Møtereferat                                                       

 

Møtetittel: Oppstartsmøte 2023

Dato/ kl:             23/01-2023 kl 20.00

Møtested:          Teams

Deltakere:          Audun Seilen, Ivar Haug, Jan Tore Veland, Stein Dalland, Job Normann Nedrebø, Ingebjørg Kjærevik, Anne Gerd Nysveen, Odd Midtbø.

                               Kjetil Rødland møtte frå styret Hsg

                              

 

Sakliste:

01/2023 Kort info ny nemd, presentasjon

Saksutredning: Audun ynskte velkommen og orienterte litt om ny, utvida nemnd. Presentasjonsrunde rundt bordet viser at det i nemnda er samla mykje erfaring og god kompetanse.

 • FOM 01/2023: Leder + 4 medlemmer + 3 vara
 • Fylkeslaget HSG
 • 27 lokallag S&G
 • Nordhordland Gjetarhundlag (dekker 4 lokallag S&G)
 • Haugaland Gjetarhundlag (samarbeidslag grensa Rogaland og Hordaland)
 • 18 instruktører (Ikkje alle like aktive)
 • 4 dommere (aktive)

 

02/2023 Konstituering av ny nemd / arbeidsmetoder

 

Saksutredning: Audun gjekk gjennom mal for korleis han ynskjer nemnda skal arbeida. Utfordre den enkelte til innspel på dette.

Vedtak:

 • Oppretta Messengergruppe for styret inkl vara.
 • Sekretær (konstitueres neste møte)
 • Dommarkontakt (konstitueres neste møte)
 • Områdeansvarlig for tettare kontakt mot lokalmiljøet.
 • Ta meir i bruk heimeside HSG / gjetarhund. Få tilgang slik at det ein legg inn òg vises under nyheter.
 • Aktivt bruka FB som infokanal, der ein legg link til f.eks artikkel heimesida.
 • Eget skjema / tabell som viser planlagte prøver i fylket.
 • Eget skjema / tabell som viser planlagte kurs i fylket.
 • Fokus på å få ut referat raskt etter møta. (Normalt innen 2 veker)
 • Fokus på samarbeid og dra mot felles mål. Stå bak vedtak og framsnakka.

03/2023 Oppsummering 2022 

Saksutredning:

Ivar gjekk gjennom årsmelding frå gjetarhundnemda 2022. (Årsmelding gjetarhundnemda  2022 vert lagt ut, samt i program HSG).

Årsmeldinga viser stor og aukande aktivitet i fylket.

2022 i stikkordsform

 • Stor aktivitet
 • Representert styre, medlems, leiar, årsmøter etc i fylkeslaget (HSG).
 • 10 stk kurs, tot ca 50 deltakere
 • 1 stk storkurs, 5 grupper à 5-6 deltakere
 • 55 stk registrerte fellestreninger  
 • 24 prøver (kl 1-2-3) Tot 507 ekvipasjer har starta (mot 340 i 2021)

(herav 2 stk LP + Nurseryfinale) (FM 39 startende)

 • 9 ekvipasjer NM, herav 2 i finalen (Fleire nye førere starta)
 • 5 ekvipasjer i Nurseryfinalen
 • Temakveld «Fra valpekasse til unghundtrening» v/ Rune Landås
 • Fylkesmeister vert hedra på årsmøtet HSG
 • Lagsjakker etc med logo på plass (NSG logo skal inn)
 • Innspel til NSG om å vurdera forskingsprosjekt på DNA / øyesjukdommar.

 

Vedtak:

Årsmelding skrives ferdig og sendes HSG.

Ansvarlig / tidsfrist: Audun 30/1-2023

 

04/2023 Planer 2023

Kurs – prøver – oppfølging av instruktører og dommere – møtedeltaking – aktivitet mot lokallag etc etc.

Saksutredning:

God og konstruktiv diskusjon rundt kva som er viktig for å få god driv i laget.

Vedtak:

 • Pri 1 er å få satt ny nemd skikkelig
 • Områdeansvarlig for tettare kontakt mot lokalmiljøet
 • Verktøy / infokanaler vert Messengergruppe , FB og heimeside
 • Tabell som viser planlagte prøver og kurs i fylket
 • Fokus på å få ut referat raskt ut etter møta. (Normalt innen 2 veker)
 • Fokus på bedre kontakt mot lokallaga S&G
 • Fokus på godt og konstruktivt samarbeid, nemd, lokallag, fylkeslag, NSG sentralt
 • X antall kurs
 • X antall prøver
 • Instruktøroppfølging
 • Temasamlinger

Ansvarlig / tidsfrist:

Oppsummeres neste møte.

 

Neste møte: Uke 6/2023

Møte slutt kl 21.45

Referent Audun Seilen