Konferansen samlet 160 deltakere.
Som en naturlig følge av gjerdeproblematikk på mange områder i forhold til husdyr på utmarksbeite var også matsikkerhet og sjølforsyning tema. Lovverket for gjerder ble behørig presentert og diskutert, og man må kunne si at konklusjonen må bli at dette er et komplisert felt. Blant saker som ble diskutert og «analysert» av flere var rettsaken mot Per Øyvind Sola, beitebruker i Sande, hvor tre storfe fra hans besetning hadde kommet seg inn på et jorde hvor det ble «dyrket» ferdigplen. Sola, som selv deltok på konferansen, er etter sin erfaring i denne saken kritisk til hvordan rettssystemet fungerer. 
Også to gjerdesaker mot Bane NOR ble presentert. I tillegg til gjerdetvister sto blant annet gjerdeplikt, vedlikeholdsplikt av gjerder, beiterett, streifbeiterett, vokteplikt, sedvane, avtale, alders tids bruk, hevd, og hytteutbygging også på timeplanen. 
Ordstyrer på konferansen 17. og 18. januar, var Erling Skurdal, et kjent navn i husdyrmiljøene. Temaene er høyaktuelle. Det viser interessen for å delta på konferansen. Hele 160 deltakere fra store deler av landet deltok. 

Erling Skurdal ledet konferansen.
Da konferansen ble avsluttet, satt man igjen med mange gode tips og innspill til hvordan vi skal «angripe» i framtidas landbruk, ikke minst for å synliggjøre verdien av utmarksbeitene til matproduksjon. 
Fra Oppdal kommune deltok Gro Aalbu, fagleder kultur, landskap og miljø i kommunen. Hun fortalte om hvordan de arbeider i forhold til beitebruk. Oppdal kommune fikk i fjor pris for å prioritere beitearealer i arealforvaltningen. Det er Norsk bonde- og småbrukarlag som deler ut det som kalles Beiteprisen. Den ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal, Tynset og Vinje.
Blant andre inviterte foredragsholdere var Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender. Hun snakket varmt for beitedyr i utmarka.
– Vi må styrke mindre besetninger, og vi kan ikke fortsette å importere soya fra Brasil til kraftfôrproduksjon samtidig som beiteområder gror igjen. Vi må ikke gjøre oss avhengige av import. Det er klart beiteressursen må tas mer i bruk, og det er et politisk ansvar å gi bønder en levelig inntekt, sa Riise blant annet.
Tor Jacob Solberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mener vi må tenke nytt.
– Vi må tenke annerledes enn vi har gjort, og vi må ha mindre industrilandbruk. Vi skal utvikle norsk matproduksjon videre, sa Solberg blant annet i sin avslutningsappell. 


Fra Nannestad Sankelag deltok Magnar Haraldsen (t.h.), her sammen med Pål Kjorstad (t.v.), leder for
Oppland sau og geit, og Jonny Storbråten, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus.