bjørnen som er felt i området i år, kjelde nrk - nyheter.

27/07: Starsråd Helgesen oppfordrer til tidleg nedsanking for å forebygge tap av husdyr, kjelde Nationen. Beitenæringa reager sjølvsagt v/leder i Oppdal Sau og Geit, kjelde Nationen

27/07: Ulv har drepe 2 geiter på Tromøy i Arendal, kjelde Nationen og nrk Sørlandet

26/07: Bilistar køyrer ihel sauer og seier ikkje frå, kjelde nrk.no/ho

26/07: Det er pr. nå drept eller avliva omlag 100 sauer av ulven i Rendalen, kjelde møte i Utmarksutvalget i NBS

26/07: Gaupe observert ved Bekkemellom i Skåbu i dag, kjelde Tor Varpestuen

25/07: Ulven I Rendalen fortsetter massakren, over 80 sauer er hittill funnet drept, kjelde nrk.no/ho

25/07: Uroleg på Stølom i Nord-Fron, sau spring og bræker mykje, kjelde Anne Saglien.

24/07: Fellinstillatels på bjørn er gitt. Fylkesmannen melder: Vilkår for skadefellingstillatelse på bjørn i Ringebu: Tillatelsen gjelder i Ringebu kommune øst for Lågen og sørøst for veien over Venabygdsfjellet. Varighet til torsdag 28. juli kl. 12.00. Binne m/unger og hennes unger er unntatt tillatelsen, kilde Hilde H.

24/07: Jaktleder melder: Jegere observerte jerv under nattens jakt i Samdalen i Ringebu. En del sau som var urolige i natt, og ørn ble også observert. De fant ingen nye kadaver. Beitebrukere bør se til beitedyra sine, kilde MGL v/Hilde H

24/07: Det er søkt om fellingstillatelse på en bjørn i forhold til hendelsen under, kilde MGL v/Hilde H

24/07: SNO melder om at søye er dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, Ringebu. Skaden er 1-2 døgn gammel, kilde FMOP MCO

23/07: Ulveangrep ved Knapper i Odalen og i Våler v/Tårnebysætra. Skader fra natt til torsdag der. Løyvene på bjørn er begge forlenget med en uke, kilde Ole-Petter Berget

23/07: Til info: I forbindelse med skadefelling av jerv i Ringebu, har skadefellingslaget i natt hatt en synsobservasjon av jerv. Ingen nye kadaver observert og beitedyrene gikk i ro. Det vil i natt bli nytt forsøk på felling, kilde MGL v/Hilde H

22/07: Nord-Fron kommune har bedd om juridisk vurdering av vedtaka til FMOP i samband med søknader om fellingsløyver på ulv og bjørn tidlegare i sesongen. Dette har vore kjent ei stund, men brevet er no frigjeve for alle, kjelde Ole-Petter Berget 

22/07: Bra at stortingspolitiker set spørsmålstegn ved ulveforvaltninga, men svaret han får ber preg av følelser og ikkje forskning, kjelde Nationen.

21/07: Det iverksettes skadefellingstillatelse på en jerv i Ringebu kommune, østside og sør for Venabygdsvegen, kilde FMOP HKL

21/07: SNO melder om en antatt jerveskade ved Kvia i Ringebu, 1-2 døgn gammel, kilde FMOP HKL.

21/07: Fylkesmannen iveksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner - varighet til tirsdag 26/07 kl. 12.00, kilde FMOP HKL

21/07: Ann Guro Hansen i Nordland er fortvila over at fellingsløyve på ein jerv i Saltdalen er sett til berre 5 dagar, kjelde Ole-Petter Berget via Ann Guro Hansen.

21/07: Det pågår nå skadefelling på bjørn i Ringsaker, Stor-Elvdal, Elverum, Våler, Grue og Kongsvinger, kilde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen

21/07: Færre jervekull i Norge, kjelde Rovdata

20/07: Det er i kveld gitt fellingstilatelese på 1 ulv i Nord-Odal, Stange, Åsnes og Våler, med varighet 1 uke. Skader i Nord-Odal i dag, ca. 10 lam foreløbig. kilde Ole-Petter Berget via Geir M.

20/07: Melder om synsobservasjon av jerv i går kveld kl. 22 i området Trabelia på Venabygdsfjellet. Beitebrukere i området bør sjekk dyra sine, kilde MGL Hilde H

20/07: Det er meldt om færre rovviltskader på husdyr i Oppland i år samanlikna med i fjor, kjelde FMOP HKL.

19/07: SNO melder om at 1 lam er ant. drept av gaupe i Jøndalen, Dovre - maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

18/07: I uke 29 er det Hilde Hammer som har rovviltvakt for Midtdalen. For SNO er det Ole Knut Steinset tlf. 46 44 86 57 i uke 29, og Espen Bø tlf. 95 72 27 33 i uke 30. Dette til info. Hilde Hammer

18/07: Det er i dag meldt om skader på sau i området til Breistulen beitelag (Nord-Fron). Ett kadaver med SNOs konklusjon "usikker jerv". Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kilde MGL v/Hilde Hammer

17/07: Kadaverhund funnet flere kadaver i Øldalen/Skjedalen, Nord-Fron vestside. Det blir søkt om felling av jerv. Usikker jerv på de som er undersøkt.  Funnet flere i kveld. Trenger mannskap fra utpå dagen i morgen kl. 11.00. Det blir gått meire kadaversøk i morgen lenger vest i området. Ring Jonny 48230371

17/07: SNO melder om at det er drept et lam av jerv i område Breitjønna på Ringebufjellet, 1-2 dager gammel skade, kílde: FMOP ESA.

17/07: Hundesaka fortsetter: Hunden er nå ved hytta ved Vålåsjøen som den rømde fra, men den er redd og det er sett ut mat og bur for å lokke den, kilde Jonny Mathisen. "Da er hunden på tur hjem, tror dette gjekk bra, kl. 15.20"

16/07: For dere som ikke har fått med dere at hund også er et rovdyr og at det selvsagt er båndtvang nå:  "Løs husky i Tjønnmorka i Kvamsfjellet. Vært på rømmen siden kl. 14.00 i dag, beitebrukere på jakt etter den". Neste melding i saka:  "Hunden fanget ved Årvillingen kl. 19.30. Den har hatt kontakt med Sandbu-sau, saken anmeldes". Neste melding; " Det viste seg at det var 2 hunder, så huskyen er fortsatt på frifot. Det er en redd tispe, eier og flere hyttefolk er ute og leter, kjelde Jonny Mathisen. Motto: Ha respekt for båndtvangen!

16/07: Fylkesmannen har iverksett skadefelling på en bjørn i Ringebu østside med bakgrunn i tidligere meldte ferske skader ved Store Kvia, varighet til 20/07 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

16/07: SNO: En søye dok. tatt av bjørn ved Kvia, Ringebu, skaden er 2 døgn gammel. Ytterligere to ant. skader av bjørn ved Breistulen, disse skadene er ca. 4 døgn gamle. FMOP MCO

15/07: Det oppfordres til at folk som ser uvanleg helikoptertrafikk/biltrafikk i samband med rovviltobservasjonar/angrep eller i samband med skadefellingsløyver meldar frå om dette. Her må man skrive ned kva ein såg, kva tid ein såg det og kva stad ein såg det og melda det inn, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: Sjølv om det i mange tilfelle kan verka lite motiverande, så oppfordrar eg til at det skal meldast frå om alle rovviltrelaterte observasjonar til sida til Oppland Sau og Geit, helst same dag. Ein observasjon kan ofte bli udokumentert, men den kan likevel vera nyttig for beitebrukarane både for å gjera ein ekstra tilsynsrunde i det aktuelle området og for å få dokumentert noko. Hugs at enkelte observasjonar også kan bli dokumenterte observasjonar, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: På bakgrunn av tidligere meldt skade ved Nordstulen har fylkesmannen iversatt skadefelling på en jerv i Ringebu østside. Tillatelsen varer til tirsdag 19/07 kl. 09.00, kjelde FMOP MCO

15/07: SNO melder om at ett lam er antatt drept av jerv og ett lamm er antatt skadd av jerv ved Nordstulen i Ringebu. Skadene er omlag 2,5 døgn gamle, kjelde FMOP MCO

15/07: På tirsdag kveld 12/7 mener jeg at jeg såg en bjørn ved utløpsosen i Flakken på Kvamsfjellet. Dyret vimset att og fram noen ganger og gikk videre sørover.  Det var skymt, og jeg ble redd og usikker så jeg vekslet mellom å fokusere og ta vekk blikket for å være sikker på hva jeg såg. Fikk opp kamera etterhvert, men innen jeg fikk tatt bilde var dyret borte. Størrelsen var som på en stor, voksen mann som går på alle fire. Klokka var 23.36 da jeg kom opp i bilen igjen.  Jeg spekulerte på å varsle da umiddelbart, men valgte å ikke gjøre det da jeg følte meg usikker på hva jeg hadde sett. Men jeg har etterhvert blitt mer og mer sikker på at det var bjørn. Det var også noe rauting i en kuflokk som holdt til nord for Frybrua tidligere på kvelden, ca kl 22. Observasjonen har vel liten verdi nå to døgn etterpå, men tenkte jeg gikk varsle lell.., kjelde Grethe Morken

14/07: Skadefelling avslått etter 2 klager. Kadaverhundekvipasje går utover natta, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Nærmer seg midnatt: I forhold til kveldens synsops av ulv og skader på kadaver på Kvamsfjellet kunne ikke SNO dokumentere ulv. Det er foreløpig ikke gitt fellingstillatelse. Det vil være oppsyn i området i kveld og i natt, kjelde MGL v/Frank J C

14/07: Det er nå funnet kadaver i Kvamsfjellet, SNO er på tur, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Melder om synsobs. av ulv mellom Leintjønnin og Furusjøen på Kvamsfjellet. Observasjonen er gjort under kadaveresøk på 100 m avstand. Vanskelige sporingsforhold i området, det vil bli lett videre etter sikre sportegn. SNO er løpende orientert. Det er foreløpig ikke funnet skadde dyr. Kjelde: MGL v/Frank J C 

14/07: I følgje Per Erik Tromsnes på facebokk er spora av bjørn i artikkelen under funne mellom midtre og søre Kvia, sjå bilete og klikk på det for å sjå det større.

14/07: SNO meldar om dokumenterte bjørnespor ved Kvia i Ringebu (Brekkom - østsida). Spora er antageligvis frå denne veka, kjelde FMOP MCO

14/07: SNO meldar om at 2 lam er teke av gaupe i Bjoneroa i Søndre Land. Den eine skada er fersk, den andre ca. 4 dagar gamal, kjelde FMOP MCO

12/07: Det mangler mange lam i sørdelen av Kvam vestside beitelag, i følgje slips på søyer så er det estimert at det i ein besetning er borte omlag 10%. Det vart dokumentert gaupeskader der og i tillegg er det mistanke om jerv, kjelde beitelaget.

12/07: Etter en periode med færre disponible rovviltkontakter er nå i alle fall 1 til på plass i Midt-Gudbrandsdalen, kjelde beredskapsgrupper i Fron.

12/07: Beitelag og beitebrukere bes om å notere ned dagsverk/timeverk de har brukt og bruker i samband med ekstrarabeid i forhold til rovviltrelaterte saker utenom vanlig tilsyn og FKT-tiltak. Dette må dreie seg om saker som er meldt på FMOP sin rovvilttelefon og eller regionale/kommunale utgaver av slik varslingstjeneste. Noteringslistene er viktige for å dokumentere krav om erstatning av dette fra myndighetene, kjelde Arnfinn Beito

12/07: Rovviltutvalget i NBS har skrive brev til Ellen Hambro, kjelde Ole-P Berget

11/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel og Dovre til fredag 15/07 kl. 12.00 med bakgrunn i enfersk skade im området øst for Høvringen, kjelde MGL Frank J C og FMOP MCO

11/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Sel og Nord-Fron østside med bakgrunn i den ferske skaden på Kringsætrin, varighet til 15. juli kl. 12.00, kjelde FMOP MCO

11/07: SNO meldar om at  ei søye er antatt teke av bjørn ved Kringsætring i Sel, fersk skade, kjelde FMOP MCO

10/07: Sporet er sett ved Graslitjønna på Fagerli i Nord-Fron vestside. Det er meldt om forskremt storfeflokk ned frå Valsfjellet i same området. Regver etter at spora var sett har viska dei ut, men det ser ut som det er liten sjanse for at andre dyr enn ein bjørn har sett eit slikt avtrykk med slike klør. I tillegg er det funne nokre oppgravde maurtuer i område. Søya på Valsfjellet som vart obdusert var antageleg død "naturleg", kjelde Hans P Solberg.

10/07: Spor av mulig bjørn sett på av SNO, og konklusjon "usikker bjørn" Tydelige spor av klør, men poteavtrykk for svake til å dokumentere. Vi holder utkikk, kjelde Anne K Veikleenget

10/07: Det er mistanke om bjørn i beiteområdet vårt (Rustkjølen på vestsida i Nord-Fron). Det er spor ved Graslitjønna og eindaud sau funne ved Valsfjell, ikkje obdusert enda. Vi intensiverer tilsynet til vi får svar, kjelde Anne K Veikleenget,

10/07: SNO meldar om usikker observasjon av bjørn i området Lanftjønn på veg mot Rollstulen på Fåvang østside. Observasjonen var gjort 08/07 kl. 23:30, kjelde FMOP ESA

10/07: SNO v/ Odd Steinar Granheim har i dag også fulgt opp ei melding om observasjon av bjørn på Fåvang austside, nærare bestemt området Gullhaugen- Rollstulen. Observasjon er ikkje dok. Kjelde Eldri Siem

08/07: Gaupebestanden går ned, kjelde Rovdata.

08/07: Det er meldt om 2 kadaver, som vart funne i går ovenfor Gardvegen mot Hillingen i Kvam. Desse er frå same besetning som fekk ulveangrep tidlegare i sommar. SNO er varsla, kjelde Jonny Mathisen/Nils Elstad Forbrigd

08/07: Veldig viktig melding til beitebrukere i Gudbrandsdalen dukka opp i dag, sjølv om det er ein såkalla udokumentert synsobservasjon: Ektepar såg bjørn som jaga rådyr i Vågårusta natt til i går. Dei fekk sjå eit rådyr som flaug over eit jorde og hoppa over gjerdet. Like i hælane kom ein bjørn som flaug seg midt inn i gjerdet og snudde. Ekteparet har vald og ikkje melda frå da dei likevel ikkje ville ha vorte høyrt, kjelde Hans Petter Vaberg

08/07: 1 lam vart funne drept opp for Håkåseter 05/07. SNO konkluderte med usikker da ikkje klare bevis vart funnet, men dette kan likna på kongeørn både av hensyn til stedet, stillinga det låg i og at det var drepe. I forbindelse med ørneprosjektet på Rissa i Trøndelag så var juli den mest blodige månaden der 2 lam vart teke kvar dag i snitt. Så ver oppmerksom som beitetilsyn på dette framover, kjelde beredskapsgruppa i Nord- og Sør-Fron.

08/07: Fylkesmannen har forlenga skadefellingsløyve på ein bjørn i Lesja og delar av Dovre kommune til måndag 11/07 kl. 12.00. Totalt 33 kadaver/skada dyr i området og ytterlegare skada dyr er observert, kjelde FMOP VMK

07/07: SNO meldar om at 1 lam er teke av gaupe ved Malsjøen i Gran Almenning, 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP VMK.

07/07: Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev vedrørande kor viktig kadaverdokumentasjonen etterkvart har vorte  i forhold til erstatning av bufe drepe av dreda rovvilt, les brevet her.

06/07: FM i Oppland forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i Sel og Dovre til mandag 11/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 1 fersk skade i Sletthøeomårdet i dag, kjelde FMOP VMK

05/07: Det meldes om at heile 28 døde sauer er funnet etter bjørneangrepet på Dalsida i Lesja, men det har ikkje vore funne ferske kadaver på ei stund, kjelde GD. Vigga har denne artikkelen på nettsida.

05/07: SNO er varsla om det gjeteren meiner er kongeørndrepe lam i Børkdalsfjellet i Sør-Fron, kjelde Pål Egil Rønn

04/07: Siste nytt om rovvilt i Gudbrandsdalen, kjelde GD

04/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på ei gaupe i området ved Ruste i Nord-Fron med bakgrunn i en fersk skade. Varighet til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: Det er i dag meldt om skade på sau i Ruste i Nord-Fron, SNOs konklusjon: "antatt gaupe."  Fylkesmannen er varslet, og det er iverksatt skadefellingstillatelse på en gaupe i området. Varighet til kl. 12.00, fredag 8.juli, kjelde MGL v/ Hilde H.

04/07: Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i Lesja fram til 8.juli kl.12.00. Fellingstillatelsen på bjørn i samme område varer også til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: På bakgrunn av 7 skadetilfeller med konklusjon antatt bjørn er det iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja, kjelde FMOP HKL

04/07: Det vart funne 14 kadaver på Dalsida, Lesja laurdag og søndag, dei aller fleste søyer. SNO dokumentert skade av bjørn. FM har gjeve fellingsløyve på bjørn, kjelde Ellen M Syse

04/07: Nord-Fron Sau og Geit inviterer til åpent møte for alle beitebrukere i Fron vedrørende rovdyrsituasjonen. Mandag 4.juli kl 19.00, i Ruste Bygdahus. Landbrukskontoret, jaktleder, kadaversøksgruppe og psykiatritjenesten deltar. Vel møtt!

03/07: Avisa GD skriv dette i forhold til NIBIO si konsekvensanalyse av aukinga av freda rovvilt i Norge: Nesten en tredjedel av rødlistet artsmangfold i norsk natur er truet som følge av gjengroing av utmark og kulturlandskap.GD MENER. Det er konklusjonen fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Utredningen fra NIBIO er et svar på oppdraget instituttet har fått fra Regjeringskvartalet. Hensikten var å få fram faktiske utviklingstrekk som følge av økt innslag av rovdyr i vår fauna. Artsmangfold, rødlister, gjengroing, beiting og rovdyr er stikkord som avgjort hører sammen. For hvorfor øker gjengroingen i vår utmark? Rapporten peker på økt innslag av rovdyrbestand, som igjen legger press på tradisjonell bruk av utmarka. NIBIO levner liten tvil om at rovdyrenes tilstedeværelse representerer et press på artsmangfold og en trussel mot rødlistearter. Dette er synspunkter som volder besvær for Naturvernforbundet. «Faglig bomskudd», mener forbundet, som dermed viser hvor opphektet forbundet er når konsekvenser av rovdyrforvaltningen skal diskuteres. Naturvernforbundet har ubetinget rett i at strukturendringer, driftsendringer og monokulturenes inntogsmarsj i jordbruket satte kraftig press på artsmangfoldet i utmarka. Dette skjedde på et tidspunkt da årvåkenhet og bevissthet om uheldige konsekvenser om mangfold ikke hadde samme status som i dag. Men selv om Naturvernforbundet har rett i én del av en komplett analyse, blir det underlig når det samme forbundet snakker vekk virkningene av dagens politikk. Det betyr bare at Naturvernforbundet må snakke mot bedre vitende, og står i fare for å miste sin autoritet i mangfoldsdebatten. Rovdyrforvaltningen er en viktig årsak for å forstå dagens press på artsmangfold. Når dette faglig ikke passer ideologisk for Naturvernforbundet, går forbundet i en skyttergrav det ikke bør være i. NIBIO-rapporten er en lenge etterspurt rapport. Natur- og miljøorganisasjoner har aldri etterlyst en slik rapport. Vel vitende om at rovdyrdebatten kunne bli faglig bredere belyst med hensyn til konsekvenser. Desto mer viktig blir det å følge NIBIO-rapportens videre skjebne, kjelde leder i avisa GD.

03/07: Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen vil møte Klima og Miljøministeren i haust, kjelde Vigga.

03/07: Ulveskader på Dalsida på Lesja, kjelde Vigga, tipsa av Tor Egil Selsjord

02/07: Beitelaga i Oppland er aktive og får god omtale, kjelde nettsida til FMOP.

02/07: Eit lite referat frå møtet mellom FMOP og Midtdals-kommunane, kjelde nettsida til FMOP.

01/07: Etter hva vi har fått bragt på det rene har FMOP hatt møte med Klima og Miljødepartementet med bakgrunn i klagene frå beitenæringa i Oppland på avslaga på fellingsløyve på dokumentert bjørn og gode synsobservasjonar av ulv i forkant av dei store skadene i Kvam. Som venta har klaga vår ikkje nådd fram, departementet v/statssekretær Lunde har uttala seg etter møtet at de ikke fant feil i saksbehandlinga FMOP har gjort i sakene, kjelde Hans Petter Solberg etter samtale med Lunde.

30/06: Død søye funnet funnet ved "Geitsetra" på Rustkjølen i Nord-Fron, SNO er varsla, kjelde Geir Johan Groven.

30/06: Fell.till. på ulv i Stange/Våler/Åsnes/Nord-Odal/Eidsvoll gikk ut nå i dag kl 12. Fell.till. på bjørn i Stange går ut mandag kl 12. Ikke merket ytterligere aktivitet fra bjørnen, mulig den er i rask forflytning. Det er borte mye lam for KKS i Høgfallet, rundt 19 i forgårs. Kun 2 gjenfunnet og dok. gaupe mest sannsynlige årsak, kan heller ikke utelukke helt at det kan ha kommet inn en jerv østfra. Ellers ganske rolig. kjelde: Geir M

30/06: På bakgrunn av to skadetilfeller med SNOs konklusjon 'antatt ulv' på Dalsida i Lesja iverksettes skadefellingstillatelse på én ulv i Lesja kommune, kjelde FMOP MCO

29/06: SNO: En søye antatt tatt og ett lam antatt skadd av ulv på Dalsida, Lesja. Skadene på søya er minst 4 døgn gamle, skadene på lammet er minst to døgn gamle. kjelde FMOP MCO.

29/06: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Hedalen i Sør-Aurdal, fersk skade. I tillegg er eit lam dokumentert drepe av kongeørn ved Svarthammar i Øystre Slidre, fersk skade, kjelde FMOP MCO Bilete av kongeørndrepe lam, kjelde Arne Robøle 

29/06: Lammet som vart funne nedanfor Vesle Krøkla i Fron i dag med skader i halsregionen vart av SNO konkludert med var mest sansynleg sjøldauda, kjelde Marthe Dypdalen

29/06: SNO melder om at et lam er antatt tatt av ulv på Kvarvet i Sør-Fron. Fersk skade. FMOP gir fellingstillatelse på en ulv i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu øst for Lågen til 04/07 kl. 12.00, kjelde FMOP MCO (kl. 07.41).

29/06: SNO har i kveld sett på ferskpå lam ved Kvarvet på Sør-Fron og konkludert med antatt ulv. Det er forsøkt å søke om skadefellingstilatelse, men får ikke kontakt med FM. Søknad må avventes til i morgen tidlig, kjelde MGL Geir Johan Groven. (kl. 00.45)

29/06: Da var ulven her igjen, kjelde Lars Ole Auglestad. (kl. 00.42). bildet til høgre. 

28/06: Det er funnet et dødt lam nå tilhørende Lars Ole Auglestad. Skader i hals. SNO er varsla, men lammet er ikke undersøkt ennå, kjelde Jonny Mathisen (kl. 22.15)

27/06: I forbindelse med synsobservasjon av ulv fredag 24. juni ved Toftsetra på Sør-Fron, ble det i dag søkt om fellingstilatelse. Fylkesmannen i Oppland har gitt muntlig avslag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Hilde Hammer.

27/06: Vi gratulerer Hilde Hammer frå Lalm med ny jobb som miljø- og utmarksrådgjevar. Hilde overtek vakttelefonen for MGL i perioda framover, kjelde MGL.

27/06: Det meldes om 3 skadetilfeller av jerv og savnede lam jmf. kodemerking i Sletthøeområdet i Sel/Dovre. Det er iverksatt skadefellingstilatelse på en jerv i området, kjelde FMOP MCO/HKL.

27/06: 2 lammekadaver funne på Breistulen i N-Fron. Nokre få søyer mangler lam på Slangssida, men ingen kadaver er funnet. Kadaverhunder går i dag og onsdag på vestsida i N-Fron, kjelde Jonny Mathisen.

27/06: SNO presiserar at artikkel i GD om sporing av bjørn i Murudalen er misvisande, da denne ikkje er dokumentert. Dermed er det dokumentert 1 bjørn i Oppland pr. nå og den beveger seg mest på austsida, kjelde redaktøren via SNO

25/06: Fleire kjelder meldar om dette og MGL v/Frank J C ber beitebrukarar om å sjekke dyra sine.

25/06: Da kan det vera 2 bjørner på ferde i Oppland for SNO meldar om bjørnespor ved Tannsmoen i Fåvang, inntil eit døgn gamle, kjelde FMOP MCO

24/06: GD skriv dette om bjørnespor i Murudalen, som SNO meiner er spor etter den einaste bjørnen som var i Oppland i fjor og er i Oppland i år. Omlag 100 kadaver er undersøkt så langt i 2016 mot 160 i fjor.

24/06: Melding om ubekrefta synsobservasjon av bjørn ved Nysetrin i Murudalen, Nord-Fron. SNO har spora i området og kan ikkje korkje bekrefta eller avbekrefta bjørn. Dyret vart spora i retning Mugvatnet. Beitebrukere bør sjekke dyra sine, kjelde MGL v/Frank J C.

24/06: Ulvejakt pågår i Stange og Eidsvoll. Dette er 4. fellingstillatelsen hittil i år. Er ikke mye fred å få, nesten så en gleder seg til sauene er inne att, kjelde Kaj Teppen.

24/06: Melding om ubrefta synsobservasjon av ulv ved Toftsetra, Nordre Lia på Sør-Fron. Beitebrukere bør sjekka dyra sine, kjelde MLG v/Frank J C

23/06: Bjørn teke ut på skadefelling på Røros, kjelde NRK Trøndelag

22/06: Har fått inn melding om en ubekrefta synsobservasjon av ulv ved Byresetra på Fryvollane. Beitebrukere bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL v/Frank J. C.

22/06: Mulig synsobservasjon av ulv på Byresetra ved Fryvollane på Sødorpfjellet nå, vær obs - ikke bekreftet. kjelde Jonny Mathisen 

22/06: Rovviltnemnda i Oppland har vedteke lisenskvote på ulv i Oppland til 3 dyr, redaktøren

20/06: Hans P Solberg, Ole P Berget og Pål Kjorstad forberedte presentasjon og møte med Opplandsbenken på Lillehammer kl. 13.30. Her vart situasjonen rundt avslaga på fellingsløyve på bjørn og avslaga på fellingsløyve på ulv i Nord-Fron lagt fram. Det vart vist til at Miljødirektoratet gav fellingsløyve på bjørn som ikkje hadde gjort skade 15/05 2015 og at observasjonar av ulven i N-Fron, som vart vurdert som udokumentert synsobservasjonar, kunne vore sjekka meire nøye slik at beitebrukarane på østsida på Fron kunne ha gått fri for skadene og det store ekstrarabeidet dei fekk. Takk til landbrukskontoret i Nord-Fron v/Geir Johan Groven for hjelpa. Opplandsbenken lova å ta med seg problemstillingane inn på Stortinget og vidare til Klima og Miljødepartementet, kjelde redaktøren. 

20/06: Attendemelding frå Kvarvet på Sør-Fron angåande ulven: 4 lam er funnet til 2 ulike dyreeigarar, 3 lam døde og 1 avliva. Ulven snudde antageleg synst på Kvarvet og gjekk mot Sødorp att. Jaktlaget følgte ulven natt til 19/06 nordover frå Sør-Fron sida. Det går meldingar om at ulv har vorte sett både ved Alme i øverbygda på Sør-Fron og ved Forr/Frya på Sør-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad

20/06: Ein person har hørt uling av 2 ulvar i område Flakkshøa/Flakken, Nord-Fron for nokre dagar sidan og det ser også ut til at bilete av observert ulv i Nord-Fron ikkje er den same som den som vart felt, men dette er sjølvsagt ikkje dokumentert, kjelde radaktøren via fleire.

19/06: Vi oppfordrar alle til å gjera ein innsats med å sjekka sau og lam som er i områder der ulven kan ha vore, kjelde redaktøren

19/06: GD skriv dette.

19/06: Ulven var ei tispe, og da er det mogleg ein til...  kanskje  - huff

19/06: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en ulv nå i kveld, kjelde MGL Frank J C

19/06: Ulven skutt på Gravdalen i Kvam kl. 19.40. Mange skadde dyr i området, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Døde og skadde dyr ved Bruli i Sødorp, sansynlig ulv, jegerne er på plassen, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Vitner frå bjørneobservasjon på Mysusæter, kjelde GD

19/06: Stor frustrasjon over at FM i Oppland ikkje gav fellingsløyve på bjørn på østsida i Nord-Fron/Sel i går. Dette må få etterspel. Fyrst får vi avslag på ulv som ikkje vart dokumentert av SNO - det kan ein til ein viss grad forstå med unnatak av at det var fleire som såg den og at ein må ta slike observasjonar på alvor særleg i beitetida. Så kom det ein bjørn og her var det heller ikkje nok med dokumentasjon, men den måtte gjera skade fyrst! Dette er ikkje i tråd med tidlegare praksis, eg nemnder i denne sammenhengen det nyast beviset på det: Uttaket av bjørn i Stor-Elvdal 14/4 2016.

19/06: Eit lam teke av gaupe i Leppdalen, Nordre Land, sansynleg frå i går, kjelde FMOP ESA

18/06: Der det ble bekreftet et gaupedrept lam i Sør-Etnedal for noen dager siden mangler det nå 6 lam fra samme jorde. Kadaverhundekvipasje har i kveld saumfart området, og funnet ull på toppen av gjerdet en plass. Slepespor, vominnhold, og div rester etter lammene ble også funnet. Og en død rev!! Alt tyder på at gaupe har tatt flere(antagelig 7 lam) i Sør-Etnedal, før den gikk mot Thomlebygda, Nordre-Land, og tok ei søye som ble bekreftet i går, kjelde Roger Åsheim

18/06: Det er søkt om ny fellingstilatelse på ulv og den er nå innvilget, kjelde MGL v/Frank J C

18/06: Da var det ulv att: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av ulv på Kvarvet på Sør-Fron - fersk skade, kjelde FMOP ESA.

18/06: Ser at FM i Oppland prøver ein ny vri, og går tilbake til tidlegare praksis for ein del år sidan. Dette er lavmål og direkte feilbehandla av FMOP og ikkje gje fellingsløyve på ein dokumentert bjørn på denne tida av året. Kanskje er det til og med denne som kan vera skadevolder eller ein av skadevoldarane tidlegare i Kvam. Det er i tilfelle noko stort og sultent som har ete 1 1/2 søye mellom kl. 02.00 om natta til neste morgen - kjelde Ole-Petter Berget. Det MÅ bli gjeve fellingsløyve ut frå rovviltforliket, kjelde redaktøren

18/06: Avgjørelse er klaget på. Ordfører og FM prates nå. Vær obs alle, både etter bjørn, ulv og alt anna!, kjelde Jonny Mathisen.

18/06: Observasjonen er bekrefta av SNO. Det er søkt fellingstillatelse på bjørnen, men det er gitt muntlig avlsag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Frank J C.

18/06: Bjørn Observert i omr. Ranglarhøi og Mysuseter (østsida Sel/Nord-Fron) nå i dag, kjelde FMOP ESA

17/06: Ulv er observert i Lia i Lom mellom Sjurgard og Skjerpingstad, SNO er varsla, kjelde Helen Svare

17/06: SNO meldar om at søye er teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land natt til i går, kjelde FMOP ESA.

17/06: Etter rykter om ulv i område Børkdalen/Svatsum så har nå Ola Borgemoen sendt originalmeldinga: "Mulig synsobservasjon av ulv ved Børkdalsvegbommen( i Svatsum) nå (melding sendt kl. 14.17). På ingen måte dokumentert observasjon. Retning mot Gåsøya. SNO blir varslet." Det var ein bilist som hadde sett dette, og via ein anna ein vart det varsla til Olaf Sønstegård. Meldingar som dette kjem ikkje lenger enn lokalt da FMOP ikkje sender meldinger av denne karakteren, kjelder Ola Borgemoen og Pål Egil Rønn. For oss beitebrukere er det uansett viktig å få høyra om alt som vert observert, da det faktisk kan vera sant. Redaktøren oppmodar derfor alle i området om å varsla tilsyn og beitebrukere i  beitelaga rundt om.

17/06: Artikkelen om mogleg forbud av saltstein i utmark på nettsida er førebels tilbaketrekt frå nettsida, da Mattilsynet er i ferd med å gå i gjennom regelverket om dette, artikkelen kjem tilbake da vi veit meire over helga, kjelde redaktøren

16/06: Mange jegere er ute, men det er heilt stilt. Kadaverhund sjekker i dag hos Odd Arne Myromslien, da mange dyr kom ned frå fjellet i går, kjelde Jonny Mathisen

16/06: SNO er i dag i Venabygda og sjekker 2 døde søyer på innmarksbeite. Båe og særleg den eine låg mistenkeleg, og kunne vera ei "typisk" bjørneskade. Da kadavera var omlag eit 14 dagar gamle båe to, så vart konklusjonen usikker. Men for seinare så kan ein ha i mente at bjørnen kunne ha sveipa innom her fyrtse dagane i juni, kjelde Anders Opsahl.

15/06: Ikkje noko nytt så langt om ulven, kjelde Jonny Mathisen

14/06: Lam teke av ørn i Finndalen fyrste døgnet på utmarksbeite, kjelde Helen Svare

14/06: Jonny Mathisen informerer frå Kvamsfjellet om mykje folk på Tjønnseter, men ingen aner kor ulven er.

14/06: Obsevasjonen gjort på Sel i går av 2 ulver vert av FM og SNO sett på som udokumentert. Her må det altså mobilkamera og bilder til folkens!! Det er gjeve ekstra midlar til den pågåande skadefellinga, da skadene var heilt ferske. FM har fått strenge føringar om at dei ikkje kan gje skadefellingsløyve utan dokumenterte funn av skadegjerar eller skada/drepne dyr. Det vert halde eit møte/pressekonferranse midt på dagen i dag lokalt i Nord-Fron, der bl.a. Aud Hove frå rovviltnemnda kjem, kjelde Arnfinn Beito

13/06: Ulv vart sett av "vanlege oppegåande folk i Skåbu/Heidal 04/06 og i Kvam 08/06. Dette var ikkje nok for FM i Oppland. Vanleg praksis i slike tilfelle er at SNO skal kontrollera dette, men det uvanlege tørre veret i seinare tid gjorde det sjølvsagt vanskeleg å dokumentera dette. Så er det spørsmål kor alvorleg dette vart teke både av FM og SNO i beiteslepptida, og er det nye føringer frå sentral forvaltning som nå har gripe inn? Vi hører rykter om enda strengare bruk av FKT-midlar til skadefelling, om at ekstraordinære midlar til dette utover budsjettert pott skal bli verre å få tak i og koblinga til det "politiske bekjentskapsuttaket" av bjørn i Stor-Elvdal er også nemnt som grunn til at forvaltninga nå strammar inn. Men har det vore farleg å gjeve fellingsløyve på ulven dersom det ikkje var ulv? For nokre år sidan gav dei same folka fellingsløyve på ein jerv som ikkje var der, og den vart ikkje skote. Ulvetragedia i Kvam skjer nok ein gong på bekostning av beitebrukar/arar i Oppland som på same måte som dei fleste beitebrukarar i Norge er i beiteprioritert område for ein ulvebestand som har nådd bestandsmålet, og i rovviltforliket har vi ei såkalla tosidig målsetjing, som i dei aller fleste tilfella diverre er einsidig - ulven er freda uansett! Men det er altså pengane og sjølsagt forskrift og føringar dei skuldar på, men kva vert kostnaden til slutt? Har det ikkje snart vore lurt og tenkt seg om her, og teke eit skippertak etter desse observasjonane og fått den/dei dokumentert og teke den /dei ut. Skal samfunnet aldri læra eller rettare sagt kan ikkje samfunnet tenkja på kvifor generasjonane før oss ikkje ville ha ulv? Eg ser nå inn i glaskula enda ein gong - vi beveger oss mot eit opprør i Gudbrandsdalen. Busetjinga og bygdene våre er trua. Samfunnstoppar må nå ta ansvar, men det er ikkje lett når Klima og Miljødepartementet skiftar ut statsrådar like ofte som eg leitar etter juletre. Men hugs ein ting: Byråkratiet er der med same mannskapet og TV-serien "Javel statsråd!" beviser enda ein gong alvoret i demokratiet vårt. Og det triste er at det nå i kveld vart observert 2 ulvar på Sel, men det var vel ein udokumentert synsobservasjon...., redaktøren

13/06: Jonny Mathisen meldar i kveld at mange skada dyr er avliva i dag, og at det nå er over 20 døde dyr. Dei råka beitebrukarane Marit og Nils er glade for hjelpa og takker for denne og støtta dei får. Men Jonny meiner diverre at mange fleire er skadde...

13/06: Nord-Fron Bonde og Småbrukarlag har meldt FM i Oppland til politiet med bakgrunn i det dei meiner at FM kunne og burde syta for at denne tragedia ikkje skjedde, kjelde Dølen.

13/06: "Ulvane" er på bakgrunn av at det i kveld vart observert 2 ulvar i Rostgrenda på Sel, og det er søkt om fellingsløyve, kjelde Helen Svare.

13/06: FM i Oppland avviser kritikken, kjelde nrk.no/ho

13/06: Politikere går ut mot FM/forvaltninga og meiner at det burde vore gjeve skadefellingsløyve lenge før ulven/ulvane gjorde skade, i tillegg krev dei no eit møte med Statsråd Helgesen, kjelde Dølen

13/06: Ulvesaka veks i Kvam og mange meiner at minst eit 30 tals sauer er drepe, kjelde Odd Arne Myromslien. Dette står i Dølen og GD.

12/06: Nytt frå ulvesaka i Kvam: Skadefellingsløyve gjeld også østsida av Sel, kjelde FMOP HKL og Jonny Mathisen melder at det til nå er funnet 10 døde dyr (huff-huff), jegere er på plass og kadaverhundene starter arbeidet i morgon.

12/06: På bakgrunn av 7-8 skadetilfeller med SNOs konklusjon "antatt ulv" på Kvamsfjelleti kveld, iverksettes en skadefellingstillatelse på en ulv på Sør- og Nord-Fron østside, kjelde FMOP HKL

12/06: Det er i kveld meldt om skader på sau i området til Kvam østside beitelag (Tjønnseter). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kjelde MGL v/Frank J C

12/06: Ulveangrep på sauen til Nils Elstad Forbrigd i Kvam i Nord-Fron. 6 dyr funnet på 1/2 time, felling er igangsett i område Tjønnsetra, kjelde Jonny Mathisen.

10/06: Ulv i vegen på nedre Romerike på video, kjelde Sondre Imsgard via Romerikes Blad

09/06: SNO meldar i dag om at eit lam vart teke av gaupe i Sør-Etnedal antatt 1 dag gammel skade den 07/06, kjelde FMOP SGR

08/06: Det meldes om synsobservasjon av gaupe i dag på ei hamning ved Sønstevold i Ruste, Nord-Fron (antatt ved Øygarden i Ruste, red. anm.) Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J C.

08/06: Det medles om synsobservasjon av ulv i dag i området Lauvåsfeltet på Kvamsfjellet. Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J K.

05/06: Eit lam teke av gaupe i Eidslandet på Gran, fersk skade, kjelde FMOP SGR

04/06: Ny udokumentert synsobservasjon  av ulv ved Hovdamoen nær Sjodalen i Vågå, kjelde bl.a. FMOP SGR. Delte meiningar om det er den same som har gått frå Skåbu på nokre timar. Etter samtale med både folk i Skåbu og Vågå så er det søkt om fellingsløyver på båe plassar, men mangle på dokumentasjon har ført til munnlege avslag.

04/06: Det er i dag meldt om en synsobservasjon av ulv ved Murudalssetra og det er søkt FM om fellingstillatelse og anmodning om akuttmidler til ekstraordinært tilsyn, kjelde MGL v/Frank Christiansen.

04/06: 1 lam antatt tatt av gaupe i Øyer, ca. 1 dag gammel skade, kjlede FMOP SGR

04/06: Ragnhild Åsmundstad så i dag ulv i området Skardtjønna/Kutjønna i Skåbu mellom Skåbu og Murudalssetrin, kjelde Ole-Petter Berget

03/06: Anne Kari og Steinar Haugalien kjørte bil over Skjedalen i Kvam Vestside Beitelag da ein jerv passerte vegen framfor bilen, kjelde Odd Arne Myromslien som varslar SNO nå i kveld.

03/06: Ikkje uventa så betyr freda rovdyr mykje for nedgangen i matproduksjon i Norge, kjelde Bondebladet via NIBIO.

02/06: Gladnyhet frå Møre og Romsdal i dag: Møre og Romsdal Sau og Geit er frifunnet i saka om "skotpremie". Staten tapte saka og må også betale sakskostnadane, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Dette skriv NRK

01/06: Stor økning i antall ulv, kjelde Rovdata

31/05: Positivt vedtak om kongeørn i Stortinget, les her.

30/05: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en gaupe på Nord-Fron vestside etter em skadedokumentasjon på innmark i Kvam og en skadedokumentasjon på seterkve i Øldalen. Tillatelsen gjelder tom. 3 juni. Det er tatt bilde av bjørn på viltkamera ved Hovdasmoen i Vågå 27. mai. Det er og observert spor av bjørn på snø ved Sollia (Atna). Geir Johan Groven.

30/05: 4 lam teke av gaupe i Kvam vestside beitelag natt til i går. Rovviltkontakt har undersøkt og definert 2 som antatt og 2 som usikre, kjelde Odd Arne Myromslien

30/05: SNO meldar om at bilde frå viltkamera jmf. meldinga under var teke på lang avstand og var utydelege, men definert som "antatt bjørn", kjelde FMOP HKL

29/05: Bjørn fotografert på viltkamera på Hovda i Murudalen fredag 27/05. SNO har vore og sett på i dag, kjelde Ole Kristian Lien

27/05: Innspel frå NSG angåande kongeørnforvaltning, kjelde Erica Fjæran via redaktøren

27/05: Der er i dag iverksett fellingstilatelse på en ulv i Lesja, varihet til 31/05 kl. 10.00, kjelde FMOP HKL/MCO

27/05: Antall bjørn, jerv, gaupe og ulv i Norge 2015, kjelde Rovdata

26/05: SNO melder om antatte ulv, spor i Lordalen i Lesja ferske fra i dag, kjelde FMOP HKL/MCO

25/05: Folk i Rauma meiner at ulv også kan ha teke sau der for ei veke sidan, kjelde Nationen

25/05: Media om ulven som var felt: GD og NRK.

25/05: Vågå fekk avslag på søknad om skadefelling av jerv 1 månad etter søknaden var sendt, kjelde facebook og Nationen.

25/05: Da var fyrste ulv felt i Oppland i 2016: Geir Johan Groven meldar kl. 07.38 i dag at ein ulv vart felt på skadefelling i Lesja i natt. NRK seier at ulven vart felt på same jorde som den hadde teke sau 2 gonger før, og at det var ei tispe på 36 kg. Vi takkar alle som hjelpte til og fekk dette gjort!

24/05: SNO melder om antatt ulveskade på sau, Joramo - samme sted som sist, kjelde FMOP HKL/MCO

23/05: NSG la fram dette som høringsnotat for Næringskomitèen i dag.

23/05: FM forlenger skadefellingsløyve på ulv i Dovre og Lesja til 26/05 k. 12.00 med bakgrunn i SNO´s vurderinger av tidligere medlte skadetilfelle på Joramo, kjelde FMOP ESA

23/05: SNO meldar om at voksen søye er drept av ulv eller bjørn på Joramo i Lesja  natt til i dag. Mest trolig bjørn, undersøkelse i felt foregår, kjelde FMOP ESA

22/05: NRK meldar også om den vellykka ulvefellinga her.

22/05: MGL medlar om at ein ulv vart skote på fellingsløyve på Stange i dag ca. kl. 10.00, kjlede Sanna Kaupang, Sørum.

22/05: SNO meldar om at ulv vart observert lengst øst i Leirskogen i Sør-Aurdal, ca. kl. 16.00 i dag, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen har gjeve fellingsløyve på ein ulv i Dovre og Lesja, med virketid t.o.m. 23/05 med bakgrunn i observasjon av ulv nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA.

20/05: Dokumentert observasjon av av rett sør for Fokkstugu, Dovre i dag kl. 07.50, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen forlenger virketiden på skadefellingstillatelsen på en bjørn i Lesja t.o.m. 23/05m med bakgrunn i sporfunn nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA

19/05: 1 lam dokumentert drepe av gaupe i Hedalen, Sør-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

19/05: bjørnespor sør for Søremsbuåa, Lesjaskog, inntil 2 døgn gamle, kjelde FMOP ESA

15/05: Bjørnen, ST20, som vart kjørt på av toget 23/06 2015 overlevde og drap sau bl.a. i Ringebu seinare på året, kjelde Rovdata.

14/05: Miljødirektoratet har idag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja kommune i tilknytning til område hvor skade er påvist, varighet t.o.m 19. mai, kjelde FMOP HKL

14/05: GD opplyser om jakt både på ulv og bjørn i Gudbrandsdalen

14/05: Lam antatt tatt av ørn på Fåvang solside, kjelde Stein Myhrsveen

14/05: For over ei veke sidan: Gaupe påkjørt ved Kjæstad i Lom med personbil. Bilen fikk store skader, så det antas at gaupa er hardt skadet. Uhellet ble ellers varslet på vanlig måte, kjelde Torgrim Rusten

14/05: Til info. Skadefellingsområdet for ulv er i dag utvida til å gjelde hele Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, og skadefellingsperioden er utvida tom. onsdag 18. mai kl. 24.00. Det er registret skade av bjørn i Lesja i dag, kjelde Geir Johan Groven.

14/05: SNO: Nylig påvist bjørneskade i Lesja. FMOP ESA

14/05: Skadef.område ulv utvides til å omfatte hele Sel, N-Fron og S-Fron kommuner. Tillatelsen forlenges t.o.m. onsdag 18. mai, kjelde FMOP ESA

14/05: Antatt ulv i viltkamera kl. 23 i gårkveld i Øldalen/Skjedalen i N-Fron vestside, kjelde FMOP ESA

13/05: Til info: Det er i dag gjort gode synsobs av mulig ulv, en i Gålåområdet på Sør-Fron sida, og en i Veikledalen i Nord-Fron. SNO har undersøkt spor og det er også foretatt sporforsøk, men det er per i kveld ikke bekreftet ulv og status blir derfor foreløpig usikker ulv i påvente av nye spor/obs. Når det gjelder bjørn viser ferske spor at denne går nordover, og har passert på vestsida av Rondvatnet. Geir Johan Groven.

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100. kjelde FMOP HKL

11/05: Ulv på viltkamera i Vågå, kjelde GD.

11/05: Til info: Det er ingen nye spor/obs av ulv siden i dag tidlig i Vågå, og slik sett uvisst hvor ulven befinner seg nå. Det er heller ikke noe nytt å melde når det gjelder bjørn, kjelde Geir Johan Groven MGL

11/05: Etter obs av ulv på viltkamera i Vågå har Fylkesmannen gitt skadefelling på en ulv i Lom og Vågå kommuner, og i tillegg Dovre, Sel og Nord-Fron kommuner vest for Lågen. Tillatelsen gjelder tom. lørdag 14. mai kl 21.00. Vågå skal koordinere fellingsforsøket, mer info. kommer, kjelde: Geir Johan Groven MGL

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100, kjelde: FMOP HKL.

11/05: SNO: antatt ulv fanget opp på viltkamera på Randen/Tessand i Vågå natt til i dag - noen usikre synsobs. i retning Lalm i dag, kjelde: FMOP HKL

07/05: Jegere i Sverige og Norge samles til opprør mot ulveforvaltninga tysdag 10/05, kjelde Nationen.

07/05: Til info: Direktoratet har heller ikke i dag iverksatt forsøk på uttak av bjørn. Det kom melding om mulig synsobs av ulv ved Breistulen i Nord-Fron sent i går kveld. SNO har vært i området både i går kveld og i dag, ikke funnet spor som kan bekrefte ulv eller ikke, dvs. status usikker. Det er i dag tatt inn en jemthund som har vært løs i aktuelt område, kjelde Geir Johan Groven MGL.

07/05: Rykter om synsobservasjon av ulv i Breistulvegen/Tverrbygda i går kveld. Etter det eg har hørt var SNO v/Ole Knut Steinset der seint i går og skulle gjera nye søk i dag, kjelde Erling Magnus Vaterland.

06/05: Ordføraren i Nord-Fron ber om fellingsløyve på bjørn, kjelde avisa Dølen.

06/05: Til info: Direktoratet har pr. nå ikke gitt tillatelse til uttak av bjørn, men det er avklart at et eventuelt uttak vil skje i regi av SNO, kjlede Geir Johan Groven, MGL.

05/05: Til info: Det er nye sporobservasjoner av bjørn på Kvamsfjellet i dag. Direktoratet gir fortsatt ikke tillatelse til uttak, men de har fortløpende dialog med SNO, og det det skal gjøres ny vurdering i forhold til uttak i morgen, og evt. om uttak skal skje i regi av SNO eller kommunale skadefellingslag, kjelde Geir Johan Groven MGL

04/05: Skaut jerv i Luster, her er artikkel over uttak av jerv i Oppland og Sogn og Fjordane i det siste, kjelde NRK

03/05: Til info: Det har vært bjørn på Kvamsfjellet i dag, og gått videre inn i Sel nå i ettermiddag/kveld. Det er foreløpig gitt avslag på søknad om uttak pga. at det ikke foreligger en akutt skadesituasjon. SNO opplyser i kveld at det ikke er nye spor/obs når det gjelder ulv, kjelde Geir Johan Groven MGL

02/05: Til info: SNO har sporet antatt ulv i dag i Sjodalsområdet, mistet spor ved Hindseter hvor det ble bart. SNO fortsetter sporsøk i morgen. Det er ingen nye spor/obs av bjørn på østsida i Ringebu. Fylkesmannen får myndighet til å gi skadefelling på ulv fom. i morgen, kjelde Geir Johan Groven.

02/05: SNO har bekrefta antatt uv i Sjodalsområdet, kjelde Geir Johan Groven, MGL

01/05: Ubrefta synsobservasjon av ulv på Dovre i kveld (i bygda), kjlede Ellen M Syse

29/04: Den ble sett jerv komme opp Svartåvegen, og løp framfor bil nordover mot Klevshovde. ( Husom ) Uvanlig langt nedi bygda for jerven, observert av Pål Agnar Smestadmoen, kjelde facebook

27/04: Tore Kleven melder på Facebook at "bjørn er ute og rusler i Fåvang."

27/04: SNO har i dag avliva ein jerv i Finndalen i Lom kommune. Vedtaket vart gjort av Miljødirektoratet med bakgrunn i ei tilråding frå rovviltnemnda i Oppland, kjelde FMOP via Trond Dalsegg.

26/04: NSG v/Lars Erik Wallin la fram NSG sitt notat for Miljø- og Energikomiteen i høring om ulvemeldinga. Erica Fjæran og Pål Kjorstad var med som støttespillere, kjelde redaktøren. Komiteen fekk mange innspel på at Bernkonvensjonen burde sjekkast nøye omkring temaet  - om Norge har ansvar for å ta vare på ulv med utanlandske gener. Ellers var dei ei rekkje med verneorganisasjonar der som ville ha 15-20 ynglingar av ulv i året i Norge, samstundes med at dei visste meire om sau enn vi i NSG. Vi var også skuffa over Sametinget og representantar frå den Sør-samiske kulturen som sa nei til ulv i sine områder, men ville ha ulv andre stadar.

24/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen natt til 24/04 2016, kjelde Ole Kristian Lien.

19/04: NSG har sett på Stortingsmeldinga om ulv og informerer medlemmene om denne, les her, kjelde redaktøren.

18/04: Rovviltinfo fra FM/SNO: Det er pr. 18. april påvist 4 ynglinger av jerv i Oppland/region 3; en i Visdalen/Lom, en i Skjervedalen/Finndalen/Lom, en i Lordalen i Lesja, en i Raudalen/Mysubutta/Skjåk (alle innenfor jervesonen) - Bestandsregistreringsarbeidet fortsetter utover i april og mai. Følg med på www.rovdata.no på oppdatert oversikt på region- og landsbasis. Kjelde FMOP HKL

16/04: Bjørn teke ut i Stor-Elvdal etter politisk påtrykk, kjelde nrk.no

12/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. For andre gong er det teke bilete av jerv her i vår, den skulle sjølvsagt vore teke ut da den er i beitepriorotert område.

09/04: Ferske spor etter 2 jerver ved Forbrigdstjønna på Tjønnseterfjellet søndag 09/04. Informasjon er sendt og SNO er kontakta, kjelde Jonny Mathisen.

06/04: Lagmannsdom i "ulvesaken": ”Den tiltalte engerdølen er frifunnet i ulvesaken. De fire andre tiltalte har fått merkbart lavere straffer. Ingen av dem er dømt etter hverken mafiaparagrafen eller straffelovens paragraf 152b. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en av de fem tiltalte i ulvesaken. 45-åringen fra Engerdal ble i Sør-Østerdal tingrett dømt til fengsel i seks måneder, og tap av jaktrett i to år. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet engerdølen. Årsak: lagmannsretten har i motsetning til tingretten ment at paragraf 60 a i straffeloven, den såkalte mafiaparagrafen, ikke kan brukes mot de tiltalte i ulvesaken. lagmannsretten har derimot brukt naturmangfoldsloven. Medvirkning til brudd på naturmangfoldsloven er ikke straffbart. Hovedmannen i ulvesaken, en 49-åring fra Elverum er i lagmannsretten dømt til fengsel i ni måneder samt tap av jaktrett i fem år. I Sør-Østerdal tingrett ble elverumsingen dømt til ett år og åtte måneders fengsel. En 44-åringen fra Elverum som er tiltalt for å ha skutt etter tre ulver, er i lagmannsretten dømt til fengsel i fem måneder samt tap av jaktrett i tre år. I tingretten ble han dømt til fengsel i ett år. En 36-åring og en 52-åring, begge fra Elverum er dømt til 120 dagers fengsel og tap av jaktrett i tre år. Begge ble dømt til ti måneder i tingretten, og tap av jaktrett i tre år. Dommen i Eidsivating lagmannsrett må ansees som et stort nederlag for Økokrim.” Kjelde Erica Fjæran og avisa Østlendingen og Økokrim.

03/04: Jerv på viltkamera 03/04 2016 i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. 

01/04: SNO er ute i dag og sjekkar påståtte ulvespor mot Romeriksåsen, kjelde Sondre Imsgard

28/03: Berre for å understreka, det er nok ulv - 2 stk påkjørt i Tyskland i mars.

27/03: Nytt ulvepar bekrefta, denne gongen i Aurskog, kjelde Indre Akershus Blad.

25/03: Vågå, Lesja og Lom kommuner søkjer om ekstraordinært uttak av jerv, kjelde NRK/HO. Fjuken har fleire detaljar.

23/03: Vernesida auser bensin på bålet med å framstilla nordmenn som ulvemonstre, kjelde VG

23/03: God kollega frå Troms, Terje Benjaminsen, har eit fagleg godt innlegg i avisa Nye Troms.

22/03: Ulv krysset Laugen (mot øst) ved Løsnes i Fåvang i dag melder rep. frå Fåvang Gjeterlag, SNO har sjekka men fann ikkje bevis for det.

22/03: GD melder om lite jerv i fjellet, vi håper at det er sant....

18/03: VG skriv om jakt på ulv i forhold til "løs på drevet halsende hund".

18.03: Bestandsmålet for ulv vert vidareført omtrent som før, les Nationen her. NSG sin kommentar les du her. Men frå beitenæringas ståsted så er dette vedtaket heilt bak mål. Eg har ingen forståelse for at regjeringa i Norge kan meina noko slikt når ein ser ulvesituasjonen i vårt naboland Sverige, og nå rein tenkjer på ei samla utmarksnæring i Norge, kjelde redaktøren. PS: Kampen mot ulven held fram!!! Rimeleg sikker på at "velstandssamfunnet" snart vaknar opp frå dvalen....

17/03: Den såkalla innlandsplattformen er levert på Stortinget, kjelde redaktøren. Nationen skriv dette.

11/03: Løpekjører som kjører opp skiløper i område Fagerli på vestsida av Sør-Fron har sett 2 ulver som jaga elg for nokre dager sidan, har ikkje fått bekrefta at SNO var varsla, kjelde Ole-Petter Berget.

11/03: Gaupespor observert i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget.

09/03: Jervetispa som ble felt på skadefelling i Fron den 15. feb var trolig den gamle Musvolddalstispa - DNA - individ 352. Den var trolig drektig, kjelde FMOP HKL via Lars Ole Auglestad.

01/03: Hedmark Høyre vil kutte ut ulvesonen, kjelde GD

29/02: GD presenterer en artikkel i avisa som er direkte mobbing av beitenæringa i forhold til erstatningsoppgjøret 2015. Vi tek forbehold om at journalisten har sitert representarar frå FM i Oppland feil, men utan tvil er det her brukt ord og vendingar som er direkte feil ut frå forskrift om rovvilterstatning. Det blir etterkvart svara på denne, kjelde redaktøren

26/02: Presentasjonane frå seminaret er lagt ut her, kjelde nsg.no

24/02: Advokat frå Lund & Co bekrefter at dei fleste erstatningsoppgjøra ho har sett i år burde vore anka. Ho sier at ut fra Krokanndommen er dei fleste vedtaka mangelfult dokumentert og eller mangelfult redegjort for. Mange havner også i kategorien sakbehandlingsfeil. Vi oppfordrar derfor at alle som har søkt om rovvilterstatning i 2015 om å ta kontakt med redaktøren eller NSG, sjå presentasjonen her, kjelde redaktøren.

23/02: Stort seminar med rovviltfokus i Oslo 23. og 24/2, kjelde redaktøren

16/02: Resultat kvotejakt jerv i Oppland: 7 av 21 dyr teke ut, kjelde redaktøren

15/02: Gladinfo frå Lesja òg:  Jerv teke i bås i Lesja (grensa mellom Dovre og Lesja) i dag tidleg. Truleg vaksen hannjerv. Smilende ansikt med smilende øyne

15/02: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en jervetispe i ettermiddag, kjelde MGL GJG. Oppland Sau og Geit gratulerer og takker jaktlaget for at ein svært viktig skadevoldar er teke ut!!

14/02: NSG og faglaga sentralt ber om møte med statsråd Helgesen angåande avkortinga i rovvilterstatningane 2015, kjelde Merete Furuberg på facebook - Nationen

13/02: Det er lovleg å bruke skotpremie som verkemiddel i kvotejakta på gaupe i følgje Statsråd Helgesen, kjelde nettsidene til Stortinget. Les redigert notat her.

12/02: Hedmark Høyre set spørsmålstegm om tolkninga av Bern-konvensjonen når det gjeld ulv, kjelde HA.

11/02: Jegerne får heldigvis bruke snøscooter i fellingsløyve på jerv, kjelde GD

10/02: Til info: Fylkesmannen har i dag gitt tillatelse til skadefelling på en jerv på østsida i Nord-Fron og Sør-Fron. Det er og gitt tillatelse til bruk av snønen her,scooter til grovlokalisering av jerv og utkjøring av mannskap, også innenfor nasjonalparkgrensene, kjelde MGL v/Geir Johan Groven.

10/02: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en jerv øst for Frya elv i Nord- og Sør-Fron kommuner - varighet fram til 15/02, kjelde FMOP HKL

09/02: Har hatt kontakt med Harald Klæbo og Aud Hove. Vi må nok dessverre finne oss i at gaupejakta er slutt for i år. I 2013 ble hunndyr kvota forsøkt økt, men her ble det avslag. Både nemda og fylkesmannen ser det som lite sannsynlig at vi kommer til å få medhold i tilsvarende økning i år. For neste år må vi kanskje jobbe for at hunndyrkvota blir delt. Det med grunnlag i større spredning i fremtidige uttak. Beklager denne tilbakemeldingen, kjelde Arnfinn Beito

09/02: Siste nytt fra lisensjakta jerv i Oppland, kjelde Arnfinn Beito.

08/02: Fredsmarka sausankerlag søkjer FM om at dei åpner for gaupejakt att i Norde Land, Søndre Land og Etnedal kommuner. Bakgrunnen er at desse kommunane har hatt store tap til gaupe og at gaupejakta vart stoppa da hodyrkvota var fyllt med forholdsvis mange dyr att på sjølve kvota, kjelde Hans Erling Ringvold.

08/02: Ulv observert av truverdig person etter vegen på baksida på Tretten lørdag ettermiddag 6/2. Vitnet kjørte bil da en ulv kom inn i vegen framfor bilen og gjekk etter vegen ei stund. SNO er varsla i ettertid, kjelde: ville ikkje ha namnet sitt på nettet.

06/02: I følgje kvotetelefonen er nå gaupejakta i Oppland stoppa da hodyrkvota på 3 er teke ut, 1 gaupe vart visst teke ut i Land i går i tillegg til dei som er nemnt under, kjelde Sondre Imsgard

05/02: Storheter blir obdusert ved dødsfall, men det var heldigvis ikkje sauen, men raudreven som fekk skulda for at leiarhannen i østmarkareviret laut bøte med livet, kjelde Veterinærinstituttet via Facebook

05/02: 2 gauper er felt i Gudbrandsdalen i dag, 1 på Tretten og 1 i Heidal. 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron har hatt flaks og redda seg i siste liten 2-3 gonger, kjelde Hans P Solberg. 

05/02: Gaupa i Øyer var eit hanndyr på 17,9 kg, gaupa i Gausdal var var eit hodyr på 15,9 kg, gaupa på Biri var eit hanndyr på 20 kg. I tillegg er ei hanngaupe på 20,5 kg felt i Fluberg i Søndre Land, kjelde GD.

03/02: 1 gaupe felt på Biri, kjelde Ole Knut Steinseth

03/02: 1 gaupe felt i Gausdal, kjelde Ole Knut Steinseth

02/02: Jeg har full forståelse for at rovdyrsituasjonen er krevende for mange bønder. Det er ingen som blir bonde for å plukke opp døde dyr i utmarka, sier Dale. Han viser til mange utfordringer med å forvalte bestandsmålene for jerv og gaupe som Stortinget har satt.  Samtidig er det svært viktig at forholdene legges til rette slik at vi klarer å ta ut de rovdyrene vi har for mange av i utmarka i dag både i Gudbrandsdalen og andre viktige beiteregioner, sier Dale, kjelde Landbruk- og matminister Dale på besøk i Gudbrandsdalen.

02/02: Det er større aktivitet i Telemark, der 4 gauper alt er felt i følgje Varden, kjelde Varden

02/02: Første gaupe er felt i årets jakt. Den vart felt i Roåker i Øyer i følgje GD, kjelde GD

01/02: Det har kommet inn en feil i telefonnummeret for FMs kvotetelefon i vår nettsak om annonsering av kvotejakt på gaupe. Det riktige nummeret for oppdatert kvote er 901 54 084 (betjent med telefonsvar). Vi beklager dette. FMOP HKL.

01/02: Da ønsker vi våre gaupejegere god jakt og takker samtidig for at dere hjelper alle med å opprettholde den beitemessige siden av det to-sidige målsettingen i rovviltforliket, redaktørens anm.

30/01; Ulv skote i Fyresdal i Telemark i følgje Varden, kjelde Varden. Kan vera den same som vart påskote 8/1 2016

29/01: Foto av 3 kongeørner på åte(åta er ikkje lagt ut for kongeørn) i haust (13/11 2015) på Synnhaugen i Øystre Slidre, kjelde Arnfinn Beito. Sjå bilde til høgre

27/01: FM i Oppland gav avslag på søknad om skadefelling på jerv på austsida på Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

21/01: På møte hos FM fekk vi høyra at FM i Oppland ved erstatningsoppgjøret i haust hadde fått beskjed om å avkorta meire i ymse saker. Dette i forhold til den nye erstatningsforskrifta som tredde i kraft ved oppgjøret i 2014. Avkortinga vart gjort i forhold til "fast bestand eller ikkje av rovvilt" - eksempel: jerveskader "berre" i august/september. Avkortinga gjekk også på enkeltbrukarar med store tap i beiteområder med små tap hos resten, kjelde redaktøren

19/01: Ulv med skabb er avliva i Enebakk i Akershus i følgje Nationen, kjelde Nationen.

13/01: Nord-Fron kommune saman med beitelaga på austsida av dalen har søkt om skadefellingsløyve på jerv, kjelde Geir Johan Groven

06/01: Status lisensfelling av jerv i Oppland: 5 jerver, for kvoteopplysning ring 90154084, sjå FM Oppland, kjelde HKLFMOP.

06/01: Åteplass for jerv må vike for ubrukt kongeørnreir i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget

04/01: OB, OBS og OSG møtte i dag leder og påtroppande leder i rovviltnemnda m/sekretær og 3 representantar frå FM si miljøavdeling for å samtale om plan for å vera sikrare på å få teke ut lisenskvota på jerv innan 15/2, kjelde redaktøren

02/01: 1 jerv er skote på grensa mellom Løten og Stange i dag, kjelde Kaj Teppen

02/01: SNO presiserer at dei har konkludert med at det utan tvil var spor etter hund i Tverrbygda i går, og dette er retta opp i artikkel under, kjelde redaktøren via Ole Knut Steinset.

01/01: SNO ute å sjekka spora i dag, konklusjon "spor etter hund". Ingen i lokalområde har ein så stor hund, kjelde Ole P. Berget.

01/01: Godt nyttår! Nyåret startar med mistanke om spor av ulv på Sørøya i Tverrbygda, Nord-Fron. Gode bilete er sendt til SNO, kjelde Ole P Berget via Jan Kvalen.

2015:

11/12: GD melder at ein jerv er teke i felle på Lesja 9/12. Dette er den 3. av kvota på 21 som er felt i Oppland hittil.

07/12: SNO har varsla om at enkelte saker på denne nettsida er spekulative og ikkje alltid er rette. Redaktøren oppfordrar SNO til å fortsatt følgja med på sida og koma med rettingar dersom dei har sikre fakta på at det er direkte feil. Elles er sida oppretta med tanke på at alle kan koma med sine opservasjonar, og det er redaktøren som tek ansvaret for det som vert lagt ut. Utrykket "udokumenterte opservasjonar" er ein av hovudgrunane til at sida vart oppretta, kjelde redaktøren.

17/11: Jerv nr. 2 er teke i fella i Visdalen, kjelde Trond Dalseg og Torkjel Solbakken.

09/11: Fjuken meldar om at 1 hannjerv er teke i felle i Visdalen natt til søndag 08/11, kjelde Trond Dalsegg

08/11: Spor etter ulv sett i Skåbu mot Storhøliseter, kjelde Ole-Petter Berget. Bilde til høgre.

30/10: Invitasjon til jerv-møte på Otta 2/11 2015 med bl.a Tine Sundtoft på talerstolen, kjelde NJJF.

26/10: I dag har Animalia lansert rapport for døkk som søkjer om erstatning av dyr tapt eller skada av freda rovvilt. Gå til "rapporter", så til "analyser og andre" og deretter til "grunnlag erstatningsøknad". Dette er som før nemnt ein spesifikk rapport, som omhandlar berre det som søkjar treng å visa til frå sauekontrollen. Det er frivillig å bruka den, men for døkk som har oppdatert sauekontrollen er den til stor og god hjelp, lykke til!! Kjelde: redaktøren.

26/10: Videresendes til beitelag/beitebrukere i Oppland: Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november 2015. Søknadsfristen må overholdes og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen. Søknad om erstatning for tap av rovvilt må leveres elektronisk gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Dersom du ikke har tilgang på internett, kontakt kommunen for bistand. Også i 2015 stilles det krav om oppfølging og dokumentasjon på besetningsnivå. Som vedlegg til søknaden må det dermed gis individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Se nyhetssak på Fylkesmannens nettside, FM HKL.

26/10: Ulv teke ut i Fyresdal, kjelde facebook

20/10: Ulv teke ut i Gol i Hallingsdal, kjelde NRK Buskerud

20/10: Lam teke av jerv på innmarksbeite på Kvarvet i Sør-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad

16/10: Synsobservasjon av jerv gjort av elgjeger i Børkdalsfjelet i Sør-Fron, kjelde Therese Rudi

15/10: Klima og Miljøminister Sundtoft møtte på Lesja møtet i tillegg til over 200 andre, kjelde redaktøren. Gav løfte om tettare dialog. Skremande at dei nå hevdar at det er færre jerv pr. yngling. Talet 6,4 har vore brukt og annerkjent i mage år. Nå da antall ynglingar er så mange i Oppland vil Sundtoft nå forska på nytt om talet eigentleg er mindre for å dokumentera  kvotene er sett høge nok og at eit hi-uttak pr. definisjon tek ut ei yngling.

13/10: Ny rapport som vedlegg til søknad om rovvilterstatning vert i desse dagane lagt ut av Animalia for døkk som er medlemmer i sauekontrollen, kjelde redaktøren via Animalia. Rapporten (frivillig å leggja ved) skal visa berre det mest nødvendige, men det er også her sjølvsagt viktig at sauekontrollen er oppdatert hos den enkelte søkjar på søketidspunktet.

13/10: Nytt program Lesja møtet.

13/10: Buss til Lesja-møtet. Send SMS til Arnfinn Beito på 99037525 innan 14/10 kl. 16.00. Buss-ruta: Lillehammer (Felleskjøpet kl. 15.00, Ringebu Skysstasjon kl. 15.45, Sødorp Gjestgivergård Vinstra kl. 16.00, Otta Skysstasjon kl. 16.30 og Lesja kulturhus kl. 17.40.

13/10: Vokterhundene i Sollia vart som vi visste ein fiasko, kjelde nrk.no/ho

02/10: Program Lesja-møtet 15/10 kl. 18.00, kjelde Arnfinn Beito

29/09: Med bakgrunn i ei fersk skade iverksettes skadefelling på ei gaupe på vestsida i Bøverdalen med varighet til 05/10 kl. 12, kjelde FMOP VMK.

27/09: Konklusjon av SNO etter kadaverfunn ved Grua et ikkje overraskande "antatt ulv", kjelde Sondre Imsgard. Saka har rulla sidan ein tilfeldig bilførar varsla om observasjon av ulv 24/09, noko som visar kor viktig det er å varsle i frå, redaktørens anmerking.

26/09: Elgjeger meldar om å ha sett bjørn på 20 m hold (i 3 sekunder) i lia opp for øvre Børkdalsvatnet i Sør-Fron. Kadaver av lam funne på stedet, det var ikkje nokon stor bjørn, kjelde Stian Forr. Observasjonen kan sjåast i samanheng med spor etter og observasjon av bjørn i Skåbu og det er mogleg at denne har halde til i området (vestsida av Fron) i sommar, redaktørens anmerking. SNO ved rovviltkontakt er varsla pr. SMS i kveld og SNO ved Bø og Steinset er varsla med telefon 27/09. Men kvar er hjelpa? Jau hjelpa ligg i frivillig arbeid, satsar på at ein tilfeldig jeger kan få has på bjørnen under lisensjakta.... - styresmaktene tek heller ikkje nå ansvar. 

26/09: Det er i løpet av dagen funnet kadaver av både sau og lam ved Nysetergruvene på Grua. Kadaverhund søker i området. SNO vil undersøke funnene søndag. Skadegjører ikke fastslått, kjelde Jon Harald Snellingen og Sondre Imsgard. (Skadene kan ha sammenheng med observasjon av ulv i området, redaktørens anmerking).

25/09: Stein Glømmi såg spor av bjørn ved Strålsetrin i Skåbu 20/09, Ole-Petter Berget har varsla SNO. Meldinga kan sjås i samanheng med oppdatering 20/09 nedanfor, kjelde Ole-Petter Berget, som i dag tidleg merka at kua på Vestad hadde samla seg i eit hjørne av jordet og var urolege.

24/09: Bilfører meldar om at ulv gjekk langs gjerdet på østsida av vegen ved Hanekne mellom Harestua og Grua i dag omlag kl. 16.30, kjelde Knut Berget via Ole-Petter Berget. SNO er varsla, kjelde Svein Erik Rasmussen

22/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av jerv på Åsen, Dovre, ferske skadar, kjelde FMOP LCR

20/09: Synsobservasjon av bjørn i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget

19/09: 1 søye og 1 lam er teke av bjørn i Åsdalen i Ringebu, fersk skade, kjelde FMOP SGR

19/09: 2 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom,1-2 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR

17/09: 1 skada lam avliva i Finndalen i Lom, dokumentert jerv, kjelde FMOP SGR

17/09: 7 lam antatt drepe av jerv på Sandflågån i Stor-Elvdal utanfor jervsona, kjelde Ola Rudi

16/09: Det er sett av 2 kveldar til møte om jerv og jervjakt. Det eine møtet er på  Otta 02/11 og det andre i Lærdal 03/11. Fagkonsulent i Jakt og Fiskesenteret Eivind Lurås er iniativtakar. Innleiarar er frå SNO, NJJF, jervjegere og beitenæringa (Arnfinn Beito).Det er planlagt at statsråden kjem til Otta. Detaljert program kjem seinare, kjelde Arnfinn Beito.

15/09: Bemanningen av rovvilttelefonen i Midt-Gudbrandsdalen nå over, kjelde SKS MGL.

15/09: 1 lam funne på innmark i Skåbu i går, SNO meiner det er drepe av hund, tvilsomt seier kjelde Ole-Petter Berget

14/09: Jerveskada lam funne og avliva ved Saukampen i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi

14/09: 1 lam teke av gaupe på Liasetring i Lom, fersk skade, kjelde FMOP SGR

10/09: Detaljert info om lisensjakta på jerv i Oppland, kjelde FMOP.

09/09: Lisensjakta på jerv startar i morgon 10/09, og det er tilsaman vorte gjeve løyve til å ta ut 141 jerver på landsplan, kjelde Miljødirektoratet.

09/09: Det meldest generellt om store skader forårsaka av jerv rundt om. SNO meldar i dag om 1 jerveskade ved Netoseter i Lom og 7 skader i Finndalen, kjelde FMOP HKL.

07/09: Rapport frå Ramshytta Gjeterlag: 3 lam og 1 søye drepe av jerv og 3 lam skada og avliva. Alle funnet i Vuludalsområdet under sanking i helga. Alle dyra tilhørte kjelda til denne informasjonen Ola Rudi.

07/09: Samarbeidsrådet for helseteneste og sauekontrollen bestemte på siste møtet at Miljødirektoratet ikkje lenger skal ha tilgang til sauekontrollen i forhold til søknad om erstatning av tap av sau og lam til freda rovvilt. Animalia vil i staden oppretta ein eigen rapport, som er basert på kva forskrifta seier kva søkarane må visa til om dyrehaldet sitt, til dette føremålet. Elles kan sjølvsagt alle medlemmar av sauekontrollen senda inn fleire rapportar om dyrehaldet sitt om dei sjølve vil. Bakgrunnen til vedtaket i samarbeidsrådet er at FM/Miljødirektorat med dagens adgang har brukt eller misbrukt opplysningar dei ikkje har nok fagkunnskap om, kjelde redaktøren.  

06/09: Laurdag såg vi jerv som jaga ein saueflokk i nedre Vuludalen. Vi fant både døde og skadde dyr som laut avlivast. Antageleg er det både jerv og kongeørn som har vore på ferde, kjelde Therese Rudi. Sjå forøvrig rapport over den 07/09 - redaktøren.

06/09: Under sauesankinga i går, 05/09, vart det observert jerv innanfor Voøøumsætra, Stor-Elvdal, kjelde SKS MGL.

06/09: Det er betydelege skader på sau fra i dag tidleg på Stange almenning i område Bergsjøen/Svartputten. Ulv er sansynleg skadegjerar. Det skal prøvast eit fellingsforsøk i kveld, kjelde Kaj Teppen.

04/09: Og så skjer det som må skje når bjørn kjem inn i saueflokken, jmf. meldinga i går: 2 søyer og 1 lam er dokumentert teke av bjørn i Samdalen i Ringebu, ferske skadar, kjelde FMOP SGR

03/09: Det er meldt om at lam er teke av bjørn ved Samtjønna ved Bjørnbekkbrua i natt. Det er lisensfelling på bjørn 21/08-15/10, kjelde MGL SKS. Kommentar frå redaktør: Som vanleg vert det ikkje gjeve fellingsløyve i lisensjakta. M.a.o. skal uttak av skadegjerar foregå på dugnad, noko som sjølvsagt ikkje vert freista ein gong - eg gremmes!!

03/09: Skadefellingsløyve på ein jerv i Sør- og Nord-Fron østside vert forlenga til 09/09 kl. 12.00 grunna fortsatte skader , derav fersk skade meldt av SNO 01/09, kjlede FMOP HKL

02/09: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein jerv på Lesja sørside på bakgrunn av skadetilfeller av jerv påvist siden 22/08, varighet til og med 09/09, kl.12.00, kjelde FMOP HKL

02/09: SNO meldar om 2 jervedrepne lam på Kjølen. Lesja, omlag 2-4 døgn gamle skadar, kjelde FMOP HKL.

01/09: SNO meldar om at søya i Samdalen i Ringebu, som det tidlegare var meldt om, er dokumentert drepe av bjørn, 3-4 døgn gamal skade. Øyer fjellstyre meldar om funn av bjørnemøkk ved Nordre Veslesetra i Øyer (Tretten), førebels ikkje stadfesta av SNO, kjelde FMOP HKL.

31/08: SNO har registrert eit spor av bjørn i Samdalen/Ringebu. Det er meldt om ei drepe søye i nærliggjande område, men denne vert undersøkt fyrst i morgon, kjelde FMOP HKL.

31/08: Skadefellingsløyve på ein jerv i Dovre/Sel østside er forlenga til 07/09 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

30/08: Eit lam er teke av gaupe i Helgedalen på Gran, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

30/08: I samband med sauesankinga i går vart to kongeørner observerte rett nord for Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land. De var svært nærgående og satte seg i en kjempestor tørrgran begge to. De er dokumentert på video. Området ligger på et hogstfelt 300 m nord for en av mine saltkveer. På dette feltet er det i år funnet 5-6 kadaver, kjelde Hans Erling Ringvold.

30/08: Lesjamøtet med bl.a. besøk av Tine Sundtoft vert arrangert som eit kveldsmøte 15/10, kjelde Arnfinn Beito.

29/08: Vagverane sankar nå sauen sin grunna jervplagen, kjelde Helen Svare.

27/08: SNO meldar om fersk skade på lam i Liafjellet, Lom og skadefellingsløyve forlenges til 03/08 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

27/08: 1 lam antatt teke av jerv i Vuludalen i Sør-Fron. Vurdert i gårkveld som fersk skade. Skadefellingsløyve i Nord og Sør-Fron forlenges til 03/09 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

26/08: Det er i kveld spora med hunder etter observasjon av det som antas å være bjørn i dag på Sør-Fron, utan resultat, kjelde OJS MGL.

26/08: 1 lam tilhøyrande Ola Rudi drepe av jerv ved Styggskardet, UTM 32V 0557174/6850742, fersk skade, kjelde OJS MGL og Ole-Petter Berget.

26/08: Skadefellingsløyvet på ein jerv i Sør-Fron og Nord-Fron østside er forlenga til 31/08 kl. 12.00, kjelde OJS MGL.

26/08: FM forlengar skadefellingsløyve på ein jerv på østsida i Sel/Dovre til måndag 31/08 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

26/08: Synsobservasjon av uroleg og stressa sau i Kilevegen mellom Lillesæter og Tagestad på Sør-Fron i dag tidleg kl. 06.00. Like etter observasjonen vart eit mørkt dyr observert som kryssa vegen på veg mot nord/øst. Vitnet trur det var bjørn, men det var skumt enda og vanskeleg å sjå. Vakttelefon og SNO er varsla, kjelde Kristian Nordølum og redaktøren.

24/08: FMOP minner om frist for søknader om tidlegsank. Tilskot blir prioritert i områder med nylige påviste jerveskader. Tiltaket er tilskuddberettiget dersom beitelaget i samarbeid med kommunen søker FMOP i forkant før 01/09. Vi viser til brosjyre 2015, s. 13, kjelde FMOP.

23/08: SNO har travelt på Liafjellet og på Skårvangensfjellet med å dokumentere lam teke av jerv. Jerveskadene har begynt for fullt i norddalen nå, kjelde Helen Svare.

23/08: 2 lam dokumentert drepe av jerv på Lesja, eit i Lordalen og eit i N. Vigga, det siste fersk skade, kjelde FMOP SGR.

22/08: Dølen har dette referatet frå møtet på Sør-Fron med statssekretær Lunde.

22/08: 1 lam er teke av jerv i Vuludalen i Nord-Fron, fersk skade, kjelde FMOP SGR

22/08: 1 lam drepe av jerv ved Rundhø, Sårvangen i går, kjelde Helen Svare.

21/08: Lesja-møtet 07/09 2015 er utsett og ny dato vert sett seinare. Grunnen er at den største attraksjonen på møtet statsråd Sundtoft ikkje kjem. Etter rykteflom om dette nokre dagar har Hanne Velure bekrefta at rykta er sanne, kjelde Karl Øygarden.

21/08: Jervetispe med 2 unger vart observert rundt Blåknappen i går, kjelde Jonny Mathisen.

20/08: Statssekretær fekk med seg klar beskjed frå Oppland, kjelde GD

20/08: 1 lam drepe av jerv ved Midthaug på Skårvangen i dag, kjelde Helen Svare

19/08: 2 sauer dokumentert drepe av jerv i Grimsalen, Dovre, 2-4 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR. 

19/08: Lisensjakta på 2 bjørnar i Oppland startar 21/08, kjelde FMOP.

19/08: Med bakgrunn i 1-2 dagar gamle skadar av jerv i Finndalen påvist av SNO iverksettes på nytt skadefellingsløyve i same fellingsområde som tidlegare i Vågå/Lom/Skjåk fram til 27/08 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL/SGR.

19/08: På spørsmål til Lars Bendik Austmo i Miljødirektoratet om dokumenteringa av jerveynglinga fekk eg nå dette svaret: "Det stemmer at SNO har fått 2 bilder fra et viltkamera i Lesja der det er 2 jerver i bildet. Det synes som det ene er en valp, og i så fall er det jo en yngling. SNO hadde frist til 15. august til å rapportere all virksomhet på jerv, herunder barmarkskontroller. Det er Rovdata som har ansvaret for å sammenstille dette og rapportere på antall ynglinger totalt i regionen. Dersom dette er en valp og det er langt nok unna andre kjente ynglinger, vil det gå inn som en ny yngling. Rovdata har frist til 1. oktober med å rapportere, men om du vil ha nærmere svar før dette, anbefaler jeg deg å ta kontakt med Henrik Brøseth i Rovdata."

19/08: Førre veke vart nok ei yngling av jerv godkjent i Lesja. 1 jervtispe med unge vart fotografert av eit viltkamera ved ein fôringsstasjon for fjellrev. Dette var i eit område som var under observasjon, men dei fekk ikkje nok observasjonar til at den gjekk inn i vår. Konklusjon: Oppland har 10 ynglingar av jerv i år, kjelde Ivar Odnes. Vi har da 6,4*10=64 jerv - hiuttak 12 dyr= 52 jerv. Vi skal ha 6,4*4=25 jerv. Konklusjon: Vi har 52-25=27 jerv for mange, kjelde redaktøren som matematiker.

18/08: Miniseminar om praktiske og psykiske utfordringar når rovvilt rammar, kjelde Tone Våg

18/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom, 1-2 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR.

18/08: SNO meldar om at 1 lam er antatt drepe av gaupe ved Furuset i Nord-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP SGR.

17/08: Det følger ingen nye penger med i det nye fellingsløyve på 1 jerv i fronskommunane, men det er att kr. 7000,- frå førre løyve. Forsøket på skadefelling vert derfor basert på innsats frå villreinjegere, kjelde MGL v/Ole J Skjærli. Skadefellingsløyve er altså utlagt på dugnad!! kjelde redaktøren.

17/08: FM iverksetter skadefelling på jerv i Sør- og Nord-Fron østside med varighet til 27/08 kl. 12.00. kjelde FMOP SGR/HKL.

17/08: Statsekretær Lunde, som skulle koma på møtet på Sør-Fron 20/04 kl. 11.00, meldar om at han vert 1/2 time forseinka og kjem kl. 11.30, kjelde Ole Muriteigen

17/08: FM forlengar skafefellingsløyve på jerv på Sel/Dovre østside til onsdag 26/08 kl. 12.00. Bakgrunnen er 1-2 dagar gamle jerveskadar i Steindalen, kjelde FMOP SGR/HKL

17/08: SNO meldar om at 2 lam og 1 søye er dokumentert drepe av jerv i Steinsdalen ved Høvringen, 1-2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR

16/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av gaupe på Danebu i Nord-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP LCR

15/08: Invitasjon og agenda for møtet torsdag 20/08 kl. 11.00 på Storsalen i Sør-Fron kommune, kjelde redaktøren.

15/08: SNO meldar at søye er teke av jerv i Grisungdalen, på Dovre, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR.

14/08: 1 kopplam er av SNO antatt drept av gaupe heime ved husa hos Ola Rudi, Ringebu, Ola Rudi. 

12/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Høvringen, onlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR.

12/08: Måtte berre svara på lesarbrev i avisa GD idag, kjelde redaktøren.

12/08: Da er det bestemt at møtet (omtalt under) skal vera på Storsalen i Sør-Fron kommune torsdag 20/08 kl. 11.00. Rovviltnemnda i Oppland flytter nemndsmøtet sitt til denne dagen og tek det i forkant. Frå kl. 11.00 er det eit ope møte for beitenæringa, der ordførere, landbrukskontor, beitebrukere, landbruksorganisasjoner og rovviltnemnda vil innleia. Etterpå vil utpeikte folk vera med på eit dialogmøte med statsekretær Lunde. Meire detaljar seinare, kjelde redaktøren

11/08: Klima og Miljødepartementet vil møta beitenæringa i Oppland torsdag 20/08. Det er statsekretær Lunde som kjem. Ordføraren i Sør-Fron har òg invitert og dermed ligg det i korta at møtet vert halde på kommunehuset på Sør-Fron. Siste er at ordføraren er oppteke den dagen, så vi satsar på ny dato 25-26/08, kjelde redaktøren.

10/08: Påstander om at folk ikkje er drepe av bjørn eller ulv i Norge vert tilbakevist, kjelde Adressavisa

10/08: 1 lam drepe av jerv på Storflågån i Sør-Fron. kjelde Ola Rudi.

10/08: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein jerv i Dovre/Sel på bakgrunn av ferske jerveskadar på sau. Tillete område for felling er Sel og Dovre kommuner aust for Laugen fram til måndag 17/08 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

10/08: Lesja kommune har i dag søkt om fellingsløyve på ein jerv i Jora og Reindøl sine beiteomåder på bakgrunn av 4 kadaverfunn i Grønseterhø, kjelde Endre Amundgård.

09/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Sletthø på Dovre - fersk skade, kjelde FMOP HKL.

08/08: Mykje dårleg journalist-arbeid kring årsaken til at faglaga og Oppland Sau og Geit ikkje møtte på møtet på Stav på Tretten. I avisa Dølen er det referert nærast opptil sanninga, sjå her, kjelde redaktøren og avisa Dølen. Sanninga i stikkordform: torsdag 06/08, kl. 09.15: Ivar Odnes fortel at Miljøminister kjem til Vinstra i morgon omlag kl. 12.00, han veit ingenting om agenda eller kven som er beden, kl. 11.30: FM i Oppland prøver å innhente opplysningar og får vita at både Listhaug og Sundtoft kjem og at rovviltnemnda skal møta dei, kl. 12.30: Vi får vita av dei 2 beitebrukarane at Listhaug vil møta dei heime på ein av gardane deira i morgon, 13.00: På spørsmål om ikkje organisasjonane kan få vera med på møtet får vi nei, 13.57; På 2. tlf og spørsmål til Klima og Miljødepartementet veit dei enda ingenting om kven som er beden, og beitenæringa med OBS/OB og OSG bestemmer seg for i samråd med dei 2 beitebrukarane at da vi ikkje veit noko nå og da vi ikkje er ønska eller bedne så kjem ingen på møtet, kl. 15.07: Ole Petter Berget fortel at Miljødepartementet vil møte på Vinstra og vil gjerne møte beitenæringa, kl. 15.32: Arnfinn Beito fortel at Listhaug ikkje vil møte organisasjonane og stadfestar at vi ikkje møter, kl. 18.13: Høgrepolitikar frå Lesja vil gjerne at vi skal møte og at møtet nå er fløtt til Øyer, 18.22: Terje Holen bekrefter at det ikkje blir møte, 18.26: Høgrepolitikar på Lesja vert ringt opp og forklart situasjonen frå organisasjonane si side, 19.16: Lokallagsleiarar i Oppland Sau og Geit i og rundt Øyer vert oppringt og forklart at vi ikkje stiller opp, 22.08: Sau og Geit medlemmar på Lesja har vorte bedne nedover av politikar og vurderer om dei skal reisa , men får vita at dei helst ikkje skal reisa, fredag 07/08: kl. 07.35: nrk ho radio meldar at møtet er fløtt til Tretten, 08.00: Øyer Beitelag vert kontakta og fråråda å møte, møtet: 2-3 beitebrukarar i heile Oppland møter da Statsrådane møter på Stav på Tretten (Dagen før møtte over 50 på rovviltnemndsmøte på Sør-Fron), Konklusjon: Vi har bedd Miljøminister Sundtoft på møte snarast i brevsform datert 24/07, vi har ringt og purra fredag 31/07, munnleg svar om at Statsråden var på ferie og at statssekretær Lunde skulle ta kontakt 10/08. Ingen i organisasjonane fekk vita om møtet, som vi fekk "vita om" på rovviltnemndsmøte og dermed sjølvsagt ikkje var bedd på - er det da rart at ikkje organisasjonane i Oppland møtte?, kjelde redaktøren.

07/08: SNO meldar om at 1 lam er drepe av jerv i Gravdalen mellom Finndalen og Lesja - omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP HKL.

07/08: Dette skreiv GD om møtet i går, artikkel 1 og artikkel 2, kjelde GD

06/08: Møtet med Sundtoft & Co som var planlagt til Vinstra i morgon vert etter det vi veit nå arrangert på Stav på  Tretten utan offisielle representantar frå beitenæringa, kjelde redaktøren. 

06/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Gjerdinge i Finndalen, kjelde FMOP HKL.

06/08: Arbeiderpartia i Midtdalen og landbruksorganisasjonane i Oppland med felles opprop, kjelde avisa Dølen

05/08: I dag la Arbeiderpartilagene i Midt-Gudbrandsdalen fram fem krav til Stortinget for en bedre rovdyrpolitikk. Det skjer etter en sommer med mange angrep på husdyr i nettopp dette området. Vi var nødt til å ta noen grep nå, sier ordførerkandidat Rune Støstad fra Nord-Fron. Krava er her.

05/08: Ørn jager sau i Skredalsfjellet i Øystre Slidre, kjelde Sverre Skaret.

04/08: SNO meldar om at 4 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Vågå, omlag 3 dagar gamle skadar, kjelde FMOP HKL.

04/08: Eit nytt kadaver er funne av kadaverhundekvipasje i Børkdalsfjellet i dag, kjelde redaktøren. I tillegg var etter det vi har fått visst kadavera på Rustkjølen for gamle til å dokumentera dødsårsak, men det er ingen tvil om at freda rovvilt, mest sansynleg bjørn, er årsaken til dødsfalla, redaktørens merknad.

04/08: Det går kadaverhundsøk på delar av vestsida i Nord- og Sør-Fron i dag, kjelde redaktøren.

04/08: SNO meldar om funn av eit lam i Vulufjell som går inn som antatt jerveskade ihht stikkprøveordning. Altså ikkje sett på av SNO, men tilsyn beskriv det som typisk jerveskade. Fersk i går, kjelde FMOP HKL.

03/08: 1 lam funne drepe av jerv i Skjerbekken på Sandflågån i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi.

03/08: Tilsyn på Rustkjølen i Nord-Fron har alarmert med funn av 4 døde søyer i området toppen av Hestådalen mot Lomdalen på vestsida. SNO er varsla og kadaverhundekvipasjer er bestilt, kjelde Anne Kari Veikleenget, Hans P Solberg og redaktøren. Søket må sjås i sammenheng med kadaver i Bubekkedalen i går, kjelde Gudbrand Stokke og uroleg geit onsdag 29/07, kjelde Audun Søberg - hørt i dag av Hans Petter Solberg.

03/08: Kadaverhundekvipasjene i Midt-Dalen er i dag i Veslefjell/Samdalsomåde i Ringebu på dokumentering, kjelde Jonny Mathisen.

02/08: 1 død søye funne øvst i Bubekkedalen i Børkdalsfjellet på Sør-Fron, uklar dødsårsak, SNO er varsla, kjelde Gudbrand Stokke, Pål Egil Rønn.

01/08: 1 lam drepe av jerv ved Gråhø, Sør-Fron og 1 lam drepe av jerv ved Saukampen i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi

31/07: NSG støtter kravet om løs, på drevet halsende hund til hjelp i skadefellingsjakt, kjelde Tone Våg

31/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe  ved Enger i Søndre Land, kjelde FMOP SGR.

31/07: På møtet i Sør-Fron kom det fram at det i dei seinaste dagane hadde vore observert 2 jerver i lag ved Fisken og 1 jerv ved Furusæter, båe på Østsida på grensa mellom Nord- og Sør-Fron, kjelde Frank Christiansen og fleire.

31/07: Møte med beitenæringa på østsida i Midtdalen, søknad om fellinsgløyve, søknad om ekstraordinært utvida tilsyn og søknad om stadfesting av midlar til akutt tidleg-sanking ved behov blir sendt FM i Oppland, kjelde redaktøren.

30/07: Neste møte i Rovviltnemnda vert lagt til Sør-Fron kommunehus på møtesal Hundorp torsdag 06/08 kl. 09.00, kjelde Ivar Odnes

30/07: Statsråd Sundtoft svarer GD og Ivar Odnes på "politikar vis" og avvisar kritikken ho har fått, kjelde GD

30/07: Ordføreropprop mot rovviltforvaltninga, kjelde nrk.no/ho. Redaktøren av nettsida var med på pressekonferranse i Stange idag. Oppropet kan dere lesa her.  Hamar arbeiderblad skriv dette. Hedmark Sau og Geit skriv dette.

30/07: Det er gjeve skadefellingsløyve på ein bjørn i Ringebu. Bakgrunnen er ferske skadar på sau dokumentert av SNO, kjelde FMOP SGR

30/07: SNO meldar om at 3 sauer er dokumentert drepe av bjørn i Samdalen, Ringebu. Fleire skadar vert undersøkt i same område, kjelde FMOP SGR

29/07: Nye DNA spørsmål knytta til opphavet til ulven.

29/07: NSG har sendt denne uttala til bl.a. Klima og Miljødepartementet i forhold til årets beitesesong så langt, kjelde redaktøren

29/07: Observasjon av jerv ved Bøsætrin på Lesja i gårkveld og mykje uroleg sau i Slådalen (Grønhø), kjelde Helen Svare.

29/07: Det vart observert ein ulv kl. 23.30 i gårkveld i Døsvegen ved Åsen i Saksumdal, kjelde Odd Helge Ødegård

29/07: Det er bede inn til eit møte med inviterte beitebrukarar på austsida i Midt-Gudbrandsdalen på møterommet "Hundorp" ved sida av kantina i kommunelokalet på Sør-Fron, fredag 31/07 kl. 09.00, kjelde redaktøren.

29/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe ved Skjerva på Gran, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP SGR.

28/07: Ordføraren i Lom trugar Staten med rettsak angåande forvaltninga av freda rovvilt, kjelde nrk.no/ho

28/07: Kl. 23.13 fekk vi melding om at FMOP har gjeve fellingsløyve på ein jerv etter fersk obsevasjon på Kvarvet i Sør-Fron, kjelde FMOP SGR. Meldinga vert stadfesta av Frank Christiansen MGL. Problema vil altså ikkje enda for beitebrukarane som sanka sauen sin heim, red. anmerking.

28/07: Til opplysning så har OBS, OB og OSG sendt invitasjon til Klima og Miljøminister Tine Sundtoft om eit snarleg møte. Vi er kjent med ar Rovviltnemnda i Oppland har gjort det same og håpar at Statsråden kjem til Oppland og møter oss, kjelde redaktøren

28/07: SNO meldar om at 1 lam er teke gaupe i Bagn vestås, Sør-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP SGR.

28/07: Det er registrert tap av 7 sau/lam pga ørn, ulv eller jerv hos Ola Rudi i Ramshytta Beitelag. Besetningen beiter i næromådet til dei 2 besetningane på Østkjølen i Sør-Fron som har akuttsanka 700 dyr, kjelde Ola Rudi.

28/07: Det vart funne eit kadaver av eit lam ved Galgumsetra, omlag 1 veke gamal skade. Dette heng saman med skader av bjørn i Stange-område, kjelde Kaj Teppen.

27/07: Ein erfaren jeger (Kurt Haugen) som har feriert i Norde Land i sommar har sett 3 faste kongeørner saman mange gonger i området Saltstutlia. Dette er det same som tilsynet har observert, kjelde Hans Erling Ringvold.

26/07: På bakgrunn av dei 2 jervedrepne lamma i Vågå nord for Finna vert fellingsområdet for jerv i Skjåk, Lom og Vågå slik at også området nord for Finna og vest for Skjerva vert innlemma, kjelde FMOP OH

26/07: SNO meldar om funn av 2 lam dokumentert drepe av jerv nord for Finna i Vågå, minimum 3 dagar gamle skadar, kjelde FMOP OH

25/07: Det ble felt ein bjørn på skadefellingsløyve i Stor-Elvdal i dag, kjelde Geir Johan Groven MGL

25/07: Det er ikkje meldt om nye observasjonar eller funn av kadaver in går eller i dag i Midtdalskommunane i Gudbrandsdalen, kjelde Geir Johan Groven MGL

24/07: Skadefellingsløyvet for bjørn i N-Fron, S-Fron og Ringebu vert forlenga til 27/07 og skadefellingsløyvet for ulv på Lesja vert forlenga til 31/07, kjelde FMOP ESA 

23/07: SNO meldar om mogleg observasjon av ulv v/Vetlstrålsjøen (Lesja) nå nyleg (omlag kl. 22,00). Ulven angrep ei søye. SNO er på veg for å utrede, kjelde FMOP ESA.

23/07: Beitebrukarane Krestian Scheie og Lars Ole Auglestad på Sør-Fron Østside, som har mista og funne skada fleire titals sauer, har i dag fått midlar til å starta akutt innsanking av omlag 700 sauer for å avklara skadeomfanget og avliva skada dyr. Desse besetningane har vore hardt råka i fleire år og søkjer om midlar til å halda sauene på heimebeite resten av beitesesongen, kjelde Lars Ole Auglestad. Redaktøren av nettsida støtter beitebrukarane og rettar ein advarande finger ut til politikarar og rovviltforvaltninga i Norge: Varsku her! Nå går det forvidt! Beitenæringa i Norge er ein saga blott snart, jmf. ulv i nesten alle fylker, jmf. situasjonen i Saltdalen med press frå MD - Freda rovvilt innvaderar heile landet - Gjer det det med politisk vilje?? 

23/07: SNO meldar om at ei søye og eit lam er drepe av bjørn i Samdalen i Ringebu, meldinga er frå i går, kjelde FMOP ESA.

23/07: FMOP har gjeve fellingsløyve på ein jerv i delar av Vågå, Lom og Skjåk fram til 30/07, kjelde FMOP ESA.

23/07: Eit lam drepe av jerv i området Skaihø ved grensa mellom Lom og Vågå. 2 til 3 dagar gamal skade, kjelde FMOP ESA.

23/07: Skadefellingstillatelsen på en bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu østside er forlenga til mandag 27. juli kl. 12.00. SNO har i dag dokumentert to skader fra bjørn i Samdalen i Ringebu, begge skader fra i går. I Fronskommunene og Sel er det ikke meldt om nye, ferske skader i går eller så langt i dag. Det er kommet en meget usikker melding om observasjon av mulig ulv ved Bålsetra i Sør-Fron sist natt, uten at dette kan verifiseres av SNO. kjelde: Geir Johan Groven MGL

23/07: Det er drepe ei kvige av bjørn ved Skjerdingen på Ringebu-sida, inntil 2 dagar gamal skade, kjelde Geir Johan Groven MGL.

22/07: Det er kome ein del spørsmål om antall skadar i området Nysteig - Eldåsetra. SNO har pr. i gårkveld registrert 30 dokumentert/antatt skadar fordelt på jerv, ulv og bjørn, dei fleste gjeld jerv, kjelde Geir Johan Groven. MGL.

22/07: Den vaksne ulvetispa som den felte ulven i Fron vart karakterisert som av rovviltkontaktene har nå endra status til ung tispe. Kva som er årsaken er det ingen som veit - det er ikkje alltid like stor tiltru til alt som skjer i dette "faget", redaktørens eige anmerking.

22/07: SNO meldar om at eit lam er teke av jerv  i Ruphovden i Skjåk, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP ESA.

22/07: SNO meldar om at eit lam med omlag 2 dagar gamal jerveskade avliva i Liafjellet i Lom, kjelde FMOP ESA

22/07: Miljødirektoratet har bevilga kr. 300.000.- ekstra til skadefelling i Oppland. Rovviltnemnda søkte om kr. 650.000,-, kjelde Geir Johan Groven MGL.

22/07: Etter observasjon av bjørn i Samdalen i Ringebu i natt, vert fellingsområdet for bjørn utvida til å omfatta heile Ringebu.

22/07: Bjørn, som jaga sau, sett i Samdalen (Brekkom i Fåvang) seint i gårkveld, kjelde Simen Borgedal

21/07: Søye teke av hund i Gudbrandslia på Filefjell, stemmer godt med ulvemeldinga under.

21/07: FMOP har gjeve skadefellingsløyve på ein jerv på austsida i N- og S-Fron da 8 sau/lam er antatt drepe av jerv innanfor og utanfor forvaltningsområde. Løyve varer til 27/07, kjelde FMOP ESA.

21/07: Melding om synsobservasjon av ulv i Gudbrandslia på Filefjell i gårkveld. Dette er meldt til SNO og FM, kjelde Wenche via Arnfinn Beito.

21/07: 2 lam, eit ved Nyseterstyggeberget og eit ved Holbekken er dokumentert teke av ulv (Lesja), kjelde Ola Hareland. Desse 2 meldingane underbygger fellingsløyve på ulv som vart gjeve i dag, sjå fyrste medling 21/07.

21/07: Synsobservasjon av ulv i dag kl. 08.10 på Andbergshø på Lesja. 2 lam funne, kjelde Ola Hareland

21/07; Ulven, som vart teke ut i går, var ei vakse tispe i følgje GD.

21/07: Det er nå dokumentert omlag 90 kadaver til saman i Eidsvoll/Stange-området grunna ulv, mest på Eidsvoll-sida, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget - Utmarksutvalget i NBS. 

21/07: Men det slutta ikkje med i går: FMOP har i dag gjeve fellingsløyve på 1 ulv på Lesja nord for Lågen fram til 24/07 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

20/07: SNO meldar om at lam er teke av gaupe i Eidsand på Gran, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

20/07: For orden skuld så stadfestar FMOP at ulv er felt på skadefelling i området Simmelhøa, kjelde FMOP ESA

20/07: Det er gjeve fellingsløyve på ein jerv i Sel og Dovre østside. Bakgrunnen er 4 dokumenterte skadar, kjelde FMOP ESA.

20/07: SNO meldar om at ei søye er teke av jerv ved Høvringen, 2-3 dagars gamal skade, kjelde FMOP ESA.

20/07: Det er felt ein ulv ved Simmelhøa for ei lita stund sidan, hard nøtt denne gongen, men god fellesinnsats frå fellingsmannskapa i Sel, N-Fron, S-Fron og Ringebu ga utteling til slutt, kjelde Geit Johan Groven MGL. Gratulere og takk frå redaktøren!!

20/07: Til informasjon: Det er dokumentert skader i dag fra både ulv, bjørn og jerv i området ved Eldåkampen, Glugga, Nysteig på Sør-Fron. Skadefellingsforsøk pågår, kjelde Geir Johan Groven MGL.

20/07: Det er i dei siste 2 dagane observert spor etter jervtispe med minst 1 kvalp i området Blåhøe (Jetta) i Vågå, kjelde Jürgen Löffler via Anders Svare. SNO nektar for at det har vore yngling i dette området.

20/07: Ulv observert i angrep på sau i området Søre Eldåkampen (Fron) i dag tidleg. Det er ikkje dokumentert, men SNO er på veg, kjelde FMOP ESA

19/07: I gårkveld på veien fra Vingrom og over til Dokka, ca en km før kommune skiltet til nordre Land, kom det et dyr i veien, og over mot sør,Dokka. Kan ikke skjønne annet en det måtte vært en ulv. Lange bein og den typiske gangen. Kom en bil i mot, som nesten fikk den på panseret. Han stoppet og tenkte samme som meg, og han fikk se den godt. Rett før sto det en saue flokk midt i veien, og så seg til alle kanter. Følte seg ikke komfortable. Ene var veldig rød i siden, men kan vært noe merke spray. Så ikke godt i bil lyset. Men dere som bor der oppe? Og kjenner sauebønder. Hvis de mangler sau, eller sauene er veldig stresset om dagen,så tror jeg at jeg vet grunnen.Uttrykksikonet wink skal ikke si det hundre prosent, kan vært en polarhund, men tror ikke det. Aldri sett disse hundeulvene til Wabakken, men vis jeg noen gang skulle mene å sett en måtte det vært nå. Hadde for liten fart, og kone bil Uttrykksikonet wink men dere som bor der, og kjenner de som eier husdyr, så kan dere jo gi dem et hint, vis dyra skulle begynne oppføre seg rart. Dro sør mot retning Dokka, kjelde Heidi Hansen via Trond Erik Dalbu på Facebook.

18/07: Til informasjon: SNO har dokumentert et lam tatt av bjørn ved Koltjønna i Nord-Fron i går natt. Det er også dokumentert ei søye tatt av jerv ved Dalsegsetra i Sør-Fron, skade minst ei uke gammel. Det skal undersøkes to andre kadaver i samme område i morgen. Det er gått med fire kadaverhundekvipasjer på Nord-Fron Østside i dag, men ikke funnet nye kadaver. Fylkesmannen har i dag også gitt tillatelse til felling av en ulv dersom denne dukker opp i samband med skadefelling på bjørn, kjelde Geir Johan Groven MGL

18/07: Skadefellingslaget som løser fellingsoppdrage på bjørn t i Fron og Ringebu gis tillatelse til å felle ulv. Det skal ikke iverksettes innstas rettet utelukkende mot ulv, kjelde FMOP ESA. (fellingsløyve er altså nå gjeve på 2 artar samtidig!!)

18/07: Det faste tilsynet på utmarksbeite i Øystre Slidre ser dagleg 1-2 ørner i beiteområdet og meiner at bestanden er større enn før om åra, kjelde Arnfinn Beito.

18/07: Det er gjort observasjon av kongeørn på 30 m hold i Skartlia, Norde Land i går. Det var kadaverhundekvipasje (Trine Rudstaden) og erfaren jeger, Ole Henrik Stensrud, som såg den. I området vart det funnet 1 kadaver frå 2015 og 4 eldre kadaver på ein liten flekk. Området på omlag 20 da kan dokumenteres med UTM32V 0556973/6771373 som sentrumskoordinat, kjelde Trine Rudstaden. 

18/07: SNO meldar om at 3 lam er tekne av gaupe i Sytjennsdalen på Gran, omlag 1 døgn gamle skader, kjelde FMOP ESA.

17/07: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i dag i Sletthøa i grenseområde mellom Sel og Dovre, kjelde FMOP ESA.

17/07: Skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord-Fron, Sør-Fron og Sel gikk ut i dag. Det er ikke funnet nye kadaver eller meldt om obs. de siste dagene. Fellingstillatelsen på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron gikk ut i dag. Det er kun registrert et kadaver. Det er gitt fellingstillatelse i dag på en bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu avgrensa av Friisvegen, øst for Lågen, gjeldende til fredag 24. juli. Dette etter at SNO har dokumentert ei drept søye i området ved Eldåsetra i Sør-Fron, kjelde Geir Johan Groven MGL.

17/07: FM har gjeve fellingsløyve på ein bjørn i delar av N- og S-Fron og Ringebu. Bakgrunnen er at sau er funne drept av bjørn i området Eldåsetra på Sør-Fron (østside). Skada er truleg skjedd natt til går, kjelde FMOP ESA.

16/07: Faglaga saman med NSG kjem med kritikk til Miljø- og Klimaminister Sundtoft om evalueringa av rovviltforliket og manglande uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen og ber om eit møte.

15/07: Det er iverksett skadefellingsløyve på ei gaupe på vestsida i Sør-Fron med varighet 15/07-24/07. Grunnlaget er 2 gaupeskader undersøkt av SNO på Veslesetra natt til 14/07, kjelde FMOP HKL.

14/07: Til informasjon: Det er ikkje meldt om nokon nye kadaver eller observasjonar i dag. Det er sett ut lyttepostar i natt i området Kringensæter-Vålåsjøen i Sel i forhold til ulv, kjelde Geir Johan Groven MGL.

14/07: Sogningane får bruka alle midlar i jervjakta - ei god nyheit for oss i Oppland òg, kjelde Torgrim Rusten på Facebook.

14/07: Til informasjon: SNO har dokumentert ei søye teke av ulv i Solhjemlia i Sel (østsida). Søya er drept  natt til måndag 13/07, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

14/07: SNO har dokumentert ei søya teke av ulv i Solhjemlia på Sel. Dette er på østsida der det har vore ulveskadar tidlegare. Søye er teke natt til måndag 13/07, kjelde FMOP HKL.

13/07: Til informasjon. Det er gått med kadaverhund i området ved Høgsætra i Sel i dag (tilgrensende beiteområde til Kvam vestside beitelag), ingen kadaver funnet. Det blei funnet et dødt lam i går kveld ved Høgsætra, lammet var sprengt, ingen bittmerker. Det er funnet ei død søye i dag ved Metunga (Rustkjølen beitelag), men denne var gammel og oppspist, ukjent dødsårsak. Ellers er det ikke meldt om andre funn av kadaver i dag, kjelde Geir Johan Groven, MGL

13/07: Ulv observert i dag på Gravåsen mellom Snertingsdal og Gjøvik, kjelde Anita Røste

11/07: Det er gått med kadaverhund i området Øldalen/Skjedalen i dag og funnet nye kadaver, men ingen helt ferske. Det er lytteposter ute i natt. Det har også i ettermiddag kommet melding om observasjon av søyer som mangler lam i området Lomsetra-Fagerli, samt mye korp i området, men så langt er det ikke funnet kadaver. Det blir gått med kadaverhund i området i morgen. Ellers er det ingen nye funn av kadaver på Kvamsfjellet i dag i forhold til jerv, kjelde Geir Johan Groven, MGL

11/07: 2 kongeørner observerte på tilsyn i dag i Slådalen i Vågå, rester av eit kadaver er funne, SNO er kontakta men ikkje vore der enda, kjelde Helen Svare.

10/07: Til info: Dei 2 lamma var drepe av ulv natt til i går i Kvamsbaksida, fellingsområdet er N-Fron og Sel kommuner og vert utvida raskt ved behov, kjelde Geir Johan Groven, MGL

10/07: På bakgrunn av at 2 lam er dokumentert drepe av ulv på vestsida i Kvam i N-Fron er det tildelt skadefellingsløyve på 1 ulv fram til fredag 17/07 kl. 12.00, kjelde FMOP LCR

10/07: Jerve-observasjon ved Sørre Vindin i Ø Slidre. SNO er varsla, kjelde Arnfinn Beito.

10.07: Til info: Skadefellingsløyve på 1 jerv gjeld i Fronskommunane aust for Laugen, FMOP har godkjendt bruk av 2 jervebåser i fellinga, kjelde Geir Johan Groven via Ole-Petter Berget.

09/07: På bakgrunn av 1 lam påvist drepe av jerv tildeler FMOP Nord-Fron kommune skadefellingsløyve på 1 jerv gyldig til fredag 17/07 kl. 12.00. Tispe m/kvalpar unnateke jakt, kjelde FMOP LCR.

09/07: Mykje bjørn kjem inn frå Sverige og heldigvis stryk mange tilbake til fosterlandet og vert skote der....

09/07: Rovviltnemnda i Oppland har klaga til Miljødirektoratet om manglende oppfølging av hiiuttak av ei jerveyngling i Haverdalslokaliteten i Dovre. Rovviltnemnda i Oppland vil ikkje vera ein jervbank for at det nasjonale bestandsmålet av jerv skal oppretthaldast da det i Oppland er påvist heile 9 ynglingar i vinter, kjelde Arnfinn Beito via brev av 08/07 frå Ivar Odnes.

09/07: Nytt frå ulven i Gausdal: Observasjon av ulv heime hos oss natt til 05/07. Sonen min stod 20 meter unna og stirra den inn i augo! Kjelde Klara H. Karlsen, Skinnerlia i Svingvoll.

09/07: Det ryktes om at ulven på østsida av Gudbrandsdalen er sist sett på Venabygdsfjellet, kjelde NN.

07/07: 1 lam drepe av kongeørn ved Rundhøa på grensa mellom Ringebu og Sør-Fron 07/07, kjelde Ola Rudi.

07/07: 1 søye og 3 lam er dokumentert drept av ulv på grensa mellom Akershus og Stange, heilt ferske skadar. Til nå er nærmere 70 dyr drept i området i 2015, kjelde Kaj Teppen.

07/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av kongeørn i Hedalen i Sør-Aurdal den 06/07, kjelde FMOP LCR.

06/07: FM i Hedmark forlengar skadefellingsløyve på 1 jerv i Stor-Elvdal og delar av Sør-Fron til 10/07 kl. 12.00, kjelde FMOP LCR.

04/07: Kongeørn sett på tilsyn 03/06 av familien Nybo. Den vart sett i Oddelia på vestsida av Dokka-elva rett overfor Nybrennlia i Nordre Land, den seilte vidare ut i dalen mot Skartlibygda, kjelde Hans Erling Ringvold.

04/07: Det vart meldt om synsobservasjon av ulv på Markaøvda rett nord for Beitostølen ved midnatt, SNO har vore på plassen - status usikker, kjelde Arnfinn Beito.

03/07: Det var Geir Haverstad som såg ulven jaga sau i Kollbergsholet på grensa mellom N- og S-Fron i dag tidleg. Han var på tilsyn etter å ha merka at sauen var uroleg. Det vart funne eit kadaver (oml. 1 dag gamalt). SNO har vore der, men vi kjenner ikkje til konklusjonen, kjelde Lars Ole Auglestad.

03/07: FM utvidar fellingsløyve på ein ulv i N-/S-Fron og Sel til fredag 10. juni kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

03/07: Uven vart observert på Kvarvet i Sør-Fron kl. 06.50 i dag tidleg, kjelde Lars Ole Auglestad

02/07: Frå Sverige tek vi med denne ulvehistoria, som gjev bevis på kva ulven kan gjera, kjelde Andris Kongslien.

01/07: Ulvejakt pågår, kjelde Odd Arne Myromslien.

01/07: Ulv er observert innanfor Gravdalen med retning mot Fjelltjønn, skadefellingsforsøk kan bli igangsett, kjelde Geir John Groven, MGL via Ole-Petter Berget.

30/06: Bjørn innanfor rovdyrgherde på Finnskogen er skote i følgje avisa Glåmdalen.

29/06: Det er gjort forsøk på både gaupejakt i Nordre Lia og ulvejakt i Kvam utan resultat. Ein jeger skal ha sett ulven, men ikkje fått den på godt nok hold til å skyta, kjelde Odd Arne Myromslien og Svein Rudland.

29/06: Det meldast om at 6 lam er drepe og 2 lam er avliva etter eit ulveangrep på østsida i Sel, SNO har undersøkt skadene, kjelde Per Otto Myrløkken.

28/06: SNO meldar om at 2 lam er antatt teke av gaupe ved Lamannshaugen på Jevnaker, ferske skader, kjelde FMOP ESA.

28/06: SNO meldar om at bjørn er observert ved Fokstugu på Dovre kl. 02.30 i natt. Den hadde retning mot Gardsenden, kjelde FMOP ESA. Redaktørens merknad: Bjørnen kan sikkert sjåas i samanheng med den påkjørte bjørnen omtrent på same staden 23/06.

27/06: SNO har konkludert med ukjendt dødsårsak på eit lam ved Elsevegen på Børkdalen i Sør.Fron, kjelde Pål Egil Rønn.

27/06: Det er påvist bjørn innanfor rovviltgjerdet på Finnskogen. Det vert ikkje gjeve fellingsløyve før kadaver er funnet.... SNO skal visstnok prøve å driva bjørnen ut av innhegninga, kjelde Ole-Petter Berget via Merete Furuberg.

27/06: På bakgrunn av 2 nylege skadar i område Nordre Lia i Sør-Fron er Sør-Fron kommune tildelt eit skadefellingsløyve på ei gaupe med varigheit fram til måndag 06/07 kl. 12.00. Hunngaupe m/unger er unnateke jakta, kjelde FMOP ESA.

26/06: FMOP ESA bekrefter meldinga frå MGL under. Bakgrunnen til at skadefellingsløyve vart gjeve er 8 dokumenterte tap i besetningen heimehøyrande i Stor-Elvdal.

26/06: FM i Hedmark ga i kveld Stor-Elvdal kommune skadefellingsløyve på ein jerv. Fellingsområdet omfatter delar av Oppland (vestsida av Atnsjøen), kjelde Lars Ole Auglestad via MGL v/Frank C.

26/06: Fellingsløyve på ein ulv i Sel, Nord- og Sør-Fron er forlenga fram til 03/07 kl. 12.00, bakgrunnen er ferske skader forårsaka av ulv ved Vålåsjøen i Sel, kjelde FMOP VMK.

26/06: SNO meldar om at 3 drepne sauer er undersøkt ved Vålåsjøen i Sel. 1 er dokumentert drepe av ulv, 1 er antatt drepe av ulv og 1 har ukjendt dødsårsak. Alle ligg på same plassen og skadane er omlag 1 døgn gamle, kjelde FMOP VMK.

25/06: Ved hiuttaket av jerveynglinga i Myssubytta i Skjåk vart 3 kvalpar utteke mens tispa gjekk fri. Denne tispa er nå i følgje Miljødirektoratet teke ut i Luster i Sogn, kjelde Arnfinn Beito - møte rovviltnemnda i Oppland.

25/06: 1 geit drepe og 4 skada i Øystre Slidre, usikker hund/ulv, kjelde Arnfinn Beito og Håkon Gjelstad på facebook.

25/06: Lam teke av gaupe i Nordre Lia, Sør-Fron, kjelde Jens Ove Isumhaugen

25/06: 24/06: SNO meldar om at eit lam er teke av kongeørn på Sæteråsen i Nordre Land, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP VMK.

24/06: SNO er ikkje sikker på om det vert gjeve fellingsløyve på ulven som har herja sør i fylket dersom det vert søkt nå, bakgrunnen er som skrive før på denne sida - ulven er genetisk viktig (Galven-slekt), kjelde redaktøren frå møtet på Jevnaker i gårkveld.

24/06: Nytt frå rovviltnemnda: Lisenskvote for jerv 2015/16: 15 dyr, 6 utanfor sona. 5 innanfor sona og 4 tilleggsdyr (fordeles seinare). Utvida skadefellingskvote for ulv: 2 dyr og lisenskvote for ulv er vedteke til 3 dyr, kjelde Arnfinn Beito. Redaktørens anmerking: Kvota for jerv er sett slik at jervebestanden vil auka, vi ligg tross alt på 9 ynglingar 2015 og skal ha 4 - dette er trist.

23/06: Ulven som reiv sau i Vest-Torpa i mars, på Hadeland i påska, har herjet på Hadeland og i Nordmarka etter beiteslipp er "Genetisk viktig", fordi den er resultat av en "bestefar-barnebarn parring". Hans far er også hans oldefar, og han er onkel til sin mor, kjelde Roger Åsheim via Facebook/Rovdata

23/06: Var ute 6 mann i natt etter observasjon ulv i angrep på storfe (eller omvendt) ved Spitalsvangen rundt midnatt. Storfeflokken kom fra Mostue via Midtskogen. Funnet et par nye skader Litle-Reevangen og Weensvangvegen etter angrepene i helga, kjelde Kaj Teppen.

23/06: Omlag 50sau/lam er drepe hittil i år i området Stange/Eidsvoll, fellingsleder fryktar at 3 ulver herjer, kjelde Kaj Teppen og Hamar Arbeiderblad.

23/06: Frå nå av vert meldingar frå Hedmarksida av Oppland lagt inn på sida her, som hjelp og dokumentasjon for alle. Meldingar frå nabofylker kjem med blå skrift. 

23/06: Etter ny vurdering iverksetter FMOP eit eige fellingsløyve på ein ulv gjeldande for heile Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner, Bakgrunn er 2 dokumenterte obs. i Gausdal og på grensa mot Øyer 22/6, samt stort skadepotensiale i tilgrensa beiteområder. Løyve gjeld fram til 29/6 kl. 12,00, kjelde FMOP VMK.

