2016:

29/12: Etter ein del planlegging har nå iniativtakarar i Nord-Fron Sau og Geit bestemt at det skal reises til Oslo 4/1 for å syne fram beitenæringas syn i samband med møtet i Klima og Miljødepartementet kl. 14.00. Det er sett opp buss frå Vinstra (sjå påmelding under dato 28/12) og det vil også bli sett opp buss/er fra Hedmark. Tidsskjema for Oppland 4/1:

Kl. 08.00: Avreise frå Vinstra Skysstasjon

Kl. 12.00: Framme i Oslo, vi går til Stortinget og samles der.

Kl. 12.40: Vi går i tog/samla tropp frå Stortinget

Kl. 13.00: Framme ved inngangen til Kongens gate 20 hos Klima og Miljødepartementet og står der til møtet starter

Her vert det halde appell frå ordførar i Nord-Fron og ein ordførar frå Hedmark.

Etterpå er planen å få tak i lokaler (Folkets Hus er nemnt) og gå dit. Der blir det kaffe og pressekonferanse, delegater frå møtet med Helgesen kjem og informerer frå møtet. ALT DETTE FORBEHOLD OM ENDRINGAR!

28/12:  Det blir demonstrasjon utenfor lokalet til ulvemøte 4.januar i Oslo. Buss fra Vinstra. Påmelding innen fredag til Jonny Mathisen 48230371. Ønsker samtidig alle et riktig Godt Nytt År! mvh Nord-Fron Sau og Geit. 

27/12: Rovdata ber om meire hår- og skitprøver av jerv i vinter, kjelde rovdata

23/12: 306 jerver påvist i Norge, ein oppgang frå i 269 påviste i fjor, kjelde Rovdata.

22/12: Færre hekkinger og færre unger i utvalgte kongeørnreier i 2016, kjelde Rovdata

20/12: Ulvesaka les egen artikkel.

16/12: Har påvist 69-73 ulver i Norge, kjelde Rovdata

02/12: 2 ulver skudd i Rendalen, kjelde GD. De vart skudd fra helikopter av SNO, da det var et revirmarkerende par. Fellingstillatelese ble gitt på bakgrunn av at ulveparet jaga rein, kjelde NRK HO

28/11: Greit å skyte 32 ulver seier Miljødirektoratet, kjelde Arbeidets Rett

21/11: Møte i Rovviltnemnda i Oppland inkludert evalueringsmøte med innspel frå div. organisasjonar. Nemnda har fått beskjed om å bruke meire FKT-midlar på tidlegsanking. I forhold til jervestamma i Oppland, som er på 8 ynglingar, så er det vel naturleg å rope eit varsko i forhold til jerveforvaltning enda ein gong. Skal vi forvalte ned på bestandsmålet for jerv eller skal rovviltnemnda innskrenka beiteretten vår? Vi må også følge med i forhold til den nye forvaltningsplanen for den såkalla sør-norske jervestamma, der det nå er kome forslag om ei friare sonering av jervebestanden innanfor heile sona i Sør-Norge. Korleis dette verkar inn på beitedyra i Oppland er ikkje lett å spå, men ein er som regel skepisk til nye forslag som ikkje kjem frå beitesida. Kva så med kvoter, fellingsløyver etc.? Heile 107 av 144 DNA-prøver av jerv i Oppland var mogleg å analysere i 2016. Det resulterte i DNA av 32 ulike jerver, 17 hanner hvor av 6 er døde og 15 hunner hvor av 1 er død. Det er pr. nå omlag 50 individer av jerv i Oppland, alt i følgje SNO, som i 2016 har fått kr. 50.000 meir til overvaking av jerv. I forhold til kongeørn er det i 2016 undersøkt 70 ulike habiterer (revir med kjente reir). Det var hekking i 8 av dei og aktivitet utan hekking i 41 (alt er minimumstal). Det er i 2016 oppdaga 3 nye kongeørnrevir med aktivitet i Oppland, i Lesja, Lom og Nord-Fron. Bestanden av kongeørn i Oppland er estimert ut frå dette og ligg i 2016 på 55-65 par. Gaupekvotevedtaket vart endra til at område 2 (gaupesona) vart delt i 2 og at 1 dyr av tilleggsdyra på 2 vart fordelt til Valdres. FKT-potten vart som venta ikkje brukt opp i år, og fleire organisasjonar har meldt/søkt om midlar frå denne potten. Neste møte i nemnda blir 19/1 2017.

15/11: Fyrste jerven er felt i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde GD

09/11: Håp om at det vert teke ut meir av jerveskvota i vinter, kjelde GD

08/11: Nedgang i antall erstatningssøknader i Oppland, kjelde FM i Oppland

29/10: Ulv observert i Veikledalen i Kvam, Nord-Fron i gårkveld 28/10 kl. 23.30. Ulven var på tur sørover, kjelde Jonny Mathisen

26/10: Tek med at ein ulv i dag er felt på nødverge i Nord-Trøndelag og sendt til obduksjon, kjelde Namndalsavisa. Turbulens i saka om ulven vart skote frå helikopter, og om det da var i nødverge, kjelde nrk.no/trøndelag.

25/10: Jervebestanden er over bestandsmålet, kjelde Rovdata. 7 ynglinger i Oppland i 2016, noe som gir et gjennomsnittleg bestandstal på 8 og altså dobbel bestand  i forhold tol bestandsmålet. 

20/10: 2 ulveobservasjonar, den eine ved Synnfjell i Nordre Land og den andre ved Høljerasta i Etnedal, kjelde Anne Terningen

17/10: Råd om rovvilterstatning er lagt ut her.

06/10: Ulv observert på Dokka i dag, er SNO kontakta? Kjelde Jarle Chr. Gjerdalen

05/10: SNO melder om at hund ble angrepet av ulv ved Hasvoldseter i Nordre Land i dag tidlig. Ulv også observert ved Dokka i formiddagm kilde MCO. Oppland Sau og Geit spør: Er det tatt noe iniativ til å felle denne ulven?

03/10: Ulven flytter seg, seinast sett ved Mjødokka i Gausdal i dag kl. 13.00, sett av fuglejeger sør for Vinstervatna i går, kjelde Arnfinn Beito

03/10: Myndighetene er negative til bruka av plotthund, kanskje ikkje så rart når ein veit at den kan hjelpe beitenæringa....Les brevet her.

03/10: Ulven vart observert i går på 150 m avstand kl. 13.00 ved Øystre Kjølastølen og Svarthammer hytta på tur sørover, kjelde fuglejeger som fortalte det til Arnfinn Beito

02/10: Ulv observert ved Bygdin i dag tidlig kl. 08.30 - kryssa vegen på tur østover, kilde Arnfinn Beito og FMOP MCO

30/09: Nye observasjonar av ulven i Lom, kjelde Fjuken

29/09: Ulv observert i Lom, kjelde Fjuken, meldt inn av Trond Dalsegg

26/09: SNO: Ei ant. gaupeskade på lam i Leppdalen, Nordre Land, 3-5 dager gammel, kilde FMOP HKL

26/09: SNO: 2 lam tatt av jerv i Finndalen, Lom. Ca. 3 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

16/09: SNO / Rovdata; Oppland har nå 6 påviste ynglinger av jerv i 2016 - siste er påvist ut fra bilder på viltkamera på fôringsplass for fjellrev i grenseområdene mellom Lesja og Møre og Romsdal, den er plassert som tellende på Dalsida i Lesja, Oppland, hiplass er ukjent, kilde FMOP HKL

16/09: SNO meldar om mykje mindre rovviltskader i Oppland 2016, kjelde GD.

15/09: SNO: 2 lam med jerveskader dokumentert Åsen, Dovre, noen dager gamle skader, kilde FMOP HKL

15/09: Lam teke av gaupe, Skarsmorka, Sør-Fron, oppdaga 11/09, rapportert i dag, kjelde Ola Kjorstad

12/09: I forbindelse med søknadene om skadefellingstillatelse under gav FMOP avslag, kilde MGL v/Hilde H

12/09: FMOP melder: 1 lam dok. tatt av jerv i Bergemillom på Kvamsfjellet, N-Fron og 1 lam dok. tatt av jerv på Trabelifjellet i Venabygda, Ringebu. Begge 1-2 dager gamle skader. Det er søkt om fellingstillatelse i begge områder, kilde MGL v/Hilde H

11/09: Bekreftet jervedrept lam i Bergemillom i forhold til saka underm kilde Jonny Mathisen

11/09: Drept lam i Bergemillom, Kvam østside, SNO er på vei i ettermiddag, kilde Jonny Mathisen

11/09: FMHE har gitt ny fellingstillatelse på en ulv i dag på bakgrunn av skader på Odalsdele ved Trautskogen og mot Terningmoen i Løten. Fellingstillatelsen gjelder Løten vest, Elverum, Våler vest, Åsnes vest, Nord-Odal og Stange, kilde Kaj Teppen.

07/09: På bakgrunn av nye opplysninger har FMOP utvidet fellingsområdet for jerv i deler av Skjåk østover til kommunegrensen til Lom, kilde FMOP MCO

06/09: Det ble søkt om skadefellingstillatelse på jerv med bakgrunn av at 4 lam var tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, men FMOP gav avslag på søknaden pga. at det var gamle skader, kilde MGL v/Hilde H

06/09: SNO melder om at 4 lam er tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, skadene er 4-5 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: SNO melder om at ett lam er skadd av jerv og avliva i Asbjørnsdalen i Lesja, kilde FMOP MCO

06/09: Det blir GPS-kurs for nybegynnere i kveld kl. 19.00-22.00 på Landbrukssenteret. Instruktør er Jonny Mathisen. Påmeldingsfrist er i dag. Jonny på mobil 482 30 371. Det bes om at de som får denne meldingen raskt distribuerer denne videre til resten av medlemmene i beitelagene, kilde Jonny Mathisen

06/09: SNO melder om at 2 lam er tatt av jerv ved Søre Vigga i Lordalen Beitelag i Lesja. Skadene er minst 3-4 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: FMOP har iverksatt skadefelling på en jerv i Skjåk med bakgrunn i 5 påviste skader i Torddalen. Ytterligere 4 kadaver blir undersøkt nå i formiddag. Varighet til fredag 09/09 kl. 24:00, kilde FMOP MCO

04/09: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i Dæhlibygda, Nordre Land, fersk skade, kilde FMOP HKL

03/09: SNO melder om at ett lam er antatt tatt av jerv i Bakkebergfjellet i Bøverdalen i Lom, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP HKL.

02/09: SNO melder om at 3 lam er tatt av jerv i Illmannsdalen i Sel, ca. 2 dager gamle skader, kilde FMOP HKL.

01/09: Lam utan hovud funne i ein bekk innmed vegen på Sterringen i Finndalen. Mistanke om jerv, noko SNO skal undersøkje i dag, kjelde Helen Svare

30/08: SNO melder om at et lam er tatt av jerv i Grimsdalen natt til i går, kilde FMOP HKL.

30/08: Nye ulveskader ved Rudsetra, Nord-Odal (nordøst Gardvik), kanskje fra i natt. Mulig felingsforsøk i kveld/natt hvis ferskt, kilde Geir M via Kaj Teppen

30/08: Ny skadefelling på ulv gitt i dag for Nord-Odal, Stange, Eidsvoll og Åsnes vest. Skader i Knapper, varighet avgjøres i morgen. Ole Mattis (91307272) fungerer som fellingsleder kommende uke, kilde Geir M via Kaj Teppen

29/08: Eit lam er funnet skadd ved Slådalsvegen - Fauttjønne, Lesja. Antatt jerv, 2-3 gammel skade, kilde FMOP HKL.

29/08: SNO melder til orientering om at det er funnet 3 tilfeller av jerveskader på sau i Sel/Dovre siste par dagene, litt eldre skader, kilde FMOP FMOP HKL.

