AVTALE MELLOM NORSK SAU OG GEIT OG NORILIA OM INNSAMLINGSORDNING FOR ULL LEVERT TIL NORTURA/NORILIA ULLSTASJONER

 1. Omfang av avtalen

Avtalen omfatter instrukser for innsamlingsordning for ull fra produsent til Nortura/Norilias ullstasjoner. Den går i korthet ut på at lokallagene organiserer innsamling og legger til rette for at produsentene i lokallagets område kan levere ull til ullstasjonene. Dette mottar lokallagene et økonomisk bidrag for.

Avtalen trer i kraft 22.09.2023 og følger ullåret (1.september til 31.august). Gjensidig oppsigelse minimum 6 mnd. før nytt ullår starter.

 1. Ansvar

  1. NSG sentralt

 • NSG sentralt skal levere en liste over alle aktive lokallag, kontonummer og kontaktopplysninger for leder og kasserer i lagene tre ganger i året: 1. mai, 1. september og 1. desember.
 • NSG sentralt skal melde Nortura/Norilia om sammenslåing av lokallag og nye lokallag fortløpende.
 • NSG sentralt skal informere sine lokallag om denne avtalen og oppfordre lagene til å legge best mulig til rette for en rasjonell ullinnsamling.

2.2 NSG lokallag

 • Lokallagene skal sørge for at kontaktopplysninger til styret og lagets kontonummer er oppdatert på Min side (NSG).
 • Lokallagene skal legge forholdene til rette for at alle produsenter i området kan levere ull til Nortura/Norilia. 
 • Lokallagene skal gjøre kjent for alle produsenter lokalt når og hvordan ullinnsamlingen finner sted. Eventuelle kostnader til annonsering m.m. dekkes av lokallaget.
 • Lokallagene skal etterstrebe en organisering som gir en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv inntransport. I samråd med ullstasjonen skal én av to innsamlingsmåter velges:
 1. Lagets ull blir levert direkte på bil på avtalt samleplass til avtalt tid.
 2. Lagets ull samles i lokallager og blir hentet av ullstasjonen til avtalt tid

Stedene velges i samråd med ullstasjonen. De må ligge naturlig til og være lett tilgjengelig for transportbiler. Lokallager må være egnet til oppbevaring av ull.

 • Lokallaget skal sørge for at det på hver leveringsplass er en opplastingsansvarlig, eventuelt at laget har en ansvarlig for alle leveringsplasser i området.
 • Opplastingsansvarlig skal hjelpe til med lasting, kontrollere at sekkene er godt og riktig merket, samt sørge for at all ull fra området kommer med i transporten.
 • Opplastingsansvarlig skal fylle ut antall sekker per leverandør og føre på informasjon om nye produsenter på innsamlingslista. Oppdatert liste sendes med transportbilen tilbake til ullstasjonen.
 • Opplasting av ull skal skje eiervis.
 • Ved innsamling som i punkt b) ovenfor: opplastingsansvarlig skal holde oversikt over hvor mye ull som ligger på lokallager og melde dette inn til ullstasjonen.

2.3 Leverandør av ull

 • Leverandør av ulla skal se til at ulla er være pakket i papirsekker. Plastsekker skal ikke benyttes.
 • Leverandør av ulla skal sørge for at hver sekk er være merket med navn eller leverandørnummer og antall kolli.
 • Leverandør av ulla skal møte opp til avtalt tid og sted
 • Leverandør av ulla skal losse etter avtale med opplastingsansvarlig.

2.4 Ullstasjonen (Nortura/Norilia)

 • Ullstasjonen har ansvar for å bestemme tidspunkt samt legge opp rutene for henting av ull på samleplassene i samarbeid med lokallagene.
 • Varsle lokallagene om henting i minimum en uke før planlagt hentedato.
  Registrere i sitt register hvilket lokallag den enkelte leverandør sokner til slik at korrekt godtgjørelse utbetales.
 • Ullstasjonen skal utbetale innsamlingsgodtgjørelsen til lokallagene to ganger i året (jan-aug. og sept.-des.).
 • Ullstasjonen skal gi enkeltprodusenter tilbakemelding om kvalitetsfeil ved den leverte ulla gjennom avregningen. Lag som ønsker tilbakemelding for hele laget, kan ta kontakt med ullstasjonen.

Oppgjør

Det utbetales en godtgjørelse på kr. 0,85 per kilo for avregnet ull når organisering og innlevering skjer iht. denne avtale. Klasser som ikke mottar pristilskudd inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Ved avtalens inngåelse er dette C2S, H2, H3, G og V.  Det blir utbetalt godtgjørelse for alle produsenter i lokallagets område som lokallaget organiserer inntransport for, uavhengig av om produsenten er medlem i NSG eller ikke. Utbetaling av økonomisk bidrag forutsetter at lokallaget er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Forsikring

Det enkelte lag bør vurdere forsikring ved lagring av ulla på samleplass. Transportør av ulla fra samleplass til ullstasjonen er ansvarlig for forsikring av ulla under transporten. Nortura/Norilia forsikrer ulla fra mottak på ullstasjonen.

Avtalen erstatter avtale fra 5. desember 2020.

Vi har også en avtale med Fatland ull