Denne artikkelen oppdateres.

Aust-Agder Sau og Geit

Innkalling til årsmøtet for 2022

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i tillegg pr 25 medlem, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes.

Årsmøtet for 2022 finner sted den 23. februar 2023 kl 18.30.

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord

Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være styret i hende innen 2. februar 2023.

Program

Opprop

Godkjenning av innkalling

Valg av 2 personer som underskriver protokoll

Åpning ved Fylkesleder

Årsmøtesaker:

Årsmeldinger:

  • Styret

  • Radiobjeller

  • Avlsutvalget

  • Gjeterhund

  • Oversikt lokallag

  • Organisert beitebruk

Regnskap

Budsjett

 Valg

  • Valnemnda har ordet.
  • Møteleder neste år.
  • Deltager NSG Landsmøte 2023

Arbeidsplan for kommende periode.

Innkomne saker

Etter årsmøtesakene:

Hilsen fra NSG leder Ronald Slemmen

Hilsen fra Agder Bondelag ved fylkesleder Knut Erik Ulltveit

Tema innlegg fra Jan Karstein Henriksen, NLR. Økonomi i saueholdet.

Denne artikkelen oppdateres.