28/08: SNO melder om at ett lam er dokumentert tatt av gaupe på Hensåsen i Vang i Valdres, fersk skade, kilde FMOP MCO

26/08: 1 lam antatt drept av jerv ved Peer Gynt hytta innved Rondane, kilde SNO via Ola Kjorstad

24/08: Ulv drepte 6 sau og lam i Romedal Almenningen i Stange i perioden 18. - 20 august. Bekreftet av SNO, kilde Kaj Teppen

23/08: SNO melder om at 1 lam er antatt drept av jerv ved Gråhø, Lesja, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i dag tidlig i Vågå på grensa mot Lom på solsida, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at 2 lam tatt av jerv på Åsen og Grønbakken, Dovre. Begge skader er ca. 3 døgn gamle, kilde FMOP MCO

18/08: Det har kommet melding om synsobservasjon (ikke bekreftet av SNO) av at bjørn jaga sau på Kringseterfjellet i Sel, øst for for Lågen, i retning Steindalen og Vålåsjøen. Aktuelle beitebrukere bør intensivere tilsynet. Geir Johan Groven

17/08: Møtet på Dovre med 3 berørte beitelag i Dovre og 1 beitelag i Sel i regi av FMOP i kveld gjekk etter rapportene rolig for seg. Det er ikke iverksatt noe påbud om tidlig nedsanking, kilde Arnfinn Beito

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu, avgrenset til øst for Lågen og sør for Venabygdsvegen. Varighet til tirsdag 23. august kl. 12.00. Dette etter at SNO har dokumentert 2 skader av bjørn i Samdalen, ca. 3 døgn gamle skader. Det presiseres at det er SVÆRT VIKTIG at fellingsledere og kommunen blir varsla umiddelbart ved funn av kadaver, slik at eventuell skadefelling kan planlegges og iverksettes snarest mulig. Geir Johan Groven.

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu med bakgrunn i to nye skader I Samdalen. Varighet til tirsdag 23. august kl 1200. FMOP SGR

16/08: Beitebrukarar på austsida i Dovre og Sel er og har vore sterkt plaga med jerveskader denne sesongen. Det vert arrangert møte med berørte beitebrukarar og FM på Dovre i morgon. Det kan verka som at det går mot tidleg nedsanking, men vi kjem tilbake til meire etterkvart, kjelde Ellen M Syse og Arnfinn Beito.

16/08: Det blir radioaktivitetsmåling i Kvam i N-Fron 16/09, kilde Jonny Mathisen

16/08: SNO melder: 1 antatt skade av bjørn ved Breitjønna i Ringebu, minimum 4 dager gammel, kilde FMOP VMK

15/08: Det er funnet ei død søye ved Nørdre Breitjønn innen Vekkom beitelag, Ringebu østside. SNO er varsla, og skal se på kadaveret i morgen. Det er og registrert urolig kjøttfe på Breistulen innen samme område, og disse dyrene har dratt mot Røyetjønn. Det blir gått med kadaverhund innen Vekkom beitelag i morgen. Beitebrukere innen tilgrensende beitelag, Brekkom beitelag, bør også ha ekstra tilsyn fremover. Geir Johan Groven.

14/08: Det er åpnet for skadefelling på ulv og bjørn i Ringsaker, Elverum og Løten nord for riksvei 25 etter funn av drepte sauer og lam i går og i dag, kilde Kaj Teppen.

12/08: En dok. jerveskade ved Kuva/Dovre samt en ved Helleberget mot Haverdalen/Dovre, begge relativt ferske . Det iverksettes på nytt skadefellingstillatelse på en jerv - varighet til 18 aug kl 12.00. FM har dialog med kommunen om andre aktuelle tiltak. Viser til FM´s tilskuddsordning for akuttiltak. FMOP HKL

12/08: Ulveangrep v/Knapper, Odalen og sør i Våler v/Tårnbysætra natt til torsdag. Løyvene på bjørn er forlenget begge steder med en uke. Bjørnen som ble skutt skjedde i Våler mellom Eidsmangen og Vålmangen. Ulveskadene i natt var i samme området, kilde Kaj Teppen. 

12/08: Bjørn skote i Våler, kjelde Facebook/Glåmdalen, nokre medier som t.d. GD ymter frampå om at det kan vera "Ringsaker-bjørnen", som har vandra austover og vorte skote.

12/08: SNO: Antatt jerv, fersk skade, lam hentet hjem i går med skade i Vigga vest, Lesja, kilde FMOP HKL

11/08: VIKTIG!! Til info: Ved tilsyn av sau og under sauesankinga oppfordres beitebrukere og andre som deltar om å ta bilde og registrere GPS-koordinater ved funn av kadaver eller rester av kadaver. Send info. til vakttelefonen for rovvilt på mobil 94878944, da systematisering av slike funn kan sees opp mot dokumenterte skader fra freda rovvilt i ulike beiteområder jf. søknad om erstatning for sau drepe av freda rovvilt. Geir Johan Groven.

10/08: Nye dokumenterte skader i dag av sau tatt av ulv i Akershus. Fellingstillatelse på ulv er forlenget som i meldinga under. Det har vært synsobservasjon av bjørn den 1. august ved Påtsætra i Romedal Almenning. Vær greie å gi beskjed om sånt til oss på vaktlf 97406038. Mvh Øystein, kilde Kaj Teppen.

10/08: FMOA har i samråd med FMHE gitt tillatelse til felling av en ulv fra onsdag 10/08 kl. 16.00 til mandag 15/08 kl. 12.00. Tillatelsen gjelder for kommunene Eidsvoll øst for Vorma, Nes nord for Glomma, Nord-Odal, Stange, Våler og Åsnes vest for Glomma, kilde FMOP HKL

08/08: Søye dokumentert tatt av bjørn i Storbrettingsdalen i Stor-Elvdal, ca. 2 km inne på Hedmark-sida. Ca 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL.

08/08: SNO: Ett lam antatt drept av jerv i Foksådalen på Dovre. Maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

08/08: Antatt ulvespor ved Hvitsand ved Harasjøen (Stange). Sporet er satt etter regnfallet i gårkveld/natt. Spora 12x8 cm. Følg med, Ole Mattsi, kilde Kaj Teppen

07/08: Hasteprøvene av DNA av ulv i N-Fron teke rundt 20/06 dreide seg i følgje Ole Knut Steinseth om 3 prøver av same dyr, kjelde Arnfinn Beito. 

07/08: Til opplysning: FM i Hedmark har iverksatt skadefelling på en bjørn i Rongsaker etter skade ved Mesna siste døgn, kilde FMOP SGR.

05/08: Mye uro på sauen i Storhøliseter-området innanfor Skåbu, også ein del korp å høre. Unghingstene stod i ring med hodene vendt ut. Kroberget går kadaversøk i morgen, kilde Jonny Mathisen

05/08: Det blir gått kadaversøk i Skåbu i morgen etter noe uro i saueflokkene der, kilde Jonny Mathisen

04/08: Kadaversøk på vestsida i Nord-Fron i morgon etter melding om enslige søyer i Kvam Vestside Beitelag, kjelde Beredskaptlf Fron v/Jonny Mathisen

04/08: Ulven på Eidsvoll-sida ser ut til å gå sørover. Skade på tikke og lam ved Jøndalsvangen. Skade på lam også lenger sør (Nes). Dette blir undersøkt nå, stille i nord, kilde Kaj Teppen via Ole Mattis

03/08: Det er i kveld gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv i Gudbrandslia mellom Ruste og Fefor i Nord-Fron (på vestsida). Det er og gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv ved Svangen på Rollstulen i Fåvang i kveld (på østsida). SNO er varsla. Det bes om at husdyreiere i aktuelle beiteområder har ekstra tilsyn for å raskt avdekke eventuelle skader, kilde MGL v/Geir Johan Groven.

03/08: Ein ulv vart sett på tur over vegen ved Svangen på Rollstulen i Fåvang omlag kl. 20.00 i kveld, kjelda vil vera anonym, men SNO er varsla av denne.

03/08: Det døde lammet i nyheita under var drepe av eit rovdyr, men rovviltkontakta vil i kveld ta kontakt med kollega for å sluttføre konklusjonen. Jerv er nemnt som mogleg skadevolder, men historia om binne m/unger gjer at også dette vert teke med i betraktninga, kjelde Stein Myhrsveen

03/08: Eit dødt lam (stort verlam) funnet ved Tjernevegen 1 km opp for Tromsbua i Fåvang i går. Det er mistanke om at det er drepe av rovdyr da det hadde mistenkelege skader. Det vert undersøkt av SNO i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

02/08: Til opplysning så har FM i Oslo og Akershus iversatt skadefelling på ulv i Eidsvoll og Nes kommuner, kilde FMOP SGR

01/08: Ferske ulveskader i Romedal Almenningen i Stange og i Eidsvoll. Disse skadene er det en del mil i mellom så det tyder på flere skadegjørere, kilde Kaj Teppen

01/08: Det er funnet igjen sauer i Hemstadalen og Litajet i Stange Alm. som er tatt av ulv. Noe av det er 1-3 dager gammelt. Så da Rune Bjørnstad kommer i ettermiddag får å se på dem som er funnet i dag! Vi har fellingstillatelse sammen med N-Odal. Så til dere som ikke er på ferie, dere får være klare til å rykke ut når vi eventuelt vet noe mer. Mvh Øystein via Kaj Teppen

01/08: Fylkesmannen forlenger og utvider skadefellingsforsøk på en jerv i Dovre og Sel, med bakgrunn i nye skader i Haverdalen. Områdeavgrensning Dovre øst for Lågen og sør for E6, Sel øst for Lågen og nord for Uldalen/Store Ula. Varighet fram til 8. august kl. 12 :00, kilde FMOP SGR

01/08: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelse på en bjørn og en jerv i Ringebu, områdeavgrensning er Ringebu østside, sør/øst for Venabygdsvegen. Varighet frem til 8. august kl. 12.00, kilde MGL v/Geir Johan Groven

31/07: I forbindelse med fellingsfosrøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lytteposter i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke på tlf. 90106384, kilde MGL v/Hilde H

31/07: Nytt frå Fåvangsfjellet: Kadaver funnet i området Høgåsen/Saubuvegen av hund i dag, undersøkt av SNO, tatt av bjørn, 1 døgn gammelt, kilde Sondre Borgedal

30/07: Det er i dag observert binne med unger i område Brekkom Fellsedrift. SNO er varsla og på tur ut for p dokumentere. Fylkesmannen er varslet. Vil minne om at binne med unger er unnlatt fra fellingstillatelsen, kilde MGL v/Hilde H

30/07: I forbindindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron trengs det mannskap til lytteposter i natt som kommer. De som har anledning kan medling sendes til Lars Ole Auglestad, tlf. 91342140, kilde MGL v/Hilde H

30/07: Som ventet får en nesten si: Mulig synsobservasjon av binne med 2 unger ved Damtjernet i Brekkom nå i stad (medling kl. 14.53), kjelde Simen Borgedal via Geir Amrud.

