Nordgudbrandsdal Gjeterhundlag (Ngg) ble etablert i 1994, Laget er et aktivt lag med et økende antall medlemmer. Laget har som mål å stimulere til økt bruk av gjeterhund. Dette for at så mange som mulig skal komme i gang med hunden for å få mest mulig nytte og glede av hunden sin. For å nå målsetningen arbeider flere av lagets medlemmer aktivt mot målrettet avlsarbeid for å bedre hundematerialet. Videre sørger laget for å ha et nødvendig antall kvalifiserte instruktører og dommere i takt med utviklingen. Laget legger også til rette for aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og prøver på ulike nivåer. Laget vil også gjennom ulike aktiviteter arbeide for et inkluderende, sosialt og trivelig miljø, som er en viktig del for å nå målsetningen med arbeidet i laget.

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag favner om kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja.

Laget vart tidligare styrt etter følgende regler nedenfor.
På stiftelsesmøtet som ble avholdt i Vågå den 11.04.2018 ble det vedtatt nye vedtekter for laget som er gjeldende fra 11.04.2018. Eksisterende regler nedenfor er dermed utgått.

 

Regler for Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag

Revidert og godkjent av årsmøte i vaagaasarøygard d.11.2.2017

 

  • Laget har som mål å fremme gjeterhundarbeidet.
  • Styret skal ha 5 medlemmer. Styremedlemmene blir valgt for 2 år av gangen. Leder blir valgt for 1 år av gangen. I tillegg, på grunn av geografisk omfang bør styremedlemmer være representert med best mulig geografisk spredning.
  • Medlemskontingenten blir bestemt på årsmøtet hvert år.
  • Det skal holdes årsmøtet hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet skal kalles inn med min.14 dagers varsel. Det skal legges fram årsmelding, regnskap og arbeidsplan.
  • Styret skal være bindeledd mellom det/de lokale sau og geit laga og gjeterhund laget. Laget skal følge de vedtakene som er gjort av fylkeslaget.
  • Laget skal styres etter lover og regler for gjeterhundarbeidet fastlagt av Norsk sau og geit. Laget skal ha ett nært samarbeid med det/de lokale sau og geit laga.
  • Oppløsning av laget må vedtas på to etterfølgende årsmøter. Ved oppløsning av laget skal eventuelle innskudd deles likt mellom sau og geit laga som sokner til gjeterhund laget. Disse midlene skal øremerkes gjeterhundarbeidet.
  • Forslag til endring i regler må sendes til styret senest 31.12. Regel endringer må ha 2/3 flertall av fremmøtte på årsmøte