I tillegg til den pågående utprøvingen av «radiobjeller» på Øvre Romerike tilføres 100 elektroniske sporingsenheter (GPRS) gjennom SLF og Beiteprosjektet.

Disse er planlagt fordelt i områder med tap til rovdyr (Vestmarka, Enebakk, Eidsvoll – østsida av Vorma), men også noen der det er problemer med beitedyr i trafikkbildet.

Erfaringene gjennom beitesesongen skal danne grunnlaget for en rapport til høsten, og det blir viktig at alle som deltar er nøye med å skrive logg.

De som deltar må også inngå avtale om leie av sporingsenhetene, som Akershus Sau og Geit skal forvalte. Det samme gjelder for enheter som tilføres det eksisterende prosjektet. Det er per i dag ikke fastsatt noen eksakt leiesum.