23/06: Ei søye antatt teke av ulv, men kan vera bjørn på Kringsætrin i Sel vest for Furusjøen, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde Anna MGL.

23/06: Bjørn påkjørt av nattoget ved Gardsenden vokterbolig på Joramo på grensa mellom Lesja og Dovre. Bjørnen forsvant etter påkjørselen. Foreløbig er jakta på dyret resultatlaus, kjelde Endre Amundgård. GD skriv dette.

22/06: Ulven i Gausdal vart observert ved Skogli i Øverbygda (Treahøgda) kl. 13.30 i dag. Her er både møkkprøve, bilete og spor dokumentert. Seinare kl. 14.20 vart ulven observert frå bil på baksida av Svingvoll på tur mot vest. Det kom òg fram at det vart observert ein ulv ved Nordseter på Lillehammer laurdagskvelden, så det kan vera denne som følgjer ein vestleg retning, kjelde Steinar Volden.

22/06: Dokumentert obsevasjon og spor av ulv i Musdalen og Svingvoll i dag. Fellingsområde på gjeldene løyve i Fron og Sel vert utvida med heile Gausdal kommune, kjelde FMOP VMK.

22/06: SNO meldar om at 1 søye er antatt drepe av ulv ved Hesstjønna på Sel østside, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP VMK. Demed er vel dette ulven som gjorde skade på Sør-Fron og vart sett i Kvam kome minst til Sel. Dermed må vi vel desverre advare beitebrukarar i Dovre kommune, redaktørens anm.

21/06: Tek med gladmeldinga frå Åseral i Aust-Agder, der ulven som har drepe minst 40 lam i seinare tid, vart teke ut i gårkveld. Den vart forøvrig fotografert av eit viltkamera same stad i fjorhaust(!!). Vi gleder oss saman med beitebrukarane! Les meire her.

19/06: Mykje tyder på at det var spor etter hund i Hedalen, men ein utelukkar ikkje ulv enda, kjelde Arnfinn Beito.

19/06: Usikker ulvemelding frå i går i Hedalen like ved Vassfaret. Sporavtrykk funne i veg etter eit stort hundedyr. SNO sjekker området nå, kjelde Arnfinn Beito.

19/06: Fellingsløyve iverksett på ein ulv med fellingsområde Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner på bakrgrunn av skadar på sau i Sør-Fron. Varighet 1 veke, kjelde FMOP SGR

19/06: Skadefelling er gjeve på ein ulv i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, kjelde Ole Petter Berget via MGL

19/06: Skadene er sett til antatt ulv, og det er søkt om skadefelling, avventer svar frå FM, kjelde Pål Egil Rønn via MGL.

19/06: SNO meldar om 3-4 skader av ulv påvist i Sør-Fron østside. Ein synsobservasjon av ulv i Veikledalen , Nord-Fron, kjelde HKL FMOP

18/06: Det meldes om observasjon av ulv ved oppkjøringa til Lauvåsfeltet i Kvamsfjellet (østsida), kjelde Jonny Mathisen.

18/06: ! søye er teke av bjørn eller ulv (utypiske skader) natt til i går på Furuseter på Østkjølen i Sør-Fron. Aktuelt med tilsyn i nærliggande område, kjelde Pål Egil Rønn via MGL.

18/06: Skade på sau/lam på Østkjølen på Sør-Fron (bjørn/ulv), kjelde Stein Myhrsveen.

17/06: Bilete på viltkamera av jerv ved Tjønnsetra i Kvam i gårkveld kl. 22.02.26, kjelde Jonny Mathisen.

16/06: Frå Valdres vert det meldt om synsobservasjon av ulv ved Sølvsmia i Vestre Slidre i gårkveld. SNO er varsla og har sjekka utan å finna noko. Ulven var på veg mot Vang, kjelde Arnfinn Beito.

15/06: Det er i 2015 registrert 60,5 familiegrupper av gaupe i Norge, ein oppgang på 7 frå i fjor, men under bestandsmålet, kjelde Rovdata

14/06: SNO meldar om antatt ulv i natt ved Robru på Gol, kjelde Ole Knut Steinset via Arnfinn Beito.

14/06: FMBU og FMOP utvidar fellingsområde på ein ulv med Lier kommune. Det er i løpet av helga påvist skadar i Ringerike i retning Lier, kjelde HKL FMOP

14/06: Til opplysning så er det nå ulv fleire andre stader i Sør-Norge, Ole Øvrejorde meldar på facebook at ulv vart observert og lam er funne drepe øvst i Hallingdal, fleire meldar om ulv på østsida i Eidsvoll, Sigmund Slettbø meldar på facebook at 5 lam er drepe av ulv i Åseral i Aust-Agder tysdag og onsdag. I tillegg er som før nemnt fellingsløyve gjeve i Buskerud/Oppland. Nei, det er ikkje nådigt å driva i beitenæringa.

12/06: Kaos med ulv i Lunner/Jevnaker, beitebrukarar sliter, kjelde Sondre Imsgard.

11/06: FMBU og FMOP iverksetter skadefelling på ein ulv frå kl. 21.00 og ei veke framover. Fellingsområde er Lunner/Jevnaker og Hole/Ringerike kommuner. Totalt 3 skader er påvist av SNO, dei 2 siste og ferskaste er ved Svarten/Oppkuven i Ringerike. Oslo/Bærum er ikkje med i fellingsområdet fordi dette er innanfor ulvesona, kjelde FMOP HKL.

11/06: SNO meldar om en 2 dagar gamal antatt ulveskade, kjelde FMOP HKL

10/06: Det meldast om at det vart observert ein ulv på sørre Trollåsen i Øystre Slidre i gårkveld, kjelde Arnfinn Beito. Det vart teke eit bilete, men dette var av for dårleg kvalitet til å dokumentera observasjonen. I tillegg vart SNO varsla.

09/06: Det vart gjort synsobservasjon av ein jerv på jordet til Jonny Mathisen i Kvam i Nord-Fron omlag kl.16.00, kjelde Jonny Mathisen.

09/06: Det meldast om at dokumenterte skader og synsobservasjonar av gauper i Gudbrandsdalen ikkje vert sendt på sms-varsling frå FMOP, sjølv om SNO varslar FMOP om dette, kjelde Ole-Petter Berget. OSG vil sjå nærare på dette, da ingen visste om at regelverket eller praktiseringa var slik, redaktøren

05/06: Det vert i følgje GD bekrefta at ulven var ei tispe, kjelde GD

05/06: SNO meldar om at ulv er felt på skadefelling I Lillehammer/Øyer, kjelde FMOP HKL, Oppland Sau og Geit rettar ein stor takk til forvalting og jegere som stoppa denne drapmaskina, redaktørens ord.

05/06: SNO meldar om at 13 lam er dok/antatt drepe av ulv på Roverud gård i Lillehammer i dag, kjelde FMOP HKL. Artikkel i GD.

04/06: FM Hedmark har i samråd med FM Oppland utvida området for skadefellingsløyve av ulv med Øyer kommune, kjelde FMOP ESA.

04/06: FM Hedmark utvider området for skadefelling av ulv med Lillehammer kommune etter obs. av ulven på grensa Ringsaker/Lillehammer, kjelde FMOP ESA.

04/06: Det er nå bekrefta at ulv har teke minst 32 sauer i Furnesåsen i Hedmark, kjelde GD

02/06: Status frå ulveangrepet i Jevnaker etter angrep av antatt ulv er så langt 6 lam i manko, 5 kadaver funne. SNO har styrka mistanke om ulv som skadegjerar etter funn i går. Dyra som er teke tilhørte Sondre Imsgard alle saman. Kadaverhund og SNO samarbeidar bra, og FMOP ga fellingsløyve kjapt og jaktlag var raskt på plass. Vart ikkje lange beitesesongen, ikkje meir enn 40 timar fra slepp til skade har skjedd...., kjelde Sondre Imsgard

02/06: Mogleg observasjon av ulv i Olstad i Gausdal i dag, "grått dyr gjekk over vegen", kjelde Marte Stine Skålenget via Ola Borgemoen. SNO er kontakta for mogleg sjekking av spor.

01/06: FM i Hedmark har gjeve fellingsløyve på ein ulv med varigheit til 09/06 kl.12.00 i Ringsaker og Hamar kommuner på bakgrunn av fleire dokumenterte tap til ulv, det fyrste funnet vart gjort 31/05, kjelde FMOP ESA,

31/05: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein ulv i Jevnaker og Lunner kommuner med varigheit til onsdag 3/6 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

31/05: SNO meldar om at 2 lam er antatt drepe av ulv ved Skjennumsetra på Jevnaker, ikkje dei sikraste indisia men vurdert som antatt, kjelde FMOP HKL.

31/05: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Åbjør, Nord-Aurdal i dag, kjelde FMOP HKL

31/05: 2 lam antatt drept av kongeørn i Leirskogen, Sør-Aurdal i går 30/05, kjelde FMOP HKL.

31/05: Anne Terningen meldar om at det var søya "Anne Nude" som vart funne sterkt skada bak låven hennar, søya måtte avlivast. Da er eit nytt kongeørnindivid på tur til å forårsaka store skadar att, sjå bilete under.

30/05: SNO meldar om at ei søye er dokumentert teke av kongeørn i Thomlebygda i Nordre Land, kjelde FMOP HKL.

29/05: På møte i rovviltnemndene fekk ikkje region 3 gehør for klaga om alt for store bestandar av gaupe og jerv i eigen region. Det er dei samla bestandane på landsplan som prinsipielt er prioriterte, og da dei er definert som låge må Oppland leva med dei høge bestandane, kjelde Arnfinn Beito via Ivar Odnes.

28/05: Kongeørn har teke livet av ein vaksen sau hos Camilla Frøshaug på Thomle gård i Nordre Land. I tillegg er 2 lam sakna, kjelde Anne Terningen.

27/05: Bjørn vart observert midt i ein veg på Kvamsfjellet, SNO er kontakta, kjelde Jonny Mathisen.

20/05: SNO meldar om at spor av det som antageleg er ulv er undersøkt ved Roåkervegen på vestsida av Tretten. Sporet er sett i natt eller i dag tidleg, kjelde FMOP ESA.

20/05: Kalv på Kvamme i Lom er antatt drepe av gaupe, kjelde Trond Dalsegg via Lars Eivind Sulheim.

18/05: Det vart om kvelden 16/05 søkt etter ulvespor utan resultat i Oddebygda i Torpa i Norde Land, da Trine Rudstaden frå kadaverhundmiljøet var sikker på å ha sett ulv, kjelde Hans Erling Ringvold

18/05: Gaupe tok lam på gardstunet åt Magnar Skurengslien i Kvam i Nord-Fron, kjelde GD

17/05: Ulv felt på skadefellingsløyve i Ringebu idag, kjelde FMOP HKL, takk til jegerne som gjorde jobben på nasjonaldagen!! GD skriv dette.

17/05: Det er gjort gjort nye funn av ulvespor i området ved Nordstulen i Ringebu i dag, skadefellingsforsøk vert sett i gang, kjelde Geir Johan Groven via Ole-Petter Berget.

17/05: Det vert påny meldt om observasjon av ulv på baksida av Olstappen i Skåbu, denne gongen er det ein turist som har meldt dette til kjelde mi, Ole-Petter Berget. 

15/05: Miljødirektoratet har gjeve fellingsløyve på ein bjørn i Øyer, Ringebu, Nord- og Sør-Fron kommuner fram til 18/05 kl. 12.00. kjelde FMOP HKL.

15/05: SNO meldar om dokumentert observasjon av bjørn i Øksendalen i Ringebu i går kveld, kjelde FMOP HKL via Astrid Olstad.

15/05: Ulven vart filma av forbipasserande bilist på Skjeggestad i Ringebu.kjelde nrk.no/ho.

15/05: Det er observert ein ulv i Øverbygdsvegen i Ringebu i dag. Fellingsområde er utvida til å gjelda Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Skadefellingsforsøket vil starta straks. (Melding kl. 09.01), kjelde Ole-Petter Berget via Geir Johan Groven.

14/05: Det er iverksett skadefeliing på ein ulv i Øyer kommune fram til ut 15.mai, kjelde FMOP HKL.

14/05: SNO meldar om dokumentert ulveobservasjon ved Glomstad på Tretten i Øyer i gårkveld, kjelde FMOP HKL..

13/05: Observasjon av jerv på Dypdalskvea på Sødorpfjellet i Nord-Fron, kjelde Trond Dahle via Ola Byrløkken. Berre lite grynete snø att på kvea, så spora kan sjåast på som berre nokre byks, kjelde Ola Byrløkken.

12/05: Rådyr teke av gaupe øvst i Toksefeltet i Sødorp i Nord-Fron i natt, SNO har sett det og konkludert med antatt, kjelde Anne Kari Veikleenget.

06/05: Rovviltnemnda ved Ivar Odnes gjev tilslutning til ein søknad frå Nord-Fron kommune og tilrår at Miljødirektoratet gjer eit ekstraordinært uttak av ein jerv i området inn mot Langsua, kjelde Arnfinn Beito via FMOP HKL.

05/05: Rovviltnemnda ved Ivar Odnes ber Miljødirektoratet om å utføra 2 nye hiuttak av jerv på bakgrunn av at Oppland alt no har heile 9 ynglingar. Odnes foreslår at hiuttaka vert gjort i Vuludalen, Sør-Fron og Haverdalen, Dovre, kjelde Arnfinn Beito via FMOP HKL.

05/05: Neste møte i rovviltnemnda er 11/05 kl. 09.00.

04/05: SNO meldar om at det nå er registrert 9 antatt/dokumenterte ynglingar av jerv i Oppland: Lordalen i Lesja, Visdalen i Lom, Lundadalen i Skjåk (hiuttak foretatt), Mysubytta i Skjåk, Musvoldalen i Sel/Fron, Samdalen i Ringebu (hiuttak foretatt), Åstdalen i Øyer (hiuttak foretatt), Finndalen i Lom (hiuttak foretatt), Haverdalen i Dovre, kjelde FMOP HKL.

03/05: Det går rykter om at det er sett ulv på Sødorpkjølen i Nord-Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

29/04: Gladmelding frå Lom i dag: Ei jervtispe med 2 kvalpar vart teke ut i Finndalen i Lom, jmf. beskjed frå rovviltansvarleg i SNO, kjelde FMOP HKL og Trond Dalsegg.

29/04: I forhold til ulveobservasjonane i Skåbu har det kome fram at ein ulv vart sett da han kryssa Laugen i Kvam 24/04, kjelde Johnny Mathisen via Ole-Petter Berget.

28/04: Artikkel beviser at samfunnet lyg om DNA og avstamminga av ulven i Sør-Skandinavia, ulven er sett ut...

28/04: Arnfinn Grambo, nestleiar i det kommunale fellingslaget i Nord-Fron, har hatt både ein og to jervar på viltkamera ved Flekkfallet i Skåbu kvar natt dei siste 14 dagane, SNO er varsla, kjelde Ole-Petter Berget.

28/04: Sporhundekvipasjer v/Morten Bredal og Morten Mathisen har spora på ulven/ane i Skåbu i dag, hundane har reagert og det er funne tydelege spor av såkalla stort hundedyr, sporing v/Dalbakk fortsetter i morgon, kjelde Ole-Petter Berget.

28/04: Knut Berget observerte 1 ulv kl. 07.30 i dag ved kraftstasjonsboligane i Skåbu. I tillegg vart det observert 2 ulvar i same området fredag 24/04, kjelde Ole-Petter Berget.

24/04: Status yngleregistreringer jerv i Oppland: 7 ant/dok ynglinger: Lordalen i Lesja, Visdalen i Lom, Lundadalen i Skjåk, Mysubytta i Skjåk Musv/Vuludalen i Sel/Fron, Samdalen i Ringebu, Åstdalen i Øyer - hiuttak er foretatt ved de to sistnevnte lokalitetene - dette er foreløbige data fra Statens naturoppsyn,  følg med på rovdata.no for løpende oppdatering, kjelde FMOP HKL.

21/04: SNO har dokumentert at det var same ulven som drap tilsaman 13 søyer i Gran og Nordre Land, kjelde GD.

20/04: Jervespor vart observert av Olav Blekastad mellom Åkre og Sikkilsdalen i Nord-Fron, kjelde Erling Magnus Vaterland. 

18/04: Emil og Mathias Slettede såg 2 jervar, den eine ved brekanten til Storjuvbreen innan Elvesæter og den andre såg dei ved Ljoslia ned mot Raudbergstulen, kjelde avisa Fjuken via Torkjel Solbakken.

17/04: Bjørn dokumentert overvintra i Ringebu. Ved å etterspora bjørn i Storelvdal fann dei hiet. Kjelde GD.

17/04: Gaupe påkjørt ved Bergegaarda i Søndre Land, seinare skote. Dette er sansynleg gaupa som tok søye 31/3 2015, kjelde Øystein Stokke.

17/04: 2 jerver er tekne ut i Sogn i dag, den eine i Luster og den andre i Årdal, i følgje Nationen.

16/04: Kor mykje er jervregistreringa verd når SNO ikkje har kapasitet til å sjekke alle historiske hilokalitetane i Oppland, og sjølvsagt da langt frå har kapasitet til å sjekke eventuelle nye? Så stå på alle som er ute i fjellet og rapportèr mistenkelege spor etter jervyngling, redaktørens anmerking.

16/04: Det er alt registrert 6 jervynglingar i Oppland, 4 dokumentert og 2 antatt, les her, kjelde Rovdata.

15/04: 1 gaupe vart observert av Arne Uhlen ved Ungstad i Kvikne, Nord-Fron, kjelde Erling Magnus Vaterland.

15/04: 3 kongeørner observert i området Krøkla/Furuseterområdet på grensa mellom Nord- og Sør-Fron, kjelde Ola Byrløkken. Denne observasjonen og den under vart dokumentert under utkjøring av saltstein i dag.

15/04: Ingen spor etter jerv eller etter snøscooter/ SNO på Sødorpfjellet, kjelde Ola Byrløkken

15/04: 1 jervetispe m/2 kvalpar vart avliva i Samdalen i Fåvang i dag, kjelde Arnfinn Beito.

14/04: 1 jervetispe m/2 kvalpar vart avliva i Åstdalen i Øyer i dag, kjelde Arnfinn Beito.

09/04: Rapport frå Sogn: Viltkamera ved Fåbergstølen har teke bilete av jerv natt til 25/03, dag 25/03, natt til 29/03 og natt til 30/03. Spor av jerv funne 01/04 ved Bustein i Fardal i Årdal, 03/04 spor innover Ringsdalen ved Turtagrø på veg austover frå Årdalshalvøya, 06/04 spor ved Prestasteinsvatnet på Sognefjellet på veg sørover. Alle sporobservasjonane er dokumentert med bilete og lvert til rovviltkontakt. 06/04 var rovviltkontakt på Fåbergstølen i Jostedalen og dokumenterte spor (små spor) ned frå Båtedalen mot Øy og deretter fleire rundar på Fåbergstølsgrandane. SNO har òg dokumentert spor på sørsida av Lærdal i påskehelga, kjelde Arne R Ø via Torkjel Solbakken.

05/04: Ulven som var i Nordre Land, er truleg den som tok sau ved Moen,Gran, og som nå er sporet vidare frå der, kjelde Anne Terningen.

04/04: Kongeørn observert over Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

03/04: Jerv observert på Kringlothøe på Dovrefjell, kjelde Ellen M. Syse.

03/04: To gauper er  spora ved Solli, Norde Land. Eit spor litt større enn det andre, kjelde Anne Terningen.

03/04: Spor etter ulven, som tok sau i Vest-Torpa, er funnet på Solli i Thomlebygda i Nordre Land. Spora stemmar ut fra tida med lisensjakten som føregjekk på denne tida, kjelde Anne Terningen. Spora her var nokre dagar gamle.

02/04: 2 familer stod på setra i Nybrennlia og såg på ei kongeørn som seilte opp og ned Dokkadalen nord for Skartlibygda i Nordre Land, kjelde Hans Erling Ringvold.

02/04: SNO meldar om at 1 søye er drepe og 6 søyer er skada på Moen i Gran. Skadegjerar er antatt hund, men ein kan ikkje utelukka ulv, kjelde FMOP ESA.

01/04: Det er gjeve skadefellingsløyve på ulven i Nordre Land frå Miljødirektoratet i dag, kjelde Målfrid Bølestrand.

31/03: Drektig søye dokumentert drepe av gaupe i fôrhekken(!) i Bergegaarda i Søndre Land, kjelde Øystein Stokke.

31/03: Ulvetispe teke ut ved Stai i Stor-Elvdal, kjelde Marius Larsen - facebook.Skikkeleg god nyheit!

31/03: Spor etter to jerver på Valdresflya aust for Ungdomsherberget. Dei hadde gravd seg ned på eit kadaver, SNO er varsla, kjelde Arnfinn Beito.

31/03: Miljødirektoratet ser ikkje ut til å gje skadefellingsløyve på ulven og seier at dei "vurderer ulven sin adferd og trekkmønster. Den kan like gjerne trekke bort frå tamreinområdet som inn i området, er deira vurdering.
Dei ser foreløpig ikkje skadepotensialet og avventar DNA-prøve som dei har sendt til testing." 
Dette er da ny praksis i forhold til tidlegare år, noko som vi har fått beskjed om ikkje skulle endrast, kjelde og tekst med unnatak av innanfor hermeteikna Ivar Odnes.

31/03: SNO meldar om at ei søye er teke av gaupe i Bergegarda i Søndre Land, nokså fersk skade, kjelde FMOP ESA.

30/03: Spor etter ulven kl. 09.00 ved Juvevegskillet mot Aurdal og kl, 23.00 ved Gjeilberget i Nordre Land på viltkamera, kjelde Anne Terningen.

29/03: 2 kongeørner sett i lag over Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

29/03: Nå sporer de ulven i retning Gjærlia/Fellessætra i Torpa igjen etter å ha vært en runde i retning Leppdalen. Tragisk at det ikke er mulig å bruke snøscooter for å se etter spor, og raskt få ut poster. Sånn det fungerer nå vil ulven hele tiden ha for stort forsprang, kjelde Jarle Chr. Gjerdalen.

28/03: Miljødirektoratet v/Susanne Hansen har førebels svara slik på søknaden om skadefellingsløyve på ulven: Viser til telefonsamtale, og som jeg nevnte så har vi mottatt søknaden og den er under behandling men vi har foreløpig svart at vi avventer situasjonen. Det pågår lisensfelling, og det er ikke meldt om nye skader. Lisensfellingen pågår fram til tirsdag. Vi har bedt SNO om å holde oss løpende informert i saken, og det er sendt inn skit-prøver for DNA analyse som kan gi oss litt mer informasjon om ulven, kjelde Ivar Odnes/Arnfinn Beito

Konklusjon v/redaktør: Miljødirektoratet forventer at eventuelt uttak av ulv skal skje på dugnad av frivillige jegere i påska. Miljødirektoratet vil ta DNA av ulven i forkant. Miljødirektoratet har ingen respekt for kva ein ulv kan stella i stand for sau og tamrein i Oppland, og har ikkje lært noko av historia som opplendingane har av ulv i seinare år jmf. Kvam 2009, Lesja 2012, Nord-Fron/Øystre Slidre 2013, Langsua 2014. Miljødirektoratet handlar i strid med Klima og Miljøminister Sundtoft - alt er med andre ord som før - Miljødirektoratet har makta og brukar den urettferdig for beitebrukarar i Oppland.

28/03:  Kongeørn sett mot Leppsjøen og Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

27/03: Det er sendt brev til Klima og Miljøminister Tine Sundtoft frå OB, OBS og OSG angåande uttak av ulv før beitesesongen 2015, kjelde Ola Råbøl.

27/03: Det er sendt brev til rovviltnemnda frå OB, OBS og OSG med krav tiltak i gaupeforvaltinga før beitesesongen, kjelde Terje Holen.

27/03: Det er sendt brev til rovviltnemnda frå OB, OBS og OSG med krav til tiltak i jervforvaltinga før beitesesongen, kjelde redaktøren

27/03: Det er i dag søkt om skadefelling av ulven i Vest-Torpa, Anette Jørstad tok seg av det, kjelde redaktøren

27/03: SNO har påvist ferske ulvespor i Vest-Torpa (natt til i dag 27/03). Dette til orientering med tanke på tilsyn av utegåande husdyr, kjelde FMOP. Redaktøren anmerker at det burde vel vore til orientering for dei som skal fella ulven...

26/03:SNO meldar om at natt til onsdag 25/03 vart 6 søyer antatt drepe av ulv i Vest-Torpa i Nordre Land, kjelde FMOP EPA. Veldig trist at slik kan skje, trist for beitenæringa, trist for den som vart råka og skamfult for dei ansvarlege som er Staten Norge, redaktørens anm.OA meldar dette her.

25/03: Færre bjørner i Norge i 2014, kjelde Rovdata. Etter litt sjekking ser det ut til at 3 bjørner med kjent id har vore innom Oppland i 2014: ST 19 og HE 88, som vart skote våren 2014 og ST20. Det er registrert ei positiv prøve i Ringebu hausten 2014 utan kjent id.

23/03: Førebels bestandsregisterering av jerv i Oppland 2015, kjelde Espen Bø

23/03: DNA spor av jerv i Oppland 2014, kjelde FMOP. Kommentar frå redaktøren: Det manglar DNA-funn frå 7 kvalpar som vart teke ut i ekstrordinære uttak våren 2014. Desse er ikkje med på rovdata grunna fare for at folk kan finna hi-lokaliten på kartet, kjelde Miljødirektoratet.

23/03: Mystiske spor sett i Sør-Fåvang hos Jo Amrud i går. SNO kontakta, men konklusjon var usikker. Sporet kan minna om bjørnespor, sjå bilete med fyrstikkask i, kjelde Siri Skamferseter.

22/03: Jerv fotografert 10/03 på viltkamera ved Augsætra i Øyer, sjå bilete til høgre.

16/03: "Reduserte rovviltskader 2014", kjelde Miljødirektoratet.

15/03: Det er gjort forsøk på jerv-uttak i Sogn, men 2 ferske spor går i retning av Oppland og der har ikkje MD gjeve fellingsløyve. Det arbeides nå for at fellingsløyve vert utvida til Oppland ved å bruka Ivar Odnes som talsmann, kjelde Arnfinn Beito.

12/03: Rovviltnemnda gjekk i dag inn for at ekstrauttak av jerv skal verta 1. prioritert i områda Øyer/Ringebu og Langsua/Fron Vestside, og 2. prioritert i områda Jøndalen, Vågå og Mysubytta Skjåk, kjelde Arnfinn Beito.

12/03: Rovviltnemnda bestemte i dag etter påtrykk frå beitenæringa å auke gaupekvota med 2 dyr i Land og Sør-Aurdal, kjelde Arnfinn Beito og Jarle Chr. Gjerdalen.

09/03: Det har nå over lang tid vorte fotografert jerv på viltkamera i Langsua, og dette dyret/desse dyra må reknas som stedbundne. Rovviltnemnda i Oppland har fått oversendt ei rekkje bilete som dokumentasjon, kjelde Arnfinn Beito.

08/03: Jervespor observert ved Nørdre Øya i Tverrbygda I Nord-Fron i går. SNO er forsøkt kontakta, men det er ikkje oppnådd kontakt i dag, kjelde: Kari Kvålen og Ole-Petter Berget.

02/03: 50 av ei kvote på 142 jerver vart felt i lisensjakta, kjelde Miljødirektoratet.

02/03: Jervespor observert fleire gonger siste tida på Kvam vestside, men SNO seier at det er gaupespor, kjelde Odd Arne Myromslien.

28/02: Jerv observert på Svarttjønn ved Mykkelsætra på Fåvang østside i dag kl. 15.40, kjelde Stein Myhrsveen.

21/02: Jerv observert ved Ny-Steig i Sør-Fron (øst) natt til i dag, kjelde Lars Ole Auglestad.

17/02: Og forskerne er betalt eller har ein egen agenda.... Mål: Mest mogleg ulv, kjelde Østlendingen

16/02: 9 av 12 jerver på lisenskvota vart dermed teke ut i lisensjaktperioda i Oppland. Talsmann for beitenæringa i Oppland, Terje Holen ber i brev til rovviltnemnda om ei forlenging av lisensjakta på 14 dagar. Rovviltnemnda skriv i svar at dei tek stilling til dette 17/02, kjelde Terje Holen og Ivar Odnes.

15/02: Jerv m/mistanke om 2 fotografert natt til 15/02 ved Tjønnsetra i N-Fron, kjelde Jonny Mathisen

15/02: 1 gaupe (hannunge) vart felt i Ryfoss i Vang i Valdres, kjelde Rovbase. 6 gauper er hittil felt i Oppland.

12/02: Nok ei gladmelding: 1 gaupe (vaksen ho) felt i Høre i Vang i Valdres 10/02, kjelde GD.

11/02: 1 hannjerv er teke ut i Reindøl, Lesja, kjelde Rovbase.

11/02: Gladmelding: 1 jerv er teke i bås i Visdalen i Lom i går, kjelde Torkjel Solbakken.

10/02: Styret i NSG diskuterte og vedtok i dag at det nå er på tide å få ein advokat til å sjå på om Staten kan fortsetja med "å ta frå oss beiteretten" med den meiningslause einsidige rovviltforvaltninga dei driv. 

10/02: Beitenæringa i Oppland og Sogn og Fjordane sendte i dag eit brev til Miljødirektoratet om hjelp tilk p ta ut lisenskvota av jerv. Da spørs det om gjengen i Trondheim synest dette er verdt å bruka pengar på.

08/02: Ein hannulv ble felt ved Mykleby i Stor-Elvdal i ettermiddag på lisensjakt, kjelde Rolf Larsen - facebook.

06/02: Ulv felt i Rendalen, kjelde Østlendingen

04/02: 1 hanngaupe vart felt i Sør-Fåvang i dag omlag kl. 16.00, kjelde Sire Skamferseter. Takk til ivrige og flinke jegere!

03/02: Nord-Fron kommune klager på at dei ikkje kan bruka snøscooter som praktisk og nødvendig hjelhttps://www.nsg.no/getfile.php/1372318-1422985196/Fylkeslag/Oppland/Dokumenter/Fagstoff/Krav%20om%20%C3%A5%20f%C3%A5%20bruka%20sn%C3%B8scooter%202015.pdfpemiddel i forsøket på å ta ut jervekvota innan 15/2 2015.

