Høsten og vinteren blir travel for bondelagsledelsen foran neste års landbruksoppgjør. Mye skal og må på plass. Gul boks, handelsforstyrrende støtte som blant annet støtte til melk og korn, er full. Taket på 11,5 mrd er nådd og noe må gjøres. Et utvalg skal i gang med å se på dette, et oppdrag som er krevende. Landbruksoppgjøret setter prisen på melk og korn for «neste år» og dersom dette faller bort så kan det endre mye av strukturen av landbruksoppgjøret og behovet for å gjennomføre oppgjøret på våren. Det er ønskelig å gjennomføre oppgjøret i forkant av øvrig statlig budsjett arbeid.

Bjørn kom og innom tema om klima, kosthold og dyreveldferd. Dette er debatter som differensierer folket. Her det mange ulike interesser og tilnærminger. Det som er helt klart er at velger ikke vi som forbrukere norske varer i butikken – så forsvinner vår selvforsyning.

Bjørn snakket ærlig og åpent om fokus som må settes fremover.                  Foto Kåre Blålid 

Vi ble alle minnet om at vi må få våre politikere på banen slik at opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag kommer opp til debatt i Stortinget nå i høst. Opptrappingsplan handler om bondens inntekt og selvforsyningsgraden. Et viktig premiss her er hvordan vi tilnærmer oss tallgrunnlaget. Konstruerte teoretiske tall som hybridmodellen har vi i høringer tatt avstand fra. Konkrete og reelle regnskapstall må legges til grunn for tallgrunnlaget om bondens lønn. Vi må alle jobbe på begge sider av den politiske akse slik at vi kan stå godt rustet til å møte ulike skifter i regjeringskabaler.

Matproduksjoner fra naturgitte forutsetninger er viktig for Norge. Etter noe dialog i salen vedrørende kostholdsråd mm – fikk en klok uttale fra en lege i salen spontan applaus. Uttalen var ca slik: «vi må kanskje leve med en matmeny som ikke er helt sund - enn å ikke få mat i det hele tatt. Da dør vi alle»


Sigrid Hjørnegård kom inn på hvor utrolig viktig matproduksjonen er for landets totale beredskap. Dette sette det også fokus på i NOU`er som omhandler beredskapen i Norge i tiden fremover. Nok mat er ingen selvfølge i landet vårt. Da må landbruket settes i modus til å produsere. Bondeinntekt er et svært viktig premiss for dette.

Vår matsikkerhet må baseres på en produksjon basert på norske forutsetninger. Jordvern blir da svært viktig. Alle jorder må med og være i aktiv utnyttelse.

Spis norsk- spis sundt- spis opp.Et viktig utsagn fra Agder minnet Sigrid Hjørnegård oss om.  Foto Kåre Blålid    

Selvforsyningen skal løftes med ytterligere 10% og Bondelaget deltar aktiv med innspill på hvordan dette kan gjennomføres. Norges selvforsyning er blant de dårligste i verden. Det må spises mer norsk og det må importeres mindre. Matvarekjedene må og ta dette opp i seg og senke sitt søkelys på ren profitt og inntjening. Det må nok settes mer søkelys på hardere regler på kjedemakten.

Oppsummert vil viktige faktorer for økt selvforsyning være: mindre import, mer av norske produkter i fôrproduksjon og mer mat i husholdningen basert på norske produkter.

Vi ser alle hvordan klima utfordrer oss og hvordan det endres. Samtidig viser det at norsk matproduksjon må være spredt over hele landet. Været skifter og utfordrer oss, men det varierer hvor i landet det til enhver tid slår til. Derfor må vi alle sørge for vi har en aktiv og stabil produksjon over hele landet – avsluttet hun sitt innlegg.

. Takk til Agder Bondelag og bondelagsledelsen for en innholdsrik kveld, selv om fokus og tema var en alvorlig vekker for bonden.

Fylkesleder Knut Erik Ulltveit måtte hive seg å bestille mer pizza for møtelyden var stor og det var mye å prates om etter innleggene

Fylkesleder Knut Erik Ulltveit åpnet møte og ønsket en stor forsamling medlemmer velkommen.  Foto Kåre Blålid