29/07: Det er ikkje funne fleire kadaver etter jerveangrep i Steinbudalen i dag etter søk med kadaverhund, kjelde Lars Ole Auglestad

29/07: Det er gitt fellingstillatelse på ytterligere en ulv i Rendalen. Følger opp med info så fort det er noe nytt, kilde Kai Teppen

29/07: I forbindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lyttepost i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke, tlf 90106384, kilde MGL v/Hilde H

29/07: Etter opptelling i gårkveld drepte jerven (visstnok 1 vaksen) 6 stk lam fyrst på daga i går i Steinbudalen, 1 lam fra Sør-Fron og 5 lam fra Kvam, alle i følgje rovviltkontakt på stedet dokumentert, kjelde Lars Ole Auglestad

28/07: Fylkesmannen iverksetter skadefelling på en jerv i N-Fron og S-Fron østside med bakgrunn i tidligere meldte skade. Varighet til 02/08 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

28/07: SNO har i kveld dokumentert skader på lam av jerv. Fylkesmannen har gitt muntlig skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside. Varighet til 02.august kl. 12:00. Det trengs 2-3 jegere til lyttepost i natt. De som kan sender en sms til Terje Stian Bjørke på mobil 90106384, MGL v/Hilde H

28/07: SNO: Ett lam dokumentert tatt av jerv i Steinbudalen, Nord-Fron. Ytterligere fire lam er ikke undersøkt ennå, disse har de samme ytre skadene som lammet som er dok. tatt av jerv. FMOP MCO

28/07: Det er i kveld meldt om skader på lam på østsida i Nord-Fron (Steinbudalen). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla. Ber jegere om å være klare på kort varsel, kilde MGL v/Hilde H.

28/07: SNO uttaler at det er store muligheter for at det er en ulv til i området der hvor en ulv tidligere i dag ble skutt i Rendalen, da det ble observert en ulv på i det samme tidspunktet som ulven ble skudd, kilde Kaj Teppen.

28/07: Fylkesmannen iverksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner på bakgrunn av to lam tatt av jerv ved Sletthøe, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmanne iversetter på nytt skadefellingstillatelse på jerv i Ringebu kommune østside sørøst for Venabygdsvegen, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en bjørn i Ringebu kommune østside sørøst for Vanabygdsvegen med bakgrunn i ett lam dok. tatt av bjørn ved Saubuvegen i Brekkom. Skaden er ca. ett døgn gammel, kilde FMOP MCO

28/07: Gladmelding fra Hedmark: Ulv skutt i Rendalen i Hedmark, den har som før nevnt drept og skadet over 100 dyr siste 3 uker, kilde Kaj Teppen. nrk.no/ho skriv dette

28/07: Fylkesmannen melder: Det er iverksatt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn og ny iverksettelse av skadefelling på jerv i Ringebu østside sør/øst for Venabygdsvegen med bakgrunn i tidligere meldte skader i Samdalen. Varighet til 1. august kl. 12:00. Ber om at alle de som deltar i fellingsforsøk sender melding med: jegernavn, dato, antall timer, km og bom for hver dag/vakt til mobil 94878944. Vi må holde streng økonomistyring under fellingsforsøkene, derfor dette tiltaket, kilde MGL v/ Hilde H.

27/07: Rettelse: Bjørneskader på lam i nyheita under var i Saubuvegen og ikkje i Samdalen, kjelde Stein Myhrsveen via Geir Amrud. Dette er for andre interesserte i fjellområdet til Brekkom i Fåvang. (østsida av Gudbrandsdalen)

27/07: SNO har i kveld dokumentert bjørneskader på lam i Samdalen, ett døgn gammelt. Fylkesmannen er varslet, og det er søkt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn, kilde MGL v/Hilde H.

27/07: En 70 kilo ting hannbjørn ble i gårkveld felt ved Myklebysæter i Stor-Elvdal. Det var det kommunale fellingslaget som skjøt bjørnen som var observert på to viltkameraer. Det er den andre bjørnen som er felt i området i år, kjelde nrk - nyheter.

27/07: Starsråd Helgesen oppfordrer til tidleg nedsanking for å forebygge tap av husdyr, kjelde Nationen. Beitenæringa reager sjølvsagt v/leder i Oppdal Sau og Geit, kjelde Nationen

27/07: Ulv har drepe 2 geiter på Tromøy i Arendal, kjelde Nationen og nrk Sørlandet

26/07: Bilistar køyrer ihel sauer og seier ikkje frå, kjelde nrk.no/ho

26/07: Det er pr. nå drept eller avliva omlag 100 sauer av ulven i Rendalen, kjelde møte i Utmarksutvalget i NBS

26/07: Gaupe observert ved Bekkemellom i Skåbu i dag, kjelde Tor Varpestuen

25/07: Ulven I Rendalen fortsetter massakren, over 80 sauer er hittill funnet drept, kjelde nrk.no/ho

25/07: Uroleg på Stølom i Nord-Fron, sau spring og bræker mykje, kjelde Anne Saglien.

24/07: Fellinstillatels på bjørn er gitt. Fylkesmannen melder: Vilkår for skadefellingstillatelse på bjørn i Ringebu: Tillatelsen gjelder i Ringebu kommune øst for Lågen og sørøst for veien over Venabygdsfjellet. Varighet til torsdag 28. juli kl. 12.00. Binne m/unger og hennes unger er unntatt tillatelsen, kilde Hilde H.

24/07: Jaktleder melder: Jegere observerte jerv under nattens jakt i Samdalen i Ringebu. En del sau som var urolige i natt, og ørn ble også observert. De fant ingen nye kadaver. Beitebrukere bør se til beitedyra sine, kilde MGL v/Hilde H

24/07: Det er søkt om fellingstillatelse på en bjørn i forhold til hendelsen under, kilde MGL v/Hilde H

24/07: SNO melder om at søye er dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, Ringebu. Skaden er 1-2 døgn gammel, kilde FMOP MCO

23/07: Ulveangrep ved Knapper i Odalen og i Våler v/Tårnebysætra. Skader fra natt til torsdag der. Løyvene på bjørn er begge forlenget med en uke, kilde Ole-Petter Berget

23/07: Til info: I forbindelse med skadefelling av jerv i Ringebu, har skadefellingslaget i natt hatt en synsobservasjon av jerv. Ingen nye kadaver observert og beitedyrene gikk i ro. Det vil i natt bli nytt forsøk på felling, kilde MGL v/Hilde H

22/07: Nord-Fron kommune har bedd om juridisk vurdering av vedtaka til FMOP i samband med søknader om fellingsløyver på ulv og bjørn tidlegare i sesongen. Dette har vore kjent ei stund, men brevet er no frigjeve for alle, kjelde Ole-Petter Berget 

22/07: Bra at stortingspolitiker set spørsmålstegn ved ulveforvaltninga, men svaret han får ber preg av følelser og ikkje forskning, kjelde Nationen.

21/07: Det iverksettes skadefellingstillatelse på en jerv i Ringebu kommune, østside og sør for Venabygdsvegen, kilde FMOP HKL

21/07: SNO melder om en antatt jerveskade ved Kvia i Ringebu, 1-2 døgn gammel, kilde FMOP HKL.

21/07: Fylkesmannen iveksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner - varighet til tirsdag 26/07 kl. 12.00, kilde FMOP HKL

21/07: Ann Guro Hansen i Nordland er fortvila over at fellingsløyve på ein jerv i Saltdalen er sett til berre 5 dagar, kjelde Ole-Petter Berget via Ann Guro Hansen.

21/07: Det pågår nå skadefelling på bjørn i Ringsaker, Stor-Elvdal, Elverum, Våler, Grue og Kongsvinger, kilde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen

21/07: Færre jervekull i Norge, kjelde Rovdata

20/07: Det er i kveld gitt fellingstilatelese på 1 ulv i Nord-Odal, Stange, Åsnes og Våler, med varighet 1 uke. Skader i Nord-Odal i dag, ca. 10 lam foreløbig. kilde Ole-Petter Berget via Geir M.

20/07: Melder om synsobservasjon av jerv i går kveld kl. 22 i området Trabelia på Venabygdsfjellet. Beitebrukere i området bør sjekk dyra sine, kilde MGL Hilde H

20/07: Det er meldt om færre rovviltskader på husdyr i Oppland i år samanlikna med i fjor, kjelde FMOP HKL.

19/07: SNO melder om at 1 lam er ant. drept av gaupe i Jøndalen, Dovre - maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

18/07: I uke 29 er det Hilde Hammer som har rovviltvakt for Midtdalen. For SNO er det Ole Knut Steinset tlf. 46 44 86 57 i uke 29, og Espen Bø tlf. 95 72 27 33 i uke 30. Dette til info. Hilde Hammer

18/07: Det er i dag meldt om skader på sau i området til Breistulen beitelag (Nord-Fron). Ett kadaver med SNOs konklusjon "usikker jerv". Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kilde MGL v/Hilde Hammer

17/07: Kadaverhund funnet flere kadaver i Øldalen/Skjedalen, Nord-Fron vestside. Det blir søkt om felling av jerv. Usikker jerv på de som er undersøkt.  Funnet flere i kveld. Trenger mannskap fra utpå dagen i morgen kl. 11.00. Det blir gått meire kadaversøk i morgen lenger vest i området. Ring Jonny 48230371

17/07: SNO melder om at det er drept et lam av jerv i område Breitjønna på Ringebufjellet, 1-2 dager gammel skade, kílde: FMOP ESA.

17/07: Hundesaka fortsetter: Hunden er nå ved hytta ved Vålåsjøen som den rømde fra, men den er redd og det er sett ut mat og bur for å lokke den, kilde Jonny Mathisen. "Da er hunden på tur hjem, tror dette gjekk bra, kl. 15.20"

16/07: For dere som ikke har fått med dere at hund også er et rovdyr og at det selvsagt er båndtvang nå:  "Løs husky i Tjønnmorka i Kvamsfjellet. Vært på rømmen siden kl. 14.00 i dag, beitebrukere på jakt etter den". Neste melding i saka:  "Hunden fanget ved Årvillingen kl. 19.30. Den har hatt kontakt med Sandbu-sau, saken anmeldes". Neste melding; " Det viste seg at det var 2 hunder, så huskyen er fortsatt på frifot. Det er en redd tispe, eier og flere hyttefolk er ute og leter, kjelde Jonny Mathisen. Motto: Ha respekt for båndtvangen!

16/07: Fylkesmannen har iverksett skadefelling på en bjørn i Ringebu østside med bakgrunn i tidligere meldte ferske skader ved Store Kvia, varighet til 20/07 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

16/07: SNO: En søye dok. tatt av bjørn ved Kvia, Ringebu, skaden er 2 døgn gammel. Ytterligere to ant. skader av bjørn ved Breistulen, disse skadene er ca. 4 døgn gamle. FMOP MCO

15/07: Det oppfordres til at folk som ser uvanleg helikoptertrafikk/biltrafikk i samband med rovviltobservasjonar/angrep eller i samband med skadefellingsløyver meldar frå om dette. Her må man skrive ned kva ein såg, kva tid ein såg det og kva stad ein såg det og melda det inn, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: Sjølv om det i mange tilfelle kan verka lite motiverande, så oppfordrar eg til at det skal meldast frå om alle rovviltrelaterte observasjonar til sida til Oppland Sau og Geit, helst same dag. Ein observasjon kan ofte bli udokumentert, men den kan likevel vera nyttig for beitebrukarane både for å gjera ein ekstra tilsynsrunde i det aktuelle området og for å få dokumentert noko. Hugs at enkelte observasjonar også kan bli dokumenterte observasjonar, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: På bakgrunn av tidligere meldt skade ved Nordstulen har fylkesmannen iversatt skadefelling på en jerv i Ringebu østside. Tillatelsen varer til tirsdag 19/07 kl. 09.00, kjelde FMOP MCO

15/07: SNO melder om at ett lam er antatt drept av jerv og ett lamm er antatt skadd av jerv ved Nordstulen i Ringebu. Skadene er omlag 2,5 døgn gamle, kjelde FMOP MCO