03/02: Styret i Langsua Nasjonalpark motarbeidar jervjakta, kjelde Arnfinn Beito

02/02: GD meldar dette om at 3 gauper vart felt fyrste jaktdagen i Oppland.

01/02: Forvaltning av jerv på dugnad fører som vi veit ikkje fram, GD meiner òg dette.

01/02: 1 hanngaupe felt i Søndre Land, kjelde Tormod Forr.

01/02: 1 hanngaupe på 21 kg felt i Svatsum, Gausdal, kjelde Tormod Forr.

01/02: 1 hanngaupe på 18,5 kg er felt i Ringebu, kjelde Rolf Larsen på facebook, sjå bilete

30/01: Da nærmer gaupejakta seg og vi ønsker jegerne lykke til! Vedtak om kvota i Oppland er her.

30/01: Påtalemakta i Gudbrandsdal vurderer å anka, kjelde avisa Dølen.

29/01: Nord-Fron Sau og Geit er frikjendt i den såkalla "skotpremiesaka", som var oppe i Nord-Gudbrandsdal Tingrett 21/01, kjelde dom avsagt i dag. GD skriv dette i kveld. Dølen dette.

29/01: I forhold til fellingsløyva på 4 jerver som er gjeve for kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Dovre, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Gausdal og Øystre-Slidre så er det foreløbig roleg i Midt-dalen. Grunnen er at det desverre ikkje er gjeve rom for bruk av snøscooter i særleg stor grad. Det vert jobba adminstrativt og politisk i forhold til utvida bruk av snøscooter, kjeld Geir Johan Groven MGL. Meldinga visar at myndigheitene gjerne kan "hjelpa" til med fellingsløyve når dei veit at sjansen for å lykkast med felling er minimal, kommentar: Pål Kjorstad

28/01: 1 vaksen hannjerv er felt i Øyer, 7 jerver er dermed felt i Oppland av kvota på 12.

23/01: Jerv teke i bås på Lesja (same bås som den 19/01), kjelde Ellen M. Syse. Rovbase meldar om at det var ein vaksen hannjerv, Jerven den 19/01 var òg ein hannjerv.

23/01: Jerv fotografert på viltkamera i Ny-Steig, Østkjølen, Sør-Fron, sjå bilete.

23/01: Det er gjeve fellingsløyve på 4 jerver i tida 23/01-15/02 2014. 

21/01: "Skotpremiesaka" for retten i Nord-Fron. Vi krysser fingrane for at dommen går vår favør.

19/01: Jerv teke i bås på Lesja i dag tidleg i nærleiken av Grønsetra på Dovrefjell, rovviltnemnda har etter dette tildelt eit fridyr til jervesona, kjelde Ellen M. Syse.

18/01: Ein jerv vart felt i Søre Svaningsløypet på Lesjaskog i kveld, godt nytt i desse jervetidene! Kjelde Karl Øygarden.

16/01: Minner om foredrag om rovviltjakt og gevirdømming på Rudi Gard laurdag 24/1 kl. 18.00.

12/01: Det er bekrefta at jerven som vart felt i Lom under kvotejakta nå er attfunne og bekrefta død, kjelde Trond Dalseg.

09/01: 3 jerver av kvota på 12 er felt i Oppland. Beitenæringa hadde eit litt opprivande møte med Ivar Odnes i rovviltnemnda og Erik Sandberg hos FM i Oppland i dag. Vi ønskjer sterkt at reelle tiltak vert sett i gang NÅ for at vi vert sikre på at kvote vert teke ut. Da er det både trist og frustrerande at det i møte vert nemnt at jervekvota for Oppland kan vera sett for høgt.

05/01: Det vil bli prøvd å få til eit møte med rovviltnemnda i Oppland med det fyrste for enda ein gong og minna dei om at lisenskvota på jerv må takast ut snart, kjelde Arnfinn Beito

Godt Nyttår!!!

2014:

31/12: Året avslutta altså med enda ei påminning om kor utsatt beitenæringa har vorte for den aukande rovviltstamma. Denne gongen var det Fram Reinlag i Valdres som vart hardt råka. Ein ulv vart fellt i dag, og da får vi håpa at dette var den einaste av sitt slag i dette område denne gongen, og at dette sette ein førebels stopp for lidinga og drapa av tamreinen. Eg ønskjer alle lesarane av heimesida vår eit godt nytt beiteår!! Mvh redaktøren Pål Kjorstad.

31/12: Ulven var ein hannulv på 43 kg og vart fellt på Fullsenn i Skrautvål sameie, kjelde Arnfinn Beito. Dette melder OA om saka.

31/12: Miljødirektoratet meldar om at 1 ulv er felt av SNO i Øystre Slidre/Gausdal i dag kl. 13.30, kjelde FMOP HKL.

29/12: FM i Oppland bekrefter dette i ei melding kl. 16.00: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i området mellom Øystre Slidre/Gausdal etter skader på tamrein, kjelde FMOP HKL.

29/12: GD meldar om at Miljødirektoratet har bestemt at det likevel vert gjeve fellingsløyve på ulven i Valdres.

29/12: SNO meldar om 2 nye skadar på rein i Fram truleg frå i dag tidleg, kjelde FMOP HKL.

28/12: Søknad om fellingsløyve på ulv i Langsua er avslått grunna julefreden, kjelde avisa Valdres.

27/12: Både avisa Valdres og Gd meldar om at over 30 rein har vorte skada og drepe av ulv i Fram Reinlag. Det har vorte søkt om fellingsløyve av ulv i Langsua.  

27/12: SNO har vore ute i går og i natt og sett på mange rein som var teke av ulv i Haldorbu-området. Skadar frå omlag 23/12 og fram til i går natt, kjelde FMOP HKL.

25/12: Ulv fanga i Vågå(?), men seinare same kveld bekrefta at det var ein spøk. Ein svært dårleg spøk etter mitt syn. For småfenæringa er ulv såpass alvorleg at nokon som til alt overmål driv i næringa sjølv, ikkje skal spøkja med slik. Ein dag kan den ekte ulven koma...

18/12: GD reflekterer over ulvedebatten med vurderinga av nye bestandsmål i 2015

17/12: Jerv skote i Sel.

12/12: Jmf laushundar omtala i punkt 05/10 og påfølgjande anmeldelse som brot på bandtvangsregelen, så har dei sikta i saka vedteke forelegg på bot i følgje Vestoppland politidistrikt i brev 4861\ 14-12, kjelde Arnfinn Beito.

12/12: OSG oppfordrar alle som har fått avkorting i erstatningsoppgjøret utover normaltapet om å anka avgjerda dersom ikkje FM har gjort rede for og bevist kva som var årsaken til det unormale tapet, ved å visa til Krokann-dommen og den nye forskrifta om erstatning for bufe drepe eller skada av freda rovvilt. 

12/12: FM i Oppland meldar om at rovvilterstatninga er sluttført for 2014. 327 har søkt om erstatning og det vart erstatta 3700 sau og lam. GD har dette om saka.

10/12: Arnfinn er bedd på evalueringsmøte m/SNO og faglaga tysdag 16/12 på Hunderfossen. Dere som har saker dere vil at Arnfinn skal seia frå om på møtet kontaktar Arnfinn om dette.

20/11: Nationen meldar om færre gauper i Norge i 2014.

20/11: Ny dato for "skotpremiesaka" er bestemt til 21/1 2015. Avisa Dølen har denne artikkelen i nettutgava si si dag. 

19/11: Skotpremiesaka er antatt utsett til tidsrommet 21.-23/1 2015. Grunn til utsettinga har aktoratet forklart med manglande etterforsking, så nå skal fellingsløyver på det aktuelle tidsrommet hentas inn, saksbehandlinga til fylkesmannen i Oppland skal hentas inn, om FM eventuelt kan fastsetja skotpremie, styrevedtaket i Nord-Fron Sau og Geit skal granskas og om kven som eventuelt var med og kven som tok avgjerda. Til slutt skal foretaket Nord-Fron Sau og Geit og kven som skal representera det sjekkast. Dette er opplysningar som "alle" veit og/eller kan finna fram til på 1 time, men etterforskninga har altså ikkje fått dette på plass i følgje aktoratet. Vi som har arbeidd med saka ei stund synest at det er respektlaust av "Staten" og gje ei bot for noko dei ikkje veit nok om, og i tillegg beramma ei rettsak før etterforskinga er ferdig når dei har hatt så god tid på seg, kjelde Pål Kjorstad

18/11: Siste nytt i saka under henta frå nettsida til avisa Dølen på Vinstra, har det vorte gjort for dårleg politiarbeid eller har skifte av aktor i saka ført til at påtalemakta vil sjå nærare på saka?

18/11: Avisa Dølen på Vinstra har stilt spørsmål kring utsetjinga av saka ikring skotpremie, som i går vart utsett.

17/11: Tiltalt i saka, Nord-Fron Sau og Geit, stillar seg undrande til dette utspelet og krev foklaring på kvifor saka ikkje var ferdig etterforska før den skulle til retten og krev òg svar på kva for nye etterforskningssteg som nå skal/må gjennomførast frå påtalemakta si side. Nord-Fron Sau og Geit har førebudd seg til saka og brukt både mykje tid og ressursar på dette, samstundes som det har vore ei stor belalstning over tid for leiar i Nord-Fron Sau og Geit personleg, kjelde Pål Kjorstad

17/11: Påtalemyndigheten i "skotpremiesaka" har bedd Nord-Gudbrandsdal Tingrett om utsettelse av hovudforhandlingene. Som grunn opplyser de følgende: "Påtalemyndighetene innser at det trengs mere tid til å etterforske og opplyse saken på bedre vis enn slik saken nå er opplyst."

14/11: Færre tap til freda rovvilt i Sødorp, kjelde GD.

13/11: Rovviltnemnda har neste møte 20/11 der evalueringa frå beitesesongen skal opp. Faglaga og OSG skal ha eit felles innlegg på møtet og Arnfinn vil gjerne ha innspel frå "grasrota" snarast råd er og seinast søndag 16/11.

12/11: Det søkes om erstatning for 6300 sau og lam i Oppland for 2014.

12/11: Varsle om familiegrupppe av gaupe og få 1000 kr i "skotpremie".

10/11: Ulv fotografert m/viltkamera på Hokna, Fåberg, Lillehammer 16/10 2014, kjelde Anette Jørstad.

09/11: Spor etter antatt ulv ved Slangen i Skåbu. SNO sjekka dei seinare, men da var dei nedsnødd. Spora verka etter SNO si oppfatning litt små til å vera ulv, men vanskeleg å konkludera på.

04/11: Høgres Gundersen er skuffa over byråkratiet i framlegget til ulvesona.

28/10: Krav og rettleiing i fothold til søknad om rovvilterstatning, kjelde FMOP.

24/10: OB, OBS og OSG har forfatta eit felles brev som innspel til rovviltnemnda.

16/10: Oppland Sau og Geit er oppteke av dyrevelferd og av å minka tap av sau på beite. Vi har brukt uhorveleg mykje tid på utfordringane rundt freda rovvilt gjennom mange år. Vi er derfor svært kritiske til Mattilsynet, som har velta innpå oss og ikkje minst dei 20 enkeltbeitebrukarane den svært ressurskrevande, rettskrenkande og lite gjennomtenkte "Beitenektsaka" i 2014. Det ser i ettertid ut til at saka ikkje var ei sak ein gong, og at alt styret til slutt botna ut i det vi veit at Mattilsynet kan gjera inngrep i beitebruken berre ved akkutte hendingar i beitesesongen. 

16/10: Nord-Fron Sau og Geit v/Anne Kari Veikleenget må møta i retten 20/11 2014 i saka om "skotpremie". OSG beklagar at samfunnet brukar tid og ressursar på ei sak som dette.

14/10: NSG har lagt ut denne artikkelen om den såkalla "Beitenektsaka".

13/10: Det vert i kveld hevda at Mattilsynet sentralt i møte med landbruksorganisasjonane har forklart munnleg korleis vi skal forstå ankesvaret frå RK Buskerud, Telemark og Vestfold. Varselet om beiterestriksjonar er trekkt tilbake, Mattilsynet kan ikkje gje beiterestriksjonar basert på historiske hendingar, det må ein akuttsituasjon tll for at Mattilsynet kan vedta restriksjonar i beitebruk for beitebrukarar, kjelde Tone Våg, NSG.

13/10: Infomøte om effektivisering av lisensjakt på jerv. Påmelding innan 15/10 til  Erik Sandberg, tlf: 61266070 eller til mail på fmopesa@fylkesmannen.no. Møtet vert halde på Statens Hus 20/10 kl.18.00-21.00 m/enkel servering.

09/10: SNO meldar om at eit viltkamera vest for Laugen på Tretten fanga opp eit dyr i dag som vart vurdert som antatt ulv, kjelde ESA FMOP. Bilete er til høgre, klikk på det for å sjå det stort.

05/10: 2 hunder har vore lause fleire gonger i beitesesongen meldar avisa Hedalen, kjelde Arnfinn Beito.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Bråtå i Skjåk, nokså fersk skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Nordsinni i Nordre Land, omlag ei veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at ei søye er antatt drepe av bjørn på Nordstulen i Ringebu, omlag 1 veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

26/09: Desverre fekk vi ei skuffande melding pr. epost i dag: Klaga vår i beitenektsaka vart avvist. Regionkontoret for Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark fastheld vedtaket til Distrikstskontoret i Gudbrandsdalen. Organisasjonane er orientert og vil tenkja seg om kva neste steget i saka vil bli, Underteikna redaktør har hatt kontakt med fleire i Mattilsynet i dag og fortalt kva det praktiske utfallet av denne klaga fører til for beitebrukarane i saka og beitenæringa i Oppland. Dei fleste i Mattislynet har forståelse for oss, men det finns desverre nokre unnatak. Beitenæringa vil stå fast og saman i denne viktige saka, og støttar seg  bl.a. på sunn fornuft og munnlege lovnader frå Landbruk og Matdepartementet. Det er ingen tvil om at beitenæringa vert urettferdig behandla mht bl.a. ulikt grunnlag i dyrevelferdsaker i rovvilt- og beiteprioriterte områder, ulik praksis i slike sakar i landet og at rett og slett årsaken til at beitebrukarane i denne saka har kome opp i denne håplause situasjonen er mislykka jerveforvaltning i Oppland ved at bestanden i dag er dobbelt så stor som bestandsmålet Stortinget har bestemt. 

24/09: "Et lam i Sør-Fron måtte i dag avlives etter å ha blitt jaget av en hund. Politiet sier at de vil følge opp saken", kjelde nrk.no/ho. Dette føyer seg inn i rekkje av mange hundetilfeller beitesesongen 2014.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av bjørn på grensa mellom Ringebu og Fron innst i Venabygda, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

24/09: Viktig melding ang. rovvilterstatning som vi ber bli videreformidlet til beitelag og enkeltbrukere med sau; det er fra i år nytt regelverk for erstatning for tap av bufe til rovvilt - det blir ikke anledning til å søke på papirskjema, alle må søke via internett/elektronisk søknadsenter innen 1. November 2014. De som ikke har internett må spørre om bistand fra nabo/andre brukere/event kommunen - det vil bli lagt ut informasjon om dette på fylkesmannens nettside med det første. Kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Åsdalen i Ringebu i går 23/09, ferske skader, kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at eit lam vart drepe av bjørn i Venabygda i Ringebu i går, 23/09, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

23/09: FM har iverksett skadefellingsløyve på ei gaupe i Nord-Fron og Sel vest for Laugen og vest for Sjoa med unnatak av familiegruppe med varighet til 30/09, kjelde HKL FMOP.

23/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe i området Kulidalen sørvest for Sjoa i Sel, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Sør-Etnedal, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv ved Søre Vigga på Lesja, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP. 

21/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av bjørn sør i Dynjefjellet i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

19/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe ved Lundmokrysset/Brennbru i Etnedal, omlag eit døgn gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

16/09: Saueeigar i Rauma har mista 101 lam eller bortimot 60 av lamma sine til jerv, kjelde Erik Bakken, sjå Åndalsnes Avis.

16/09: Det meldast om at ei søye er drepe av rovvilt på inngjerda mark i Skåbu, det er mistanke om ulv eller "hundedyr", som SNO kallar det, kjelde Ole-Petter Berget. Vi etterlyser folk som har sakna ein relativt stor hund i sommar.

16/09: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i natt ved Lessplassen i Skjåk, kjelde ESA FMOP

15/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv ved Blåberget på Dovre, 3-5 dagar gammal skade, kjelde ESA FMOP.

14/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja, nokså ferske skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om at 2 lam er antatt drepe av jerv i Skardshøe på Dovre, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om antatt observasjon av bjørn ved Malmtjønna/Hundersetra i Øyer i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja omlag 2 dagar gamle skadar, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er avliva, antatt skada av jerv i Jøndalen på Dovre. Eit lam er avliva av same årsak i Skardshøe og eit lam er funne drepe, båe desse vert sett på av SNO i morgon. Alle desse skadane er ferske, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at bjørn vart fotografert med viltkamera 05/09 i Brekkom i Fåvang, kjelde SGR FMOP.

12/09: Eit nytt lam (jmf 3. artikkel nedanfor) er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, omlag 4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: GD meldar: Fortvila sauesankere i Norddalen.

12/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, nokså fersk skade, kjelde SGR FMOP.

11/09: SNO medlar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordre Sekken i Lom, omlag 5 dagar gamal skade, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at 2 bjørnedrepne søyer er funne i Almenningsvegen i Fåvang, omlag 1 veke gamle skader, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Jøndalen på Dovre vestside, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

09/09: Landbruksorganisasjonane i Oppland møtte Tine Sundtoft på Lillehammer. Linker: Facebook. OBS

08/09: SNO meldar om at 5 lam er dokumentert drepne av jerv i Skaihøområdet, Lom/Vågå, sett på i går av rovviltkontakt, kjelde ESA FMOP.

08/09: I følgje FC MGL skal det vera 2 søyer og ikkje 2 lam i førre meldinga.

08/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av bjørn i Brekkom, Ringebu, 1-2 dagar gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av jerv i Finndalen, fersk skade, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Liafjellet i Lom i gårkveld, kjelde ESA FMOP.

06/09: Ulv observert på 50m avstand av sausankere nedanfor Elstadsetra i Åsdalen i Ringebu under sankinga i Vekkom Gjeterlag. SNO er kontakta., kjelde Knut Evensen.

05/09: FM har tildelt S-Fron kommune skadefellingsløyve på ein jerv, gyldig til 09/09. Område er N- og S-Fron øst for Laugen, Ringebu øst for Laugen og vest for Rv27 og Stor-Elvdal vest for RV27, kjelde ESA FMOP. 

05/09: SNO meldar om eit avliva lam, som var dokumentert skada av jerv i området Rundhøa i Sør-Fron, kjeld ESA FMOP.

05.09: FM har gjeve forlenga skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Ringebu av 01/09 til 09/09 kl. 23.59, kjelde ESA FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe på Våvollsetra i Nordre Land, kjelde HKL FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Styggskardshøa i Fron, 2-3 dagar gamal skade, kjelde FMOP.

03/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordheringslia i Vågå, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

03/09: Jervefellingsvedtak Nord-Fron/Sel.

02/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Tverrbekken i Grimsdalen på Dovre, lammet tilhøyrer besetning frå Folldalen, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Ormdalen i Ringebu, 4 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av jerv ved Skårvangen i Vågå, ferske skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: Bjørnemøkk oppdaga i nærleiken av Søre-Goppoll-vegen i Sør - Fåvang, fersk i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

01/09: Ulvefellingsvedtaket Nord-Fron/Sel /Vågå.

01/09: SNO meldar om at eit lam frå Dovre og at eit lam frå Lesja er dokumentert drepne av jerv på Vågå-sida av Slådalen, 2-3 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Skardshå på Dovre vestside, omlag 2-3 dagar gamal skadem kjelde ESA FMOP.

01/09: Det er dokumentert skade på eit lam i Vekkom Beitelag som er grunnen til fellingsløyve under meldar Geir Johan Groven MGL.

01/09: FM tildeler Ringebu kommune felingsløyve på ein jerv i området aust for Laugen og aust for Venabygdsvegen fram til 08/09 kl. 12.00, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Øverlihøgda i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde ESA FMOP

31/08: Til informasjon: Når det gjelder skadefellingsforsøket på ulv i Vågå, Sel og Nord-Fron er det ingenting som tyder på at ulven er i området nå. Det er ikke funnet flere kadaver, og det er rolig i det aktuelle fellingsområdet. Det ble gjort ubekreftet observasjon av en ulv i Lom natt til lørdag. Når det gjelder skadefellingsforsøket på jerv i Nord-Fron og Sel går dette ut i morgen. Det er ikke funnet flere jervedrepte kadaver eller gjort observasjoner av jerv så langt i fellingsområdet. Ellers melder SNO om at et lam ble avlivet i Kvennslådalen i Sel i dag, eldre skade, antatt jerv, kjelde Geir Johan Groven.

31/08: SNO meldar om 2 kadaver dokumentert drepe av jerv ved Vetl-Sjerva på Lesja vestside, 1-2 dagar gamle, kjelde VMK FMOP.

31/08: SNO meldar om eut skada lam, som vart avliva i Kvannslådalen på Sel, ant. jerveskade - gamal skade, kjelde VMK FMOP.

30/08: Ulv er observert i Veodalen i gårkveld kl. 17.30 i følgje Bjørn Ola Vaagaasarøygard. SNO er varsla, kjelde Trond Dalsegg.

29/08: Landbruksorganisasjonane i Oppland får eit timesmøte med Klima- og Miljøministeren på Lillehammer 09/09 kl. 08.30-09.30. Vi ber den einskilde ta kontakt med OB. OBS eller OSG i god tid før møtet og koma med konstruktive innspel som delegatane kan framføra for Sundtoft.

29/08: Marit Arnstad kritiserar roviltpolitikken regjeringa fører.

29/08: Vågå kommune er ansvarleg for fellingsforsøket på ulven (sjå under). Dyreeigar som hadde fått skade av ulven var frå Vågå, kjelde Geit Johan Groven, MGL.

29/08: FM har gjeve fellingskløyve på ein ulv i delar av Nord-Fron, Vågå og Sel med varighet til 04/09 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP

29/08: SNO meldar om antatt skade av ulv i Murudalen, Nord-Fron/Vågå i dag tidleg, kjelde VMK FMOP.

28/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på vestsida i Nord-Fron og Sel, kjelde Geit Johan Groven, MGL

28/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv øverst i Øldalen på grensa mellom Nord-Fron og Sel, 4-5 dagar gamalt kadaver, kjelde ESA FMOP

27/08: Det er meldt om funn av 2 døde lam i området Saukampen/Skjedalen i Nord-Fron. Desse vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: SNO har konkludert med antatt ulv (melding kl. 22.21) etter å ha studert bileta som vart oversendt. Det vert bede om at beitelag i nærleiken har godt med tilsyn dei neste dagane for om mogleg å avdekka eventuelle angrep/skadar, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Bilete av mogleg ulv var teke med viltkamera, kjelde ESA FMOP.

27/08: Det er teke bilete av mogleg ulv ved Åbborsjøen i Venabygda i dag, Bileta er sendt til SNO for vurdering. Dyret hadde retning nordover, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Nationen og Oppland Arbeiderblad har utfyllande kommentarar om gaupa Astrid og ungane.

27/08: SNO har avliva 3 små unger etter gaupa Astrid, som vart ihelkjørt 25/08, kjelde Roger Åsheim. 

26/08: SNO har dokumentert at eit lam er drepe av jerv ved Storflågån i Vulufjell på Sør-Fron, jmf. artikkel under. Det er søkt om fellingsløyve, men FMOP har gjeve avslag. Det vert vurdert nærare dersom det vert funne fleire kadaver, kjelde Geir Johan Groven MGL.

26/08:SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Vulufjell, Sør-Fron, ant. teke i gårnatt, kjelde HKL FMOP.

26/08: 3 ulvar på lisenskvota for Oppland.

26/08: Endring i vedtak om forlenging av fellingsløyve på jerv i Vågå/Lom.

25/08: Reinsjegere i Midtdalen kan i år vera med på lisensjakta på jerv, men må venta til lisensjakt-tida startar som er den 10/09, kjelde GD, som forøvrig kallar denne jakta for skadefelling....

25/08: Det var den radiomerka gaupa "Astrid", som mista livet i ei bilulykke i Søndre Land, kjelde Roger Åsheim.

25/08: Gaupe ihelkjørt på Rv33 i Søndre Land mellom Svingvoll og Lien gård, kjelde Roger Åsheim.

24/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

24/08: SNO meldar om at eit lam til ein saueigar i Ringebu er dokumentert drepe av jerv på Gråhøgda i Stor-Elvdal, 2 dagar gamalt kadaver, kjelde HKL. FMOP.

24/08: Ei skada søye og eit skada lam i Stange, antatt ulv, kjelde Ole-Petter Berget.

22/08: Jerven herjar i Årdal og Lærdal.

22/08: I brev frå Mattilsynet vert det informert om saksgangen til klaga i "Beitenektsaka". Saka er overført til Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, og grunna ferieavvikling og saksomfanget har dei sjølve gjeve seg ein frist til 30/09 2014. Det kan verka som om dei vil venta på møtet næringa skal ha med departementet i saka 17/09 2014 før dei vil bestemma seg.

21/08: FM har gjeve fellingsløyve på 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron fram til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Kopplam teke av gaupe på innmark hos Ola Masseng, N-Fron, kjelde Anne Kari Veikleenget.

21/08: Venstrepolitiker vil ha fagfolk som kan freda ulven for alltid.

21/08: Ei ny fersk skade forårsaka av jerv er dokumentert på Lomseggen og FM har forlenga skadefellingsløyve her og resten av Skjåk sørside fram til 28/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune omtala i OA.

20/08: 2 bjørner kan fellast i lisensjakta i Oppland, 9 i heile landet, kjelde Rovviltportalen, 

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Lomen, Vestre Slidre, kjelde HKL FMOP.

20/08: Skadefellingsløyva på jerv i Finndalen/Skårvangen i Vågå og Lom og Dovre Vestside/Vågå Nordside i Vågå og Dovre er utvida og forlenga til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

20/08: SNO meldar om at ei geit er antatt drepe av gaupe i Ryfoss, Vang - fersk skade, kjelde HKL FMOP.

20/08: Kreativ FM i Sogn og Fjordane - har gjeve fellingsløyve på jerv til villreinjegerne.

20/08: Det er gjeve fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune, Hurdal kommune og delar av Eidsvoll - vest for E6. Til nå er 4 skader dokumentert. Fellingsløyve gjeld til onsdag 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Liafjellet, Lom, nokså fersk skade, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO i Akershus meldar om fersk, dokumentert skade forårsaka av ulv ved Rognlien/Villingen i Østre Toten nær grensa til Hurdal i dag, kjelde HKL FMOP.

20/08: Det er sett ferske ulvespor omlag 1 km sør for garden til Bjørn Even Stenberg på Vestre Toten i dag, kjelde Bjørn Even Stenberg.

20/08: Det har vore gått med kadaverhundekvipasje i Sør-Aurdal i dag, og det er etter det vi veit søkt om fellingsløyve, kjelde Arnfinn Beito. Saka kan knyttast saman med skaden i Skåbu 12/08 og observasjon av ulv den16/08..

19/08: 2 bjørner på lisenskvota i Oppland, kjelde FMOP.

19/08: SNO meldar om 2 relativt ferske skader, antatt ulv, som vart undersøkt i kveld i Muggedalen, Sør-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

19/08: Anne Grete Røymo frå Møre og Romsdal er lei av jerven.

19/08: Jerven på viltkamera er kome til VG, der Arnfinn Beito får koma med kommentar i riksavisa.

18/08 og 19/08: 4 vedtak vedrørande søknad om skadefelling av jerv i Dovre/Vågå (iverksettelse), delar av Lesja (løyve),  Dovre Vestside (utviding) og Dovre austside (avslag).

18/08: Eit stort verlam med store skader, bl.a. hevelser og hol i halsen, vart funnet og avliva i Saltstutlia sør for Dokksfløy i Nordre Land i dag. SNO dokumenterte det som gaupeskade, kjelde Hans Erling Ringvold.

18/08: FM har diskutert søknaden (sjå 15/08) frå Øystre Slidre om fellingsløyve på jerv på bakgrunn av bilete på viltkamera og gjeve eit uformellt avslag, men vil følgja situasjonen nøye dersom skader vert oppdaga.

18/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumenetert drepe av jerv på Tverrfjellet, Svarthovdan på Lesja, minst 4 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

18/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på Lesja sør for E136 til 25/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

18/08: Møte i rovviltnemnda i Oppland 20/08, innspel bes sendt til Arnfinn Beito på 990 37 525 eler arnfinnbeito@hotmail.no.

17/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Grjotådalen i Skjåk.Skada er under ei veke gamal, kjelde: SGR FMOP.

17/08: FM har utvida fellingsløyvet på 1 jerv på Dovre vestside til å gjelda til 20/08 kl. 12.00 på bakgrunn av 2 skader på sau, kjelde SGR FMOP.

16/08: Arnfinn Beito meldar om at ein trailersjåfør og passasjer observerte ein ulv ved vegen mellom Bjørgo og Aurdal i Nord-Aurdal kommune. Desverre virka ikkje kameraet i bilen denne dagen for dokumentasjonen.

16/08: SNO meldar om at ei søye og eit lam er dokumentert drepe av jerv i Lordalen, Lesja,3-4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

16/08: Vedtaka for utvidinga av fellingsløyver på jerv i Lom/Skjåk og Vågå/Lom.

15/08: Øystre Slidre har søkt FM om fellingsløyve på ein jerv på bakgrunn av dokumentert synsobservasjon av ein jerv, jmf. sak 28/07, bilete i viltkamera. Øystre Slidre meiner at dette vil vera eit godt døme på eit effektivt forebyggande tiltak i beiteprioritert område i forhold til den store jervebestanden i Oppland.

15/08: Dokumentert observasjon av jerv ved hjelp av viltkamera natt til i dag i Stavheimslia på Lora, Lesja, kjelde Ola Hareland.

14/08: Fakta om landbruket i Oppland 2014, ei brosjyre ein kan lesa mellom rovviltslaga.

14/08: Bilete av lammet som var drepe i Skåbu er teke ut av sida etter forespørsel frå SNO. Redaktøren her meiner at SNO-plakaten var eit bevis på at rette lammet var lagt ut på nettet, men SNO ville ikkje ha bilde m/plakat utlagt på nettet, kjelde Pål Kjorstad via Ole-Petter Berget.

14/08: Det er gjeve nytt fellingsløyve på ein jerv nord-vest i Bøverdalen i Lom og heile Skjåk sørside. Bakgrunn er lam dokumentert drepe av jerv i Lendfjellet v/Lomseggen i går. Fellingsløyve varer til 21/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

13/08: FM hadde møte med beitelaga i Norddalen på Lesja og i Vågå vedrørande "Beitenektsaka" og genereltt for mykje jerv etter bestandsmålet i jervesona.

13/08: i Oppland er 111 dyr teke av freda rovvilt pr.10/08 mot 382 i fjor i følgje artikkel i GD. Ser ein på rovbasa finn eg ut at 105 sau og lam har fått status dokumentert/antatt drepe mot 381 i fjor. Tek ein med status usikre så er tala 110 og 393.

13/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv på Lendfjellet i Skjåk, 2-3 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: SNO melder om antatt jerveskade på lam på Dovre vestside ved Ulekleivsetra, gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: Det meldes om 2 laushundar ved Frybrua på Sødorpfjellet i går, som hadde skada minst eit lam, da folk hadde settt hundane satt fast i eit av lamma. Ull med blos vart funnet. Politi vart varsla, kjelde Signe Kjorstad via Ola Skoe.

13/08: SNO meldar om at eit lam er funne dokumentert drepe av jerv i Raudhåmmårdalen på Dovre, skada er fersk, kjelde SGR FMOP.

13/08: Lammet som vart funne av fiskar ved Slangen i går var drepe med nakkebitt, det hadde store bitt i båe låra og på bøgen. Det vart gått litt kadaversøk i går og heile dagen i dag utan nye funn. Beitebrukar har vore ute i natt og i dag og lytta på bakgrunn av fare for ulv - sau på østsida av Slangen mest uroleg. Ein ber beitelaga rundt om vera observante dei fyrste dagane, kjelde Ole-Petter Berget. 

12/08: SNO meldar om ei dokumentert skade på sau ved Slangen i Skåbu, Nord-Fron, usikker ulv, kjelde SGR FMOP.

12/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Slådalen på Lesja, ikkje langt frå grensa til Vågå. Omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

11/08: Skadefellingsløyve på ein jerv i Vågå/Lom (Finndalen/Skårvangen) er utvida til å gjelda i til måndag 18/08 kl. 12.00. Vågå kommune leiar fellingsforsøket i samarbeid med Lom, kjelde HKL.

11/08: Eit lam, som er antatt drepe av jerv er funne ved Gjelåtåe i Lordalen i går, kjelde Ola Hareland.

11/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepe av jerv på Skårvangsfjellet i Vågå, skadane er 1-2 dagar gamle, kjlede HKL FMOP.

10/08: Det vart i går iverksett skadefellingsløyve på ein jerv på Dovre vestside/Vågå nordside til Slådalsvegen fram til 13/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

09/08: Laushund på ferde ved Fefor i Nord-Fron, det går rykter om at politiet har teke hand om hunden, kjelde journalist GD.

09/08: SNO meldar om at eit lam er avliva i Lordalen på Lesja med gamalt nakkebitt, antatt jerv, kjelde HKL FMOP og Ola Hareland.

09/08: Lisenskvota for bjørn i Oppland sett til 2 dyr, vedtaket er her.

09/08: Det meldas om 3 skader forårsaka av ulv i Eidsvoll i natt, kjelde HKL FMOP.

08/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom i går. Kadaveret var ein dag gamal skade, kjelde HKL FMOP.

07/08: Rovdyr drep færre sauer vert det hevda i artikkel i GD.

07/08: Kadaversøk er sett inn i området der lammet vart funne i N-Fron i dag, kjelde Ole J Skjærli, MGL.

07/08: SNO bekreftar at lammet i Skåbu/Tverrbygda var antatt teke av gaupe, omlag 2 dagar gamalt kadaver. kjelde HKL. FMOP.

06/08: Konklusjon SNO på saka under:antatt gaupe, kjelde Anne Kari Veikleenget, kl. 22.38.

06/08: Gaupe observert på Graupsand på baksida i Tverrbygda, Nord-Fron. 1 ferskt kadaver er funne, SNO kjem seinare i kveld, kjelde Anne Kari Veikleenget. Ole J Skjærli, MGL presiserar at det var ein ubekrefta observasjon.

06/08: Nytt kadaverfunn i Raudhamran i Skogseter beitelag i dag, kjelde Torbjørn Elvestad via Ellen M. Syse.

06/08: Minner om påmeldingsfrist 07/08 for møtet 13/08 om tilskot til tiltak for å redusere rovvilttap - spesiellt for brukere/beitelag som har fått beiterestriksjonvarsel for 2015 i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Ringebu - jmf. brev fra FMOP av 1. juli, kjelde HKL FMOP. Sjå linken her eller 09/07 i denne artikkelen.

05/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Hølersætra i Nord-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

04/08: 8 sauer drepe/skada av bjørn på Løten, kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

04/08: Dovre kommune søkte om fellingssløyve på 1 jerv i Dovre/Vågå (Jønndalen), men fekk avslag. Har tett kontakt med FMOP i tilfelle det skjer meire, kjelde Ellen M. Syse.

03/08: SNO meldar om ei søye antatt drepe av jerv i Jønndalen, Vågå, 3-4 dagar gamal skade. Eit lam er dokumentert teke av jerv på Dovre Vestside, 6-7 km nord for Jønndalen. Fersk skade. Kjelde SGR FMOP.

03/08: FM i Oppland har gjeve løyve til utvida skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Lom og Vågå i Finndalsområdet. Bakgrunn er eit lam dokumentert teke av jerv. Løyvet varar til 11/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

03/08: 1 søye drepe av bjørn i Stange, oml. 5 dagar gamal skade, og 1 søye drepe av bjørn på Løten, heilt fersk, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

02/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i omåde Skaihøe. Lom, kjelde SGR FMOP.

01/08: 1 søye og 1 lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

31/07: Frykt for at fleire lam er borte i Bergsgrende Sausankelag på Dovre, jmf. kadaverfunn og fargeslips som ikkje stemmer, kjelde Bernhard Svendsgard.

31/07: Ulven/ane herjar sør og aust for oss, nå reportasje i Aftenposten, tips Stein Bentstuen.

31/07: 6 sauer/lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

30/07: Svenske turistar såg 3 jervar i følgje i Fossbotn i Lom 28/07. SNO v/Espen Bø er varsla i kveld av kjelda Trond Dalsegg, som òg  fyrst fekk høyra dette i kveld.

30/07: "Beitenektsaka" i media GD m/fokus på Lom.

29/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe og at eit lam er antatt drept av gaupe i Fluberg, Søndre Land, båe er ferske skader, kjelde SGR FMOP.

28/07: Det er observert ein jerv på viltkamera på austsida av Store Skaget i Øystre Slidre, Arne Robøle som er kjelda kallar dette ein "stedbundet jerv i Skaget". Bilete (til høgre) er teke ved daghi i Skagstinden i dag i beiteprioritert område. 

28/07: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein jerv i Skjåk og Lesja med bakgrunn i skader på sau i området Torddalen/Føysa i Skjåk. Løyve gjeld til 04/08 kl. 12,00, kjelde SGR FMOP.

27/07: 1 lam antatt drepe av jerv hos Torbjørn Elvestad, ein av dei 20 beitebrukarane med trussel om beitenekt 2015, ved Rauhammerene i Skogseter Beitelag, Dovre, kjelde SNO-rapport til Torbjørn Elvestad.

27/07: SNO meldar om at 2 ferske kadaver og 2 eldre kadaver av lam er funne ved Føysa i Skjåk, alle er drepe av jerv, kjelde OH FMOP.

26/07: Til informasjon: SNO har i dag undersøkt spor etter mulig ulv på Murudalen i Skåbu. Sporene var godt synlige i nybygd bilveg, og kunne følges over en lengre avstand. Poteutforming, størrelse på spor og skrittavstand gjorde at SNO konkluderte relativt sikkert med at dette var hund. Det blir likevel gått med kadaversøkshund  for å kontrollere at det ikke er kadaver i området, kjelde Geir Johan Groven.

25/07: Observasjon av jerv i Lom kl. 22.00 i gårkveld, observasjonen er dokumentert med video. Jerven vart sett ved Hovdelangstjønna midt mellom Hovdeseter og Solhellseter, dokumentert av Olav Kjæstad, kjelde Tormod Rusten, som har varsla SNO v/Dagsgard i Skjåk.

25/07: Fellingsløyve for bjørn er forlenga til 01/08 i Stange/Løten Odal. Ulven fortsett med skader i Odalen og antall skader der nærmar seg 30.

24/07: Ulven herjar i Hedmark og Akershus og visar enda ein gong at ulv og sau ikkje passar saman, sjå også Eidsvoll Ullensaker Blad.

24/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe ved Etna, Etnedal, kjelde VMK FMOP.

24/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe på Vestsida, Nordre Land, kadaveret var omlag 3 dagar gamalt, kjelde VMK FMOP.

23/07: Det var radiobjøllealarm som førte til at dei bjørnedrepte søyene i Sør-Fron vart funne 10. og 11/07, kjelde Lars Ole Auglestad.

23/07: Funn av fleire kadaver i Børkdalsfjellet Beitelag i Sør-Fron førte til at kadaverhundekvipasjer vart sett inn i dag. SNO er på plass for å undersøkja 5 lam som var såpass heile at dei kunne undersøkjast, kjelde Pål Kjorstad. 2 av lamma fekk status usikker, der kongeørn ikkje kunne utelatas, kjelde SNO.

23/07: SNO meldar at 1 søye er dokumentert teke av jerv i Grøndalen, Lesjaskog, søndag 20/07, kjelde VMK FMOP.

22/07: Ordføraren i Lom ber Klima- og Miljøministeren om hjelp til felling av jerv.

22/07: Skadefellingsløyve på ein jerv i Lomseggen beitelag/tilgrensande område er forlenga til tysdag 29/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 4 dokumenterte skadar av jerv dei siste dagane, kjelde VMK FMOP.

21/07: Ulveskade i Skardberget i Løten og søye teke av bjørn ved Rokosjøen i Løten, kjelde Ulf Skårholen via Ole-Petter Berget.

20/07: Rovdyrangrepa fortsett i Løten/Stange. 1 søye er dokumentert teke av bjørn i Løten og 1 lam er dokumentert teke av ulv i Stange, kjelde Ole-Petter Berget.

19/07: Det er gjeve fellingsløyve på ein jerv med områdebegrensing nord for Vågåvatnet langs grensa mellom Lom og Skjåk, langs grensa mellom Lom og Lesja og følgjer Skjerva ned mot Vågåmo. Lom kommune er ansvarleg for fellingsforsøket. Bakgrunnen til vedtaket er 4 dokumenterte skader av jerv og fleire lam sakna. Fellingsløyve varer til 28/07 kl. 12.00. Kjelde VMK FMOP. Dermed er det gjeve 3 fellingsløyver på jerv i Ottadalen likt nå.

19/07: Eit lam dokumentert teke av jerv på Liafjellet i Lom, 1-2 dagar gamal skade. Eit lam teke av kongeørn i Haldorbu, Øystre Slidre, kjelde VMK FMOP.

18/07: Ny skade i efta av bjørn i Stange/Løten-området trass felling av bjørn i går. Nytt skadefellingsløyve gjeve, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

18/07: SNO meldar om 2 lam dokumentert teke av jerv ved Råkåvatnet i Finndalen, Lom. Omlag 2 dagar gamle skader, kjelde VMK FMOP.

18/07: SNO meldar om at eit lam er teke av jerv i Lomseggi, Lom. Fersk skade, kjelde VMK FMOP.

18/07: Fellinsgløyve på bjørnen i Midtdalen gjekk ut i dag utan resultat. Det er ikkje funne nye kadaver eller sett noko siste veka, kjelde Geir Johan Groven MGL.

17/07: Skadefellingsløyve gjeve på ein jerv i Skjåk kommune sør for RV 15. Tidsrom: Til torsdag 24/07 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP kl. 22.19.

17/07: Tek med ei nyheit frå Sverige, der mange seier at dei ikkje har problem m/rovdyr. 38 sauer er teke av ulv i Hedekas, og vert beteikna som det verste dei har sett der, tipsa av Andris Kongslien.

17/07: Bjørn skote i mellom Løten og Stange omlag kl. 17.40, det dreier seg om fellingsløyve i Nord-Odal, Stange og Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget. Det seies at den kjente hunden Strix nok ein gong stod for bragda, etter ein mislykka tur til Ringebu natta før. Bjørnen var ein hannbjørn, oml. 7 år, 193 kg.

17/07: Det er observert bjørn i Ringebu ved Djupdokka på austsida, Skadefellingslaget setter i gang fellingsforsøk i natt, kjelde Geir Johan Groven MGL, kl. 00.50.

16/07: Det er ikkje meldt om observasjonar eller skader av børnen i Midtdalen/Sel sidan søndag 13/07. Fellingsløyve går ut 18/07 kl. 12.00, kjelde Geir Johan Groven MGL

16/07:SNO meldar om at eit lam teke av jerv i Kvennslådalen i Sel - fersk skade, kjelde ESA FMOP, kl.21.33, sjå under. 

16/07: Lam truleg teke av jerv i Sel i Høvringen Beitelag, nær grensa til Dovre/Skogseter Beitelag. Båe desse beitelaga har medlemmar som er partar i "beitenektsaka." Rovviltkontakt er på veg og tilsyn m/kadaverhundekvipasje vert sett inn, kjelde Ellen M Syse, kl. 12.44.

16/07: For dere som abbonerer på Nationen er beitenektsaka omtala i dag.

16/07: Observasjon av jerv som kryssa Etnestølsvegen i Øystre Slidre 14/07. Her var tapa store for 2 år sidan utan at ein fann kadaver, kjelde Eirik Kolbjørnshus.

15/07: Fleire jerveynglingar i Norge i 2014, nå på VG!

15/07: 15 sauer drepe av ulv og 28 sauer sakna hos beitebrukar i Engerdal i beiteprioritert område, kjelde Østlendingen.

15/07: Trond Dalseg i Lom opplyser at det har vore funne jevnt m/kadaver eller rester av ull/bein i det siste. Lars E Sulheim opplyser om at det vart funne 5 kadaver (2-3 dokumentert drepe av jerv) laurdag 12/07 av lokal kadaverhundekvipasje, det vart søkt om fellingsløyve, men gjeve avslag. Etter nytt kadaverfunn/tlf. til Mattilsynet/søknad frå Landbrukskontoret i dag vart den innvilga (sjå melding under). Jegere er nå samla og klar til innsats. Dette omhandlar Lomseggen Beitelag, som har 1 medlem i "beitenektsaka."

15/07: Skadefellingsløyve gjeve på 1 jerv til Lom kommune. Gyldig frå 15/07 kl. 13.00 til 22/07 kl. 12.00. Område: Lom og Skjåk kommuner, sør for Otta-vassdraget, vest for Bøvre og aust for Tundradalen, kjelde ESA FMOP.

14/07: NSG, NB og NBS ber om møte m/Sundtoft og Listhaug i beitenektsaka i Oppland.

14/07: Dei unge vil i følgje målingar ha meire rovdyr.

13/07: Grunnen til utvidinga nedanfor er at det vart gjort observasjon av ein bjørn ved Mysuseter, Sel i dag. Bjørnen gjekk i retning Uldalen. Det er sett i gang fellingsforsøk i samarbeid mellom mannskap frå Fron og Sel i kveld., kjelde Geir Johan Groven, MGL.

13/07: Området for skadefellingsløyve for bjørn gjeve i Fron/Ringebu kommuner aust for Laugen er utvida til å gjelda for Sel aust for Laugen, kjelde ESA FMOP.

12/07: Frå Stange meldes det om ny bjørneskade i dag og jaktlaget er på plass, kjelde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen.

12/07: Resultatlaus bjørnejakt meldar Nationen.

11/07: Det har kome ubekrefta meldingar om at eit turfølgje gjorde synsobservasjon av ein bjørn i går kveld i området ved Flåtjønnglupen i Ringebu. Aktuelle beitelag bør intensivere tilsynet i området!! Kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Fylkesmannen i Hedmark opplyser pr. tlf at skadefellingsløyve på ulv i Storfjellet i Hedmark ikkje vert iverksett, sjølv om det vart gjeve midlertidig fellingsløyve i gårkveld. Det er ikkje funne kadaver i området, og heller ikkje gjort observasjonar i dag. Men beitelaga i Ringebu som grensar mot Storfjellet bør likevel ha ekstra tilsyn i tida framover. Til informasjon har Hedmark vaktlf 97029840, kjelde Geir Johan groven, MGL.

11/07: Skadefellingsløyve på bjørn vart gjeve i tidsrommet 11/07 kl.15.00 til 18/07 kl. 12.00. Bakgrunnen til løyvet var ferske kadaver, kjelde ESA FMOP. GD skriv om saka her.

11/07: Det er til saman funne 6-7 kadaver av sau i området ved Glugga, Frydalen, Sør-Fron. SNO har dokumentert bjørn som skadegjerar. FM i Oppland har gjeve skadefellingsløyve på ein bjørn, gjeldande for kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu aust for Laugen, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Så viser det seg det som vi frykta at bjørnen nok har teke fleire søyer, for Geir Johan Groven ved MLK meldar nå at 4-5 døde søyer er funne i område Glugga i Frydalen, Sør-Fron. SNO er på veg for å dokumentere skadeårsaken. Det vert gått med kadaverhund i området i dag, og det vert naturlegvis aktuelt å søkja om skadefellingsløyve i løpet av dagen.

11/07: 5,5 familiegrupper av gaupe før jakta i Oppland 2014, kjelde FMOP, Rapporten frå Rovdata.

10/07: Det er i kveld funne ei drepe søye i Frydalen i Sør-Fron, ikkje fersk.søya vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

10/07: 2 ulvar er observert i Storfjellet beiteområde i Ringebu og Storelvdal. FM i Hedmark har gjeve midlertidig fellingsløyve på ein ulv fram til i morgon, kjelde SGR FMOP. GD omtala saka her.

10/07: FM har gjeve fellingsløyve på ei gaupe i Sør-Aurdal. SNO har dokumentert 6 stk 2-3 dagar gamle kadaver og ei fersk skade, kjelde SGR FMOP.

10/07: Ny dokumentert bjørnedrepe sau i Romedal Almenning har ført til at det vart gjeve skadefellingsløyve på bjørn i Nord-Odal, Stange og Løten sør for riksveg 3, kjelde Ole-Petter Berget.

09/07: FM i Oppland inviterar til møtet 13/08 ikring den håplause saka Mattilsynet har ført 20 beitebrukarar i.

08/07: Bjørn observert på kvea til Nistuen Romsås på Persletta, Fåvang. Den vart seinare observert på Stortann ved Espedalen i Fåvang, kjelde Simen Borgedal.

08/07: Sau teke av bjørn i Stange, kjelde Kai Teppen/Ole-Petter Berget.

08/07: SNO meldar om søye antatt drepe av bjørn i Frydalen, Sør-Fron, anslagsvis 4 dagar gamalt kadaver, kjelde SGR FMOP.

08/07: Færre kongeørnungar i Norge i 2014, kjelde Rovdata. Oppland ser ikkje ut til å vera av dei overvåka områda.

07/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen, Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Kleiva, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Aurdal, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe i Rosten, Sel, kjelde SGR FMOP.

04/07: Synsobservasjon av jerv ved Espedalsverket på tur retningen Ruten gjort av buss-sjåfør, kjelde Anne Kari Veikleenget. Slike observasjonar er svært viktige med tanke på moglege skadar.

03/07: Ein ulv som vart observert på Bjorli i dag tidleg var ein svensk hund melder GD.

03/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

03/07: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

02/07: Ulven, som vart skote i Vågå 15/05, kom òg frå det genetisk viktige reviret i Sverige melder Rovdata.

02/07: NSG vil saman med Norges Bonde og Småbrukaralag og Norges Bondelag halda møte i den såkalla beitenektsaka på Otta Hotell, 09/07 kl. 12.00. Her er dei 20 beitebrukarare i saka inviterte. I tillegg vil FM i Oppland, rovviltnemnda i Oppland, beitelagsleiarar og tillitsvalde på fylkesnivå bli inviterte.

02/07: SNO meldar om at 2 lam er antatt teke av gaupe i Thomlebygda, Norde Land, kjelde HK FMOP.

01/07: Gunnar Gundersen i Høyre har klare meiningar om ulv.

30/06: Som meldingane nedanfor, i tillegg: endeleg konklusjon av skadegjerar ikkje sett, kjelde HK FMOP.

30/06: FM meldar om søye antatt drept av ulv eller bjørn i Grimsdalen, Dovre, maks 2 dagar gamal. Søye antaatt drept av jerv på Dovre vestside i forrige veke, kjelde Anna MGL.

30/06: Søye funne død ved Eftansåe i Dovre i helga, truleg teke av ulv. SNO har sjekka og antok at det var ulv grunna store bittskader, kjelde Bernhard Svendsgard.

30/06: Ulv påkjørt og avliva i Vest-Agder, kjelde Anette Jørstad via Facebook.  ABC.nyheter.

29/06: 12 nye kadaverhundekvipasjar har i desse dagane vore oppe til eksamen og vorte godkjente, Dermed har Oppland dobla antall godkjente ekvipasjar i følge heimesida til Norske Kadaverhunder, kjelde Arnfinn Beito.

28/06: Gjetar på Dovre Vestside såg 5 jerver i ein flokk, 3 unger og 2 vaksne. Dvs at han såg 20 % av bestandsmålet av jerv i Oppland i same stunda......

28/06: Lisensfellingskvote på jerv 2014/15 i Oppland.

28/06: Nationen har gått djupare inn i at bjørnen drap stor ku I Elverum.

28/06: Roviltartikkel i GD m/kommentar frå Wabakken, Klæbo(FMOP) og Kjorstad (OSG).

27/06: SNO meldar om søye truleg teke av jerv for omlag 2 dagar sidan vest for Høgsetra på Dovre, kjelde HL FMOP.

27/06: Gaupebestanden i Norge 2014, kjelde Rovdata.

26/06: Bjørn drepte ku i Styggberget i Elverum.

26/06: Rovviltnemnda har vedteke lisenskvota på jerv til 12 dyr (2 av dyra kan verta felt som tilleggsdyr), kjelde Roger Åsheim. Dette er svært dramatisk og skuffande for beitenæringa i Oppland.

25/06: Ulven som vart  teke ut i Møre og Romsdal 05/06 vart i VG i dag omtala som genetisk viktig....

25/06: Dette er slutten for beitenæringa i Våler og Åsnes.

24/06: Rovviltnemnda skal ha møte i morgon, kva vert lisenskvota for jerv sett til? Sekrætariatet går inn for berre 10(!) dyr. Kjapp hovudrekning seier at kvota må bli på minst 20 dyr for at bestanden av jerv i Oppland skal nærma seg det vi er forplikta til å ha....

24/06: Anders Svare frå Vågå meldar elles om at sikre vitner har sett jervtispe i Jøndalen med 3 kvalpar, sjå observasjon loggført 18/06, som truleg støttar opp om dette.

24/06: 4 ulike personar har i dei siste dagane sett ulv i Skogbygda i Vågå, den førebels sitse observasjonen vart gjort i gårkvled (23/06), kjelde Anders Svare.

23/06: Vedtaket om skadefelling på ulv Gran/Hurdal

23/06: SNO meldar om at ein sau er antatt drepe av kongeørn på Dovre, kjelde SGR FMOP.

23/06: 5 sauer er teke av ulv ved Lygna, og det rapporteres at ulven er på veg mot Toten, kjelde Roy Høgberget

23/06: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

22/06: Det er gjeve skadefellingsøyve på ein ulv på Gran på Hadeland med bakgrunn i 2 saueskader, som anageleg er forårsaka av ulv, kjelde SGR FMOP.

22/06: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Sæterbygda i Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

21/06: DNA av bjørn:  Det var HE88 og ST19, som vart fellt i Oppland i vår, dermed vart det som rykta seier klarlagt at OP2 framleis lever.

20/06: I brev datert denne dato fastheld Mattilsynet i Gudbrandsdalen varselet om vedtaket og avvisar klaga, som OSG, OB og OBS har sendt inn. Klaga er sendt vidare til regionkontoret i Brummunddal.

20/06: SNO meldar om lam teke av gaupe i Østsinni, Nordre Land, kjelde SGR FMOP.

20/06: SNO meldar om lam teke av kongeørn i Kvikne i Nord-Fron, kjelde SRG FMOP. Anne Kari Veikleenget meldar om at det var på baksida i Kvikne mot Lomsetra og at det er ho som er eigaren.

20/06: SNO meldar om usikker observasjon av ulv ved Slådalsvegen i Vågå, kjelde SGR FMOP.

20/06: Ulv skotte i Gammeldalen i Tynset.

18/06: 1733 rovdyr felt dei siste 10 åra i Norge.

18/06: Observasjon av det som truleg var ei jervtispe med tre kvelpar ved Kroksetra i Dovre no i dag. På veg nordover mot Hardeggen. Kilde SNO (som no er i området), I følge hiregistreringane skal det vel ikkje vera yngling på Vestsida i år... Tenkjer vi akkurat har fått bevis for yngling nr 8; nr 5 berre innanfor Lesja og Dovre, kjelde Ellen Marie Syse. Artikkel i Vigga.

18/06: Antatt ørneskade på sau på Dovre i går (17/06), kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein sau er dokumentert teke av gaupe i Leppdalen i Nordre Land, kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein hund er til stadighet laus på baksida i Kvam. Dette er ikkje bra, og vi oppfordrar alle med hund om å respektera bandtvangen. Vi er klar over at det kan skje eit hendeleg uhell, men at same hunden er laus så ofte er ikkje brukbart melder styret i Nord-Fron Sau og Geit.

17/06: Stadig meire ulv i Skandinavia, kjelde Rovdata.

17/06: Det meldest om at eit lam vart skada av kongeørn på Fåvang i går (16/06), kjelde HK FMOP,

16/06: Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen likte ikkje at bjørnen fekk ei ny sjanse i Ringebu/Øyer.

16/06: Fellingsløyve for bjørn er utvida til også å gjelda Øyer aust for Laugen grunna synsobservasjonen i går kveld (15/06), sjå nedanfor, kjelde Geir Johan Groven, MGL

15/06: Bjørn vart observert ved Åsdalssetra på Tretten i kveld ved 22.30-tida. Det vart forsøkt varsla både kommune og fylket utan å lykkast. Her såg ein eit eksempel på at stenging av rovvilttlf er negativt for å lykkast med eventuelle uttak, kjelde Stein Myhrsveen.

14/06: Funnet i dag tidleg v/saltbjørka i Saubuvegen, kjelde Simen Borgedal, bilete til høgre 

14/06: Søya vart funne i Saubuvegen i Brekkom, kjelde FMOP VK.

14/06: Skadd søye funne i dag, som var angrepe av bjørn i Brekkom (Ringebu østside), måtte avlivast. Skadefellingslaget i Ringebu foretek sporsøk og utplassering av mannskaper, kjelde Geir Johan Groven MGL.

14/06: Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag leverer felles skriftleg klage på vedtak frå Mattilsynet om pålegg 21 beitebrukarar i jervsona har fått for beitesesongen 2014 og trugsmål dei har fått om moglege avgrensingar i utmarksbeitebruken 2015.

13/06: Infobrosjyra frå Rovviltnemda/FM i Oppland kom på mail.

12/06: FMOP har utvida gjeldande fellingsløyve på bjørn i Fron til òg å gjelda Ringebu østside, kjelde Geir Johan Groven, MGL. Fellingsløyve effektivt kl. 22.37 i dag til kl. 12.00 den 17/06, kjelde FMOP ESA.

12/06: SNO melder om at bjørn kryssa vegen til Nordstulen i Ringebu nå (om kvelden). Rovviltkontakt på tur til stedet, kjelde FMOP ESA.

12/06: Dere hugsar sikkert ulven i Buskerud, som dei bl.a. fekk fellingsavslag på 03/04. Sidan den gong har dei hatt ulv samanhangande og nå gjer den skade, særleg for ein beitebrukar, som til no har miste 3 søyer og 22 lam, kjelde Trond Avdal, Lier

11/06: Det går rykter om ein udokumentert synsobservasjon av bjørn på østsida i Fåberg i gårkveld kl. 22.00. SNO er varsla, kjelde Beitelaget i Øyer.

10/06: Nyheter om bjørnen i Kvam inkl. video.

09/06: Angåande ulven i Dørdalen 06/06, Gausdal har hatt ute kadaverhundekvipasjar i 3 dagar utan å finna ulv eller kadaver. Dei har søkt i retning Gåsøya og har hatt ute vakt om natta. Det skal òg ha vore observert ein ulv i Rytlia i Espedalen for ei veke sidan, kjelde Konrad Trettengen.

09/06: Det er bekrefta at søya vart teke av bjørn. Det er òg funne ei ung elgku, som er mistenkeleg, alt dette i Frylia, kjelde Johnny Mathisen.

09/06: Skadefellingsløyve er gjeve aust for Laugen etter skader i Furusjøen/Glitterdalen. Det vert brukt lytteposter på stader i Frydalen, kjelde HU, MGL.

09/06: Skadefellingsløyve på ein bjørn tildelt N-Fron kommune. Løyve gjelder Nord- og Sør-Fron t.o.m. 16/06 kl. 23.59, kjelde FMOP ESA.

09/06: Søya frå Røssum i Kvam funne grunna alarm på radiobjølle, der alarmen stemmer med tidsrommet i medlinga under, kjelde Lars Ole Auglestad.

09/06: Bjørnedrepe søye Frylia ved Furusjøen i Nord-Fron, 2-3 dagar gamal, kjelde FMOP ESA.

09/06: 1 ulv fellt kl. 03.00 i Stange på eit anna fellingsløyve enn meldt under.

08/06: 15 sauer vart teke av ulv mellom Tynset og Alvdal, det er gjeve fellingsløyve.

08/06: Jon Harald Snellingen på Lunner har funne 1 søye og 1 lam drepe, rovviltkontakt hevda at det var rev, som hadde drept både søya (!) og lammet. Men kl. 06.00 denne dagen hadde ei dame sett ulv i Gruelia på øståsen i Lunner. Dette er veldig nær dei drepte dyra. Snellingen fann møkkruke like ved og har oppbevart denne i tråd med råd frå "Rovdata", og vil nå ta kontakt med Ole Knut Steinset om dette for om mogleg å skaffe til rede DNA-treff. Vitnet som såg ulven syntest at ulven likna svært mykje på ulven som det var publisert bilete nyleg i media.Det er svært alvorleg både for Snellingen og beitebrukarar rundt dersom denne sansynlege ulveskada ikkje vert dokumentert.

