OPPDATERING:

PR 13.8.23 SNO avkrefter sansynlighet for at det er bjørn i Brokke. 

PR 11.8.23. Ulv skal være filmet i Numedal. Den settes i sammenheng med hendelsene på Agder. 

Videre publiserer Agderposten og FVN idag en artikkel om 4 ungdommer som skal ha observert ei binne med to unger ved hyttefeltet Furestøyl i Brokke, Valle. De er filmet mm. SNO foretar feltundersøkelse i dag.

Print scr fra Agderposten nett 11.8.23 under: 

Pr mandag 31.7.23 er det ikke registrert nye observasjoner eller hendelser i Agder.

Telemark Sau og Geit har derimot lagt ut melding ( se bilde under) om funn av flere lam på heia ved Øyfjell /Seljord. Dette kan være agderulv på vei ut men det kan og være ulv på vei inn ( dersom ulv er rett diagnose). Vi hensteiller derfor til forsatt godt tilsyn og kontroll med GPS bjeller. Meld i fra om noe skjer.

Mandag 24. juli bekreftes det at sau er funnen drept av ulv ved Lakkenstova i Åseral. Med utgangspunkt i dette vil det igjen bli søkt om skadefelling.

NB Statsforvalteren uttaler 25.7.23 at søknad vil bli avslått da hendelsen ved Lakkenstova ikke var fersk nok og derav usikkert hvor ulven har trekt. Dyreveldferden utfordres ved slik tilnærming.

I tillegg til denne og tidligere observasjon / hendelser i Vest Agder er det meldt inn funn til SNO i Valle og i Tokke, Telemark. Senest i går 24.7.23 undersøkte SNO avlivet lam og død sau i Valle austhei.( hendelsen skjedd for 1-2 dager siden) Videre var SNO samme em ute ved Hallbjørnsekken i Telemark ved funn av dødt lam tydelig skamfert- samt en sau som var død uten synlige skader. SNO er sålangt ikke tydelige på dødsårsaker, men skader på dyrene og måten de er drept på trekker oss i en retning av rovvilt.

Igjen ber vi beitebrukerer øke tilsyn og rykke ut ved alarmer eller unormale signal fra GPS bjeller Kadaverhunder bør brukes i det rette tilfellene.

Se artikkelen under om tidligere hendelser og evnt informasjonsfolder.

Bilder under fra mandag 24.7.23

Alle bilder foto: privat

Tidligere publikasjon:

På tirsdag 19. juli er det en ubekreftet melding om observasjon av ulv ved Svindland i Kvinesdal. 

Statsforvalteren har så langt avslått søknad om skadefelling.

Det er på tiden svært mange beitedyr i utmark og kulturlandskap. Vi oppfordrer alle som måtte ha informasjon eller observerer døde eller skadde beitedyr til å melde i fra om dette. 

Økt fokus på tilsyn i aktuelle områder må hele tiden vurderes.

Nødvendig informasjon ligger på Rovviltfolder hos Statsforvalteren på Agder 

På vegne av Agder Sau og Geit, Kåre Blålid Fylkesleder AASG