15/07: På tirsdag kveld 12/7 mener jeg at jeg såg en bjørn ved utløpsosen i Flakken på Kvamsfjellet. Dyret vimset att og fram noen ganger og gikk videre sørover.  Det var skymt, og jeg ble redd og usikker så jeg vekslet mellom å fokusere og ta vekk blikket for å være sikker på hva jeg såg. Fikk opp kamera etterhvert, men innen jeg fikk tatt bilde var dyret borte. Størrelsen var som på en stor, voksen mann som går på alle fire. Klokka var 23.36 da jeg kom opp i bilen igjen.  Jeg spekulerte på å varsle da umiddelbart, men valgte å ikke gjøre det da jeg følte meg usikker på hva jeg hadde sett. Men jeg har etterhvert blitt mer og mer sikker på at det var bjørn. Det var også noe rauting i en kuflokk som holdt til nord for Frybrua tidligere på kvelden, ca kl 22. Observasjonen har vel liten verdi nå to døgn etterpå, men tenkte jeg gikk varsle lell.., kjelde Grethe Morken

14/07: Skadefelling avslått etter 2 klager. Kadaverhundekvipasje går utover natta, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Nærmer seg midnatt: I forhold til kveldens synsops av ulv og skader på kadaver på Kvamsfjellet kunne ikke SNO dokumentere ulv. Det er foreløpig ikke gitt fellingstillatelse. Det vil være oppsyn i området i kveld og i natt, kjelde MGL v/Frank J C

14/07: Det er nå funnet kadaver i Kvamsfjellet, SNO er på tur, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Melder om synsobs. av ulv mellom Leintjønnin og Furusjøen på Kvamsfjellet. Observasjonen er gjort under kadaveresøk på 100 m avstand. Vanskelige sporingsforhold i området, det vil bli lett videre etter sikre sportegn. SNO er løpende orientert. Det er foreløpig ikke funnet skadde dyr. Kjelde: MGL v/Frank J C 

14/07: I følgje Per Erik Tromsnes på facebokk er spora av bjørn i artikkelen under funne mellom midtre og søre Kvia, sjå bilete og klikk på det for å sjå det større.

14/07: SNO meldar om dokumenterte bjørnespor ved Kvia i Ringebu (Brekkom - østsida). Spora er antageligvis frå denne veka, kjelde FMOP MCO

14/07: SNO meldar om at 2 lam er teke av gaupe i Bjoneroa i Søndre Land. Den eine skada er fersk, den andre ca. 4 dagar gamal, kjelde FMOP MCO

12/07: Det mangler mange lam i sørdelen av Kvam vestside beitelag, i følgje slips på søyer så er det estimert at det i ein besetning er borte omlag 10%. Det vart dokumentert gaupeskader der og i tillegg er det mistanke om jerv, kjelde beitelaget.

12/07: Etter en periode med færre disponible rovviltkontakter er nå i alle fall 1 til på plass i Midt-Gudbrandsdalen, kjelde beredskapsgrupper i Fron.

12/07: Beitelag og beitebrukere bes om å notere ned dagsverk/timeverk de har brukt og bruker i samband med ekstrarabeid i forhold til rovviltrelaterte saker utenom vanlig tilsyn og FKT-tiltak. Dette må dreie seg om saker som er meldt på FMOP sin rovvilttelefon og eller regionale/kommunale utgaver av slik varslingstjeneste. Noteringslistene er viktige for å dokumentere krav om erstatning av dette fra myndighetene, kjelde Arnfinn Beito

12/07: Rovviltutvalget i NBS har skrive brev til Ellen Hambro, kjelde Ole-P Berget

11/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel og Dovre til fredag 15/07 kl. 12.00 med bakgrunn i enfersk skade im området øst for Høvringen, kjelde MGL Frank J C og FMOP MCO

11/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Sel og Nord-Fron østside med bakgrunn i den ferske skaden på Kringsætrin, varighet til 15. juli kl. 12.00, kjelde FMOP MCO

11/07: SNO meldar om at  ei søye er antatt teke av bjørn ved Kringsætring i Sel, fersk skade, kjelde FMOP MCO

10/07: Sporet er sett ved Graslitjønna på Fagerli i Nord-Fron vestside. Det er meldt om forskremt storfeflokk ned frå Valsfjellet i same området. Regver etter at spora var sett har viska dei ut, men det ser ut som det er liten sjanse for at andre dyr enn ein bjørn har sett eit slikt avtrykk med slike klør. I tillegg er det funne nokre oppgravde maurtuer i område. Søya på Valsfjellet som vart obdusert var antageleg død "naturleg", kjelde Hans P Solberg.

10/07: Spor av mulig bjørn sett på av SNO, og konklusjon "usikker bjørn" Tydelige spor av klør, men poteavtrykk for svake til å dokumentere. Vi holder utkikk, kjelde Anne K Veikleenget

10/07: Det er mistanke om bjørn i beiteområdet vårt (Rustkjølen på vestsida i Nord-Fron). Det er spor ved Graslitjønna og eindaud sau funne ved Valsfjell, ikkje obdusert enda. Vi intensiverer tilsynet til vi får svar, kjelde Anne K Veikleenget,

10/07: SNO meldar om usikker observasjon av bjørn i området Lanftjønn på veg mot Rollstulen på Fåvang østside. Observasjonen var gjort 08/07 kl. 23:30, kjelde FMOP ESA

10/07: SNO v/ Odd Steinar Granheim har i dag også fulgt opp ei melding om observasjon av bjørn på Fåvang austside, nærare bestemt området Gullhaugen- Rollstulen. Observasjon er ikkje dok. Kjelde Eldri Siem

08/07: Gaupebestanden går ned, kjelde Rovdata.

08/07: Det er meldt om 2 kadaver, som vart funne i går ovenfor Gardvegen mot Hillingen i Kvam. Desse er frå same besetning som fekk ulveangrep tidlegare i sommar. SNO er varsla, kjelde Jonny Mathisen/Nils Elstad Forbrigd

08/07: Veldig viktig melding til beitebrukere i Gudbrandsdalen dukka opp i dag, sjølv om det er ein såkalla udokumentert synsobservasjon: Ektepar såg bjørn som jaga rådyr i Vågårusta natt til i går. Dei fekk sjå eit rådyr som flaug over eit jorde og hoppa over gjerdet. Like i hælane kom ein bjørn som flaug seg midt inn i gjerdet og snudde. Ekteparet har vald og ikkje melda frå da dei likevel ikkje ville ha vorte høyrt, kjelde Hans Petter Vaberg

08/07: 1 lam vart funne drept opp for Håkåseter 05/07. SNO konkluderte med usikker da ikkje klare bevis vart funnet, men dette kan likna på kongeørn både av hensyn til stedet, stillinga det låg i og at det var drepe. I forbindelse med ørneprosjektet på Rissa i Trøndelag så var juli den mest blodige månaden der 2 lam vart teke kvar dag i snitt. Så ver oppmerksom som beitetilsyn på dette framover, kjelde beredskapsgruppa i Nord- og Sør-Fron.

08/07: Fylkesmannen har forlenga skadefellingsløyve på ein bjørn i Lesja og delar av Dovre kommune til måndag 11/07 kl. 12.00. Totalt 33 kadaver/skada dyr i området og ytterlegare skada dyr er observert, kjelde FMOP VMK

07/07: SNO meldar om at 1 lam er teke av gaupe ved Malsjøen i Gran Almenning, 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP VMK.

07/07: Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev vedrørande kor viktig kadaverdokumentasjonen etterkvart har vorte  i forhold til erstatning av bufe drepe av dreda rovvilt, les brevet her.

06/07: FM i Oppland forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i Sel og Dovre til mandag 11/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 1 fersk skade i Sletthøeomårdet i dag, kjelde FMOP VMK

05/07: Det meldes om at heile 28 døde sauer er funnet etter bjørneangrepet på Dalsida i Lesja, men det har ikkje vore funne ferske kadaver på ei stund, kjelde GD. Vigga har denne artikkelen på nettsida.

05/07: SNO er varsla om det gjeteren meiner er kongeørndrepe lam i Børkdalsfjellet i Sør-Fron, kjelde Pål Egil Rønn

04/07: Siste nytt om rovvilt i Gudbrandsdalen, kjelde GD

04/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på ei gaupe i området ved Ruste i Nord-Fron med bakgrunn i en fersk skade. Varighet til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: Det er i dag meldt om skade på sau i Ruste i Nord-Fron, SNOs konklusjon: "antatt gaupe."  Fylkesmannen er varslet, og det er iverksatt skadefellingstillatelse på en gaupe i området. Varighet til kl. 12.00, fredag 8.juli, kjelde MGL v/ Hilde H.

04/07: Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i Lesja fram til 8.juli kl.12.00. Fellingstillatelsen på bjørn i samme område varer også til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: På bakgrunn av 7 skadetilfeller med konklusjon antatt bjørn er det iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja, kjelde FMOP HKL

04/07: Det vart funne 14 kadaver på Dalsida, Lesja laurdag og søndag, dei aller fleste søyer. SNO dokumentert skade av bjørn. FM har gjeve fellingsløyve på bjørn, kjelde Ellen M Syse

04/07: Nord-Fron Sau og Geit inviterer til åpent møte for alle beitebrukere i Fron vedrørende rovdyrsituasjonen. Mandag 4.juli kl 19.00, i Ruste Bygdahus. Landbrukskontoret, jaktleder, kadaversøksgruppe og psykiatritjenesten deltar. Vel møtt!

03/07: Avisa GD skriv dette i forhold til NIBIO si konsekvensanalyse av aukinga av freda rovvilt i Norge: Nesten en tredjedel av rødlistet artsmangfold i norsk natur er truet som følge av gjengroing av utmark og kulturlandskap.GD MENER. Det er konklusjonen fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Utredningen fra NIBIO er et svar på oppdraget instituttet har fått fra Regjeringskvartalet. Hensikten var å få fram faktiske utviklingstrekk som følge av økt innslag av rovdyr i vår fauna. Artsmangfold, rødlister, gjengroing, beiting og rovdyr er stikkord som avgjort hører sammen. For hvorfor øker gjengroingen i vår utmark? Rapporten peker på økt innslag av rovdyrbestand, som igjen legger press på tradisjonell bruk av utmarka. NIBIO levner liten tvil om at rovdyrenes tilstedeværelse representerer et press på artsmangfold og en trussel mot rødlistearter. Dette er synspunkter som volder besvær for Naturvernforbundet. «Faglig bomskudd», mener forbundet, som dermed viser hvor opphektet forbundet er når konsekvenser av rovdyrforvaltningen skal diskuteres. Naturvernforbundet har ubetinget rett i at strukturendringer, driftsendringer og monokulturenes inntogsmarsj i jordbruket satte kraftig press på artsmangfoldet i utmarka. Dette skjedde på et tidspunkt da årvåkenhet og bevissthet om uheldige konsekvenser om mangfold ikke hadde samme status som i dag. Men selv om Naturvernforbundet har rett i én del av en komplett analyse, blir det underlig når det samme forbundet snakker vekk virkningene av dagens politikk. Det betyr bare at Naturvernforbundet må snakke mot bedre vitende, og står i fare for å miste sin autoritet i mangfoldsdebatten. Rovdyrforvaltningen er en viktig årsak for å forstå dagens press på artsmangfold. Når dette faglig ikke passer ideologisk for Naturvernforbundet, går forbundet i en skyttergrav det ikke bør være i. NIBIO-rapporten er en lenge etterspurt rapport. Natur- og miljøorganisasjoner har aldri etterlyst en slik rapport. Vel vitende om at rovdyrdebatten kunne bli faglig bredere belyst med hensyn til konsekvenser. Desto mer viktig blir det å følge NIBIO-rapportens videre skjebne, kjelde leder i avisa GD.

03/07: Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen vil møte Klima og Miljøministeren i haust, kjelde Vigga.

03/07: Ulveskader på Dalsida på Lesja, kjelde Vigga, tipsa av Tor Egil Selsjord

02/07: Beitelaga i Oppland er aktive og får god omtale, kjelde nettsida til FMOP.

