Oppdatert 20.03.2020

Tilbakemelding fra Mattilsynets faglige korona-team er:

Forskrift om velferd for småfe, § 19 Tilsyn og stell, sier blant annet at:
«Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig.»
Årlig er det absolutte minimumskravet. Ellers er det klart et behov for sauen å være klippet før beiteslipp og senest 1. juli. Lamminga er ikke noen frist for klipping med hensyn på dyrevelferd. 

Når det gjelder saueklippere, så kommer disse inn under «Råd til yrkesgrupper som skal til gårder» på Mattilsynets nettsider:

Mattilsynet oppfordrer yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Kommunale karanteneregler blir håndtert sentralt opp imot Fylkesmennene.

Mattilsynet melder videre at hovedkontoret og næringen jobber med flere spørsmål. Det har f. eks. ikke kommet svar på om saueklipper kan bli definert som "kritisk personell".

Norsk Sau og Geit tolker det slik at sauen må klippes. Det er helt nødvendig at klipper og dyreeier samarbeider om å skaffe gjensidig informasjon om smittestatus, og forholder seg til myndighetenes føringer for smittetiltak.

Alle må selvfølgelig også forholde seg til kommunale karanteneregler.

Mattilsynet oppdaterer fortløpende sine nettsider med informasjon til produksjonsdyreiere og yrkesgrupper som skal ut i dyrehold:

Faktaartikkel: Informasjon til produksjonsdyreeiere m.fl. om koronavirus

Helsetjenesten for sau har også kommet med råd for å redusere helse- og velferdsutfordringer i besetninger som ikke får klippet sauene:

Mangel på klippere kan skape helse- og velferdsutfordringer i saueholdet.