Her er vedtektene til troms gjeterhundlag slik de er protokollført
1. Troms Gjeterhundlag er underlagt Troms Sau og Geit, og lagets arbeidsområde er Troms fylke.

2. Lagets oppgaver:
a) Stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhunder.
b) Ha ansvaret for organisering av gjeterhundarbeidet innen laget. Dette innbefatter bl.a. utdanning og samling av instruktører/dommere, gjeterhundtreff og fylkesmesterskap.
c) Formidle valper etter godkjente foreldre, samt hannhunder godkjent for avl, av rasene border collie og working kelpie.
d) Utgi informasjon til medlemmene.

3. Alle som er interessert i gjeterhundarbeid kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Troms Sau og Geit, har gjeterhund, og har betalt kontingent til gjeterhundlaget. Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer i Troms Sau og Geit.

4. Styret består av 5 medlemmer. Leder velges særskilt for 1 år om gangen. Styremedlemmene velges for 2 år. Etter det første året går 2 styremedlemmer ut etter loddtrekning. Styret konstituerer seg sjøl med nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.

5. Styret i Troms Sau og Geit er lagets høyeste myndighet. Det skal holdes årsmøte i Troms Gjeterhundlag hvert år innen 31. januar. Årsmøteinnkalling med sakliste og årsmøtepapir skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før møtet. Årsmøtet kan kun behandle saker som står i saklista.

Årsmøtet skal behandle:
a) Konstituering av årsmøtet
b) Valg av møteleder og møtesekretær
c) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen sammen med leder
d) Årsmelding
e) Regnskap
f) Fastsette kontingenten
g) Valg av:
– Leder (for 1 år) (leder møter på årsmøtet i Troms Sau og Geit)
– 2 styremedlemmer (for 2 år)
– 3 nummererte varamedlemmer (for 1 år)
– 2 revisorer (for 2 år)
– Valgnemnd på 3 personer (ett medlem er på valg hvert år)
h) Innkomne saker
i) Arbeidsplan og budsjett for kommende år. Regnskap, valg, budsjett og
arbeidsplan skal godkjennes av styret i Troms Sau og Geit

6. Styret oppnevner følgende:
a) Informasjonskomite/redaksjonskomite – En av styremedlemmene skal være leder for informasjonskomiteen/redaksjonskomiteen
b) Valpe- og hannhundformidling
c) Kontaktpersoner i regioner / lokallag av Sau og Geit

7. Ekstraordinært årsmøte kan kreves av styret, eller når minst 1/3 av lagets medlemmer ber om det. Styret i Troms Sau og Geit kan også kreve at slikt ekstraordinært årsmøte holdes. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, og bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

8. Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende minst 3 mnd. før årsmøtet, må ha minst 2/3 flertall og godkjennes av Norsk Sau og Geit før det er gyldig.

9. Oppløsning av laget kan bare vedtas av et ordinært årsmøte, og må ha 2/3 flertall. Slikt vedtak skal godkjennes av årsmøtet i Troms Sau og Geit.

10. Blir laget oppløst skal midlene settes inn på et fond som skal styres av Troms Sau og Geit. Fondet skal brukes til å fremme gjeterhundarbeidet i fylket.