02/07: Eit lite referat frå møtet mellom FMOP og Midtdals-kommunane, kjelde nettsida til FMOP.

01/07: Etter hva vi har fått bragt på det rene har FMOP hatt møte med Klima og Miljødepartementet med bakgrunn i klagene frå beitenæringa i Oppland på avslaga på fellingsløyve på dokumentert bjørn og gode synsobservasjonar av ulv i forkant av dei store skadene i Kvam. Som venta har klaga vår ikkje nådd fram, departementet v/statssekretær Lunde har uttala seg etter møtet at de ikke fant feil i saksbehandlinga FMOP har gjort i sakene, kjelde Hans Petter Solberg etter samtale med Lunde.

30/06: Død søye funnet funnet ved "Geitsetra" på Rustkjølen i Nord-Fron, SNO er varsla, kjelde Geir Johan Groven.

30/06: Fell.till. på ulv i Stange/Våler/Åsnes/Nord-Odal/Eidsvoll gikk ut nå i dag kl 12. Fell.till. på bjørn i Stange går ut mandag kl 12. Ikke merket ytterligere aktivitet fra bjørnen, mulig den er i rask forflytning. Det er borte mye lam for KKS i Høgfallet, rundt 19 i forgårs. Kun 2 gjenfunnet og dok. gaupe mest sannsynlige årsak, kan heller ikke utelukke helt at det kan ha kommet inn en jerv østfra. Ellers ganske rolig. kjelde: Geir M

30/06: På bakgrunn av to skadetilfeller med SNOs konklusjon 'antatt ulv' på Dalsida i Lesja iverksettes skadefellingstillatelse på én ulv i Lesja kommune, kjelde FMOP MCO

29/06: SNO: En søye antatt tatt og ett lam antatt skadd av ulv på Dalsida, Lesja. Skadene på søya er minst 4 døgn gamle, skadene på lammet er minst to døgn gamle. kjelde FMOP MCO.

29/06: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Hedalen i Sør-Aurdal, fersk skade. I tillegg er eit lam dokumentert drepe av kongeørn ved Svarthammar i Øystre Slidre, fersk skade, kjelde FMOP MCO Bilete av kongeørndrepe lam, kjelde Arne Robøle 

29/06: Lammet som vart funne nedanfor Vesle Krøkla i Fron i dag med skader i halsregionen vart av SNO konkludert med var mest sansynleg sjøldauda, kjelde Marthe Dypdalen

29/06: SNO melder om at et lam er antatt tatt av ulv på Kvarvet i Sør-Fron. Fersk skade. FMOP gir fellingstillatelse på en ulv i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu øst for Lågen til 04/07 kl. 12.00, kjelde FMOP MCO (kl. 07.41).

29/06: SNO har i kveld sett på ferskpå lam ved Kvarvet på Sør-Fron og konkludert med antatt ulv. Det er forsøkt å søke om skadefellingstilatelse, men får ikke kontakt med FM. Søknad må avventes til i morgen tidlig, kjelde MGL Geir Johan Groven. (kl. 00.45)

29/06: Da var ulven her igjen, kjelde Lars Ole Auglestad. (kl. 00.42). bildet til høgre. 

28/06: Det er funnet et dødt lam nå tilhørende Lars Ole Auglestad. Skader i hals. SNO er varsla, men lammet er ikke undersøkt ennå, kjelde Jonny Mathisen (kl. 22.15)

27/06: I forbindelse med synsobservasjon av ulv fredag 24. juni ved Toftsetra på Sør-Fron, ble det i dag søkt om fellingstilatelse. Fylkesmannen i Oppland har gitt muntlig avslag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Hilde Hammer.

27/06: Vi gratulerer Hilde Hammer frå Lalm med ny jobb som miljø- og utmarksrådgjevar. Hilde overtek vakttelefonen for MGL i perioda framover, kjelde MGL.

27/06: Det meldes om 3 skadetilfeller av jerv og savnede lam jmf. kodemerking i Sletthøeområdet i Sel/Dovre. Det er iverksatt skadefellingstilatelse på en jerv i området, kjelde FMOP MCO/HKL.

27/06: 2 lammekadaver funne på Breistulen i N-Fron. Nokre få søyer mangler lam på Slangssida, men ingen kadaver er funnet. Kadaverhunder går i dag og onsdag på vestsida i N-Fron, kjelde Jonny Mathisen.

27/06: SNO presiserar at artikkel i GD om sporing av bjørn i Murudalen er misvisande, da denne ikkje er dokumentert. Dermed er det dokumentert 1 bjørn i Oppland pr. nå og den beveger seg mest på austsida, kjelde redaktøren via SNO

25/06: Fleire kjelder meldar om dette og MGL v/Frank J C ber beitebrukarar om å sjekke dyra sine.

25/06: Da kan det vera 2 bjørner på ferde i Oppland for SNO meldar om bjørnespor ved Tannsmoen i Fåvang, inntil eit døgn gamle, kjelde FMOP MCO

24/06: GD skriv dette om bjørnespor i Murudalen, som SNO meiner er spor etter den einaste bjørnen som var i Oppland i fjor og er i Oppland i år. Omlag 100 kadaver er undersøkt så langt i 2016 mot 160 i fjor.

24/06: Melding om ubekrefta synsobservasjon av bjørn ved Nysetrin i Murudalen, Nord-Fron. SNO har spora i området og kan ikkje korkje bekrefta eller avbekrefta bjørn. Dyret vart spora i retning Mugvatnet. Beitebrukere bør sjekke dyra sine, kjelde MGL v/Frank J C.

24/06: Ulvejakt pågår i Stange og Eidsvoll. Dette er 4. fellingstillatelsen hittil i år. Er ikke mye fred å få, nesten så en gleder seg til sauene er inne att, kjelde Kaj Teppen.

24/06: Melding om ubrefta synsobservasjon av ulv ved Toftsetra, Nordre Lia på Sør-Fron. Beitebrukere bør sjekka dyra sine, kjelde MLG v/Frank J C

23/06: Bjørn teke ut på skadefelling på Røros, kjelde NRK Trøndelag

22/06: Har fått inn melding om en ubekrefta synsobservasjon av ulv ved Byresetra på Fryvollane. Beitebrukere bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL v/Frank J. C.

22/06: Mulig synsobservasjon av ulv på Byresetra ved Fryvollane på Sødorpfjellet nå, vær obs - ikke bekreftet. kjelde Jonny Mathisen 

22/06: Rovviltnemnda i Oppland har vedteke lisenskvote på ulv i Oppland til 3 dyr, redaktøren

20/06: Hans P Solberg, Ole P Berget og Pål Kjorstad forberedte presentasjon og møte med Opplandsbenken på Lillehammer kl. 13.30. Her vart situasjonen rundt avslaga på fellingsløyve på bjørn og avslaga på fellingsløyve på ulv i Nord-Fron lagt fram. Det vart vist til at Miljødirektoratet gav fellingsløyve på bjørn som ikkje hadde gjort skade 15/05 2015 og at observasjonar av ulven i N-Fron, som vart vurdert som udokumentert synsobservasjonar, kunne vore sjekka meire nøye slik at beitebrukarane på østsida på Fron kunne ha gått fri for skadene og det store ekstrarabeidet dei fekk. Takk til landbrukskontoret i Nord-Fron v/Geir Johan Groven for hjelpa. Opplandsbenken lova å ta med seg problemstillingane inn på Stortinget og vidare til Klima og Miljødepartementet, kjelde redaktøren. 

20/06: Attendemelding frå Kvarvet på Sør-Fron angåande ulven: 4 lam er funnet til 2 ulike dyreeigarar, 3 lam døde og 1 avliva. Ulven snudde antageleg synst på Kvarvet og gjekk mot Sødorp att. Jaktlaget følgte ulven natt til 19/06 nordover frå Sør-Fron sida. Det går meldingar om at ulv har vorte sett både ved Alme i øverbygda på Sør-Fron og ved Forr/Frya på Sør-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad

20/06: Ein person har hørt uling av 2 ulvar i område Flakkshøa/Flakken, Nord-Fron for nokre dagar sidan og det ser også ut til at bilete av observert ulv i Nord-Fron ikkje er den same som den som vart felt, men dette er sjølvsagt ikkje dokumentert, kjelde radaktøren via fleire.

19/06: Vi oppfordrar alle til å gjera ein innsats med å sjekka sau og lam som er i områder der ulven kan ha vore, kjelde redaktøren

19/06: GD skriv dette.

19/06: Ulven var ei tispe, og da er det mogleg ein til...  kanskje  - huff

19/06: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en ulv nå i kveld, kjelde MGL Frank J C

19/06: Ulven skutt på Gravdalen i Kvam kl. 19.40. Mange skadde dyr i området, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Døde og skadde dyr ved Bruli i Sødorp, sansynlig ulv, jegerne er på plassen, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Vitner frå bjørneobservasjon på Mysusæter, kjelde GD

19/06: Stor frustrasjon over at FM i Oppland ikkje gav fellingsløyve på bjørn på østsida i Nord-Fron/Sel i går. Dette må få etterspel. Fyrst får vi avslag på ulv som ikkje vart dokumentert av SNO - det kan ein til ein viss grad forstå med unnatak av at det var fleire som såg den og at ein må ta slike observasjonar på alvor særleg i beitetida. Så kom det ein bjørn og her var det heller ikkje nok med dokumentasjon, men den måtte gjera skade fyrst! Dette er ikkje i tråd med tidlegare praksis, eg nemnder i denne sammenhengen det nyast beviset på det: Uttaket av bjørn i Stor-Elvdal 14/4 2016.

19/06: Eit lam teke av gaupe i Leppdalen, Nordre Land, sansynleg frå i går, kjelde FMOP ESA

18/06: Der det ble bekreftet et gaupedrept lam i Sør-Etnedal for noen dager siden mangler det nå 6 lam fra samme jorde. Kadaverhundekvipasje har i kveld saumfart området, og funnet ull på toppen av gjerdet en plass. Slepespor, vominnhold, og div rester etter lammene ble også funnet. Og en død rev!! Alt tyder på at gaupe har tatt flere(antagelig 7 lam) i Sør-Etnedal, før den gikk mot Thomlebygda, Nordre-Land, og tok ei søye som ble bekreftet i går, kjelde Roger Åsheim

18/06: Det er søkt om ny fellingstilatelse på ulv og den er nå innvilget, kjelde MGL v/Frank J C

18/06: Da var det ulv att: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av ulv på Kvarvet på Sør-Fron - fersk skade, kjelde FMOP ESA.

18/06: Ser at FM i Oppland prøver ein ny vri, og går tilbake til tidlegare praksis for ein del år sidan. Dette er lavmål og direkte feilbehandla av FMOP og ikkje gje fellingsløyve på ein dokumentert bjørn på denne tida av året. Kanskje er det til og med denne som kan vera skadevolder eller ein av skadevoldarane tidlegare i Kvam. Det er i tilfelle noko stort og sultent som har ete 1 1/2 søye mellom kl. 02.00 om natta til neste morgen - kjelde Ole-Petter Berget. Det MÅ bli gjeve fellingsløyve ut frå rovviltforliket, kjelde redaktøren

18/06: Avgjørelse er klaget på. Ordfører og FM prates nå. Vær obs alle, både etter bjørn, ulv og alt anna!, kjelde Jonny Mathisen.

18/06: Observasjonen er bekrefta av SNO. Det er søkt fellingstillatelse på bjørnen, men det er gitt muntlig avlsag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Frank J C.

18/06: Bjørn Observert i omr. Ranglarhøi og Mysuseter (østsida Sel/Nord-Fron) nå i dag, kjelde FMOP ESA

17/06: Ulv er observert i Lia i Lom mellom Sjurgard og Skjerpingstad, SNO er varsla, kjelde Helen Svare

17/06: SNO meldar om at søye er teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land natt til i går, kjelde FMOP ESA.

