Prosjektet er starta av Hordaland Sau og Geit og vert drive i samarbeid med Nortura, Fatland, Fylkesmannen si landbruksavdeling og Landbruksrådgjevinga. Målet med prosjektet er å få fleire lam til slakt.

I løpet av februar vert det fem "Kick off" møter rundt om i fylket. Vi oppmodar alle sauehaldarar å møta desse kveldane. Her vil de få meir informasjon om prosjektet og prosjektmedarbeidarane.

Første møte er i Nordhordlandshallen mandag 11. februar kl 19.30. Meir info og program for møta finn du HER

Hordaland har gode utmarksbeiteressursar. Fjellbeite som gjev god tilvekst på lamma, og der store rovdyr enno er fråverande har mykje ledig kapasitet. På bildet under ser vi frå Fivlingen og Vedalen beitelag i Eidfjord kommune.