Oppland er eit stort utmarksbeitefylke og beitebrukarane er aktive på søknadsrunden til FKT-midlar. FKT-potten til Oppland vert antageleg uendra og dermed er kampem om midlane større enn nokon gong. Dei fleste fyrstegongsøkjarar får ein sjanse medan mange eldre brukarar ikkje får fleire enn dei har. 

Her er tildelingslista.

Påmelding/leigekontrakt vert stadfesta ved å betale faktura som snart kjem i posten.