17/06: Etter rykter om ulv i område Børkdalen/Svatsum så har nå Ola Borgemoen sendt originalmeldinga: "Mulig synsobservasjon av ulv ved Børkdalsvegbommen( i Svatsum) nå (melding sendt kl. 14.17). På ingen måte dokumentert observasjon. Retning mot Gåsøya. SNO blir varslet." Det var ein bilist som hadde sett dette, og via ein anna ein vart det varsla til Olaf Sønstegård. Meldingar som dette kjem ikkje lenger enn lokalt da FMOP ikkje sender meldinger av denne karakteren, kjelder Ola Borgemoen og Pål Egil Rønn. For oss beitebrukere er det uansett viktig å få høyra om alt som vert observert, da det faktisk kan vera sant. Redaktøren oppmodar derfor alle i området om å varsla tilsyn og beitebrukere i  beitelaga rundt om.

17/06: Artikkelen om mogleg forbud av saltstein i utmark på nettsida er førebels tilbaketrekt frå nettsida, da Mattilsynet er i ferd med å gå i gjennom regelverket om dette, artikkelen kjem tilbake da vi veit meire over helga, kjelde redaktøren

16/06: Mange jegere er ute, men det er heilt stilt. Kadaverhund sjekker i dag hos Odd Arne Myromslien, da mange dyr kom ned frå fjellet i går, kjelde Jonny Mathisen

16/06: SNO er i dag i Venabygda og sjekker 2 døde søyer på innmarksbeite. Båe og særleg den eine låg mistenkeleg, og kunne vera ei "typisk" bjørneskade. Da kadavera var omlag eit 14 dagar gamle båe to, så vart konklusjonen usikker. Men for seinare så kan ein ha i mente at bjørnen kunne ha sveipa innom her fyrtse dagane i juni, kjelde Anders Opsahl.

15/06: Ikkje noko nytt så langt om ulven, kjelde Jonny Mathisen

14/06: Lam teke av ørn i Finndalen fyrste døgnet på utmarksbeite, kjelde Helen Svare

14/06: Jonny Mathisen informerer frå Kvamsfjellet om mykje folk på Tjønnseter, men ingen aner kor ulven er.

14/06: Obsevasjonen gjort på Sel i går av 2 ulver vert av FM og SNO sett på som udokumentert. Her må det altså mobilkamera og bilder til folkens!! Det er gjeve ekstra midlar til den pågåande skadefellinga, da skadene var heilt ferske. FM har fått strenge føringar om at dei ikkje kan gje skadefellingsløyve utan dokumenterte funn av skadegjerar eller skada/drepne dyr. Det vert halde eit møte/pressekonferranse midt på dagen i dag lokalt i Nord-Fron, der bl.a. Aud Hove frå rovviltnemnda kjem, kjelde Arnfinn Beito

13/06: Ulv vart sett av "vanlege oppegåande folk i Skåbu/Heidal 04/06 og i Kvam 08/06. Dette var ikkje nok for FM i Oppland. Vanleg praksis i slike tilfelle er at SNO skal kontrollera dette, men det uvanlege tørre veret i seinare tid gjorde det sjølvsagt vanskeleg å dokumentera dette. Så er det spørsmål kor alvorleg dette vart teke både av FM og SNO i beiteslepptida, og er det nye føringer frå sentral forvaltning som nå har gripe inn? Vi hører rykter om enda strengare bruk av FKT-midlar til skadefelling, om at ekstraordinære midlar til dette utover budsjettert pott skal bli verre å få tak i og koblinga til det "politiske bekjentskapsuttaket" av bjørn i Stor-Elvdal er også nemnt som grunn til at forvaltninga nå strammar inn. Men har det vore farleg å gjeve fellingsløyve på ulven dersom det ikkje var ulv? For nokre år sidan gav dei same folka fellingsløyve på ein jerv som ikkje var der, og den vart ikkje skote. Ulvetragedia i Kvam skjer nok ein gong på bekostning av beitebrukar/arar i Oppland som på same måte som dei fleste beitebrukarar i Norge er i beiteprioritert område for ein ulvebestand som har nådd bestandsmålet, og i rovviltforliket har vi ei såkalla tosidig målsetjing, som i dei aller fleste tilfella diverre er einsidig - ulven er freda uansett! Men det er altså pengane og sjølsagt forskrift og føringar dei skuldar på, men kva vert kostnaden til slutt? Har det ikkje snart vore lurt og tenkt seg om her, og teke eit skippertak etter desse observasjonane og fått den/dei dokumentert og teke den /dei ut. Skal samfunnet aldri læra eller rettare sagt kan ikkje samfunnet tenkja på kvifor generasjonane før oss ikkje ville ha ulv? Eg ser nå inn i glaskula enda ein gong - vi beveger oss mot eit opprør i Gudbrandsdalen. Busetjinga og bygdene våre er trua. Samfunnstoppar må nå ta ansvar, men det er ikkje lett når Klima og Miljødepartementet skiftar ut statsrådar like ofte som eg leitar etter juletre. Men hugs ein ting: Byråkratiet er der med same mannskapet og TV-serien "Javel statsråd!" beviser enda ein gong alvoret i demokratiet vårt. Og det triste er at det nå i kveld vart observert 2 ulvar på Sel, men det var vel ein udokumentert synsobservasjon...., redaktøren

13/06: Jonny Mathisen meldar i kveld at mange skada dyr er avliva i dag, og at det nå er over 20 døde dyr. Dei råka beitebrukarane Marit og Nils er glade for hjelpa og takker for denne og støtta dei får. Men Jonny meiner diverre at mange fleire er skadde...

13/06: Nord-Fron Bonde og Småbrukarlag har meldt FM i Oppland til politiet med bakgrunn i det dei meiner at FM kunne og burde syta for at denne tragedia ikkje skjedde, kjelde Dølen.

13/06: "Ulvane" er på bakgrunn av at det i kveld vart observert 2 ulvar i Rostgrenda på Sel, og det er søkt om fellingsløyve, kjelde Helen Svare.

13/06: FM i Oppland avviser kritikken, kjelde nrk.no/ho

13/06: Politikere går ut mot FM/forvaltninga og meiner at det burde vore gjeve skadefellingsløyve lenge før ulven/ulvane gjorde skade, i tillegg krev dei no eit møte med Statsråd Helgesen, kjelde Dølen

13/06: Ulvesaka veks i Kvam og mange meiner at minst eit 30 tals sauer er drepe, kjelde Odd Arne Myromslien. Dette står i Dølen og GD.

12/06: Nytt frå ulvesaka i Kvam: Skadefellingsløyve gjeld også østsida av Sel, kjelde FMOP HKL og Jonny Mathisen melder at det til nå er funnet 10 døde dyr (huff-huff), jegere er på plass og kadaverhundene starter arbeidet i morgon.

12/06: På bakgrunn av 7-8 skadetilfeller med SNOs konklusjon "antatt ulv" på Kvamsfjelleti kveld, iverksettes en skadefellingstillatelse på en ulv på Sør- og Nord-Fron østside, kjelde FMOP HKL

12/06: Det er i kveld meldt om skader på sau i området til Kvam østside beitelag (Tjønnseter). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kjelde MGL v/Frank J C

12/06: Ulveangrep på sauen til Nils Elstad Forbrigd i Kvam i Nord-Fron. 6 dyr funnet på 1/2 time, felling er igangsett i område Tjønnsetra, kjelde Jonny Mathisen.

10/06: Ulv i vegen på nedre Romerike på video, kjelde Sondre Imsgard via Romerikes Blad

09/06: SNO meldar i dag om at eit lam vart teke av gaupe i Sør-Etnedal antatt 1 dag gammel skade den 07/06, kjelde FMOP SGR

08/06: Det meldes om synsobservasjon av gaupe i dag på ei hamning ved Sønstevold i Ruste, Nord-Fron (antatt ved Øygarden i Ruste, red. anm.) Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J C.

08/06: Det medles om synsobservasjon av ulv i dag i området Lauvåsfeltet på Kvamsfjellet. Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J K.

05/06: Eit lam teke av gaupe i Eidslandet på Gran, fersk skade, kjelde FMOP SGR

04/06: Ny udokumentert synsobservasjon  av ulv ved Hovdamoen nær Sjodalen i Vågå, kjelde bl.a. FMOP SGR. Delte meiningar om det er den same som har gått frå Skåbu på nokre timar. Etter samtale med både folk i Skåbu og Vågå så er det søkt om fellingsløyver på båe plassar, men mangle på dokumentasjon har ført til munnlege avslag.

04/06: Det er i dag meldt om en synsobservasjon av ulv ved Murudalssetra og det er søkt FM om fellingstillatelse og anmodning om akuttmidler til ekstraordinært tilsyn, kjelde MGL v/Frank Christiansen.

04/06: 1 lam antatt tatt av gaupe i Øyer, ca. 1 dag gammel skade, kjlede FMOP SGR

04/06: Ragnhild Åsmundstad så i dag ulv i området Skardtjønna/Kutjønna i Skåbu mellom Skåbu og Murudalssetrin, kjelde Ole-Petter Berget

03/06: Anne Kari og Steinar Haugalien kjørte bil over Skjedalen i Kvam Vestside Beitelag da ein jerv passerte vegen framfor bilen, kjelde Odd Arne Myromslien som varslar SNO nå i kveld.

03/06: Ikkje uventa så betyr freda rovdyr mykje for nedgangen i matproduksjon i Norge, kjelde Bondebladet via NIBIO.

02/06: Gladnyhet frå Møre og Romsdal i dag: Møre og Romsdal Sau og Geit er frifunnet i saka om "skotpremie". Staten tapte saka og må også betale sakskostnadane, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Dette skriv NRK

01/06: Stor økning i antall ulv, kjelde Rovdata

31/05: Positivt vedtak om kongeørn i Stortinget, les her.

30/05: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en gaupe på Nord-Fron vestside etter em skadedokumentasjon på innmark i Kvam og en skadedokumentasjon på seterkve i Øldalen. Tillatelsen gjelder tom. 3 juni. Det er tatt bilde av bjørn på viltkamera ved Hovdasmoen i Vågå 27. mai. Det er og observert spor av bjørn på snø ved Sollia (Atna). Geir Johan Groven.

30/05: 4 lam teke av gaupe i Kvam vestside beitelag natt til i går. Rovviltkontakt har undersøkt og definert 2 som antatt og 2 som usikre, kjelde Odd Arne Myromslien

30/05: SNO meldar om at bilde frå viltkamera jmf. meldinga under var teke på lang avstand og var utydelege, men definert som "antatt bjørn", kjelde FMOP HKL

29/05: Bjørn fotografert på viltkamera på Hovda i Murudalen fredag 27/05. SNO har vore og sett på i dag, kjelde Ole Kristian Lien

27/05: Innspel frå NSG angåande kongeørnforvaltning, kjelde Erica Fjæran via redaktøren

27/05: Der er i dag iverksett fellingstilatelse på en ulv i Lesja, varihet til 31/05 kl. 10.00, kjelde FMOP HKL/MCO

27/05: Antall bjørn, jerv, gaupe og ulv i Norge 2015, kjelde Rovdata

26/05: SNO melder om antatte ulv, spor i Lordalen i Lesja ferske fra i dag, kjelde FMOP HKL/MCO

25/05: Folk i Rauma meiner at ulv også kan ha teke sau der for ei veke sidan, kjelde Nationen

25/05: Media om ulven som var felt: GD og NRK.

25/05: Vågå fekk avslag på søknad om skadefelling av jerv 1 månad etter søknaden var sendt, kjelde facebook og Nationen.