07/06: I Vågevålsdalen i Nordre Land i nærheten av Leirskogen vart det det gjort synsoppservasjon av antatt ulv på ein setervoll langt frå folk og annen bosetting kl. 23.45. Observert av Magnus Goflebakke og Hans Olav Brager, kjelde Ole Kristian Oldre, som melder at han har teke kontakt med SNO, som er på veg.

06/06: Melding om usikker synsobservasjon av ulv i området Frøysesetra/Dørdalen i Gausdal i dag kl. 12. Dyret hadde retning mot Gåsøya. Kjelde: HU, MGL. Synsobservasjonen var gjort av ein medlem av det kommunale jaktlaget.

06/06: Minner om den nye forskrifta som nå gjeld erstatning for dyr teke av freda rovvilt. Råd til beitebrukarane: Dokumenter som aldri før.

05/06: Ei gledeleg nyheit for beitebrukarane i Møre og Romsdal: Ulven, som den siste tida har teke sau og lam og forårsaka forseinka utmarkslepp, er skote. Dette melder Odd Bjarne Bjørdal i kveld. Link til artikkel. GD har òg ein artikkel om dette.

03/06: Vil forvaltninga gå mot enda strengare soneforvalting? Rovviltnemndene var samla 02/06-2014.

03/06: SNO stadfestar at lam vart drepe av gaupe på innmarksbeite hos Rolf Martin Kjensjord i Aust-Torpa, kjelde Hans Erling Ringvold.

02/06: Observasjon av mårhund ved Harpefoss i Sør-Fron, kjelde John Einar Kjorstad

01/06: Drivande vèr dei siste dagane har ført til at sau og lam denne helga og fram til neste helg vert sleppt på utmarksbeite. Da er det berre å ønskja alle lykke til med utmarksbeitesesongen 2014, tvi-tvi...

31/05: Vi følger ulven i Møre og Romsdal: I gårkveld vart det funne ferske skader i Riksheimdalen i Sykkylven. På ei kve vart det funne 5 daude lam, 1 lam og 1 søye måtte avlivast og 2 skada lam er behandla/undersøkt av veterinær, flokken er teke heim. Fellingsløyve vert søkt utvida.

30/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu gjeve av Miljødirektoratet t.o.m.31/05, er forlenga av FM i Oppland til 02/06 kl. 12.00, kjelde HK FMOP. Artikkel i GD.

29/05: Ulven i Møre og Romsdal vert stadig observert, sist i Sykkylven kl. 23.00. Hos brukaren med tap/skade til ulven er nå dyra sanka heim, men i tillegg til dei tapte saknar dei 9 dyr, 2 søyer og 7 lam. Dermed er høgst sannsynleg over 50 % av flokken teke av ulv. Jegere frå Oppland har hjelpt til. 

29/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu. er gjeve av Miljødirektoratet

29/05: Det er søkt Miljødirektoratet om skadefellingsløyve på bjørnen i Fåvang, kjelde Hans Ulberg, MGL.

29/05: Dokumenterte spor av bjørn i vegen ved Reset i Fåvang i følgje SNO, kjelde: HK FMOP.

28/05: Rovviltkontaktar i Oppland, oppdatert liste

26/05: Møre og Romsdal slit med å få fellingsløyve på ulven i store nok områder, og må ha nye observasjonar for kvar ny kommune.  Dette favoriserar ein ulv, som beveger seg på VESTLANDET, nokså langt i frå ulvesona. Nye oppdaterte tapstal i dag: 5 søyer og 10 lam, noko som er 33,3 % tap i den besetningen!!

25/05: Så var det desverre Møre og Romsdal sin tur: 2 søyer og 8 lam funne teke av ulv i Hellesylt i dag. Her var det sleppt sau og lam tysdag 20/05. Det er frykt for at fleire er tekne. Fellingsløyve er gjeve meldar Odd Bjarne Bjørdal i Møre og Romsdal Sau og Geit.

24/05: Melding frå Møre og Romsdal om at 1 ulv var sett på Hellesylt onsdag 21/05 og i kveld kl. 20.30 på Stranda, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Miljødirektoratet vert kontakte for å få fellingsløyve.

24/05: Ei kongeørnskade på lam på Dovre dokumentert av SNO, kjelde HK FMOP.

22/05: Ulveobservasjon på E136 ved Skotteåe på Lesjaskog i dag kl. 06.00, kjelde Bjørn Magnus Tordhol. SNO er varsla.

22/05: Vedtak om betinga skadefellinsgskvoter i Oppland.

20/05: Ulv observert ved Hønefoss, nær fylkesgrensa til Oppland.

20/05: Sikker observasjon av ulv ved Gåserud i Snertingdal om kvelden den 18/05. Dette var informert gjennom SMS-varsling i Nordre Land, kjelde Kjell Arvis Briskodden. Har ikkje fått vita om SNO er varsla i saka.

19/05: Jerv fotografert og dermed dokumentert på østsida i Fåvang, kl. 08.00.

19/05: Det går rykter i Skjåk om at dei 2 ulvane er observert i Stryn, kjelde Susanne Brenna.

18/05: Omlag kl. 23,00 vart bjørnen felt i Gausdal (øvre Svatsum). Geir Johan Groven melder om meget godt samarbeid mellom fellingslaga i Fron og Gausdal og takkar alle som deltok i det vellykka og effektive uttaket. 

18/05: Bjørnen er observert (like før kl. 23.00) ved Nesset i Gausdal. Fellingsforsøk pågår, kjelde Geir Johan Groven

18/05: Usikker ulveobservasjon ved Haurustkrysset i Lordalen i Lesja i dag. SNO har tiltru til meldinga, men ingen spor å finna, kjelde HK FMOP, Geir Johan Groven.

18/05: Kl. 22,20: Framleis ingen observasjon/nye sportegn etter bjørnen, men fellingslaget ute enda.

18/05: Bjørnen er spora til området ved Håkåseter/Børkdalen i Sør-Fron og  går truleg mot Gausdal.Det er uavklart kvar den er nå (15.52). Fellingsmannskapet i Gausdal føretek sporsøk utover kvelden, kjelde Geir Johan Groven.

18/05: Jerv fotografert v/Tjønnsetra, N-Fron i natt kl. 03.51, sjå bilete.

18/05: Bjørnen er nå spora (kl. 10.20) nord for Håkåsetervatnet i Sør-Fron på veg sørover mot Gausdal. Jegere var nær den ved Lomsetervegen i Nord-Fron, utan å koma på skothald. Jegere prøver nå å koma rundt att og postere, samtidig som jegere i Gausdal har postert der, kjelde Hans Petter Solberg.

18/05: Etter opplysning frå Hans Petter Solberg og Jonny Mathisen har bjørnen drepe 4 søyer til Rønnaug Berget i Kvikne i Nord-Fron.

18/05: Informasjon fra Nord-Fron kommune; Sporet av bjørnen er tatt opp igjen i dag tidlig i området ved Fagerlivatnet i Nord-Fron. Fellingsområdet er også utvidet til å gjelde hele Gausdal kommune. Miljødirektoratet har gitt løyve til bruk av snøscooter til grovlokalisering og utkjøring av mannskaper. Det ble også funnet tre sauer til i går kveld i Kvikne, som skal undersøkes av SNO i dag. Kommunen v Groven / fm hkl.

17/05: Jerv observert v/Skoe i Sødorp, N-Fron, kjelde Ola Skoe.

17/05: Sporingsekvipasjar gjer søk (kl. 16.17) i området rundt der bjørnen gjorde skade, kjelde Geir Johan Groven.

17/05: Miljødirektoratet har gjeve fellingsløyve på ein bjørn på vestsida av Nord- og Sør-Fron fram til 20/05, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

17/05: Vanskeleg å få SNO ut 17.mai, men da rovviltkontakta kom vart det dokumentert bjørn, kjelde Ole-Petter Berget.

17/05: Rovdyrangrep på sau hos Tor Tøftestuen i Kviknebaksida i Nord-Fron i natt, kjelde Ole-Petter Berget, mistanke om bjørn. Ein ver var sterkt skada og måtte avlivast.

16/05: FM i Oppland har forlenga fellingsløyve på 1 ulv i Norddalen med 3 dagar, kjelde GD, fram til 20/05 kl. 12.00 i følgje HK FMOP. Området er det same som den seinaste utvidinga.

16/05: Ingen støtte til SP sitt forslag til meire effektiv rovviltforvaltning., kjelde GD.

16/05: 2 jervehi ved Sandvatnet (sjå 14/05) vart grave ut og sjekka av SNO i dag. Konklusjon var ikkje yngling, men matlager for jerv. Miljødirektoratet vil ikkje ta ut enkeltdyr av jerv i Oppland, sjølv om vi har dobbelt antall dyr som vi skal ha etter bestandsmålet.

16/05: 1 ulv observert ved Tykkje i Lom kl. 14.00, kjelde: Bjørn Teigen, SNO er varsla.

16/05: Observasjon av ei gaupe ved garden Nilsejorde i Dæhlibygda i Nordre Land kl. 13,30, Leif Westrum er kontakta, kjelde Anne Terningen.

15/05: Det vert jakta på nok ein ulv i Norddalen, kjelde SNO.

15/05: Og på direkten kl. 20.17 får vi beskjed om at bjørnen i Øyer er felt av SNO ved bruk av helikopter ved Moksa i Øyer, kjelde Geir Johan Groven.

15/05: Ulven i Vågå meldt felt kl. 18.38, kjelde HK FMOP. GD har meldt det slik. Medan Fjuken skriv dette.

15/05: Det vert meldt kl.17.21 at det pågår fellingsforsøk på ein ulv ved Lemonsjøen i Vågå, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

15/05: Vedtak om betinga skadefellingskvoter på freda rovvilt i Oppland for beitesesongen 2014: Jerv 4 stk, gaupe 2 stk, ulv 6 stk og bjørn 2 stk. kjelde Arnfinn Beito.

15/05: Miljødirektoratet har gjort vedtak om uttak/skadefelling av bjørn i Øyer, skadefellingsoppdraget er gjeve til SNO, kjelde HK FMOP kl. 14.52.

15/05: Observasjon av ulv i Vågå mellom Vågå sentrum og Lemonsjøen, kjelde SNO.

14/05: SNO rapportert om mogleg ny hi-lokaliteten/yngling i "Langsua-området" til Miljødirektoratet, skal inn og sjekka snarast råde er, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Reinsgjetarar fant mogleg ny hi-lokalitet (jerveyngling) ned mot Sandvatnet I N-Fron/Ø-Slidre, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Mattilsynet sentralt varsla Mattilsynet i Valdres om at den varsla beitenekten mot 2 beitebrukarar i prioritert beiteområde i Øystre Slidre skulle trekkjast tilbake, sjå 25/04, kjelde Arnfinn Beito.

12/05: Dei 2 ulvane er i dag tidleg observert på Skjåk sørside, og fellingsområde er nå utvida til også å gjelda heile Skjåk kommune.

11/05: SNO har inntil vidare avslutta fellingsforsøket med helikopter. Dei spora dei 2 ulvane sist ned mot Grotheim i Lia i Lom, kjelde HK FMOP.(kl.15.36)

11/05: SNO vil gjera eit forsøk på å ta ut ulvane med helikopter i dag, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG.

11/05: Fellingsområde for ulvane i Nord-Gudbrandsdalen er utvida til òg å gjelda kommunane Lesja, Lom og Skjåk i dei delane som omfattar Reinheimen, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG

10/05: Ein ulv vart teke ut i ettermiddag i Frydalsområdet i Fron, fellingsmannskap frå heile Midt-Dalen med bistand frå SNO deltok, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG. 

10/05: Ulvane observert i Skogbygda, fellingsområde er utvida til å gjelda til og med heile Vågå., kjelde HK FMOP (kl.09.52). Sjå bilete og reportasje i GD under denne linken.

 

10/05: Fellingsområde i Dovre/Vågå er utvida til ogmed Sel kommune, kjelde HK FMOP (kl. 08.42)

09/05: 2 ulvar vart observert på Dovre i kveld. Observasjonen var slik at fellingsområdet vart vurdert utvida til og med Sel, kjelde Ellen Marie Syse.

09/05: Fellingsforsøket på ulven i Øyer/Ringebu/Fron pågår i følgje Geir Johan Groven, MG

09/05: Det er iverksatt skadefellingsløyve på 2 ulvar i Vågå (Nordøstside) og Dovre i dag på bakgrunn av sikre spor. Foreløbig er det ikkje meldt om skader, kjelde HK FMOP.

09/05: Spor etter antatt 2 ulvar på Dovre (Åsagrenda) i dag. Kjelde HK FMOP.

08/05: Lom Tamreinlag får avslag på fellingsløyve på kongeørn i Smådalen i Vårdalen Statsalmenning i Lom kommune.

08/05: Så er spetakkelet i gang att. Ulven leiker "titten på hjørnet" med oss. Blir det 2013 oppatt? Beitenæringa held pusten. 

08/05: Ulven kan vera på tur nordover Gudbrandsdalen, og fellingsomådet i Riingebu/Øyer vert utvida til også å gjelda Sør- og Nord-Fron aust for Laugen. Fellingsløyve varer til og med 16/05. Kjelde HK FMOP.

07/05: Ulvejakta er i gang i følgje GD.

07/05: FM har på delegert myndighet fra Miljødirektoratet, og etter søknad frå Sør-Gudbrandsdal landbrukskontor i Gausdal iverksatt skadefelling på en ulv på Øyer/Ringebu østside sør for Venabuvegen. Bakgrunnen er ferske spor og potensialet for stort framtidig skadeomfang, kjelde HK FMOP og G.J. Groven.

07/05: Miljødirektoratet har gjeve betinga skadefellingsløyve på 5 ulvar i prioritert beiteområde.

06/05: Status yngleregistrering av jerv: Grøndalen (Lesja Nord) dokumentert, Svartdalen (Lesja Nord) antatt, Grimsdalen (Dovre) dokumentert, Lordalen ( Lesja) antatt, Kjølen (Lom) antatt, Storfjellet (Ringebu) dokumentert og Langsua (S-Fron) dokumentert. Totalt 7 lokaliteter/ hiuttak er gjennomført på 3 av disse - fortsatt følges andre lokaliteter opp av Statens naturoppsyn, kjelde HK FMOP.

06/05: Spor av jerv mellom Slangsbrua og Storhøliseterkryset i Skåbu, N-Fron. Spora gjekk i retning kraftstasjonen, kjelde Ole-Petter Berget. Varsla SNO av G.J. Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

06/05: Det meldes at 1 jervtispe m/2 kvalpar  vart teke ut i Stor-Grytdalen i Sollia 29/04 og at 1 jervtispe m/2kvalpar vart teke ut i Svulten i Folldal, kjelde via Hedmark Sau og Geit si facebookside v/Toril Hårdnes.Båe desse kan sjølvsagt virka positivt for Oppland.

05/05: Pr. dags dato er det dokumentert/antatt 6 ynglingar av jerv i Oppland, og oppfatninga vår av at vi hadde/har dobbelt så mykje jerv som vi skal ha er nok rett. Følg med på ynglingane her.

04/05: På ynglelokalitet Grimsdalen, Dovre er det dokumentert yngling ved at 2 kvalpar er avliva, uttaket er ikkje avslutta, kjelde HK, FMOP.

03/05: Ei jervtispe og 2 kvalpar vart avliva i Langsuaområdet, Sør-Fron av SNO i dag, kjelde Harald Klæbo, FMOP. Dermed fekk vi altså dokumentert 1 jervyngling til i Oppland.

02/05: Ap v/Rigmor Aasrud var i Gudbrandsdalen og lærte litt om rovviltproblematikken i praksis, kjelde avisa Dølen på Vinstra.

02/05: Regionråda i Gudbrandsdalen og Valdres Natur og Kultur søkte Miljødirektoratet om ståade fellingsløyve på ulv ut mai 2014, søknad datert 30/04, kjelde Geir Johan Groven.

01/05: Det er gjeve fellingsløyve på tispe m/kvalpar i Grimsdalen i Dovre frå 01/05 til 05/05.

30/04: I følgje Harald Klæbo hos FM i Oppland har Miljødirektoratet nå bestemt seg for å gå inn med helikopter for å ta ut jerv i Langsua, kjelde Arnfinn Beito. Les òg frå avisa Valdres.

30/04: FM og rovviltnemnda likar ikke at 2 beitebrukarar i Øystre Slidre i prioritert beiteområde m/jervplage får varsel om beitenekt frå Mattilsynet og instisterar på at Miljødirektoratet nå må ta ut fleire enkeltdyr i Langsua.

29/04: Jervobservasjon på Neto i Lom, kjelde Torkjel Solbakken.

28/04: Det vart ikkje funne ynglande tispe i Langsua, og dermed heller ikkje teke ut nokon jerv der, kjelde Harald Klæbo/SNO.

27/04: Ny bjørn funne på DNA-prøver i Hedmark. Men dette var i 2013, og kva hjelp det?? Les meire her.

25/04: SNO melder at 3 kvalpar er teke ut i hiuttak i Ringebu. I Langsua vart det ikkje funne aktivitet, og dermed er eventuelt uttak sett på vent. Kjelde Geir Johan Groven. Arnfinn Beito opplyser om at fleire kjenner til 2 jervetisper i Langsua. 

25/04: 2 beitebrukarar i beiteprioriterte i Valdres vil få varsel om beitenekt av Mattilsynet, kjelde Arnfinn Beito.

22/04: Rapport frå SNO om jerveregistreringar, oppdatert 11/04: NOP-013 Kjølen, Lom/Vågå/Lesja: Dokumentert antatt yngling.

22/04: Vedtak om uttak av jerv m/inntil 2 mordyr m/kvalpar i Langsua (Gausdal, Fron og Øystre Slidre) og i Storfjellet (Ringebu). Tidsrom for uttaket er 22/04-24/04. Kjelde: Miljødirektoratet.

22/04: Observasjon av liten bjørn(unge), 5 km sør for Dombås sentrum. Folk ute for å søke, men snøen er borte i området. Kjelde: Thorbjørn Elvestad og Bernhard Svendsgard.

22/04: Jerv observert i Snubblia, N-Fron, kjelde Kjell Elvsrud, via Ole-Petter Berget. Dokumentert av SNO v/Bolstad.

21/04: Jerv og tydelege spor av jerv sett av familie på tur mellom Raften og Høla på austsida av Slettefjell i Vang i Valdres.

21/04: Spor av ulv lagt inn i "Skandobs", bilete og forklaring tyder på rev, ikkje kontrollert av SNO i felt, feilmedling i rovbasa.

21/04: Synsobservasjon av jerv ved øvre Hersjøen, N-Fron, kjelde turist, tamreinlaget, via Arnfinn Beito.

20/04: 2 ulvar sett i kikkert i 10 minutter ved Melingen mellom Lalm og Heidal i går 19/04 av Rolv Odde. Tove og Vidar Lillebråten har i dag funne "bosso" etter desse, og teke med hårprøver. SNO hevdar at dei har vore på staden og dokumentert revespor, noko Rolv Odde på det sterkaste nektar for, han er sikker på at han såg 2 ulvar. Vi har nå såpass mykje ulvemeldingar at tamreinlaga i distriktet nå vurderer å senda ein skadefellingssøknad. 

20/04: Spor etter 2 jerver på Lomsetra i Nord-Fron, kjelde Hans Petter Solberg.

20/04: Spora i Døradalen var rev i følgje SNO, registrert som feilmelding i rovbasa, kjelde Ole Steinde

20/04: Etter søknad er det innvilga jakt på inntil 2 ulvar i Ringsaker, Løten og Stange frå i dag 20/04 og ut april. Jakta er åpna for kommunale rovviltfellingslag. Kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

19/04: Ulvespor i Døradalen (Vågå/N-Fron) øst for Vinstern frå natt til i 19/4. Her vart det òg observert spor av 2 jervar. Desse spora var eit par dagar gamle. Kjelde Åsmund Bakkene, via Arnfinn Beito.

19/04: Gaupespor ved Huskelisetra (Baksida Kvikne, N-Fron) i dag. Kjelde Ole-Petter Berget.

18/04: Observasjon av jervspor i Øystre Slidre mellom Yddin og Skaget i Kjølaåne ned for Bergastølen, kom frå nord i retning sør, kjelde Else Løvås Eggen via Arnfinn Beito.

18/04: Sikker observasjon av ulv på Kviknehøgda i Nord-Fron gjort av skiløpere 17/04. Store spor vart òg sett i området. SNO er varsla pr. mail av Pål Kjorstad i kveld (18/04) etter at kjelda Steinar Haugalien ringde om hendinga. SNO var forsøkt ringd til før på dagen utan resultat. SNO sett e-post 20/04, ikkje kontrollert, men lagt inn som usikker ulv i rovbasa.

18/04; Observasjon av 2 ulvar på 2,2 km avstand i Gråhø, Vågå, SNO konkluderte med revespor, men innlagt som usikker ulv i rovbasa.

17.04: Melding om observasjon av 2 jerver (gjekk saman!) ved Liomsetra, Gausdal, altså i beiteprioritert område, SNO er varsla, kjelde Mette Berg.

15/04: Jervespor framfor Sulubergshøgda, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

15/04: Terje Bø i Miljødirektoratet seierpå NRK HO at dei vil forsøke å følgja opp ulven i Oppland.......

14/04: Ferske jervespor etter Saubuvegen 5 km frå Stor-Tann, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

14/04: Medlem av det kommunale jaktlaget i Elverum trekkjer seg. Orføraren ber om hjelp frå Statsministeren.

14/04: Espedalen, Sør-Fron, konklusjon SNO: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (14/4).

14/04: Ulvesak Nord-Fron er lagra med rovbase ID R482087, kjelde Odd Steinar Granheim.

13/04: SNO melder om revespor ved Tisleifjorden, og meiner vel at "ulven" var rev, konklusjon: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (12/4-14/4)

12/04: OSG må hjelpa dei 21 med beitenektsaka. Det arbeides med dette.

12/04: SNO skulle ha levert statusrapport om jerveynglingar i Oppland i går 11/04, men den er ikkje kome i følgje FM.

11/04: Bilete av 2 jerver Hollunsfjellet i Vågå, kjelde Ivar Flagestad/Anders Svare  

11/04: SNO har vurdert spora i Kvikne som gaupe, kjelde Ivar Sylte.Etter nye bilder og meldinger inn i dag 11/4, kunne ikkje SNO utelukke ulv, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset.

11/04: Synsobservasjon av ulv i Sør-Aurdal 10 km frå sporing/observasjon dagen før. Barmark, Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset.

10/04: Ulv sett ved hytte i sørenden av Tisleifjorden på Valdressida mellom kl. 10 og 11 på dagtid. Kjelde Sigurd Vikesland, Mail om dette sendt til SNO av Pål Kjorstad.(11/4) 

10/04: Ulv (?) observert på baksida i Kvikne, Nord-Fron, bilete av spor, SNO er varsla, kjelde Ivar Sylte. (observasjonen vart gjort både 9. og 10/4.

10/04: Ulv sett på Lesja i følgje GD, kjelde Egil Skogum (10/4). SNO: Dårlege snøforhold, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset. (10/4-14/4) Ikkje lagt inn i rovbase(14/4)

10/04: Observasjon av ulv i Begnadalen i Sør-Aurdal. Bakspora 10 km, kan stemma med observasjon i Nittedal nokre dagar før, hår og møkkprøver teke, Konklusjon: Dokumentert ulv. kjelde Ole Knut Steinset.(11/4-14/4)

10/04: På møte med SNO på Hamar i 2013 sa eg frå om at GPS-omkodinga til UTM sone 33 i rovbase og dokumentasjonsskema var svært uheldig for beitebrukarar, da både SNO/rovviltkontakter lokalt, beitebrukarar, elektronisk overvakingsutstyr og kadaverhundekvipasjar i oppland brukar UTM sone 32, som er det beste i Sør-Norge. Ole Vangen har òg snakka ved Steinset om dette. Kvifor vart dette endra? Kvifor skal alt verta vanskelegare? Nå må snart SNO og Miljødirektoratet spela litt på lag med oss!!

09/04: SNO har drive aktivt med sporing dei siste dagane etter meldingar/bilete av potensielle ulvespor fleire stadar I Oppland, blant anna ved Lomsetra og Fagerli. I følge Ole Knut Steinset i SNO i går ettermiddag hadde dei ikkje funne meir spor eller nye opplysningar i dette område. Spora som SNO hadde fått frå Øystre Slidre 8/4, kom det snø i før dei rakk å sjå meir på desse. Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset (14/4)

08/04: 12 jegere i Hedmark vart sikta for ulovleg ulvejakt. Samfunnet har sett 70 politibetjenter på saka, kva med å bruka noko av ressursane på å undersøkja om Staten følgjer rovviltforliket?

08/04: Etter melding frå Jon Sand har Miljødirektoratet nå snudd slik at Buskerud kan få ta ut ulven dersom SNO finn den att...... Nord-Fron Landbrukskontor vurderar å søkja fellingsløyve på ulven der.

07/04: Spor etter hundedyr I Øystre Slidre, beteikna som store, men ingen målestokk. 

07/04: SNO i  området i N-Fron for å sjekka. 

06/04: Ulvespor sett og fotografert ved Valsfjellet, sørvest for Fagerli, Nord-Fron, kjelde Lodver Bryn, jmf. bilete til høgre der mobiltlf. er 10 cm lang.

05/04: Frå Lom melder dei om mykje aktivitet av jerv i vestelege strok der 300 rein vart teke av snøras, varsla av Torkjel Solbakken.

05/04: Spor av ulv utanom skiløype Skardhaugen v/Valsfjellet, N/S-Fron, SNO varsla/sendt bilete, konklusjon: "Stort hunddyr" kjelde Gunn og Ove Berget, varsla av Anne Kari Veikleenget.

05/04: 2 jervespor på Lommoen mellom Lomsetra og Fagerli, SNO varsla, kjelde Anne Kari Veikleenget

04/04: Hi-lokalitet NOP 004 Lordalen i Lesja er dokumentert som antatt yngling. Kjelde SNO via FM i Oppland.

03/04: Helikopterleiting etter ulv/ulvespor i Gausdal, kjelde SNO, varsla av Arnfinn Beito 

03/04: Buskerud får avslag på søknad om fellingsløyve av ulv. Dokumentert m/bilete, video og av SNO i lang tid.

02/04: 2 observasjonar og spor etter ulv i Tisleidalen N-Aurdal, Konklusjon: Antatt ulv.kjelde Arnfinn Beito (5/4) og Ole Knut Steinset (14/4)

02/04: Observasjon av ulv Vekkom Ringebu, kjelde Tor Engum, SNO varsla og dokumentert, varsla av Lars Kleven Skjeggestad.(3/4)

02/04: Spor etter 2 jervar Fløtardammen, Frydalen, S-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad.

01/04: Observasjon og spor av jerv på Goppollen, Ringebu

01/04: Spor etter 2 jervar Vinstervatna, N-Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

31/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-008, Storfjellet, Ringebu, kjelde SNO.

31/03: Ny hiåpning og spor av jerv funnet 20 meter frå hiåpninga som vart funnet 27/03 i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

29/03: Spor etter ulv, kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal, dokumentert SNO 31/3, kjelde Ola Borgemoen.

28/03: Spor av ulv utanom skiløyper Lomsetra Nord-Fron, SNO varsla, beteikna som "usikker ulv". kjelde Anne Kari Veikleenget.

28/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-018, Langsua, Gausdal/Fron/Øystre Slidre, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-016, Lundadalen, Skjåk, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet med helikopter i Jetta/Jønndalen, Vågå/Dovre, kjelde SNO.

26/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet Mysubytta, Skjåk, kjelde SNO.

25/03: Aktivitet ved hiplass i ynglelokalitet NOP-002, Svartdalen, Lesja, kjelde SNO.

11/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-013, Kjølen, Lom/Vågå/Lesja, kjelde SNO.

05/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-004, Lordalen, Lesja, kjelde SNO.

Generellt før dette:

Jerveregisteringar rapport 27/3: Kjelde Espen Bø/Harald Klæbo)

Stor aktivitet (moglege ynglingar): Haverdalen, aktivitet av tispe (Dovre), Musvorddalen (Sel), Storfjellet (Ringebu), Samdalen (Ringebu), Lundadalen (Skjåk), Mysubytta (Skjåk), Jønndalen (Vågå/Dovre), Finndalen (Vågå) og Lordalen (Lesja). Lordalen har alt nå nesten sikker yngling.

Ulven har som mange veit forlengs både vist seg og synt spor i Oppland. Det er sterke bevis på at minst ein ulv har overvintra sett på bakgrunn av at 1. Den eine ulven som tok sau og lam i bl.a. Nord-Fron i 2013 aldri vart felt. 2. Det vart sett ulv (av 2 vaksne karer) og teke bilde av spor etter ulv ved Vinstervatna 5/2 2014 (sendt til SNO, men ikkje gode nok for dokumentasjon) og det er sett spor og teke bilete av spor av ulv/ulver ved Lomsetra fredag 28/3 (sendt til SNO og vurdert som "usikker ulv." SNO hadde ikkje tid til å sjekka sjølv). 

Det siste er at det på kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal vart funne ulvespor laurdag 29/3. SNO var der måndag 31/3 og konkluderte med "mest sansynleg ulv". Nå da lisensjaktperioda for ulv er over (fram til 31/3), anbefaler vi at det frå nå av vert søkt Miljødirektoratet om fellingsløyve ved kvar ulveobservasjon.

Med omsyn til jerv er vi svært skuffa over at ikkje restkvota vert teke ut i Oppland. Vi er nå avhengige av at ynglingar vert funne i beiteprioriterte områder for at ekstrauttak av jerv skal skje før beitesesongen.

Det er framleis att 2 dyr av tilleggskvota som vart gjeve på gaupe, hovedkvota vart teke ut slik:

Art

Kjønn

Dødssdato

Dødsårsak

Kommune

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Hagle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

06.02.2014

Jakt - Rifle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

16.02.2014

Jakt - Rifle

Vågå (N)

Gaupe

Hann

08.02.2014

Jakt - Rifle

Sel (N)

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Rifle

Ringebu (N)

Gaupe

Hann

23.02.2014

Jakt - Rifle

Øyer (N)

Gaupe

Hann

01.02.2014

Jakt - Rifle

Gausdal (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Hagle

Gran (N)

Gaupe

Hunn

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

07.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nord-Aurdal (N)