"Bakgrunn

Mattilsynet DK Gudbrandsdal anser at tap av dyr på utmarksbeite utgjør den mest alvorlige og omfattende dyrelidelsen i vårt område. Det har i en årrekke blitt søkt etter tiltak for å forebygge og begrense lidelsene. Stortingets rovviltforlik av 2011 ga forhåpninger om en bedret situasjon for beitedyr i tida fremover.

Distriktskontoret konstaterer nå at det ikke har skjedd noen forbedring de siste tre åreneog har den 9.04 2014 nå sendt ut brev til  21 dyreholdere med beitetap på mer enn10 % i 2013 og et gjennomsnittstap på over utmarksbeite 10% de siste tre årene som har sau i forvaltningssonen for jerv i Oppland."

Mattilsynet har nå altså varsla utvalde beitebrukarar i Oppland med brev at dei må setja i gang tiltak i 2014 for å løysa rovviltproblema på utmarksbeite sitt. Ikkje lett å vera beitebrukar, når ein ser kva som rører seg i forvaltninga. Berre sjå på korleis dei aukar ein allerede for stor jervebestand. Dei tek ikkje ut kvota, dei klarar aldri å registrera alle ynglingane, dei brukar likevel registreringa som fasit og dei tek aldri med i tellinga at desse ynglingane faktisk skapar ein større bestand.

Info og bakgrunn frå Mattilsynet.

Eksempel på vedtak beitebrukar får i brev frå Mattilsynet.