25/05: Da var fyrste ulv felt i Oppland i 2016: Geir Johan Groven meldar kl. 07.38 i dag at ein ulv vart felt på skadefelling i Lesja i natt. NRK seier at ulven vart felt på same jorde som den hadde teke sau 2 gonger før, og at det var ei tispe på 36 kg. Vi takkar alle som hjelpte til og fekk dette gjort!

24/05: SNO melder om antatt ulveskade på sau, Joramo - samme sted som sist, kjelde FMOP HKL/MCO

23/05: NSG la fram dette som høringsnotat for Næringskomitèen i dag.

23/05: FM forlenger skadefellingsløyve på ulv i Dovre og Lesja til 26/05 k. 12.00 med bakgrunn i SNO´s vurderinger av tidligere medlte skadetilfelle på Joramo, kjelde FMOP ESA

23/05: SNO meldar om at voksen søye er drept av ulv eller bjørn på Joramo i Lesja  natt til i dag. Mest trolig bjørn, undersøkelse i felt foregår, kjelde FMOP ESA

22/05: NRK meldar også om den vellykka ulvefellinga her.

22/05: MGL medlar om at ein ulv vart skote på fellingsløyve på Stange i dag ca. kl. 10.00, kjlede Sanna Kaupang, Sørum.

22/05: SNO meldar om at ulv vart observert lengst øst i Leirskogen i Sør-Aurdal, ca. kl. 16.00 i dag, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen har gjeve fellingsløyve på ein ulv i Dovre og Lesja, med virketid t.o.m. 23/05 med bakgrunn i observasjon av ulv nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA.

20/05: Dokumentert observasjon av av rett sør for Fokkstugu, Dovre i dag kl. 07.50, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen forlenger virketiden på skadefellingstillatelsen på en bjørn i Lesja t.o.m. 23/05m med bakgrunn i sporfunn nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA

19/05: 1 lam dokumentert drepe av gaupe i Hedalen, Sør-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

19/05: bjørnespor sør for Søremsbuåa, Lesjaskog, inntil 2 døgn gamle, kjelde FMOP ESA

15/05: Bjørnen, ST20, som vart kjørt på av toget 23/06 2015 overlevde og drap sau bl.a. i Ringebu seinare på året, kjelde Rovdata.

14/05: Miljødirektoratet har idag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja kommune i tilknytning til område hvor skade er påvist, varighet t.o.m 19. mai, kjelde FMOP HKL

14/05: GD opplyser om jakt både på ulv og bjørn i Gudbrandsdalen

14/05: Lam antatt tatt av ørn på Fåvang solside, kjelde Stein Myhrsveen

14/05: For over ei veke sidan: Gaupe påkjørt ved Kjæstad i Lom med personbil. Bilen fikk store skader, så det antas at gaupa er hardt skadet. Uhellet ble ellers varslet på vanlig måte, kjelde Torgrim Rusten

14/05: Til info. Skadefellingsområdet for ulv er i dag utvida til å gjelde hele Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, og skadefellingsperioden er utvida tom. onsdag 18. mai kl. 24.00. Det er registret skade av bjørn i Lesja i dag, kjelde Geir Johan Groven.

14/05: SNO: Nylig påvist bjørneskade i Lesja. FMOP ESA

14/05: Skadef.område ulv utvides til å omfatte hele Sel, N-Fron og S-Fron kommuner. Tillatelsen forlenges t.o.m. onsdag 18. mai, kjelde FMOP ESA

14/05: Antatt ulv i viltkamera kl. 23 i gårkveld i Øldalen/Skjedalen i N-Fron vestside, kjelde FMOP ESA

13/05: Til info: Det er i dag gjort gode synsobs av mulig ulv, en i Gålåområdet på Sør-Fron sida, og en i Veikledalen i Nord-Fron. SNO har undersøkt spor og det er også foretatt sporforsøk, men det er per i kveld ikke bekreftet ulv og status blir derfor foreløpig usikker ulv i påvente av nye spor/obs. Når det gjelder bjørn viser ferske spor at denne går nordover, og har passert på vestsida av Rondvatnet. Geir Johan Groven.

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100. kjelde FMOP HKL

11/05: Ulv på viltkamera i Vågå, kjelde GD.

11/05: Til info: Det er ingen nye spor/obs av ulv siden i dag tidlig i Vågå, og slik sett uvisst hvor ulven befinner seg nå. Det er heller ikke noe nytt å melde når det gjelder bjørn, kjelde Geir Johan Groven MGL

11/05: Etter obs av ulv på viltkamera i Vågå har Fylkesmannen gitt skadefelling på en ulv i Lom og Vågå kommuner, og i tillegg Dovre, Sel og Nord-Fron kommuner vest for Lågen. Tillatelsen gjelder tom. lørdag 14. mai kl 21.00. Vågå skal koordinere fellingsforsøket, mer info. kommer, kjelde: Geir Johan Groven MGL

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100, kjelde: FMOP HKL.

11/05: SNO: antatt ulv fanget opp på viltkamera på Randen/Tessand i Vågå natt til i dag - noen usikre synsobs. i retning Lalm i dag, kjelde: FMOP HKL

07/05: Jegere i Sverige og Norge samles til opprør mot ulveforvaltninga tysdag 10/05, kjelde Nationen.

07/05: Til info: Direktoratet har heller ikke i dag iverksatt forsøk på uttak av bjørn. Det kom melding om mulig synsobs av ulv ved Breistulen i Nord-Fron sent i går kveld. SNO har vært i området både i går kveld og i dag, ikke funnet spor som kan bekrefte ulv eller ikke, dvs. status usikker. Det er i dag tatt inn en jemthund som har vært løs i aktuelt område, kjelde Geir Johan Groven MGL.

07/05: Rykter om synsobservasjon av ulv i Breistulvegen/Tverrbygda i går kveld. Etter det eg har hørt var SNO v/Ole Knut Steinset der seint i går og skulle gjera nye søk i dag, kjelde Erling Magnus Vaterland.

06/05: Ordføraren i Nord-Fron ber om fellingsløyve på bjørn, kjelde avisa Dølen.

06/05: Til info: Direktoratet har pr. nå ikke gitt tillatelse til uttak av bjørn, men det er avklart at et eventuelt uttak vil skje i regi av SNO, kjlede Geir Johan Groven, MGL.

05/05: Til info: Det er nye sporobservasjoner av bjørn på Kvamsfjellet i dag. Direktoratet gir fortsatt ikke tillatelse til uttak, men de har fortløpende dialog med SNO, og det det skal gjøres ny vurdering i forhold til uttak i morgen, og evt. om uttak skal skje i regi av SNO eller kommunale skadefellingslag, kjelde Geir Johan Groven MGL

04/05: Skaut jerv i Luster, her er artikkel over uttak av jerv i Oppland og Sogn og Fjordane i det siste, kjelde NRK

03/05: Til info: Det har vært bjørn på Kvamsfjellet i dag, og gått videre inn i Sel nå i ettermiddag/kveld. Det er foreløpig gitt avslag på søknad om uttak pga. at det ikke foreligger en akutt skadesituasjon. SNO opplyser i kveld at det ikke er nye spor/obs når det gjelder ulv, kjelde Geir Johan Groven MGL

02/05: Til info: SNO har sporet antatt ulv i dag i Sjodalsområdet, mistet spor ved Hindseter hvor det ble bart. SNO fortsetter sporsøk i morgen. Det er ingen nye spor/obs av bjørn på østsida i Ringebu. Fylkesmannen får myndighet til å gi skadefelling på ulv fom. i morgen, kjelde Geir Johan Groven.

02/05: SNO har bekrefta antatt uv i Sjodalsområdet, kjelde Geir Johan Groven, MGL

01/05: Ubrefta synsobservasjon av ulv på Dovre i kveld (i bygda), kjlede Ellen M Syse

29/04: Den ble sett jerv komme opp Svartåvegen, og løp framfor bil nordover mot Klevshovde. ( Husom ) Uvanlig langt nedi bygda for jerven, observert av Pål Agnar Smestadmoen, kjelde facebook

27/04: Tore Kleven melder på Facebook at "bjørn er ute og rusler i Fåvang."

27/04: SNO har i dag avliva ein jerv i Finndalen i Lom kommune. Vedtaket vart gjort av Miljødirektoratet med bakgrunn i ei tilråding frå rovviltnemnda i Oppland, kjelde FMOP via Trond Dalsegg.

26/04: NSG v/Lars Erik Wallin la fram NSG sitt notat for Miljø- og Energikomiteen i høring om ulvemeldinga. Erica Fjæran og Pål Kjorstad var med som støttespillere, kjelde redaktøren. Komiteen fekk mange innspel på at Bernkonvensjonen burde sjekkast nøye omkring temaet  - om Norge har ansvar for å ta vare på ulv med utanlandske gener. Ellers var dei ei rekkje med verneorganisasjonar der som ville ha 15-20 ynglingar av ulv i året i Norge, samstundes med at dei visste meire om sau enn vi i NSG. Vi var også skuffa over Sametinget og representantar frå den Sør-samiske kulturen som sa nei til ulv i sine områder, men ville ha ulv andre stadar.

24/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen natt til 24/04 2016, kjelde Ole Kristian Lien.

19/04: NSG har sett på Stortingsmeldinga om ulv og informerer medlemmene om denne, les her, kjelde redaktøren.

18/04: Rovviltinfo fra FM/SNO: Det er pr. 18. april påvist 4 ynglinger av jerv i Oppland/region 3; en i Visdalen/Lom, en i Skjervedalen/Finndalen/Lom, en i Lordalen i Lesja, en i Raudalen/Mysubutta/Skjåk (alle innenfor jervesonen) - Bestandsregistreringsarbeidet fortsetter utover i april og mai. Følg med på www.rovdata.no på oppdatert oversikt på region- og landsbasis. Kjelde FMOP HKL

16/04: Bjørn teke ut i Stor-Elvdal etter politisk påtrykk, kjelde nrk.no

12/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. For andre gong er det teke bilete av jerv her i vår, den skulle sjølvsagt vore teke ut da den er i beitepriorotert område.

09/04: Ferske spor etter 2 jerver ved Forbrigdstjønna på Tjønnseterfjellet søndag 09/04. Informasjon er sendt og SNO er kontakta, kjelde Jonny Mathisen.

06/04: Lagmannsdom i "ulvesaken": ”Den tiltalte engerdølen er frifunnet i ulvesaken. De fire andre tiltalte har fått merkbart lavere straffer. Ingen av dem er dømt etter hverken mafiaparagrafen eller straffelovens paragraf 152b. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en av de fem tiltalte i ulvesaken. 45-åringen fra Engerdal ble i Sør-Østerdal tingrett dømt til fengsel i seks måneder, og tap av jaktrett i to år. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet engerdølen. Årsak: lagmannsretten har i motsetning til tingretten ment at paragraf 60 a i straffeloven, den såkalte mafiaparagrafen, ikke kan brukes mot de tiltalte i ulvesaken. lagmannsretten har derimot brukt naturmangfoldsloven. Medvirkning til brudd på naturmangfoldsloven er ikke straffbart. Hovedmannen i ulvesaken, en 49-åring fra Elverum er i lagmannsretten dømt til fengsel i ni måneder samt tap av jaktrett i fem år. I Sør-Østerdal tingrett ble elverumsingen dømt til ett år og åtte måneders fengsel. En 44-åringen fra Elverum som er tiltalt for å ha skutt etter tre ulver, er i lagmannsretten dømt til fengsel i fem måneder samt tap av jaktrett i tre år. I tingretten ble han dømt til fengsel i ett år. En 36-åring og en 52-åring, begge fra Elverum er dømt til 120 dagers fengsel og tap av jaktrett i tre år. Begge ble dømt til ti måneder i tingretten, og tap av jaktrett i tre år. Dommen i Eidsivating lagmannsrett må ansees som et stort nederlag for Økokrim.” Kjelde Erica Fjæran og avisa Østlendingen og Økokrim.

03/04: Jerv på viltkamera 03/04 2016 i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. 

01/04: SNO er ute i dag og sjekkar påståtte ulvespor mot Romeriksåsen, kjelde Sondre Imsgard

28/03: Berre for å understreka, det er nok ulv - 2 stk påkjørt i Tyskland i mars.

27/03: Nytt ulvepar bekrefta, denne gongen i Aurskog, kjelde Indre Akershus Blad.

25/03: Vågå, Lesja og Lom kommuner søkjer om ekstraordinært uttak av jerv, kjelde NRK/HO. Fjuken har fleire detaljar.

23/03: Vernesida auser bensin på bålet med å framstilla nordmenn som ulvemonstre, kjelde VG

23/03: God kollega frå Troms, Terje Benjaminsen, har eit fagleg godt innlegg i avisa Nye Troms.

22/03: Ulv krysset Laugen (mot øst) ved Løsnes i Fåvang i dag melder rep. frå Fåvang Gjeterlag, SNO har sjekka men fann ikkje bevis for det.

22/03: GD melder om lite jerv i fjellet, vi håper at det er sant....

18/03: VG skriv om jakt på ulv i forhold til "løs på drevet halsende hund".

18.03: Bestandsmålet for ulv vert vidareført omtrent som før, les Nationen her. NSG sin kommentar les du her. Men frå beitenæringas ståsted så er dette vedtaket heilt bak mål. Eg har ingen forståelse for at regjeringa i Norge kan meina noko slikt når ein ser ulvesituasjonen i vårt naboland Sverige, og nå rein tenkjer på ei samla utmarksnæring i Norge, kjelde redaktøren. PS: Kampen mot ulven held fram!!! Rimeleg sikker på at "velstandssamfunnet" snart vaknar opp frå dvalen....

17/03: Den såkalla innlandsplattformen er levert på Stortinget, kjelde redaktøren. Nationen skriv dette.

11/03: Løpekjører som kjører opp skiløper i område Fagerli på vestsida av Sør-Fron har sett 2 ulver som jaga elg for nokre dager sidan, har ikkje fått bekrefta at SNO var varsla, kjelde Ole-Petter Berget.

11/03: Gaupespor observert i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget.

09/03: Jervetispa som ble felt på skadefelling i Fron den 15. feb var trolig den gamle Musvolddalstispa - DNA - individ 352. Den var trolig drektig, kjelde FMOP HKL via Lars Ole Auglestad.

01/03: Hedmark Høyre vil kutte ut ulvesonen, kjelde GD

29/02: GD presenterer en artikkel i avisa som er direkte mobbing av beitenæringa i forhold til erstatningsoppgjøret 2015. Vi tek forbehold om at journalisten har sitert representarar frå FM i Oppland feil, men utan tvil er det her brukt ord og vendingar som er direkte feil ut frå forskrift om rovvilterstatning. Det blir etterkvart svara på denne, kjelde redaktøren

26/02: Presentasjonane frå seminaret er lagt ut her, kjelde nsg.no

24/02: Advokat frå Lund & Co bekrefter at dei fleste erstatningsoppgjøra ho har sett i år burde vore anka. Ho sier at ut fra Krokanndommen er dei fleste vedtaka mangelfult dokumentert og eller mangelfult redegjort for. Mange havner også i kategorien sakbehandlingsfeil. Vi oppfordrar derfor at alle som har søkt om rovvilterstatning i 2015 om å ta kontakt med redaktøren eller NSG, sjå presentasjonen her, kjelde redaktøren.

23/02: Stort seminar med rovviltfokus i Oslo 23. og 24/2, kjelde redaktøren

16/02: Resultat kvotejakt jerv i Oppland: 7 av 21 dyr teke ut, kjelde redaktøren

15/02: Gladinfo frå Lesja òg:  Jerv teke i bås i Lesja (grensa mellom Dovre og Lesja) i dag tidleg. Truleg vaksen hannjerv. Smilende ansikt med smilende øyne

15/02: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en jervetispe i ettermiddag, kjelde MGL GJG. Oppland Sau og Geit gratulerer og takker jaktlaget for at ein svært viktig skadevoldar er teke ut!!

14/02: NSG og faglaga sentralt ber om møte med statsråd Helgesen angåande avkortinga i rovvilterstatningane 2015, kjelde Merete Furuberg på facebook - Nationen

13/02: Det er lovleg å bruke skotpremie som verkemiddel i kvotejakta på gaupe i følgje Statsråd Helgesen, kjelde nettsidene til Stortinget. Les redigert notat her.

12/02: Hedmark Høyre set spørsmålstegm om tolkninga av Bern-konvensjonen når det gjeld ulv, kjelde HA.

11/02: Jegerne får heldigvis bruke snøscooter i fellingsløyve på jerv, kjelde GD

10/02: Til info: Fylkesmannen har i dag gitt tillatelse til skadefelling på en jerv på østsida i Nord-Fron og Sør-Fron. Det er og gitt tillatelse til bruk av snønen her,scooter til grovlokalisering av jerv og utkjøring av mannskap, også innenfor nasjonalparkgrensene, kjelde MGL v/Geir Johan Groven.

10/02: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en jerv øst for Frya elv i Nord- og Sør-Fron kommuner - varighet fram til 15/02, kjelde FMOP HKL

09/02: Har hatt kontakt med Harald Klæbo og Aud Hove. Vi må nok dessverre finne oss i at gaupejakta er slutt for i år. I 2013 ble hunndyr kvota forsøkt økt, men her ble det avslag. Både nemda og fylkesmannen ser det som lite sannsynlig at vi kommer til å få medhold i tilsvarende økning i år. For neste år må vi kanskje jobbe for at hunndyrkvota blir delt. Det med grunnlag i større spredning i fremtidige uttak. Beklager denne tilbakemeldingen, kjelde Arnfinn Beito

09/02: Siste nytt fra lisensjakta jerv i Oppland, kjelde Arnfinn Beito.

08/02: Fredsmarka sausankerlag søkjer FM om at dei åpner for gaupejakt att i Norde Land, Søndre Land og Etnedal kommuner. Bakgrunnen er at desse kommunane har hatt store tap til gaupe og at gaupejakta vart stoppa da hodyrkvota var fyllt med forholdsvis mange dyr att på sjølve kvota, kjelde Hans Erling Ringvold.

08/02: Ulv observert av truverdig person etter vegen på baksida på Tretten lørdag ettermiddag 6/2. Vitnet kjørte bil da en ulv kom inn i vegen framfor bilen og gjekk etter vegen ei stund. SNO er varsla i ettertid, kjelde: ville ikkje ha namnet sitt på nettet.

06/02: I følgje kvotetelefonen er nå gaupejakta i Oppland stoppa da hodyrkvota på 3 er teke ut, 1 gaupe vart visst teke ut i Land i går i tillegg til dei som er nemnt under, kjelde Sondre Imsgard

05/02: Storheter blir obdusert ved dødsfall, men det var heldigvis ikkje sauen, men raudreven som fekk skulda for at leiarhannen i østmarkareviret laut bøte med livet, kjelde Veterinærinstituttet via Facebook

05/02: 2 gauper er felt i Gudbrandsdalen i dag, 1 på Tretten og 1 i Heidal. 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron har hatt flaks og redda seg i siste liten 2-3 gonger, kjelde Hans P Solberg. 

05/02: Gaupa i Øyer var eit hanndyr på 17,9 kg, gaupa i Gausdal var var eit hodyr på 15,9 kg, gaupa på Biri var eit hanndyr på 20 kg. I tillegg er ei hanngaupe på 20,5 kg felt i Fluberg i Søndre Land, kjelde GD.

03/02: 1 gaupe felt på Biri, kjelde Ole Knut Steinseth

03/02: 1 gaupe felt i Gausdal, kjelde Ole Knut Steinseth

02/02: Jeg har full forståelse for at rovdyrsituasjonen er krevende for mange bønder. Det er ingen som blir bonde for å plukke opp døde dyr i utmarka, sier Dale. Han viser til mange utfordringer med å forvalte bestandsmålene for jerv og gaupe som Stortinget har satt.  Samtidig er det svært viktig at forholdene legges til rette slik at vi klarer å ta ut de rovdyrene vi har for mange av i utmarka i dag både i Gudbrandsdalen og andre viktige beiteregioner, sier Dale, kjelde Landbruk- og matminister Dale på besøk i Gudbrandsdalen.

02/02: Det er større aktivitet i Telemark, der 4 gauper alt er felt i følgje Varden, kjelde Varden

02/02: Første gaupe er felt i årets jakt. Den vart felt i Roåker i Øyer i følgje GD, kjelde GD

01/02: Det har kommet inn en feil i telefonnummeret for FMs kvotetelefon i vår nettsak om annonsering av kvotejakt på gaupe. Det riktige nummeret for oppdatert kvote er 901 54 084 (betjent med telefonsvar). Vi beklager dette. FMOP HKL.

01/02: Da ønsker vi våre gaupejegere god jakt og takker samtidig for at dere hjelper alle med å opprettholde den beitemessige siden av det to-sidige målsettingen i rovviltforliket, redaktørens anm.

30/01; Ulv skote i Fyresdal i Telemark i følgje Varden, kjelde Varden. Kan vera den same som vart påskote 8/1 2016

29/01: Foto av 3 kongeørner på åte(åta er ikkje lagt ut for kongeørn) i haust (13/11 2015) på Synnhaugen i Øystre Slidre, kjelde Arnfinn Beito. Sjå bilde til høgre

27/01: FM i Oppland gav avslag på søknad om skadefelling på jerv på austsida på Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

21/01: På møte hos FM fekk vi høyra at FM i Oppland ved erstatningsoppgjøret i haust hadde fått beskjed om å avkorta meire i ymse saker. Dette i forhold til den nye erstatningsforskrifta som tredde i kraft ved oppgjøret i 2014. Avkortinga vart gjort i forhold til "fast bestand eller ikkje av rovvilt" - eksempel: jerveskader "berre" i august/september. Avkortinga gjekk også på enkeltbrukarar med store tap i beiteområder med små tap hos resten, kjelde redaktøren

19/01: Ulv med skabb er avliva i Enebakk i Akershus i følgje Nationen, kjelde Nationen.

13/01: Nord-Fron kommune saman med beitelaga på austsida av dalen har søkt om skadefellingsløyve på jerv, kjelde Geir Johan Groven

06/01: Status lisensfelling av jerv i Oppland: 5 jerver, for kvoteopplysning ring 90154084, sjå FM Oppland, kjelde HKLFMOP.

06/01: Åteplass for jerv må vike for ubrukt kongeørnreir i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget

04/01: OB, OBS og OSG møtte i dag leder og påtroppande leder i rovviltnemnda m/sekretær og 3 representantar frå FM si miljøavdeling for å samtale om plan for å vera sikrare på å få teke ut lisenskvota på jerv innan 15/2, kjelde redaktøren

02/01: 1 jerv er skote på grensa mellom Løten og Stange i dag, kjelde Kaj Teppen

02/01: SNO presiserer at dei har konkludert med at det utan tvil var spor etter hund i Tverrbygda i går, og dette er retta opp i artikkel under, kjelde redaktøren via Ole Knut Steinset.

01/01: SNO ute å sjekka spora i dag, konklusjon "spor etter hund". Ingen i lokalområde har ein så stor hund, kjelde Ole P. Berget.

01/01: Godt nyttår! Nyåret startar med mistanke om spor av ulv på Sørøya i Tverrbygda, Nord-Fron. Gode bilete er sendt til SNO, kjelde Ole P Berget via Jan Kvalen.